Câu hỏi ôn Những nguyên lý mác lenin 2

Ngân hàng câu hỏi môn những nguyên cơ bản của chủ nghĩa mac lenin 1

Ngân hàng câu hỏi môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mac lenin 1
... 2, v ú l chủ nghĩa tâm khách quan chủ nghĩa tâm chủ quan b 3, v ú l chủ nghĩa tâm khách quan, chủ nghĩa tâm chủ quan v ch ngha c 3, v ú l chủ nghĩa tâm khách quan, chủ nghĩa tâm chủ quan v ... chủ nghĩa vật cổ đại chủ nghĩa vật biện chứng b 3, v ú l chủ nghĩa vật cổ đại; chủ nghĩa vật siêu hình chủ nghĩa vật biện chứng c 4, v ú l chủ nghĩa vật cổ đại; chủ nghĩa vật siêu hình, chủ nghĩa ... b Câu 10 Những phát minh vật học cận đại bác bỏ khuynh hớng triết học nào? a Chủ nghĩa vật cổ đại b Chủ nghĩa vật cổ đại v chủ nghĩa bất khả tri c Chủ nghĩa vật siêu hình vật chất d Chủ nghĩa...
 • 117
 • 116
 • 2

Ngân hàng câu hỏi môn những nguyên cơ bản của chủ nghĩa mác lênin 1

Ngân hàng câu hỏi môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lênin 1
... 2, v ú l chủ nghĩa tâm khách quan chủ nghĩa tâm chủ quan b 3, v ú l chủ nghĩa tâm khách quan, chủ nghĩa tâm chủ quan v ch ngha c 3, v ú l chủ nghĩa tâm khách quan, chủ nghĩa tâm chủ quan v ... chủ nghĩa vật cổ đại chủ nghĩa vật biện chứng b 3, v ú l chủ nghĩa vật cổ đại; chủ nghĩa vật siêu hình chủ nghĩa vật biện chứng c 4, v ú l chủ nghĩa vật cổ đại; chủ nghĩa vật siêu hình, chủ nghĩa ... Đáp án: Câu 28: Tác phẩm Tuyên ngôn Đảng cộng sản tác phẩm ai? Năm nào? a Của C .Mác Ph.Ăngghen, Năm: 18 46 b Của C .Mác Ph.Ăngghen, Năm: 18 48 c Của V.I Lênin, Năm: 19 17 d Của V.I Lênin, Năm: 19 24...
 • 107
 • 84
 • 0

on tap nguyen ly mac lenin (1)

on tap nguyen ly mac lenin (1)
... nhất; vậy, phải thấy riêng biệt, phong phú đa dạng cá nhân phong cách, nhu cầu, lợi ích v.v cộng đồng xã hội c) Con người vừa chủ thể vừa sản phẩm lịch sử.Con người tác động, cải biến tự nhiên ... giải vật tự nhiên, xã hội, người tư Trong tác phẩm Bút ký triết học (1914-1916), V.I.Lênin tiếp tục khai thác hạt nhân hợp lý triết học Hêghen để làm phong phú thêm phép biện chứng vật, đặc biệt ... nghĩa chủ nghĩa MácLênin Câu hỏi Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào cách mạng giới? Đáp Chủ nghĩa Mác-Lênin có ảnh to lớn lên thực tiễn phong trào công nhân nhân dân lao động giới Cách mạng tháng...
 • 48
 • 215
 • 2

CÂU HỎI ÔN TẬP TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN

CÂU HỎI ÔN TẬP TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN
... nhận thức vậy, triết học Mác đời kỷ kỷ XIX bớc nhảy vọt chất lịch sử phát triển triết học Đó kết tích luỹ t tởng triết học tiến thành tựu khoa học tự nhiên Qui luật "lơng - chất" không nói lên chiều ... làm cho tất không ngừng biến đổi ý nghĩa quan điểm triết học vật biện chứng vận động: Thứ nhất, quan điểm triết học vật biện chứng vận động lại lần khẳng định tính đắn triết học Mác lê nin xem ... mà có phát triển" Ví dụ: Vòng đời giống tằm : trứng - tằm - nhộng - bớm - trứng lần phủ định Trong bảng tuần hoàn Men-đê-l - p nguyên tố hoá học, phát triển qua hàng chục lần phủ định có lắp lại...
 • 29
 • 3,240
 • 3

35 câu hỏi ôn tâp triết học Mac-Lenin part 1 ppsx

35 câu hỏi ôn tâp triết học Mac-Lenin part 1 ppsx
... 37 CÊU 10 : Mưëi quan hïå biïån chûáng giûäa vêåt chêët vâ thûác nghơa phûúng phấp lån ca viïåc nùỉm vûäng vêën àïì nây nhêån thûác vâ hoẩt àưång thûåc tiïỵn 40 CÊU 11 : Trònh bây ... 52 CÊU 16 : Nưåi dung vâ nghơa ca quy låt ph àõnh ca ph àõnh 55 CÊU 17 : Mưëi quan hïå biïån chûáng giûäa cấi chung vâ cấi riïng, nghơa phûúng phấp lån ca nố 58 CÊU 18 : Mưëi ... nhên - lậnh t àưëi vúái sûå phất triïín ca xậ hưåi 10 3 CÊU 35: Mưëi quan hïå giûäa tưìn tẩi xậ hưåi vâ thûác xậ hưåi 10 6 http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN TRIÏËT...
 • 8
 • 998
 • 19

35 câu hỏi ôn tâp triết học Mac-Lenin part 2 pot

35 câu hỏi ôn tâp triết học Mac-Lenin part 2 pot
... tri thûác múâ tưëi Côn tri thûác dûåa trïn l tđnh cho chng ta tri thûác xấc thûåc, àẩt àïën hiïíu biïët vïì bẫn chêët ca thïë giúái lâ ngun tûã vâ khoẫng trưëng Àïmưcrit côn àùåt vêën àïì vïì ... àưång thûåc tiïỵn http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN TRIÏËT HỔC MẤC - LÏNIN 13 CÊU 2: Nhûäng nết cú bẫn ca triïët hổc ÊËn Àưå cưí àẩi xung quanh cấc vêën àïì: khúãi ngun ca thïë giúái, ... cố (Tiïu chín ca chđnh thưëng lââ thûâa nhêån vâ bẫo vïå tđnh àng àùỉn tuåt àưëi ca kinh Vêda Côn tâ giấo thò ngûúåc lẩi) Cấc trûúâng phấi trïn àïìu đt nhiïìu bân àïën vêën àïì khúãi ngun ca...
 • 10
 • 504
 • 6

35 câu hỏi ôn tâp triết học Mac-Lenin part 3 potx

35 câu hỏi ôn tâp triết học Mac-Lenin part 3 potx
... hẩn nhûäng cẫm giấc riïng ca mònh àïí nhêån thûác nhûäng cấi gò bïn ngoâi mònh Ưng côn coi kinh nghiïåm chó lâ dông cấc êën tûúång vâ vïì ngun nhên chng ta khưng thïí biïët + Hium cng phï phấn hổc ... ƯN THI MƯN TRIÏËT HỔC MẤC - LÏNIN 27 bẫn ca phếp biïån chûáng Phất triïín khưng phẫi lâ mưåt vông trôn khếp kđn, mâ lâ mưåt quấ trònh chuín tûâ hònh thûác thêëp lïn hònh thûác cao sûå chuín hoấ ... tc phất triïín tû tûúãng vêåt ca Bï cún + Ưng àậ khùèng àõnh chó cố cấc vêåt thïí lâ tẩm thúâi, côn vêåt chêët lâ tưìn tẩi vơnh viïỵn Do thïë giúái quan siïu hònh nïn ưng àậ ph nhêån sûå àa dẩng...
 • 10
 • 421
 • 3

35 câu hỏi ôn tâp triết học Mac-Lenin part 4 ppsx

35 câu hỏi ôn tâp triết học Mac-Lenin part 4 ppsx
... NGHƠA DUY VÊÅT BIÏÅN CHÛÁNG VÏÌ THÏË GIÚÁI http://ebooks.vdcmedia.com 34 HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN TRIÏËT HỔC MẤC - LÏNIN 35 CÊU 8: Phên tđch nưåi dung vâ nghơa àõnh nghơa vêåt chêët ca V.I.Lïnin ... giấc" Àiïìu àố khùèng àõnh "thûåc tẩi khấch quan" (vêåt chêët) lâ cấi cố trûúác (tđnh thûá nhêët), côn "cẫm giấc" ( thûác) lâ cấi cố sau (tđnh thûá hai) Vêåt chêët tưìn tẩi khưng lïå thåc vâo thûác ... phất triïín http://ebooks.vdcmedia.com PTS TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁC (Ch biïn) 38 - Lao àưång sẫn xët côn lâ cú súã ca sûå hònh thânh vâ phất triïín ngưn ngûä + Trong lao àưång, ngûúâi têët ëu cố nhûäng...
 • 10
 • 283
 • 3

35 câu hỏi ôn tâp triết học Mac-Lenin part 5 doc

35 câu hỏi ôn tâp triết học Mac-Lenin part 5 doc
... vêåt nghiïn cûáu nhûäng mưëi liïn hïå chung nhêët vâ phưí biïën nhêët ca thïë giúái khấch quan Côn nhûäng hònh thûác c thïí ca mưëi liïn hïå lâ àưëi tûúång nghiïn cûáu ca cấc ngânh khoa hổc c ... biïåt khấi niïåm vêån àưång vúái khấi niïåm phất triïín Vêån àưång lâ mổi biïën àưíi nối chung, côn phất triïín lâ sûå vêån àưång cố khuynh hûúáng vâ gùỉn liïìn vúái sûå àúâi ca cấi múái húåp quy ... tiïỵn cố hiïåu quẫ cao http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN TRIÏËT HỔC MẤC - LÏNIN 45 CÊU 12: Nưåi dung vâ nghơa ca quy låt thưëng nhêët vâ àêëu tranh ca cấc mùåt àưëi lêåp Trong...
 • 10
 • 282
 • 7

35 câu hỏi ôn tâp triết học Mac-Lenin part 6 pot

35 câu hỏi ôn tâp triết học Mac-Lenin part 6 pot
... bưå phêån ca cấi riïng, côn cấi riïng khưng gia nhêåp hïët vâo cấi chung Cấi riïng phong ph hún cấi chung, vò ngoâi nhûäng àùåc àiïím gia nhêåp vâo cấi chung, cấi riïng côn cố nhûäng àùåc àiïím ... chûáng giûäa chêët vâ lûúång - Chêët vâ lûúång lâ hai mùåt àưëi lêåp: chêët tûúng àưëi ưín àõnh, côn lûúång thûúâng xun biïën àưíi Song, hai mùåt àố khưng tấch rúâi nhau, mâ tấc àưång lêỵn mưåt ... àiïìu kiïån àêìy http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN TRIÏËT HỔC MẤC - LÏNIN 55 CÊU 16: Nưåi dung vâ nghơa ca quy låt ph àõnh ca ph àõnh Quy låt ph àõnh ca ph àõnh lâ mưåt ba quy låt...
 • 10
 • 241
 • 3

35 câu hỏi ôn tâp triết học Mac-Lenin part 7 ppt

35 câu hỏi ôn tâp triết học Mac-Lenin part 7 ppt
... chêët Thđ d: "Sûå kiïån Võnh Bùỉc Bưå", vâo thấng 8-1964, tûâ àố M nếm bom miïìn Bùỉc lâ ngun cúá, côn ngun nhên thûåc sûå lâ bẫn chêët xêm lûúåc ca àïë qëc M - Àiïìu kiïån lâ tưíng húåp nhûäng hiïån ... ngun nhên vâ kïët quẫ Ngun nhên sinh kïët quẫ, vò vêåy ngun nhên bao giúâ cng cố trûúác kïët quẫ Côn kïët quẫ bao giúâ cng xët hiïån sau ngun nhên Tuy nhiïn, khưng phẫi mổi quan hïå nưëi tiïëp nâo ... ngêỵu nhiïn thìn ty Cấi têët nhiïn bao giúâ cng vẩch àûúâng ài cho mònh xun qua vư sưë ngêỵu nhiïn Côn ngêỵu nhiïn lâ hònh thûác biïíu hiïån ca têët nhiïn, bưí sung cho têët nhiïn - Ranh giúái giûäa...
 • 10
 • 222
 • 2

35 câu hỏi ôn tâp triết học Mac-Lenin part 8 ppt

35 câu hỏi ôn tâp triết học Mac-Lenin part 8 ppt
... quan hïå vúái l lån, thûåc tiïỵn cố vai trô quët àõnh, vò thûåc tiïỵn lâ hoẩt àưång vêåt chêët, côn l lån lâ sẫn phêím ca hoẩt àưång tinh thêìn Vai trô quët àõnh ca thûåc tiïỵn àưëi vúái l lån ... hiïån úã chưỵ: - Thûåc tiïỵn lâ cú súã, àưång lûåc vâ mc àđch ca nhêån thûác (l lån) Thûåc tiïỵn côn lâ tiïu chín ca l lån - Thưng qua hoẩt àưång thûåc tiïỵn, l lån múái àûúåc vêåt chêët hoấ, hiïån ... DUY VÊÅT BIÏÅN CHÛÁNG VÏÌ XẬ HƯÅI http://ebooks.vdcmedia.com 77 PTS TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁC (Ch biïn) 78 CÊU 26: Sẫn xët ca cẫi vêåt chêët lâ cú súã ca àúâi sưëng xậ hưåi vâ vai trô ca phûúng thûác sẫn...
 • 10
 • 191
 • 2

35 câu hỏi ôn tâp triết học Mac-Lenin part 9 doc

35 câu hỏi ôn tâp triết học Mac-Lenin part 9 doc
... kinh doanh lúán, àố cấc àún võ kinh tïë qëc doanh vâ têåp thïí lâ nông cưët Chng ta chó bỗ qua nhûäng gò ca xậ hưåi c khưng côn ph húåp vúái xậ hưåi múái thay thïë vâ khưng àem lẩi hiïåu quẫ kinh ... tïë àûúåc hònh thânh http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN TRIÏËT HỔC MẤC - LÏNIN 89 CÊU 29: Hònh thấi kinh tïë - xậ hưåi Sûå phất triïín ca cấc hònh thấi kinh tïë - xậ hưåi lâ mưåt ... lûúång sẫn xët lâ ëu tưë àưång nhêët vâ cấch mẩng nhêët, lâ nưåi dung ca phûúng thûác sẫn xët, côn quan hïå sẫn xët lâ ëu tưë tûúng àưëi ưín àõnh, lâ hònh thûác xậ hưåi ca phûúng thûác sẫn xët...
 • 10
 • 212
 • 2

35 câu hỏi ôn tâp triết học Mac-Lenin part 10 pdf

35 câu hỏi ôn tâp triết học Mac-Lenin part 10 pdf
... lïn xậ hưåi ch nghơa Ngoâi ra, giai cêëp vư sẫn côn phẫi tûâng bûúác khùỉc phc nhûäng tû tûúãng, têm l, têåp quấn, vùn hoấ lẩc hêåu ca xậ hưåi c côn in sêu vâo àúâi sưëng tinh thêìn ca xậ hưåi ... têm tûúãng ca cấc thúâi àẩi sau http://ebooks.vdcmedia.com PTS TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁC (Ch biïn) 106 CÊU 35: Mưëi quan hïå giûäa tưìn tẩi xậ hưåi vâ thûác xậ hưåi I- Tưìn tẩi xậ hưåi vâ thûác xậ ... àưång lûåc phất triïín ca xậ hưåi cố giai cêëp khưng chó thïí hiïån thúâi k cấch mẩng xậ hưåi, mâ côn thúâi k hoâ bònh Nhûng cố nhûäng nưåi dung hònh thûác biïíu hiïån vâ àùåc àiïím khấc - Khi àêëu...
 • 17
 • 270
 • 2

Những nguyên Mác-Lênin

Những nguyên lý Mác-Lênin
... PHẦN MỞ ĐẦU NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN PHẦN THỨ NHẤT THẾ GiỚI QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRIẾT ... THUYẾT VỀ CNTB ĐỘC QUYỀN VÀ CNTB ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC I CNTB ĐỘC QUYỀN II CNTB ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC III NHỮNG NÉT MỚI TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CNTB HiỆN ĐẠI Sự phát triển nhảy vọt lực lượng sản xuất - ... chuyển từ KT công nghiệp sang kinh tế tri thức (KTTT) - KT công nghiệp chủ yếu dựa vào nguồn tài nguyên tự nhiên vốn Kinh tế tri thức chủ yếu dựa vào tri thức kỹ thuật cao Người lao động KTTT người...
 • 101
 • 817
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập nguyên lý mác lênin 2câu hỏi ôn tập nguyên lý cơ bản 2cau hoi mo nhung nguyen ly co ban cua chu nghia mac lenin phan 2câu hỏi ôn tập triết học mác lênincâu hỏi ôn thi triết học mác lênincâu hỏi ôn tập nguyên lý kế toáncâu hỏi ôn tập chủ nghĩa mác lênincâu hỏi ôn tập nguyên lý thống kê kinh tếhệ thống câu hỏi ôn tập triết học mác lênincâu hỏi ôn tập nguyên lý máycâu hỏi ôn tập nguyên lý hệ điều hànhcâu hỏi ôn tập nguyên lý bảo hiểmđề cương ôn tập nguyên lý mác lênincâu hỏi ôn tập chủ nghĩa mác lênin 1cau hoi on tap triet hoc mac lenin 1unl acc bị appChất rip by oamiRIP cân ALLLLLLlL (KHÔNG bán)TUT RIP NEW ZEALANDTUT RIP SEX 2h DIETUT VERI facebook đơn GIẢNTUT RIP FAQ SEX hàn QUỐCChương 05 TCKTTài liệu UL điện tử công nghiệpGiải pháp đánh giá toàn diện tình trạng động cơ điênĐề tài kết hợp xương đùi bằng đinh SIGNSINH lý hệ TIÊU hóaKHAI THÁC mỏ xây DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦMMô hình địa cơ dự báo phá hủy dịch chuyểnMỘT số TAI BIẾN THIÊN NHIÊN TRÊN địa bàn TỈNH THÁI NGUYÊNNứt đất ngầm, trượt đất, sụt lún đấtBẪY dầu KHÍTÍNH CHẤT và cơ CHẾ HOẠT ĐỘNG của đới đứt gãy SÔNG BACHUYÊN đề về CON lắc đơn BIÊN SOẠN từ SÁCHBC DHDL cảng đình vũ ( nguyễn phương thảo)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập