Các đặc điểm hình thái của cây lúa

ĐỀ TÀI " PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA MỘT SỐ CHỦNG NẤM MỐC CÓ KHẢ NĂNG SINH CELLULASE CAO " docx

ĐỀ TÀI
... đích đề tài 2.1 Phân lập tuyển chọn chủng nấm mốc khả tổng hợp cellulase 2.2 Nghiên cứu số đặc điểm hình thái số chủng nấm mốc phân lập 2.3 Bước đầu phân loại sơ số chủng hoạt tính cellulase ... [6], với khả chống chịu pH khả sử dụng nguồn cacbon, nguồn nitơ tốt Do chọn đề tài Phân lập, tuyển chọn nghiên cứu đặc điểm hình thái số chủng nấm mốc khả sinh cellulase cao để nghiên cứu Mục ... dạng chủng nấm mốc khả sinh cellulase phế phụ phẩm nông nghiệp miền Bắc Việt Nam 4.2 Nâng cao khả nghiên cứu đặc điểm phân loại số chủng nấm mốc khả sinh cellulase Việt Nam 4.3 Tìm chủng nấm...
 • 50
 • 286
 • 1

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học nghiên cứu các đặc điểm hình thái và cấu trúc củacây song tử diệp thích nghi với khô hạn

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học nghiên cứu các đặc điểm hình thái và cấu trúc của lá cây song tử diệp thích nghi với khô hạn
... ix Luận văn tốt nghi p Sinh học K35 TÓM LƯỢC Đề tài Nghi n cứu đặc điểm hình thái cấu trúc Song tử diệp thích nghi với khô hạn làm rõ đặc điểm hình thái cấu trúc Song tử diệp giúp chúng thích ... đề tài Nghi n cứu đặc điểm hình thái cấu trúc Song tử diệp thích nghi với khô hạn trung thực chưa công bố luận văn trước Sinh viên thực Huỳnh Hoài Ngọc Lợi ii Luận văn tốt nghi p Sinh học K35 ... II.3 Đặc điểm hình thái cấu trúc Song tử diệp thích nghi với khô hạn Những có khả thích nghi với môi trường khô hạn xếp vào nhóm hạn sinh Trong nhóm hạn sinh hình thức chịu hạn khác nhau: Cây...
 • 50
 • 298
 • 0

ĐA DẠNG DI TRUYỀN DỰA TRÊN ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA CÁC MẪU GIỐNG LÚA CÓ NGUỒN GỐC KHÁC NHAU

ĐA DẠNG DI TRUYỀN DỰA TRÊN ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA CÁC MẪU GIỐNG LÚA CÓ NGUỒN GỐC KHÁC NHAU
... miền Bắc 845 Đa dạng di truyền dựa đặc điểm hình thái mẫu giống lúa nguồn gốc khác Bảng Các mẫu giống lúa sử dụng đánh giá đa dạng di truyền TT Mẫu giống Nguồn gốc Nơi thu thập /đặc điểm D4 4731 ... 88 118 D83 22 37 57 67 95 125 847 Đa dạng di truyền dựa đặc điểm hình thái mẫu giống lúa nguồn gốc khác 3.2 Một số đặc điểm hình thái mẫu giống Chiều cao mẫu giống tập đoàn biến động khoảng ... 30,1 ± 3,7 102,9 ± 28,2 119,3 ± 4,8 849 Đa dạng di truyền dựa đặc điểm hình thái mẫu giống lúa nguồn gốc khác dạng hạt (D/R) tính trạng hệ số di truyền cao, chịu ảnh hưởng môi trường nên...
 • 9
 • 517
 • 0

Tài liệu BÁO CÁO " ĐA DẠNG DI TRUYỀN DỰA TRÊN ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA CÁC MẪU GIỐNG LÚA CÓ NGUỒN GỐC KHÁC NHAU " docx

Tài liệu BÁO CÁO
... miền Bắc 845 Đa dạng di truyền dựa đặc điểm hình thái mẫu giống lúa nguồn gốc khác Bảng Các mẫu giống lúa sử dụng đánh giá đa dạng di truyền TT Mẫu giống Nguồn gốc Nơi thu thập /đặc điểm D4 4731 ... 88 118 D83 22 37 57 67 95 125 847 Đa dạng di truyền dựa đặc điểm hình thái mẫu giống lúa nguồn gốc khác 3.2 Một số đặc điểm hình thái mẫu giống Chiều cao mẫu giống tập đoàn biến động khoảng ... thực 851 Đa dạng di truyền dựa đặc điểm hình thái mẫu giống lúa nguồn gốc khác TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Thị Dự (2000) Nghiên cứu khai thác nguồn vật liệu khởi đầu công tác chọn tạo giống lúa cho...
 • 9
 • 275
 • 1

Điều tra sự đa dạng sinh học của các loài sâu hại và thiên địch của chúng trên cây lạc và nghiên cứu các đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái của loài sâu róm 4 gù vàng 2 vệt đen (Orgyia sp.)

Điều tra sự đa dạng sinh học của các loài sâu hại và thiên địch của chúng trên cây lạc và nghiên cứu các đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái của loài sâu róm 4 gù vàng 2 vệt đen (Orgyia sp.)
... văn với đề tài “ Điều tra đa dạng sinh học loài sâu hại thiên địch chúng lạc nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái loài sâu róm vàng vệt đen (Orgyia sp.) MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI A MỤC ... điểm hình thái , sinh học , sinh thái loài sâu róm vàng vệt đen (Orgyia sp.) - Qua biết gây hại loài sâu róm vàng vệt đen (Orgyia sp.) quần xã côn trùng mắt xích thức ăn sâu vàng vệt đen ... 5: Hình nhộng ông kí sinh 3 .2 ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH HỌC, SINH THÁI CỦA SÂU RÓM GÙ VÀNG CHẤM ĐEN (ORGYIA SP.) Trong thời gian thực tập nghiên cứu sâu róm vàng chấm đen mật độ mức gây hại chúng...
 • 46
 • 211
 • 2

Điều tra thành phần, sự đa dạng sinh học của các loài côn trùng gây hại và thiên địch của chúng trên cây đậu tương và nghiên cứu các đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái của loài sâu róm 4 gù Dasichira spp

Điều tra thành phần, sự đa dạng sinh học của các loài côn trùng gây hại và thiên địch của chúng trên cây đậu tương và nghiên cứu các đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái của loài sâu róm 4 gù Dasichira spp
... phối Hình 9: Trưởng thành sâu róm Dasichira spp 3.3.2 Đặc điểm sinh học, sinh thái sâu róm Dasichira spp 3.3.2.1 Đặc điểm sinh thái, sinh học ấu trùng sâu róm Dasichira spp Pha ấu trùng ... dung nghiên cứu 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu: Sự đa dạng côn trùng tương đặc điểm sinh thái, sinh học loài sâu róm Dasichira spp 2.1.2 Nội dung nghiên cứu: a- Điều tra nghiên cứu đa dạng thành ... KHUYẾN NGHỊ - Cần nghiên cứu cách có hệ thống thành phần loài côn trùng gây hại thiên địch chúng sâu vào đặc điểm hình thái, sinh thái, sinh học loài côn trùng gây hại để phục vụ cho công tác bảo...
 • 58
 • 130
 • 0

kết quả xác định một số đặc điểm hình thái của các giống ong (Apis mellifera) nhập nội

kết quả xác định một số đặc điểm hình thái của các giống ong (Apis mellifera) nhập nội
... mật cao Còn giống A m carnica áo đợc chọn lọc Kết xác định số đặc điểm hình thái giống ong (Apis mellifera) nhập nội Bảng Giá trị trung bình số tiêu hình thái đời giống ong nhập nội v ong A m ligustica ... Kết xác định số đặc điểm hình thái giống ong (Apis mellifera) nhập nội Excel tham số cần tính: giá trị trung bình ( X ), độ lệch chuẩn (SD) KếT QUả V THảO LUậN 3.1 Đánh giá số đặc điểm hình thái ... thái đời giống ong nhập nội có thay đổi Thứ tự xếp hạng, đứng đầu giống ong Niu Di Lân sau đến ong áo thấp ong ý Kết xác định số đặc điểm hình thái giống ong (Apis mellifera) nhập nội ...
 • 7
 • 345
 • 0

Báo cáo khoa học: Kết quả xác định một số đặc điểm hình thái của các giống ong (Apis mellifera) nhập nội pot

Báo cáo khoa học: Kết quả xác định một số đặc điểm hình thái của các giống ong (Apis mellifera) nhập nội pot
... mật cao Còn giống A m carnica áo đợc chọn lọc Kết xác định số đặc điểm hình thái giống ong (Apis mellifera) nhập nội Bảng Giá trị trung bình số tiêu hình thái đời giống ong nhập nội v ong A m ligustica ... Kết xác định số đặc điểm hình thái giống ong (Apis mellifera) nhập nội Excel tham số cần tính: giá trị trung bình ( X ), độ lệch chuẩn (SD) KếT QUả V THảO LUậN 3.1 Đánh giá số đặc điểm hình thái ... thái đời giống ong nhập nội có thay đổi Thứ tự xếp hạng, đứng đầu giống ong Niu Di Lân sau đến ong áo thấp ong ý Kết xác định số đặc điểm hình thái giống ong (Apis mellifera) nhập nội ...
 • 8
 • 171
 • 0

khảo sát thành phần sâu cuốn lá nhỏ và thiên địch trên ruộng lúa tại huyện châu thành, hậu giang và đặc điểm hình thái của sâu cuốn lá nhỏ loài cnaphalocrosis medinalis guené

khảo sát thành phần sâu cuốn lá nhỏ và thiên địch trên ruộng lúa tại huyện châu thành, hậu giang và đặc điểm hình thái của sâu cuốn lá nhỏ loài cnaphalocrosis medinalis guené
... dụng thuốc hóa học ruộng lúa Đề tài: Khảo sát thành phần sâu nhỏ thiên địch ruộng lúa huyện Châu Thành, Hậu Giang đặc điểm hình thái sâu nhỏ loài Cnaphalocrosis medinalis Guenée (Lepidoptera: ... hại ruộng lúa 19 2.2.1.2 Khảo sát thành phần sâu nhỏ ruộng lúa .20 2.2.2 Khảo sát thành phần thiên địch ruộng lúa 20 2.2.2.1 Khảo sát thành phần thiên địch ruộng lúa 20 2.2.2.2 Khảo ... tốt nghiệp với tên đề tài: Khảo sát thành phần sâu nhỏ thiên địch ruộng lúa huyện Châu Thành, Hậu Giang đặc điểm hình thái sâu nhỏ loài Cnaphalocrosis medinalis Guenée (Lepidoptera: Pyralidae)”...
 • 90
 • 537
 • 0

đánh giá tính đa dạng di truyền của tập đoàn giống đậu nành nhập nội dựa trên các đặc điểm hình thái và nông học

đánh giá tính đa dạng di truyền của tập đoàn giống đậu nành nhập nội dựa trên các đặc điểm hình thái và nông học
... LƯỢC Thí nghiệm "Đánh giá tính đa dạng di truyền tập đoàn giống đậu nành (Glycine Max (L.)Merrill) nhập nội dựa đặc điểm hình thái nông học" thực việc khảo sát 80 giống đậu nành từ khu vực địa ... nghĩa đa dạng sinh học Hiệp ước Quốc tế Đa dạng sinh học (Biological Diversity hay Biodiversity) Đức, 1999 cho rằng: đa dạng sinh học bao gồm: đa dạng loài, đa dạng di truyền (giống) đa dạng ... DI TRUYỀN TÍNH TRẠNG CHẤT LƯỢNG 1.3.1 Dạng 1.3.2 Trọng lượng màu sắc hạt 1.4 ĐA DẠNG DI TRUYỀN 1.4.1 Khái niệm 1.4.2 Phương pháp đánh giá đa dạng di truyền 1.4.3 Chỉ số đánh giá đa dạng di truyền...
 • 46
 • 395
 • 0

thành phần loài, các đặc điểm hình thái, sinh học và sự gây hại của bọ xít trên rau muống tại tp. cần thơ

thành phần loài, các đặc điểm hình thái, sinh học và sự gây hại của bọ xít trên rau muống tại tp. cần thơ
... cậ đn loài bọ ã ưc u u i t ề p ế xít rau muố Vì vậ đ tài Thành phầ loài, mộ số ặ đ m hình thái, sinh họ ng y, ề n t đ c iể c s gây hạ củ b xít (Hemiptera) rau muố tạ thành phốCầ Thơ i a ng i ... DỤ VÀ Đ TẠ C ÀO O TRƯ NG Đ I HỌ CẦ THƠ Ờ Ạ C N KHOA NÔNG NGHIỆ & SINH HỌ Ứ P C NG DỤ NG BỘMÔN BẢ VỆTHỰ VẬ O C T -oOo- THÀNH PHẦ LOÀI, CÁC Đ C Đ M HÌNH THÁI, N Ặ IỂ SINH HỌ VÀ SỰ GÂY HẠ CỦ BỌ XÍT ... ặ đ m hình thái, sinh họ s gây hạcủ b xít Đ nh, t đc iể c i a (Mictis sp.) rau muố tạ thành phốCầ Thơ Luậ vă tố nghiệ Đ i Họ ng i n n n t p c, Khoa Nông Nghiệ & Sinh họ Ứ Dụ Đ i Họ Cầ Thơ p...
 • 53
 • 362
 • 0

đặc điểm hình thái của một số loài ốc nước ngọt thuộc họ lymnaeidae ở một số huyện trong các tỉnh vĩnh long, đồng tháp, cần thơ và gây nhiễm ấu trùng sán lá gan trên ốc

đặc điểm hình thái của một số loài ốc nước ngọt thuộc họ lymnaeidae ở một số huyện trong các tỉnh vĩnh long, đồng tháp, cần thơ và gây nhiễm ấu trùng sán lá gan trên ốc
... tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp thành phố Cần Thơ gây nhiễm ấu trùng sán gan ốc Mục tiêu đề tài:  Định danh, phân loại số loài ốc thuộc họ Lymnaeidae huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long), huyện Lấp Vò (tỉnh ... sinh học bệnh sán gan bò hướng dẫn thầy cô môn Thú Y, khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, trường Đại học Cần Thơ tiến hành đề tài: Đặc điểm hình thái số loài ốc thuộc họ Lymnaeidae số huyện tỉnh ... nhựa Hình 4.4 Gây nhiễm ấu trùng sán gan cho ốc Lymnaea swinhoei 38 4.4 Kết gây nhiễm ấu trùng sán gan ốc Lymnaea swinhoei Bảng 4.7: Kết gây nhiễm ấu trùng sán gan giai đoạn ốc Lymnaea swinhoei...
 • 52
 • 234
 • 2

bộ cánh vẩy (lepidoptera) gây hại bông xoài, thành phần loài, đặc điểm hình thái của các loài gây hại chính và đặc điểm sinh học loài dudua aprobola meyrick

bộ cánh vẩy (lepidoptera) gây hại bông xoài, thành phần loài, đặc điểm hình thái của các loài gây hại chính và đặc điểm sinh học loài dudua aprobola meyrick
... thành phần côn trùng gây hại xoài thuộc cánh vẩy (Lepidoptera), đề tài Bộ cánh vẩy (Lepidoptera) gây hại xoài: Thành phần loài, đặc điểm hình thái loài gây hại đặc điểm sinh học loài Dudua aprobola ... côn trùng gây hại xoài nói riêng, đề tài Bộ cánh vẩy (Lepidoptera) gây hại xoài: Thành phần loài, đặc điểm hình thái loài sâu hại số đặc điểm hình thái sinh học loài Dudua aprobola Meyrick thực ... ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG - - LÊ THANH BÌNH BỘ CÁNH VẨY (Lepidoptera) GÂY HẠI BÔNG XOÀI: THÀNH PHẦN LOÀI, ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA CÁC LOÀI GÂY HẠI CHÍNH VÀ ĐẶC...
 • 104
 • 35
 • 0

đặc điểm hình thái của các dòng tôm càng xanh (macrobrachium rosenbergii de man, 1879)

đặc điểm hình thái của các dòng tôm càng xanh (macrobrachium rosenbergii de man, 1879)
... Đặc điểm hình thái dòng tôm xanh (Macrobrachium rosenbergii de Man, 1879) thực phần đề tài gia hóa chọn lọc tôm xanh bố mẹ phục vụ sản xuất giống Đồng Tháp Từ nguồn vật liệu ban đầu dòng tôm ... C1/SL dòng tôm theo giới tính .23 Bảng 4.10 Tỷ lệ C2/SL dòng tôm theo giới tính .24 v DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Tôm xanh (Macrobrachium rosenbergii de Man, 1879) Hình 2.2 Vòng đời tôm xanh ... tưởng trên, đề tài: Đặc điểm hình thái dòng tôm xanh (Macrobrachium rosenbergii de Man, 1879) tiến hành 1.2 Mục tiêu đề tài Đánh giá chất lượng tôm xanh (Macrobrachium rosenbergii) phân bố...
 • 57
 • 43
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các đặc điểm hình thái của cây ưa sángcác đặc điểm hình thái của lá cây bàngđặc điểm hình thái của cây mítđặc điểm hình thái của cây xương rồngđặc điểm hình thái của cây xoàiđặc điểm hình thái của cây ngôđặc điểm hình thái của cây lim xanhđặc điểm sinh thái của cây lúađặc điểm hình thái của cây hoa hồngđặc điểm hình thái của cây hoa sữađặc điểm hình thái của cây hoa cúcđặc điểm hình thái của cây hoa sứđặc điểm hình thái của cây đậu tươngđặc điểm hình dạng của cây lúađặc điểm hình thái của cây míaTổng hợp các câu hỏi trong đề thi đh, cđ về nhóm VIA oxi, lưu huỳnh và hợp chất của lưu huỳnhKhảo sát, thiết kế kỹ thuật hệ thống thủy lợi khu nuôi tôm xuân mỹUy tín người lãnh đạo quản lý doanh nghiệp nhà nước hiện nay ở nước taBiểu diễn tri thức Biểu diễn tri thứcBiểu diễn tri thứcSử dụng logic mệnh đề và vị từQUÁ TRÌNH TỔNG HỢP ALLYL ACETATBài tập chương 1 hóa học lớp 10Đề kiểm tra chất lượng hóa 10Đề ôn tập hóa học 10Giáo án hóa 10 giáo dục từ xasản xuất Axit clohydric HCLThuật toán A, Thuật toán A, Thuật toán cổ điển hayKiểm tra chương 12 hóa lớp 112Ôn tập chương nguyên tử lớp 10Cong nghệ sản xuất acid sunfuaricBurstbyBurst Adaptive Multiuser Detection CDMA(Xung tới xung thích nghi đa người dùng phát hiện CDMA )CÁC HỢP CHẤT PHI HYDROCARBONQUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨCÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NH3Trắc nghiệm địa lí 10 phần cấu trúc trái đất
Đăng ký
Đăng nhập