Bài tập Hóa hữu cơ ôn tập gấp rút

Bài tập hóa hữu ôn thi đại học đáp án

Bài tập hóa hữu cơ ôn thi đại học có đáp án
... compozit thành phần polime Câu 37: phát biểu sau đúng: A hầu hết polime chất rắn, không bay hơi, không tan dung môi thông thường B cao su lưu hóa, nhựa bakelit, amilozơ cấu trúc mạch không phân ... dung dịch HCl 1M Công thức phân tử X: A CH5N B C2H7N C C3H9N D C3H7N Câu 8: Số đồng phân amino axit công thức phân tử C4H9O2N là: A B.3 C D Câu 9: Cho hai hợp chất hữu X, Y công thức phân tử ... (ĐHB08) Cho chất hữu X công thức phân tử C2H8O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH, thu chất hữu đơn chức Y chất vô Khối lượng phân tử (theo đvC) Y A 85 B 68 C 46 D 45 Câu 35: Chất X công thức phân...
 • 28
 • 752
 • 4

bài tập hóa hữu ôn thi đại học 12

bài tập hóa hữu cơ ôn thi đại học 12
... hầu hết polime chất rắn, không bay hơi, không tan dung môi thông thường B cao su lưu hóa, nhựa bakelit, amilozơ có cấu trúc mạch không phân nhánh C cao su thi n nhiên không tan nước, etanol, axeton, ... gam natri stearat 5,56g natri panmitat Giá trị a, b lần lượt: A 17,24g 12, 24g B 17,24g 6,12g C 11,12g 6,12g D 12, 72g 6,12g Câu 20: Đun sôi a gam triglixerit X với dd KOH dư thu 0,92g glixerol ... dùng làm: A chất dẻo B tơ tổng hợp C cao su tổng hợp D tơ bán tổng hợp ÔN TẬP HỮU CƠ 12 ĐỀ Câu 1: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2: A B C D Câu 2: ( ĐHA09) Cho mol amino axit X...
 • 28
 • 277
 • 1

Bài tập trắc nghiệm hóa hữu ôn thi đại học hot nhất

Bài tập trắc nghiệm hóa hữu cơ ôn thi đại học hot nhất
... Ankan Z có công thức phân tử C 5H12 Tiến hành p/ư dehidro hóa Z thu hỗn hợp gồm anken đồng phân có hai chất đồng phân hình học Công thức cấu tạo Z là? Trang CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ƠN THI ĐẠI HOC 10-11-12 ... ̃ ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ toan Y thi thu được 0,66g CO2 Vây đơt chay hoan toan X thi tơng khơi lượng CO vàH2O la: ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̀ ̉ ́ ̀ A 0,903g B 0,39g Câu 587: Hóa học hữu ngành hóa học: A Chuyên nghiên ... phân công thức cấu tạo có công thức phân tử C 4H8? ( không kể đp hình học) A B C D Câu 62 Ứng với công thức phân tử C4H8 có đồng phân cấu tạo tác dụng với hidro? A B C D Câu 63 Ứng với công thức...
 • 81
 • 396
 • 15

Bài tập hóa Hữu Cơ,Ôn thi cho sinh viên Đại Học

Bài tập hóa Hữu Cơ,Ôn thi cho sinh viên Đại Học
... 28 Hợp chất: HOOC-CHOH-CHOH-COOH có đồng phân quang học? A B C D 29 Cho hợp chất sau đây, hợp chất có nguyên tử có trạng thái lai hóa sp3: a H2O b NH3 c CH4 d C2H4 e C3H6 f HCHO g NH2OH h HCl ... D.C2H5OH Công thức cấu trúc hợp chất không trùng vật ảnh đơn giản Anđehit no A.C4H 9CHO B.C3H 7CHO C.C5H1 1CHO D.C2H 5CHO Công thức cấu trúc hợp chất không trùng vật ảnh đơn giản xeton no A.C4H9COCH3 ... pent-4-en-2-ol D III, IV 23 Cho biết cặp đối quang hợp chất 1,2-đimetylxiclophentan A cặp a,b B Cặp c,d C cặp a,b cặp c,d D Cặp a,c 24 Lai hóa C hợp chất sau la lai hóa nào: CH2=CH-CH3 a sp2-sp2-sp3...
 • 46
 • 545
 • 0

bài tập bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hóa hữu

bài tập bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hóa hữu cơ
... Khóa h c LTðH môn Hóa –Th y Ng c B o toàn nguyên t toán h u Câu 13: ð t cháy hoàn toàn m,t th3 tích khí thiên nhiên g=m metan, etan, propan ... t cháy hoàn toàn lư ng khí thiên nhiên là: A 70 lít B 78,4 lít C 84 lít D 56 lít Câu 14: ð t cháy hoàn toàn m,t th3 tích khí thiên nhiên g=m metan, etan, propan b ng oxi không khí (trong không ... cháy hoàn toàn X khí oxi dư, r=i d[n toàn b, sFn phHm sinh qua bình ñ^ng H2SO4 ñ`c ð, tăng kh i lư ng cSa bình H2SO4 ñ`c là: A 18 gam B 36 gam C gam D 4,5 gam Câu 16: ð t cháy hoàn toàn 1,608g...
 • 2
 • 559
 • 25

Bài ca hóa hữu

Bài ca hóa hữu cơ
... “Công lênh chẳng quản Ngày nước bạc ngày sau cơm vàng” ...
 • 2
 • 322
 • 1

Bài soạn HOA HUU CO 11

Bài soạn HOA HUU CO 11
... metol không co nố i đôi, co n phân tử menton co nố i đôi Vâ ̣y kế t luâ ̣n nào sau là đúng ? A Metol và menton đề u co cấ u ta ̣o vòng B Metol co cấ u ta ̣o vòng, menton co cấ ... hợp chất hữu X thu 3,18 gam Na 2CO3 0,672 lít khí CO2 CTĐGN X là: A CO2 Na B CO2 Na2 C C3O2Na D C2O2Na Câu 43: Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon 0,5 lít hỗn hợp với CO2 2,5 lít O2 thu 3,4 lít khí Hỗn ... vòng, menton co cấ u ta ̣o ma ̣ch hở C Metol và menton đề u co cấ u ta ̣o ma ̣ch hở D Metol co cấ u ta ̣o ma ̣ch hở, menton co cấ u ta ̣o vòng Câu 25: Tổng số liên kết π vòng ứng với...
 • 6
 • 175
 • 0

bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hóa hữu

bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hóa hữu cơ
... Khóa h c LTðH môn Hóa –Th y Ng c B o toàn nguyên t toán h u Chu]i ph n $ng chuy/n hóa nhóm ch$c: ) !, ⇌ ) - ⇌ ) (, , → )/ /&(B o toàn nguyên t C: ñ t cháy h]n h1p ... mBt th=i gian thu ñư1c h]n h1p khí X gGm CH4, C2H6, C2H4, C3H6 C4H10 ð t cháy hoàn toàn X khí oxi dư, rGi don toàn bB s n ph^m sinh qua bình ñ ng H2SO4 ñNc ðB tăng kh i lư1ng c#a bình H2SO4 ñNc...
 • 2
 • 411
 • 9

Trắc nghiệm hoá hữu ôn thi đại học

Trắc nghiệm hoá hữu cơ ôn thi đại học
... không khí: a) Hỗn hợp A nặng không khí b) Hỗn hợp A nhẹ không khí c) Hỗn hợp A không khí nặng c) Không so sánh (C = 12; H = 1; O = 16) 70 Cho m gam hỗn hợp rượu đơn chức vào bình kín tích không ... d) (C = 12; H = 1) 248 Trong công thực nghiệm (công thức nguyên): (CH2O)n; (CHO2)n; (CH3Cl)n; (CHBr2)n; (C2H6O)n; (CHO)n; (CH5N)n công thức mà công thức phân tử công đơn giản nó? a) (CH3Cl)n; ... C2H5F 106 Công thức thực nghiệm chất hữu (C3H7ClO)n công thức phân tử hợp chất là: a) C3H7ClO b) C6H14Cl2O2 c) C9H21Cl3O3 d) Tất phù hợp 107 Hiđrat hóa axetilen thu được: a) Một rượu không no b)...
 • 69
 • 499
 • 0

Chuyên đề hidrocacbon hoá hữu ôn thi đại học

Chuyên đề hidrocacbon hoá hữu cơ ôn thi đại học
... l 90% v metan chim 95% th tớch khớ thi n nhiờn: A.8,48 m3 B 10,48 m3 C 9,96 m3 D 11,4 m3 Chn cõu sai núi v cỏc cu dng CHUYấN HIDROCACBON TRANG CHUYấN 1: HIDROCACBON Cõu 60: A Cỏc nhúm nguyờn ... A.Toluen B Stiren CHUYấN HIDROCACBON C Cumen D Xilen TRANG 16 CHUYấN 1: HIDROCACBON Cõu 165: Cõu 166: Cõu 167: Cõu 168: Cõu 169: Cõu 170: Cõu 171: t chỏy hon ton hn hp A gm hai hidrocacbon k tip dóy ... no sau õy c gi l khớ ng hnh ? A Khớ thi n nhiờn B Khớ du m C Khớ lũ cao D Khớ nỳi la Cracking hon ton hp cht n-butan thu c hn hp hidrocacbon th khớ ú l nhng hidrocacbon no? A.C2H6, C2H4, CH4,...
 • 26
 • 916
 • 3

bài giảng hóa hữu chương 1 ankan - ths. nguyễn thị hoài

bài giảng hóa hữu cơ chương 1 ankan - ths. nguyễn thị hoài
... ThS Nguyễn Thị Hồi 1. 3 Danh pháp, đồng phân 1. 3 .1 Danh pháp a Danh pháp thơng thường CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 n-pentan H3C CH3 iso-pentan CH2 CH CH3 CH3 H3C ThS Nguyễn Thị Hồi C CH3 CH3 neo-pentan 1. 3 ... ứng chế: gốc tự (SR), có giai đoạn: 17 ThS Nguyễn Thị Hồi 1. 6 .1 Phản ứng Khả phản ứng Thế H cacbon bậc cao cho sản phẩm CH3-CH2-CH2CH3 + Cl2 CH3-CHCl-CH2-CH3 + HCl SPchinh CH3-CH2-CH2-CH2Cl ... C2H6 → C2H4+ H2 CH3-CH2-CH2CH3 → CH3-CH=CH-CH3 (sp chính) + H2 CH3-CH2-CH2CH3→ CH2=CH-CH2-CH3 (sp phụ) + H2 CH4 21 2CH4 ThS NguyễnThị Hồi → → C + C2H2 + 2H2 (10 00 oC) H2 (15 00 oC) 1. 6.2 Phản ứng...
 • 23
 • 313
 • 0

Bài giảng: Hóa hữu pot

Bài giảng: Hóa hữu cơ pot
... 1-clo-propan Tert-butyl clorua 2-clo-2-metylpropan Điều chế      Halogen hóa trực tiếp hydrocacbon A Halogen hóa ankan X2 (trừ F2) theo chế gốc tự Tốc độ hydro: H bậc > H bậc 2> H bậc Cl ... tính bay giảm tăng số cacbon Các ankyl halogenua không tan nước, tan dung môi hữu số ankyl halogenua làm dung môi Hóa tính  Ankyl halogenua chất có khả phản ứng cao khác biệt độ âm điện nguyên ... Ảnh hưởng dung môi:  Dung môi phân cực mạnh solvat hóa trạng thái chuyển tiếp làm bền 18  Dung môi phân cực mạnh môi trường tốt cho trình ion hóa; tăng độ phân cực dung môi làm tăng tốc đọ phản...
 • 38
 • 401
 • 1

Bài Giảng Hóa Hữu 1 - Chương 1 pps

Bài Giảng Hóa Hữu Cơ 1 - Chương 1 pps
... formalin (18 61) - Cho đến nay, hàng triệu chất hữu tổng hợp phòng thí nghiệm công nghiệp Không người bắt chước thiên nhiên nhiều lĩnh vực mà người sáng tạo nhiều vật liệu hữu cơ, nhiều chất hữu quan ... ưu tiên làm nhóm chức chính, chức lại phần Độ ưu tiên nhóm chức chính: -COOH > -COO- > -CHO > -CO- >-OH >NH2 > -O* Đánh số thứ tự: Ta đánh số thứ tự từ bên phải sang bên trái trái qua cho tổng ... - Năm 18 24, Wohler tổng hợp axit oxalic, axit hữu điển hình (bằng cách thuỷ phân dixian chất vô cơ) Năm 18 28, Wohler tổng hợp ure (vốn có nước tiểu động vật) từ amoni xyanat, chất vô cơ: ...
 • 8
 • 328
 • 2

Bài Giảng Hóa Hữu 1 - Chương 2 potx

Bài Giảng Hóa Hữu Cơ 1 - Chương 2 potx
... cis -1 , 2 (a,e) (e,a) đồng nhóm R đồng Cấu dạng có tương tác syn làm giảm độ bền là: R-C1-C2-R; R-C1-C6-C5; R-C2-C3-C4 Cấu dạng trans -1 , 2 (a,a) có tương tác syn hệ: R-C1-C2-C3; R-C1-C6-C5; R-C2-C6-C4 ... 32 dự kiến Baye nhiều Xét theo thiêu nhiệt tính cho đơn vị mắt xích CH2 vòng bảng sau: n ∆H ∆H -1 5 7,4 n ∆H ∆H -1 5 7,4 * 16 8,7 11 ,3 15 8,8 1, 4 16 6,6 9 ,2 10 15 8,6 1, 2 16 4,0 6,5 11 15 7,4 15 8,7 1, 3 12 ... cấp 2. 3.3 .2 Phân loại 39 * Cùng vị trí liên kết Ví dụ: CH3-CH2-CH2-CH3 , CH2=CH-CH2-CH3, CH ≡ C-CH2-CH3 * Không vị trí liên kết Ví dụ: CH2=CH-CH2-CH3, CH2-C ≡ CH-CH3 2. 3.4 Cấu hình 2. 3.4 .1 Khái...
 • 34
 • 246
 • 0

Bài Giảng Hóa Hữu 1 - Chương 3 potx

Bài Giảng Hóa Hữu Cơ 1 - Chương 3 potx
... O S O R R Liên kết phối trí hình thành hai phân tử như: H3N: + B(CH3 )3 H3N B(CH3 )3 3 .3 Các loại liên kết yếu 3. 3 .1 Liên kết hydro 3. 3 .1. 1 Bản chất liên kết hydro Liên kết hydro liên kết hình thành ... đôi tạo hai liên kết π buta -1 , 3- dien xen phủ hai phía tạo obitan phân tử liên kết π vòng kín benzen: H H H H H H buta -1 , 3- dien benzen Tính thơm, phản thơm Tính thơm - Hợp chất thơm hợp chất vòng ... dẫn điện 3 .1. 4 Các liên kết đơn, đôi, ba, hệ liên hợp 3 .1. 4 .1 Liên kết đơn Trong phân tử metan etan có liên kết đơn, liên kết δ kiểu sp - s sp - sp Nguyên tử cacbon trạng thái lai hoá sp3 Các liên...
 • 12
 • 397
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai tap trac nghiem hoa huu co on thi dai hocbài giải hóa hữu cơ các bài tập haybài giảng hoá hữu cơbài giảng hóa hữu cơ đại cươngcách giải bài toán hóa hữu cơ kinh điểnbài toán hóa hữu cơtài liệu hóa hữu cơ ôn thi đại họccác bài toán hoá hữu cơbài giảng hóa hữu cơ đại họccác bài toán hóa hữu cơ lớp 9các bài toán hóa hữu cơcách giải bài toán hóa hữu cơphương pháp giải bài toán hóa hữu cơ12 cách giải bài toán hóa hữu cơ kinh điểncách làm bài toán hóa hữu cơỨng dụng phương pháp phân tích trắc quang đánh giá khả năng quang xúc tác phân hủy xanh methylene và methyl da cam của vật liệu tổng hợp znoNGỮ PHÁP lý THUYẾT ANH văn lớp 12Syllabus for Pilot English 6Phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Bất đẳng thức và các bài toán cực trị trong đại số tổ hợp (LV thạc sĩ)Trắc nghiệm mệnh đề tập hợpKhảo sát nghiệm của các phương trình sinh bởi đạo hàm và nguyên hàm của một đa thức (LV thạc sĩ)Ôn tập Toán lớp 10Nghiên cứu các đặc trưng cấu trúc và tính chất của vật liệu sắt Maltodextrin (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến tính chất của đất dưới các quần xã rừng trồng ở xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu mô hình hóa và mô phỏng cấu trúc nano xốp ZnO tien si (LV thạc sĩ)Bài tập trắc nghiệm Toán 8 chương 3CHẨN ĐOÁN & ĐIỀU TRỊ SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Ở TRẺ EMĐỀ kiem tra co hoc co so 1Kỹ năng đàm phán và tổ chức cuộc họpTập bài tập hóa học thcs ngô quyềnBài giảng đường lối phát triển giáo dục Việt Nam Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục5 bước đánh giá rủi ro nơi làm việcGiai toan co loi vanHỗ trợ tiếng Việt cho TEX
Đăng ký
Đăng nhập