Đồ án môn học mạch mở đèn đường

Đồ án môn học : MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ doc

Đồ án môn học : MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ doc
... lý SVTH: Võ Ngọc Hiệp Trang 26 Đồ án mơn học MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ Sơ đồ mạch xử lý Sơ đồ mạch hiển thị IV Mơ mạch hình ảnh thực tế : SVTH: Võ Ngọc Hiệp Trang 27 Đồ án mơn học MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ C2 8u ... 16 17 30 29 20 A T89C 51 SVTH: Võ Ngọc Hiệp Trang 10 Đồ án mơn học SVTH: Võ Ngọc Hiệp MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ Trang 11 Đồ án mơn học MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ a Các Port : - Port 0: Có hai chức từ chân 31 đến ... chỉnh đồng hồ lưu đồ giải thuật chương trình hẹn tương tự như lưu đồ giải thuật chương trình chỉnh đồng hồ SVTH: Võ Ngọc Hiệp Trang 31 Đồ án mơn học MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ CHƯƠNG TRÌNH CON SO SÁNH SO SÁNH...
 • 44
 • 272
 • 0

đồ án môn học xây dựng nền đường, chương 9 pptx

đồ án môn học xây dựng nền đường, chương 9 pptx
... 856 .92 1028.31 7.40 36.4 51.46 547.42 656 .91 -1857 .9 -3 099 .3 -6462 -7 894 .8 -7353.1 - 691 0.4 -6454 .9 -6256 -6007.6 -5 699 .2 -5570 -6480 .9 - 699 2.5 -6638.5 -3703.8 115.436 2784. 79 3828. 19 2875.14 22 69. 69 ... 2802.21 3362.66 11.30 100 1 19. 48 1 293 .57 1552. 29 12.00 100 624.32 68.88 82.66 8.00 40 442.74 0.00 0.00 9. 60 60 467.30 9. 82 11. 79 8.70 50 2 09. 02 8.47 10.17 6.00 50 248. 79 0.28 0.34 8.40 58.2 308.35 ... 55.56 112.31 852. 69 1023.22 5.00 44.44 32.64 453.50 544.21 7.40 100 368. 59 12.16 14. 59 9.10 100 293 4.67 0.00 0.00 8.70 100 38 19. 23 0.00 0.00 5.40 100 26 69. 36 0.00 0.00 6.80 100 10 89. 40 38.34 46.00...
 • 7
 • 178
 • 0

đồ án môn học xây dựng nền đường, chương 1 pptx

đồ án môn học xây dựng nền đường, chương 1 pptx
... KIÃÛN LIÃN QUAN KHẠC Dán cỉ v sỉû phán bäú dán cỉ Dán cỉ åí âáy ch úu l ngỉåìi Kinh säúng táûp trung åí hai thë tráún hai âáưu v phán bäú ri rạc dc theo tuún Trçnh âäü dán trê khạ cao Tçnh hçnh ... tráût tỉû trãn cäng trỉåìng, bo qun váût liãûu cng cạc âiãưu kiãûn àn åí sinh hoảt ca cäng nhán Nhán dán âëa phỉång ráút hoan nghãnh v ng häü cạc ch trỉång chênh ca Âng v Nh nỉåïc; têch cỉûc giụp ... nåi cáưn thi cäng.Trảm träün bã täng, phán xỉåíng âục cạc cáúu kiãûn åí xa KM1+500 khong 5km váûy dng ätä váûn chuøn l täúi ỉu nháút Kh nàng cung cáúp nhán lỉûc phủc vủ thi cäng Âån vë thi cäng...
 • 6
 • 178
 • 0

đồ án môn học xây dựng nền đường, chương 2 ppsx

đồ án môn học xây dựng nền đường, chương 2 ppsx
... trãn vng trn v âoản 2Rtg  âãø cọ âiãøm âàût mạy måïi B2 Sau âọ âàût mạy tải ngàõm A3 Lm tỉång tỉû váûy cho âãún hãút âỉåìng cong    /2 B2 A2 B1 A1 ... Ai+1 l = 2R tg  Nhỉ váûy càõm âỉåìng cong theo trçnh tỉû âo: Âo A1B1 = Rtg âọ âo âoản Rtg   ,tải B1 âàût mạy kinh vé âo gọc VB A = , trãn 1 âãø càõm âiãøm A2 trãn vng trn v âoản 2Rtg  âãø ... cong näúi + Cc 100 m thỉåìng dng cc bã täng + Cc 25 m thỉåìng dng cc gäù 33 cm2 + Nãúu gàûp âáút cỉïng thç dng cc thẹp 1014 cọ chiãưu di 15  20 cm - Khi tuún l âỉåìng cong: ngoi cạc vë trê...
 • 5
 • 118
 • 0

đồ án môn học xây dựng nền đường, chương 3 ppsx

đồ án môn học xây dựng nền đường, chương 3 ppsx
... âãø nhäø rãù l : 39 0  0,45 ca 124  - Dng thiãút bë dy c l l mạy i D271 loải T100 MGP Nàng sút 0 ,3 ha/h Säú ca lm cäng tạc lm cäng tạc dy c ,cáy bủi l: 38 000  1,81 ca 10000  0 ,3  Khäúi lỉåüng ... cọ âỉåìng kênh  < 60 cm, nàng sút 1,3m/phụt Säú cäng cáưn thiãút âãø cỉa cáy l: 130 0(cây )  0,6m  1, 43 cäng 1 ,3( m / p )  60( p )  7(h) - Dng thiãút bë nhäø rãù, âáøy âạ mäư cäi l mạy kẹo D271 ... 19x2000 = 38 000 (m2) Våïi khäúi lỉåüng cäng tạc chàût cáy trãn, ta bäú trê cäng nhán sỉí dủng cỉa âiãûn déa U78 ca Liãn Xä cọ thãø cỉa cạc cáy cọ âỉåìng kênh  < 60 cm, nàng sút 1,3m/phụt Säú...
 • 6
 • 160
 • 0

đồ án môn học xây dựng nền đường, chương 4 ppt

đồ án môn học xây dựng nền đường, chương 4 ppt
... di L (m) 10 10 10 Âäü däúc Loải Chiãưu ngang nãưn caôàõp (m) sỉåìn âỉåìng 7% Âàõp 2 ,45 4% Âàõp 1 ,41 5% Âàõp 1 ,40 II ÂÀÛC ÂIÃØM CÁÚU TẢO, CHN PHỈÅNG ẠN TÄØ CHỈÏC THI CÄNG - Cäúng trãn tuún gäưm ... v thi cäng chán khay, sán cäúng kãút håüp gia cäú thỉåüng lỉu: Dng cáúp phäúi âạ dàm lm låïp âãûm cho c mọng tỉåìng cạnh, tỉåìng âáưu v mọng cäúng Mọng tỉåìng âáưu,sán cäúng ,chán khay lm bàòng ... v cáøu làõp äúng cäúng Lm låïp âãûm mọng cäúng ,mọng tỉåìng cạnh, tỉåìng âáưu v thi cäng chán khay, sán cäúng kãút håüp gia cäú thỉåüng lỉu 6 Làõp âàût äúng cäúng, lm mäúi näúi cäúng, låïp phng...
 • 5
 • 129
 • 0

đồ án môn học xây dựng nền đường, chương 5 pptx

đồ án môn học xây dựng nền đường, chương 5 pptx
... 2 3, 15( 1,1.0,4 0, 35. 1 ,5 1,1.0 ,5) 0,47.0, 35. ( 51 .9 50 30 100 284 120 3 15 449 47 35 150 35 40 200 90 18 75 30 10 100 1: 25 67 = :1 8,49m3 i = 3, 15 2,93 ) 2,84.1,0.0 ,52 35 50 47 100 Vthổồỹng ... toaùn 1 75 KM0 + 800 1: 152 90 70 100 69 is = :3 ,5 200 40 50 206 120 3 45 537 841 350 Vthổồỹng lổu = 1 1 ,52 1 ,52 1 ,52 3, 45 5, 37 1 ,52 .8,41 )(2,9 2,26 ). 0,37 .1,98.1 ,52 (0, 25 2 ... 3, 15( 1,1.0,4 0, 35. 1 ,5 1,1.0 ,5) 0,47.0, 35. ( 3, 15 2,93 ) 2,84.1,0.0 ,52 8 ,51 m *Tờnh toaùn khọỳi lổồỹng õỏỳt õaỡo õừp ồớ haỷ lổu : * Cọỳng tờnh toaùn 1 75 KM0 + 800 1, 252 50 248 53 1 25 347 325...
 • 9
 • 137
 • 2

đồ án môn học xây dựng nền đường, chương 6 potx

đồ án môn học xây dựng nền đường, chương 6 potx
... (0,35 0 ,64 ) 70 0,83 0,52 360 2 = 0,74m3 Vỏỷy V= V1+V2 =1,25 m3 135 1 36 20 30 70 64 52 205 b.Tổồỡng caùnh: * Cọỳng 75 Thóứ tờch tổồỡng caùnh 75: 30 93 30 1 16 30 30 30 65 30 35 65 35 V1= ... 0,35 0, 96 2,03 3,14. + 3,14. 2,03 2 (0,35 0, 96 ) 60 2,03 1,03 360 2 Vỏỷy V= V1+V2 =5,19m3 30 ` 235 264 20 35 = 3,19m3 60 96 409 103 * Cọỳng 75 + Phiaù thổồỹng lổu 135 113 35 20 ... (0,5+2).3 ,61 + 0,88.(3 ,61 +2,99).1/2 + 0,59.3 ,61 ] = 2,873(m3) Vồùi cọỳng 1.75 ta tờnh õổồỹc thóứ tờch lồùp õóỷm nhổ sau: V = 0,1 [(0,4+2+0,5).5,37 + 2, 06( 3 ,65 +5,37)1/2 + 2.3,45.1,2 + (0,5+2 ,65 ).5,88...
 • 9
 • 153
 • 0

đồ án môn học xây dựng nền đường, chương 7 potx

đồ án môn học xây dựng nền đường, chương 7 potx
... Âạ häüc Âạ dàm Cạt vng (m3) (m3) (m3) (m3) 12.54 15.05 0 .71 0.94 5.93 7. 12 0.34 0.44 5.93 7. 12 0.34 0.44 Xm PC30 (kg) 248 .72 1 17. 62 1 17. 62 VÁÛT LIÃÛU LM HÄÚ CHÄÚNG XỌI Täøng thãø têch Âạ häüc ... (m3) (m3) (kg) KM1+800 12.20 2232.14 11.36 6.33 3392.86 KM2+500 2.58 472 .04 2.40 1.34 71 7.51 KM3+100 2.58 472 .04 2.40 1.34 71 7.51 TÄØNG KÃÚT KHÄÚI LỈÅÜNG VÁÛT LIÃÛU CHO TỈÌNG CÄÚNG STT L trçnh ... (kg) Âạ häüc (m3) KM1+800 2232.14 39.465 KM2+500 472 .04 12.8 87 16.09 5 974 .06 39.25 5.83 1904.39 18.92 KM3+100 472 .04 5.83 1904.39 18.92 12.8 87 *Tênh toạn nàng sút ätä váûn chuøn váût liãûu Váût...
 • 5
 • 135
 • 0

đồ án môn học xây dựng nền đường, chương 8 ppt

đồ án môn học xây dựng nền đường, chương 8 ppt
... cäúng KM1 +80 175 22.70 204.30 KM2+50 75 11.70 105.30 KM3+10 75 11.70 105.30 Giáúy dáưu Âay Nhán cäng âäút c cäúng âäút c cäúng âäút c cäúng 1 .87 16 .83 0.97 8. 73 1.02 9. 18 1.07 9.63 0. 48 4.32 0.46 ... näúi 1,4 cäng/m3 0.54 0.37 0. 68 0.26 0.372 18. 83 0.36 9. 185 4.14 1.722 16 Xáy pháưn gia cäú m3 5.93 17 Âàõp âáút trãn cäúng m3 98. 3 1,75 cäng/m3 0,54 cäng/m3 10. 38 53. 08 BNG TÄØNG HÅÜP CÄNG TẠC, ... 0,54 cäng/m3 Bng nhán cäng âo âàõp trãn cäúng STT L trçnh KM1 +80 Nàng loải KL(m sút Säú cäng ) (cäng/m3) cáưn thiãút cäúng 175 350,7 0.54 189 , 38 KM2+50 KM3+10 75 98, 3 0.54 53, 08 75 99,15 0.54 53,54...
 • 13
 • 150
 • 0

đồ án môn học xây dựng nền đường, chương 10 ppsx

đồ án môn học xây dựng nền đường, chương 10 ppsx
... ngang :10 m Maùy uới vỏỷn chuyóứn doỹc : 61,5 m + Mỷt cừt ngang : 1:1,5 1:1,5 1:k 1:k 1:1 1:1,5 1:k 1:1 1:1 1:1 1:1 * oaỷn III: Tổỡ KM1+776,07 KM1+900: + ọỹ dọỳc ngang tổỷ nhión : 6,4% 10, 5% + ... doỹc õừp + Cổỷ ly vỏỷn chuyóứn trung bỗnh: Maùy uới vỏỷn chuyóứn ngang õóứ õừp: 10 m Maùy uới vỏỷn chuyóứn doỹc : 101 ,5m + Caùc mỷt cừt ngang (giọỳng õoaỷn IV) * oaỷn VIII: Tổỡ KM3+235,78 KM3+500: ... chuyóứn trung bỗnh: Maùy uới vỏỷn chuyóứn ngang õóứ õừp: 10 m Maùy uới vỏỷn chuyóứn doỹc : 32,2m Maùy õaỡo õaỡo õọứ õi bũng ọtọ :100 0m Cọng taùc hoaỡn thióỷn: Ta duỡng maùy san D465 san phúng...
 • 6
 • 125
 • 0

đồ án môn học xây dựng nền đường, chương 11 ppt

đồ án môn học xây dựng nền đường, chương 11 ppt
... =2,6m Ta âỉåüc Lx = 0,9  = 11, 6(m) 1,2  0,15  2,6 * Thỉï tỉû xục âáút vo thng theo hçnh bn cåì : âãø gim cäng xục âáút vo thng ta dng cạch ny täút hån 10 11 12 5,8m 5,8m 11, 6m * Váûn chuøn âáút ... cạch ny täút hån 10 11 12 5,8m 5,8m 11, 6m * Váûn chuøn âáút : Sau thng xục âáưy âáút thç âỉåüc náng lãn v mạy xục chuøn bỉåïc vo giai âoản váûn chuøn Âãø âm bo täúc âäü cao cáưn chøn bë täút âỉåìng ... âäø dáưn tỉì hai bãn mẹp vo giỉỵa, chiãưu di âäø âáút bçnh qn l 8m * Quay lải Khi quay lải cáưn náng cao täúc âäü âãø rụt ngàõn thåìi gian chu k âäưng thåìi táûn dủng âàût lỉåỵi dao sạt âáút âãø...
 • 6
 • 106
 • 0

đồ án môn học xây dựng nền đường, chương 12 pot

đồ án môn học xây dựng nền đường, chương 12 pot
... pháưn ny, ta dng nhán cäng âáưn nẹn Vãût lu sau phi chäưng lãn vãût lu trỉåïc 20  30cm + Khi mạy san vỉìa lm xong thç cho lu vo âáưm nẹn âãø trạnh cho âáút khäng bë khä Khäng phán âoản thi cäng ... âáút läưi lm Nhỉ thãú mạy åí tỉ thãú nghiãng vãư phêa trỉåïc hồûc phêa sau v lỉåỵi san tưn tỉû náng lãn hay xúng Khi san, lỉåỵi san âàût chẹo mäüt gọc 50o 900 so våïi tim âỉåìng Mại taluy âỉåüc ... lu D365, V=3km/h 9m 2,6 0,2 0,5 0,5 * Lu så bäü VM 7706, V= 2km/h; 9m 0,5 0,5 0,38m 1,27m 10 11 12 0,5 ...
 • 5
 • 123
 • 0

đồ án môn học xây dựng nền đường, chương 13 ppsx

đồ án môn học xây dựng nền đường, chương 13 ppsx
... c L1    2t h  t â  t c v x v c v1 tc : thåìi gian chuøn hỉåïng tc = 0,5 ’ th : thåìi gian náng lỉåỵi i chn th = 0,5 ’ tâ : thåìi gian âäøi säú ; tâ = 0,5 ‘ Lx : chiãưu di xẹn âáút Lx = Q ... Q(m3) N(m3/ca) cäng (%) II 10 0.75 7.50 1.27 0.96 2.9 2.5 306.1 IV 10 0.75 8.00 1.30 0.96 2.9 2.5 313. 3 V 10 0.75 5.70 1.18 0.96 2.9 2.5 284.4 VII 10 0.75 7.50 1.27 0.96 2.9 2.5 306.1 VIII 10 0.75...
 • 7
 • 109
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đồ án môn học mạchđồ àn môn học thiết kế đen giao thông ngã tư plc s7200đồ án môn học mạch khuếch đại âm thanh tda2030đồ án môn học kỹ thuật mạch điện tửđồ án môn học thiết kế đường ô tôđồ án môn học đèn giao thôngđồ án môn học thi công đường ô tôđồ án môn học thiết kế đường 1đồ án môn học xây dựng đường họcđồ án môn học thiết kế đường ôtôlời mở đầu đồ án môn họcđồ án môn học kết cấu bê tông cốt thép thiết kế một dầm cho cầu đường ôtô nhịp giản đơn bằng btct thi công bằng phương pháp đúc riêng từng dầm tại công trường và tải trọng cho trướcđồ án môn học thiết kế đườngkết quả điểm thi đồ án đại học xây dựng bộ môn kỹ thuột xây dựng bộ môn kỹ thuật xd ctb đường ống và bể chứa đồ án môn học đường ốngđồ án môn học cơ sở hóa học polymer sản xuất và chế biến pvc phân loại tái chế vc nguyễn văn hiệp đh mỏ địa chấtNâng Cao Kết Quả Học Tập Về Địa Lí Các Châu Lục Cho Học Sinh Khối Lớp 7 Thông Qua Việc Ứng Dụng Phần Mềm SeterraCác Biểu Mẫu Đánh Giá Thực Tập Sư Phạm Mầm NonSáng Kiến Kinh Nghiệm Sử Dụng Sơ Đồ Tư Duy Và Sơ Đồ Phân Tích Đi Lên Trong Tiết Học Ôn Tập, Gải Bài Tập Chứng Minh Hình Học 9Giáo Án Sinh Học 12 Nâng CaoNgay xuan long phung sum vayGiáo Án Lịch Sử 11 HK 2Giáo Án Địa Lý 10 HK2Tiêu Chuẩn Kỹ Năng Nghề Khoan Đào Đường HầmCẢI TẠO CÔNG NGHỆ NGHIỀN XIMĂNG PCB40 (Bản vẽ Autocad)Chế tạo bê tông siêu nặngĐề tài thuốc đông y (phân tích dược phẩm)Toan trac nghiem oxyzCác phương pháp hóa lý trong kiểm nghiệm thuốc.Bản vẽ Autocad phân xưởng sấy nhà máy gạch ngói Đồng NaiPHÂN XƯỞNG GIA CÔNG PHỐI LIỆU VÀ TẠO HÌNH NHÀ MÁY GẠCH MEN (Bản vẽ Autocad)Bài giảng sinh học 8 vitamin và muối khoáng thao giảng (8)Bài giảng sinh học 8 vitamin và muối khoáng thao giảng (2)Bài giảng sinh học 8 vitamin và muối khoáng thao giảng (1)Nhà máy sản xuất sứ mỹ nghệ lò nung con thoi (bản vẽ autocad)Bài giảng: Tài nguyên cây thuốc
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập