Kỹ thuật giấu tin trong ảnh (kèm code)

TỔNG QUAN KỸ THUẬT GIẤU TIN TRONG ẢNH

TỔNG QUAN KỸ THUẬT GIẤU TIN TRONG ẢNH
... nhiệm vụ: - Trình bày tổng quan kỹ thuật giấu tin - Nghiên cứu cấu trúc ảnh BMP, ảnh xám ảnh PNG - Nghiên cứu kỹ thuật giấu tin với dung lượng thông điệp lớn Kỹ thuật giấu tin với dung lượng lớn ... việc giấu tin Trong thuật toán khởi nguồn, thường kỹ thuật cho phép giấu ảnh vào video thời gian gần kỹ thuật cho phép giấu âm hình ảnh vào video 1.5.4 Giấu tin văn text Cũng giống giấu thông tin ... bảo mật thông tin tập trung vào kỹ thuật giấu tin để giấu nhiều thông tin Thông tin mật giấu kỹ đối tượng khác cho người khác không phát 1.4.2 Kỹ thuật giấu thông tin theo kiểu đánh giấu( watermarking)...
 • 43
 • 424
 • 4

đồ án tốt nghiệp: Tìm hiều các kỹ thuật giấu tin trong ảnh

đồ án tốt nghiệp: Tìm hiều các kỹ thuật giấu tin trong ảnh
... quan giấu thông tin ảnh: tìm hiều cấu trúc file ảnh BMP, kiểu nén file ảnh BMP kỹ thuật giấu tin ảnh Chương – Các kỹ thuật giấu tin ảnh: tìm hiểu thuật toán giấu tin ảnh Chương – Đánh giá so sánh ... chương + 3.2 Các kỹ thuật giấu thông tin ảnh thứ cấp + 3.2.1 Đặt toán + 3.2.2 Các khái niệm + 3.2.3 Các kỹ thuật giấu tin ảnh thứ cấp 39 + 3.3 Các kỹ thuật giấu tin loại ảnh màu + 3.3.1 Ảnh nhỏ bits ... sánh kỹ thuật giấu tin ảnh: giới thiệu tiêu chuẩn để đánh giá để từ đánh giá so sánh kỹ thuật giấu tin nêu chương Chương – Chương trình thực hiện: thực giấu tin ảnh thuật toán giấu tin ảnh với...
 • 90
 • 347
 • 1

MỘT SỐ KỸ THUẬT GIẤU TIN TRONG ẢNH TĨNH

MỘT SỐ KỸ THUẬT GIẤU TIN TRONG ẢNH TĨNH
... 19 - Đồ hoạ máy tính - Một số thuật toán giấu tin ảnh V Một số kỹ thuật giấu tin ảnh khác : Kỹ thuật giấu tin dựa bảng màu : Kỹ thuật giấu tin sử dụng kỹ thuật LSB nói thuật toán thường áp dụng ... thông tin giấu ban đầu Trang - Hình 2.3 : Quá trình giải mã thông tin Đồ hoạ máy tính - Một số thuật toán giấu tin ảnh III Một số kỹ thuật giấu tin ảnh đen trắng ảnh màu Các kỹ thuật giấu tin ... header ảnh lấy từ ảnh cũ • Ghi bảng màu vào ảnh sang ảnh cũ • Đưa liệu ảnh (đã giấu tin) vào ảnh 5) Kỹ thuật xử lý điểm ảnh Xử lý điểm ảnh kỹ thuật sử dụng thường xuyên kỹ thuật giấu tin ảnh Các...
 • 28
 • 207
 • 0

Nghiên cứu nội dung giấu tin trong ảnh nói chung vμ kỹ thuật giấu tin trong ảnh nhị phân dựa trên phương pháp biến đổi biểu đồ run length

Nghiên cứu nội dung giấu tin trong ảnh nói chung vμ kỹ thuật giấu tin trong ảnh nhị phân dựa trên phương pháp biến đổi biểu đồ run length
... Tr-ờng Đại Học Dân Lập HảI Phòng Nội dung h-ớng dẫn: Nghiên cứu nội dung giấu tin ảnh nói chung kỹ thuật giấu tin ảnh nhị phân dựa ph-ơng pháp biến đổi biểu đồ Run Length Ng-ời h-ớng dẫn thứ hai: ... Công nghệ Thông tin Tên đề tài: nghiên cứu kỹ thuật giấu tin ảnh nhị phân nhiệm vụ đề tài Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp a Nội dung: - Tng quan v k thut giu tin nh - Nghiờn ... phòng -o0o - nghiên cứu kỹ thuật giấu tin ảnh nhị phân đồ án tốt nghiệp đại học hệ quy Ngành: Công nghệ Thông tin đồ án tốt nghiệp đại học hệ quy Ngành: Công nghệ Thông tin Hải Phòng - 2010...
 • 42
 • 228
 • 0

Kỹ thuật giấu tin trong ảnh 2d và ứng dụng bảo mật dữ liệu văn bản

Kỹ thuật giấu tin trong ảnh 2d và ứng dụng bảo mật dữ liệu văn bản
... giá kỹ thuật giấu tin ảnh ứng dụng giấu văn mật vào ảnh để đảm bảo an toàn trình trao đổi văn công mạng 2.2 Mục tiêu cụ thể - Tìm hiểu an toàn bảo mật thông tin - Tìm hiểu kỹ thuật giấu tin - ... 11 CHƯƠNG KỸ THUẬT GIẤU TIN 2.1 ĐẶC TRƯNG VÀ TÍNH CHẤT GIẤU TIN TRONG ẢNH Các kỹ thuật giấu tin phần lớn tập trung vào giấu thông tin ảnh Mỗi phương tiện chứa khác có kỹ thuật giấu tin khác Có ... quát kỹ thuật giấu tin vài phần mềm có Chương 2: KỸ THUẬT GIẤU TIN Trình bày nghiên cứu kỹ thuật giấu tin môi trường ảnh, khác biệt kỹ thuật giấu tin loại ảnh khác nhau, tính chất yêu cầu hệ giấu...
 • 26
 • 279
 • 2

Luận văn Nghiên cứu kỹ thuật giấu tin trong ảnh Gif

Luận văn Nghiên cứu kỹ thuật giấu tin trong ảnh Gif
... QUAN VỀ KỸ THUẬT GIẤU TIN TRONG ẢNH 1.1 Định nghĩa giấu tin mục đích việc giấu tin 1.2 Phân loại kỹ thuật giấu tin 1.3 Giấu tin liệu đa phƣơng tiện 1.3.1 Giấu tin ảnh ... 17 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KỸ THUẬT GIẤU TIN TRONG ẢNH GIF 18 3.1 Kỹ thuật giấu tin EzStego 18 3.2 Kỹ thuật giấu tin DIH 19 3.2.1 Quá trình giấu thông tin 19 3.2.2 ... giấu thông tin nguồn đa phương tiện nói chung cụ thể giấu thông tin ảnh GIF Đồng thời trình bày số kỹ thuật giấu thông tin ảnh GIF Trang CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT GIẤU TIN TRONG ẢNH 1.1 Định...
 • 33
 • 301
 • 0

Luận văn: Nghiên cứu kỹ thuật giấu tin trong ảnh Gif docx

Luận văn: Nghiên cứu kỹ thuật giấu tin trong ảnh Gif docx
... QUAN VỀ KỸ THUẬT GIẤU TIN TRONG ẢNH 1.1 Định nghĩa giấu tin mục đích việc giấu tin 1.2 Phân loại kỹ thuật giấu tin 1.3 Giấu tin liệu đa phƣơng tiện 1.3.1 Giấu tin ảnh ... 17 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KỸ THUẬT GIẤU TIN TRONG ẢNH GIF 18 3.1 Kỹ thuật giấu tin EzStego 18 3.2 Kỹ thuật giấu tin DIH 19 3.2.1 Quá trình giấu thông tin 19 3.2.2 ... giấu thông tin nguồn đa phương tiện nói chung cụ thể giấu thông tin ảnh GIF Đồng thời trình bày số kỹ thuật giấu thông tin ảnh GIF Trang CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT GIẤU TIN TRONG ẢNH 1.1 Định...
 • 33
 • 207
 • 0

LUẬN VĂN: Kỹ thuật giấu tin trong ảnh SES (Steganography Evading Statistical Analyses) docx

LUẬN VĂN: Kỹ thuật giấu tin trong ảnh SES (Steganography Evading Statistical Analyses) docx
... 4: KỸ THUẬT GIẤU TIN SES TRÁNH PHÁT HIỆN BẰNG RS 4.1 Giới thiệu kỹ thuật giấu tin SES - Kỹ thuật SES đề xuất tác giả Jeong Jae Yu - Kỹ thuật giấu tin ảnh SES (Steganography Evading analyses) kỹ ... chiếm vị trí chủ yếu kỹ thuật giấu tin, kỹ thuật giấu tin phần lớn tập trung vào kỹ thuật giấu tin ảnh Các phương tiện chứa khác có kỹ thuật giấu khác nên kỹ thuật giấu tin ảnh thường ý đặc trưng ... vực kỹ thuật giấu thông tin 1.1.2.1 Kỹ thuật giấu thông tin bí mật (Steganography) Đảm bảo an toàn bảo mật thông tin tập trung vào kỹ thuật giấu tin để giấu nhiều thông tin Thông tin mật giấu...
 • 49
 • 464
 • 0

LUẬN VĂN: Kỹ thuật giấu tin trong ảnh dựa trên MBNS (Multiple base notational system) ppt

LUẬN VĂN: Kỹ thuật giấu tin trong ảnh dựa trên MBNS (Multiple base notational system) ppt
... tính chất Giấu tin ảnh chiếm vị trí chủ yếu kỹ thuật giấu tin, kỹ thuật giấu tin phần lớn tập trung vào kỹ thuật giấu tin ảnh Các phƣơng tiện chứa khác có kỹ thuật giấu khác Đối tƣợng ảnh đối ... cảnh Kỹ thuật giấu phụ thuộc ảnh: Kỹ thuật giấu tin phụ thuộc vào loại ảnh khác Chẳng hạn ảnh đen trắng, ảnh xám hay ảnh màu ta có kỹ thuật riêng cho loại ảnh có đặc trƣng khác Kỹ thuật giấu tin ... kỹ thuật công nghệ giấu tin kỹ thuật giấu tin ảnh dựa MBNS MBNS hệ thống ƣớc số sở Kỹ thuật giấu tin sử dụng MBNS chia thông điệp làm nhiều phân đoạn, giấu vào đoạn liệu ảnh dựa vào việc chia...
 • 41
 • 266
 • 0

LUẬN VĂN: Nghiên cứu kỹ thuật giấu tin trong ảnh pdf

LUẬN VĂN: Nghiên cứu kỹ thuật giấu tin trong ảnh pdf
... chung giấu tin văn nói riêng Chương TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT GIẤU TIN 1.1 Định nghĩa giấu tin mục đích việc giấu tin - Giấu tin kỹ thuật nhúng lượng thông tin số vào đối tượng liệu số khác Trong ... Chương TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT GIẤU TIN 1.1 Định nghĩa giấu tin mục đích việc giấu tin 1.2 Phân loại kỹ thuật giấu tin 1.2.1 Giấu tin mật (Seganography ) ... lĩnh vực nghiên cứu mật mã Trong lĩnh vực bảo mật thông tin, giấu tin bao gồm vấn đề sau: Các nhánh giấu tin 1.2.1 Giấu tin mật (Seganography ) quan tâm tới việc giấu tin cho thông tin giấu nhiều...
 • 35
 • 558
 • 1

đồ án tốt nghiệp tìm hiểu các kỹ thuật giấu tin trong ảnh, xây dựng ứng dụng tích hợp mật mã vào giấu kín trong ảnh

đồ án tốt nghiệp tìm hiểu các kỹ thuật giấu tin trong ảnh, xây dựng ứng dụng tích hợp mật mã vào giấu kín trong ảnh
... giấu tin ảnh ,xây dựng ứng dụng tích hợp mật vào giấu tin ảnh Các hệ mật cổ điển gồm: - Hệ mật dịch vòng - Hệ mật Affine - Hệ mật hoán vị - Hệ mật Viginere Hệ mật cổ ... Tìm hiểu kỹ thuật giấu tin ảnh ,xây dựng ứng dụng tích hợp mật vào giấu tin ảnh Giấu thông tin ảnh đen trắng Giấu thông tin ảnh màu ảnh xám Thông tin giấu đối ảnh Thông tin giấu nhiều ... 27 Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu kỹ thuật giấu tin ảnh ,xây dựng ứng dụng tích hợp mật vào giấu tin ảnh 3.4 Các thuật toán giấu tin ảnh 3.4.1 Giấu tin ảnh thứ cấp 3.4.1.1 Đặt bài toán...
 • 126
 • 270
 • 2

luận văn thạc sĩ tìm hiểu các kỹ thuật giấu tin trong ảnh

luận văn thạc sĩ tìm hiểu các kỹ thuật giấu tin trong ảnh
... loại kỹ thuật giấu tin; ứng dụng bản; mô hình tổng quát kỹ thuật giấu tin vài phần mềm giấu tin có Chƣơng trình bày nghiên cứu kỹ thuật giấu tin môi trƣờng ảnh; khác biệt kỹ thuật giấu tin loại ảnh ... thông tin ảnh với kỹ thuật giấu thông tin audio hay video Kỹ thuật giấu phụ thuộc ảnh Kỹ thuật giấu tin phụ thuộc vào loại ảnh khác Chẳng hạn nhƣ ảnh đen trắng, ảnh xám hay ảnh màu ta có kỹ thuật ... trúc ảnh Bitmap, PCX, IMG  Một số kỹ xử lí ảnh kỹ thuật giấu thông tin mật (Seganography) 2.1 Giấu thông tin ảnh, đặc trƣng tính chất Các kỹ thuật giấu tin phần lớn tập trung vào giấu thông tin...
 • 74
 • 178
 • 0

Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu kỹ thuật giấu tin trong ảnh khảm số 

Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu kỹ thuật giấu tin trong ảnh khảm số 
... kỹ thuật giấu tin ảnh khảm số với mục đích tìm hiểu số kỹ thuật giấu tin ảnh khảm đồng thời cài đặt chƣơng trình thử nghiệm Cấu trúc đồ án bao gốm chƣơng : Chƣơng 1: Tổng quan giấu tin ảnh số ... quát giấu tin ảnh số Chƣơng 2: Phƣơng pháp biến đổi ảnh số sang ảnh khảm Trình bày khái niệm khảm ảnh số kỹ thuật khảm ảnh phổ biến Trình bày số ứng dụng khảm ảnh Chƣơng 3: Giấu tin ảnh khảm ... Lƣu ảnh khảm Giao diện giấu tin Chọn ảnh khảm để giấu tin Chọn ảnh mật giấu tin Lƣu lại khóa Lƣu lại ảnh khảm giấu tin Giao diện tách tin Chọn ảnh khảm giấu tin Nhập chiều rộng, chiều cao ngói số...
 • 84
 • 326
 • 0

tìm hiểu các kỹ thuật giấu tin trong ảnh, video

tìm hiểu các kỹ thuật giấu tin trong ảnh, video
... thiệu kỹ thuật giấu thông tin 1.2.1 Giấu thông tin ảnh số 10 1.2.2 Giấu tin ảnh màu 11 CHƯƠNG - CÁC KỸ THUẬT GIẤU THÔNG TIN TRONG ẢNH 12 2.1 Các kỹ thuật ... thông tin giấu bị không khôi phục lại 11 CHƯƠNG - CÁC KỸ THUẬT GIẤU THÔNG TIN TRONG ẢNH 2.1 Các kỹ thuật giấu thông tin ảnh thứ cấp 2.1.1 Đặt toán Trong mục đề cập tới kỹ thuật đơn giản đáng tin ... 3.1.5 Tính đắn thuật toán .26 CHƯƠNG – GIỚI THIỆU VỀ GIẤU THÔNG TIN TRONG VIDEO 28 4.1 Kỹ thuật giấu tin Audio Error! Bookmark not defined 4.1 Kỹ thuật giấu tin Video ...
 • 37
 • 165
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các kỹ thuật giấu tin trong ảnhkỹ thuật giấu tin trong ảnh màukỹ thuật giấu tin trong ảnh sốkỹ thuật giấu tin trong ảnkỹ thuật giấu tin trong văn bảnkỹ thuật giấu tin thuận nghịch trong ảnh mmpouakỹ thuật được sử dụng để giấu tin trong ảnhthuật toán giấu tin trong ảnh màucác thuật toán giấu tin trong ảnhthuật toán giấu tin trong ảnh đen trắngthuật toán giấu tin trong ảnhcode giấu tin trong ảnhtìm hiểu kỹ thuật giấu tin mật và thủy vân ảnhtìm hiểu và nghiên cứu thuật toán phát hiện ảnh có giấu tin bằng kỹ thuật giấu tin thuận nghịchcác thành phần trong kỹ thuật giấu tinKỸ NĂNG QUẢN TRỊ XUNG ĐỘT MÂU THUẪNTích hợp liên môn trong dạy học phần truyện ngắn Việt Nam hiện đại Ngữ văn 9 ở trường THCS Nga VịnhCác biện pháp quản lý hoạt động tự học ngoại ngữ của sinh viên trường Đại học Y tế Công CộngBức xạ hạt nhân và một vài ứng dụngTích hợp một số phương pháp dạy học tích cực vào dạy phân môn vẽ trang trí lớp 6Nghiên cứu xây dựng hồ sơ địa chính dạng số cho xã Phúc Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng làm văn biểu cảm nhằm nâng cao chất lượng học tập cho học sinh lớp 7 ở trường THCSRèn luyện kĩ năng vận dụng và phát triển tư duy cho học sinh lớp 6 qua tiết Bài tập Lịch sử tiết 23 ở trường THCSKinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn trong dạy học Địa lí 7 nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh trường THCSMột số kiến thức bổ trợ giúp dạy tốt bài 12 “Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân môn Giáo dục công dân lớp 9 ở trường THCSRèn luyện kĩ năng giải bài tập “Nhận biết các hợp chất vô cơ” cho học sinh khá, giỏi lớp 9 trường THCSMột số giải pháp nâng cao chất lượng dạy phân môn học hát cho học sinh lớp 6NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRỰC TRÀNGNghiên cứu xác định các thông số quá trình sinh hóa hiếu khí (SBR) phục vụ quá trình vận hành Nhà máy xử lý nước thải Phú Lộc, Thành phố Đà NẵngPhân tích tài chính Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Bình NgânVề một số thuật toán tính giá trị riêng của ma trận cỡ lớn (LV thạc sĩ))Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên năm thứ tư học viện ngân hàng đối với hoạt động phục vụ bạn đọc của trung tâm thông tin thư việnDạy học chủ đề đạo hàm và ứng dụng ở phổ thông nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh yếu kémQuản lý hoạt động dạy học môn ngữ văn ở trường THCS thành phố uông bí, tỉnh quảng ninhSách tất tần tật lý thuyết hóa học 12 este
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập