TOAN 6 VNEN lấy mà dùng

DE THI TOAN 6 HKII CO MA TRAN THEO CHUAN MOI

DE THI TOAN 6 HKII CO MA TRAN THEO CHUAN MOI
... N= + : ( ) 8 16 b) + x ữ = 1 a) x + = Câu (1,5điểm): khối trờng A có 120 học sinh gồm ba lớp:lớp 6A1 chiếm Số học sinh lớp 6A2 chiếm số học khối 3 số khối Số lại học sinh lớp 6A3 a) Tính số ... học sinh lớp 6A2: 120 = 45 (học sinh) Số học sinh lớp 6A1: 120 = 40 (học sinh) a 0,50điểm 0,50 điểm Số học sinh lớp 6A3: 120 - 40 - 45 = 35 (học sinh) Tỉ số phần trăm học sinh lớp 6A1 so với học ... + + + + 12 20 30 42 56 72 90 III.Đáp án biểu điểm Câu câu2 SGK môi câu đung đơc điểm 0,25 điểm + ữ 11 11 = (1) = a) = 0,5 điểm 0,25 điểm b) a) b) 0,25 điểm + 16 8 16 = = 1 x= x= 0,5 điểm...
 • 4
 • 105
 • 0

Kiểm tra toán 6 chương 3 (ma trận mới ) hay và chuẩn

Kiểm tra toán 6 chương 3 (ma trận mới ) hay và chuẩn
... A 37 % B 3, 7% C 0 ,37 % D 37 0% II- Bài tập: 1) Tính: −9 2 : a) − b) c) − d) + : 34 17 7 2) Tính hợp lý: −5 −20 −21 −5 −5 −12 + + + + + − a) A= b) B= 13 41 13 41 13 13 3) Tìm x biết: 0 ,3. x + 4 ,6 ... 5 −2 e) Số đối là: 2 −2 A − B C D 3 3 −1 g) Số nghịch đảo là: 12 −1 A – 12 B C 12 D 12 12 − 73 h) Số viết dạng số thập phân là: 100 A – 0, 73 B – 0,0 73 C 0, − 73 D 0, −0 73 g) Số thập phân 3, 7 viết ... a+c + + 4) Với a,b,c ∈ N* S = c a b Chứng minh rằng: S ≥ ĐÁP ÁN I-Trắc nghiệm: Câu Đáp án D D B A B A d) Cho x = II-Tự luận: Câu 1: −7 a) 30 Câu 2: −5 a) Câu 3: x = b) 3 c) b) 15 d) 13 7 A D...
 • 2
 • 141
 • 1

ĐEkA TOAN 6 HKII CO MA CHAN THEO CHUAN MOI

ĐEkA TOAN 6 HKII CO MA CHAN THEO CHUAN MOI
... C.-10 D -40 6- Trong tập hợp số nguyên Z,kết phép tính : (-5) (-4 ) : A -20 B.20 C.9 D -9 7-Nếu x = -7 x : A -7 B.7 C -7 D không co ùùgiá trò 8-Kết phép tính : (-2 )3 là: A -6 B .6 có số nghịch ... 5x – 12 = 48 5x = 48 +12 5x = 60 x = 60 : x = 12 Câu 3: ( 2,5đ) VÏ h×nh ®óng(1đ) y t O x 12 B · · a) Tia Ot n»m gi÷a hai tia Ox vµ Oy V× xOt < xOy (30o 60 o ) b) Theo a ta cã: Tia Ot n»m gi÷a ... · · · => tOy = xOy − xOt (0,5đ) · => tOy = 60 o − 30o · => tOy = 30o c) Tia Ot lµ tia ph©n gi¸c cđa gãc xOy v×: - Tia Ot n»m gi÷a hai tia Ox vµ Oy ( theo a) · · - tOy = tOx (30o = 30o ) Câu 4(1...
 • 4
 • 64
 • 0

KIỂM TRA TOÁN 6 HK II MA TRẬN THEO CHUẨN CỦA BỘ

KIỂM TRA TOÁN 6 HK II MA TRẬN THEO CHUẨN CỦA BỘ
... • • ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II • NĂM HỌC 2010-2011 • Mơn : Tốn Thời gian : 90 phút (Khơng kể thời gian chép đề) • Bài • a) Tìm số nghòch đảo của: ; -2 • b) Thế hai góc phụ ... học sinh số học sinh l ại Tính số học sinh giỏi, số học sinh trung bình, số học sinh c l ớp 6A ? • Bài 6: Trên mặt phẳng có bờ chứa tia Ox Vẽ hai tia Om, On cho ; xƠn =50 • a) Tính số đo ? • b) ... biết: a) x • Bài : Vẽ tam giác ABC, BC lấy điểm E, F cho biết hình vẽ có tam giác? • Bài 5: • Lớp 6A có 52 học sinh bao gồm ba loại: giỏi, khá, trung bình S ố h ọc sinh trung bình chiếm số học sinh...
 • 2
 • 59
 • 0

ĐỀ THI TOÁN 6 HKII CÓ MA TRẬN ĐÁP ÁN (HOT)

ĐỀ THI TOÁN 6 HKII CÓ MA TRẬN ĐÁP ÁN (HOT)
... hình theo yêu cầu đề a/ Lập luận tính số đo góc xOy b/ Kể tên góc nhọn, góc tù 6: Cho hình vẽ: 0,25 0,5 0,5 (mỗi góc 0,25)ø N M A · BOM · BOM Bài 7: So sánh hai phân số 10 12 = Ta : = ; 15 15 ... biết: 13 19  23 8 Bài 11 Tính giá trò biểu thức A = ( 0,5 ) +  − ÷:1 15  15 60  24 a/ 11 +x= b/ x = ĐÁP ÁN Bài 1: Thực phép tính: + 14 + = = =2 7 7 −3  −3  2 b/ + =  + ÷ = = 5  5 ... 1550 a/ Tính số đo góc yOz? b/ Kể tên góc nhọn, góc tù N 6: Cho hình vẽ: M A B O Hãy kể tên cặp góc phụ nhau, bù hình Bài 7: So sánh hai phân số · Bài 8: Trên mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ...
 • 4
 • 80
 • 0

kế hoạch dạy học toán 6 vnen

kế hoạch dạy học toán 6 vnen
... 7080-(1000-5 36) = 66 16 b) 5347+(23 76- 734)= 69 89 c) 28 06- (1134+950)-280=442 d) 1 36. (66 8-588)-404.25= 780 e) 1953+(17432- 56. 223): 16= 2 262 g) 60 10-(130.52 -68 890:83) = 80 10 KÕ ho¹ch d¹y häc To¸n Vnen Tiết ... 33182 d) 30452-22 36 = 282 16 e) 25 .64 = 160 0 g) 537. 46= 24702 h) 375:15 = 25 i) 578:18 thương 32 dư Hoạt động luyện tập Bài C.2/tr34 Bài C.3/tr34 a) 5500-375+1182 = 63 07 b) 83 76- 2453 -69 9 = 5224 c) 1054+987-1108 ... kiến thức Bài 1a/tr 16 Bài 1b/tr 16 Hoạt động luyện tập Hoạt động Vận dụng Hoạt động Tìm tòi mở rộng Bài 2/tr 16 Bài 3a/tr 16 Bài 3b/tr 16 Bài 4/tr 16 Bài 5a/tr 16 Bài 5b/tr 16 Nội dung chuẩn bị Trò...
 • 15
 • 1,134
 • 2

Kế hoạch dạy học Toán 6. Vnen

Kế hoạch dạy học Toán 6. Vnen
... =340+34 = 374 16.1 9=16(20-1)=320-16=304 46.9 9= 46.( 100-1)=4600-46=4554 35.98=35.(100-2)=3500-70=3430 a) x=34 Gi¸o viªn: NguyÔn Träng H¸n N¨m häc 2015 2016 Trêng THCS Lª Quý §«n To¸n Vnen KÕ ho¹ch ... ngoặc 50 §10 Quy tắc chuyển vế 51-52 §11 Ôn tập học kì I 53-54 Kiểm tra học kì I Gi¸o viªn: NguyÔn Träng H¸n KÕ ho¹ch d¹y häc To¸n Vnen 102-103 Kiểm tra học kì Bài kiểm tra tiết lấy điểm cho vui mà ... To¸n Vnen Vận dụng Hoạt động Tìm tòi mở rộng KÕ ho¹ch d¹y häc hợp A thuộc tập hợp B D.E.2/tr20 s; s; đ; s; s; đ Ngµy so¹n: 23/08/2015 Ngµy d¹y: 31/08/2015 Tiết LUYỆN TẬP I Chuẩn bị đồ dùng dạy học: ...
 • 15
 • 511
 • 2

kế hoạch dạy học môn toán 6 VNEN HK2

kế hoạch dạy học môn toán 6 VNEN HK2
... Hoài Thương KẾ HOẠCH DẠY HỌC GV: Dương Thị Hoài Thương TOÁN KẾ HOẠCH DẠY HỌC TOÁN Ngày soạn: Ngày dạy: 21/3/20 16 – 23/3/20 16 TIẾT 86 + 87 : PHÉP CHIA PHÂN SỐ I Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - Bảng ... 3 96 18 18.22 3 96 36 36. (− 11) 3 96 C Hoạt C.1/ Trang 16 động a) Quy đồng mẫu phân số sau: − − 3.21 − 63 5.14 70 − 21 − 21 .6 − 1 26 luyện = = ; = = ; = = ; tập 16 16. 21 3 36 24 24.14 3 36 56 56. 6 ... Dương Thị Hoài Thương KẾ HOẠCH DẠY HỌC 1 TOÁN 6 12 20 30 42 GV: Dương Thị Hoài Thương 12 30 60 105 20 60 140 30 105 42 KẾ HOẠCH DẠY HỌC TOÁN Ngày soạn: Tiết 83: Ngày dạy: 14/3/20 16 PHÉP NHÂN PHÂN SỐ...
 • 60
 • 304
 • 5

Đề kiểm tra hình học chương 2 toán 6 2 đề+ ma trận + đáp án biểu điểm

Đề kiểm tra hình học chương 2 toán 6 2 đề+ ma trận + đáp án biểu điểm
... MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT HÌNH HỌC 6- TIẾT 28 NĂM HỌC 20 15 -20 16 Cấp độ Các cấp độ tư Thông hiểu Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ cao Vẽ tam giác nêu cách vẽ Nhận biết Chủ đề 1.Tam giác ... ( O;3cm ) => OC= 3cm Suy OC+O'C = 7cm · · góc vuông OCO' = 90° nên OCO' ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM- ĐỀ 0,75đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0,5đ 0.75đ 0 ,25 đ Câu Câu 3,5đ Câu 5,5 đ Đáp án Vẽ hình Cách vẽ: - Vẽ đoạn thẳng ... 0,75đ=5% 0,75đ=5% 2 3,75đ =37,5% 1,75đ =17,5% 3đ =30% 10đ =100% ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM - ĐỀ Câu Câu 3,5đ Câu 5,5 đ Đáp án Vẽ hình Cách vẽ: - Vẽ đoạn thẳng AB = cm - Vẽ cung tròn tâm A, bán kính 3cm -...
 • 5
 • 83
 • 0

Giáo án toán 6 vnen năm học 2015 2016(phần chuẩn bị của giáo viên)

Giáo án toán 6 vnen năm học 2015  2016(phần chuẩn bị của giáo viên)
... 7080-(1000-5 36) = 66 16 b) 5347+(23 76- 734)= 69 89 c) 28 06- (1134+950)-280=442 d) 1 36. (66 8-588)-404.25= 780 e) 1953+(17432- 56. 223): 16= 2 262 g) 60 10-(130.52 -68 890:83) = 80 viên: Nguyễn Trọng Hán 20 16 Năm học 2015 ... 22.24 =64 Tớnh 35=241 26= 64 So sỏnh 32.33 =35 22.24= 26 24. 26= 24 +6 =210 Bi AB.2.a/tr 39 2+3 7 =7 =2 1 2Giáo viên: Nguyễn Trọng Hán 20 16 Năm học 2015 - Trờng THCS Lê Quý Đôn Toán Vnen Kế hoạch dạy học ... N* rng Giáo viên: Nguyễn Trọng Hán 20 16 S lin sau 18 101 36 1000 Năm học 2015 - Trờng THCS Lê Quý Đôn Toán Vnen Kế hoạch dạy học Tit GHI S T NHIấN Ngày soạn: 18/08 /2015 Ngày dạy: 26/ 08 /2015 I...
 • 88
 • 1,275
 • 1

Hạch toán kế toán tại công ty6 xây dựng số 6.DOC

Hạch toán kế toán tại công ty6 xây dựng số 6.DOC
... máy kế toán sổ kế toán công ty Xây dựng số 16 2.1.Tổ chức máy kế toán công ty xây dựng số 6: Công ty Xây dựng số trực thuộc Sở xây dựng Hải Phòng đơn vị hạch toán kinh doanh độc lập Đợc hạch toán ... chức hạch toán kế toán công ty6 Xây dựng số .44 3.1.Đánh giá khái quát tình hình tổ chức hạch toán kế toán công ty Xây dựng số 44 3.2.Đánh giá cụ thể tình hình tổ chức hạch toán kế toán ... hình máy kế toán công ty: Biểu 2.1: 17 Sơ đồ máy kế toán công ty xây dựng số Kế toán trởng Kế toán tổng hợp Kế toán Kế toán Kế toán Kế toán tiền Khấu hao Nguyên lơng TSCĐ vật liệu toán Nhân viên...
 • 69
 • 201
 • 3

Tổ chức công tác kế toán tại công ty Xây dựng số 6 .doc

Tổ chức công tác kế toán tại công ty Xây dựng số 6 .doc
... triển công ty 2 .Tổ chức máy công ty 41 3.Một số tiêu công ty II .Tổ chức công tác kế toán công ty xây dựng số 1 .Tổ chức máy kế toán 2 .Tổ chức kế toán công ty ... nâng cao II .Tổ chức công tác kế toán công ty xây dựng số 6: Tổ chức máy kế toán: Công ty Xây dựng số trực thuộc Sở xây dựng Hải Phòng đơn vị hạch toán kinh doanh độc lập Đợc hạch toán toàn đầu ... nghiệp Mô hình máy kế toán công ty Xây dựng số Kế toán trởng Kế toán tổng hợp Kế toán tiền lơng Kế toán K/hao TSCĐ Kế toán Nguyên vật liệu Kế toán toán Nhân viên kinh tế đội - Kế toán trởng: có nhiệm...
 • 41
 • 243
 • 3

Thực tế công tác kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng giao thông 6

Thực tế công tác kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng giao thông 6
... sử dụng VL, CCDC Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Giao thông 6: 2.1.1.Đặc điểm vật liệu công cụ dụng cụ Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Giao thông Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Giao thông Công ... Ngọc PHẦN I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAO THÔNG 1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Giao thông 6: Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Giao thông ... Ngọc 2.3 Kế toán chi tiết VL, CCDC Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Giao thông 6: Thực tế Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Giao thông 6, đội có nhu cầu mua vật sử dụng cho thi công công trình...
 • 61
 • 210
 • 0

Thực tế công tác kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng giao thông 6 (nhật ký chung - ko lý luận - máy)

Thực tế công tác kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng giao thông 6 (nhật ký chung - ko lý luận - máy)
... sử dụng VL, CCDC Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Giao thông 6: 2.1.1.Đặc điểm vật liệu công cụ dụng cụ Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Giao thông Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Giao thông Công ... Ngọc PHẦN I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAO THÔNG 1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Giao thông 6: Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Giao thông ... Ngọc 2.3 Kế toán chi tiết VL, CCDC Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Giao thông 6: Thực tế Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Giao thông 6, đội có nhu cầu mua vật sử dụng cho thi công công trình...
 • 61
 • 184
 • 0

Bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại công ty xây dựng số 6

Bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại công ty xây dựng số 6
... đơn vị Để xây dựng kết lao động từ nhiều năm đúc kết kinh nghiệm, Cơng ty Xây dựng 4 8xây dựng bảng hệ số A, B, C theo cơng suất lao động sau: Biểu (Trang33) Việc xây dựng ngày cơng dựa vào phiếu ... thuộc Bộ thủy lợi Bộ nơng nghiệp phát triển nơng thơn Trụ sở đặt tại: Số 08 đường Biên Cương-Thành phố Qui Nhơn-tỉnh Bình Định Cơng ty xây dựng 48trước Cơng ty xây dựng thủy lợi Bộ Thủy lợi Bộ Nơng ... Một vài số liệu minh hoạ cho phát triển Cơng ty sau : Năm 1997 1998 1999 2000 Doanh thu 60 .739. 568 .883 73.917.319.815 71.2 76. 651.7 26 84.542.279 .68 1 Lợi nhuận sau thuế 1. 362 . 869 .429 1.408.417.076...
 • 77
 • 177
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án toán 6 vnenđồ dùng dạy vnen toán 6đề thi học kì 2 toán 6 có ma trậnđề thi học kỳ 2 toán 6 có ma trậnđề kiểm tra toán 6 chương 3 có ma trậnđề thi học kì ii toán 6 có ma trậnma trận đề kiểm tra toán 6 chương 2đề kiểm tra toán 6 chương 2 có ma trậnđề kiểm tra toán 6 chương 1 có ma trậnkiem tra toan 6 tiet 93 co ma trankế hoạch sử dụng thiết bị dạy học môn toán 6đề thi học kì 1 toán 6 có ma trậnma trận đề kiểm tra học kì 1 toán 6đề kiểm tra toán 6 tiết 18 có ma trậnde kiem tra 45 phut toan 6 co ma tranNghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật phân nhóm xây dựng hệ thống dự đoán bệnh tự kỷ ở trẻ emNghiên cứu về rào đón trong hội thoại trong phim tiếng Anh và phim tiếng ViệtPhân tích tài chính Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Bình NgânĐỀ CHUYÊN ĐHSP hà nộiNâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ))Dạy học đa thức bậc bốn và các dạng toán liên quan cho học sinh khá, giỏi ở THPTPhát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng LongQuản trị quan hệ đối tác của công ty lữ hành APTSKKN: Một số biện pháp thúc đẩy học sinh học tập tích cực môn Toán tại lớp 6B Trường PTDTBT THCS Tà LongSử dụng nguồn vốn ODA Nhật Bản trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường tại Việt NamSự hài lòng trong công việc của cán bộ công nhân viên công ty Phát hành báo chí Trung ươngbo de thi suu tam dia ly khoi 12 co dap anHOẠCH ĐỊNH CHIẾN lược CHO CÔNG TY NHỰA BÌNH MINHTư tưởng hồ chí minh về vấn đề con ngườiCuộc cạnh tranh giữa pepsi và cocacolaPHÂN TÍCH môi TRƯỜNG bên NGOÀI AirASIALUAN VAN THIET KE NHA MAY CHE BIEN HAI SAN KHO NANG SUAT 1 TAN SAN PHAM CALuan van Huong dan su dung va cai dat PIVOTTABLE Nganh Ngan HangDE KHAO SAT CHAT LUONG NGO SI LIEN MON DIA LY KHOI 12 2016 2017 (CO DAP AN)02 747 bài tập trắc nghiệm cực trị hàm số
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập