Ôn tập tiếng anh lớp 6 có đáp án

HỆ THỐNG BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 9 ĐÁP ÁN CỰC CHUẨN

HỆ THỐNG BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 9 CÓ ĐÁP ÁN CỰC CHUẨN
... quan hệ Thầy giáo hỏi “Đi đâu” A lại trả lời “Em làm tập rồi.” Núi không vào đề tài, lạc đề • Bài 47: a) Phân biệt cách dẫn trực tiếp cách dẫn gián tiếp 19 HỆ THỐNG BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP CỰC CHUẨN ... 20 HỆ THỐNG BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP CỰC CHUẨN d) Hoán dụ -> trái tim người chiến sĩ yêu nước, gan , dũng cảm miền Nam… e) Nói giảm nói tránh->Tránh cảm giác đau buồn cảm xúc tác giả… • Bài 49: ... ông giáo ạ! Cái giống khôn TT • Bài 10: Tìm thành phần tình thái, cảm thán câu sau : HỆ THỐNG BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP CỰC CHUẨN a) Nhưng mà ông sợ, lẽ ghê rợn tiếng nhiều (Kim Lân, Làng) b)...
 • 26
 • 1,657
 • 6

ON TAP KI 2 LOP 11 CO DAP AN

ON TAP KI 2 LOP 11 CO DAP AN
... dây thời gian có độ lớn A 24 0 mV B 24 0 V C 2, 4 V D 1 ,2 V Câu 47 Một khung dây đặt cố định từ trường mà cảm ứng từ có độ lớn ban đầu xác định Trong thời gian 0 ,2 s từ trường giảm thời gian khung ... dài đặt song song cách 50cm chân không, cho hai dòng chiều có cường độ I1 = 3A, I2= 2A chạy qua 1.Xác định cảm ứng từ điểm: a.N cách I1 30cm, cách I2 20 cm b.M cách I1 30cm, cách I2 40cm 2. Tìm quỹ ... dây dẫn thẳng dài 120 cm song song với từ trường có độ lớn cảm ứng từ 0,8 T Dòng điện dây dẫn 20 A lực từ có độ lớn A 19 ,2 N B 1 920 N C 1, 92 N D N Câu 14 Một đoạn dây dẫn mang dòng điện 1,5 A...
 • 9
 • 59
 • 0

TUYỂN tập đề THI học kì 2 môn TIẾNG ANH lớp 6 (có đáp án)

TUYỂN tập đề THI học kì 2 môn TIẾNG ANH lớp 6 (có đáp án)
... each correct answer B C D A D B B B B 10 A 11 B 12 B 13 D 14 A 15 D 16 C 17 B 18 D 19 C 20 A 21 D 22 A 23 D 24 C 25 D 26 B 27 B 28 B 29 C 30 C Part2: (10 points) - point for each correct answer ... http://thcs-suoingo-tayninh.violet.vn/ 21 D 22 C 23 B 24 B IV.0,5 x = 2ms 25 B 26 A 27 B V.TỰ LUẬN – WRITING: 0,5 x = 2ms 29 .There are people in my family 30.I live in _ 31.My father is a/ an _ 32. I am a student 28 D TEST ... điểm) từ câu đến câu 20 câu 0 ,25 điểm D C C C B B C B B C 14 C 15 D 16 D 17 B 18 C 19 D 20 B Phần III (1, điểm) câu 0 ,2 iểm 22 D 23 B 24 C 25 F 26 A Phần IV (2 điểm)mỗi câu 0 ,25 điểm name years in...
 • 28
 • 389
 • 2

Tuyển tập 46 đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 6 (có đáp án)

Tuyển tập 46 đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 6 (có đáp án)
... LUY N THI HSG L P FOR 6TH FORMS GIFTED STUDENTS 56- lungs 60 -climate 57-Lead 61 -floods F) M i cõu ỳng 0,5 62 -d 63 -d 64 -b PREPARED & RELEASED BY 58-brains/health 65 -c 59-lead/exhausts 66 -d BèNH ... LUY N THI HSG L P FOR 6TH FORMS GIFTED STUDENTS Kè THI HSG 2013 2014 MễN : Anh - Th i gian : 120 phỳt H v tờn: L p : Ch kớ giỏm th Mó phỏch I-Khoanh tròn đáp án ... N THI HSG L P FOR 6TH FORMS GIFTED STUDENTS PREPARED & RELEASED BY BèNH THPT LI N SN, L P TH CH - VP TI LI U LUY N THI HSG L P FOR 6TH FORMS GIFTED STUDENTS Kè THI HSG 2013 2014 MễN : Anh...
 • 218
 • 2,318
 • 21

Bài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 6 đáp án hướng dẫn

Bài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 6 có đáp án hướng dẫn
... 36- C 42-A 37-B 38-C 39-D 40-C 41-B Page 32 DIRECTIONS 43-C 49-D 44-D 45-A 46- D 47-A 48-A 50-D 56- D 51-A 52-B 53-D 54-B 55-A 68 -B 69 -C 57-B 58-D 59-C 60 -B 61 -A 62 -C 63 -C 64 -B 70-B 65 -A 66 -C 67 -A ... outside the ovals Đáp án tập trắc nghiệm Tiếng anh 1-A 7-A 2-B 3-A 4-C 5-D 6- B 8-D 14-A 9-A 10-A 11-C 12-C 13-B 15-D 21-B 16- C 17-A 18-B 19-B 20-C 22-A 28-B 23-B 24-B 25-B 26- B 27-B 29-B 35-A ... leaving 66 -My grandfather………many years ago A-had died B-has died C-died D-was dying 67 -I………… my son the money for that last week A-gave Page 19 B-given C-have given D-was given DIRECTIONS 68 -Yesterday...
 • 33
 • 700
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HK2 – TIẾNG ANH LỚP 6 ( ĐÁP ÁN)

ĐỀ KIỂM TRA HK2 – TIẾNG ANH LỚP 6 ( CÓ ĐÁP ÁN)
... room, (2 ) room and the kitchen My parents’ room is big (3 ) my room isn't (4 ) my room there is a door (5 ) a window There is (6 ) old bed, a table and there are two chairs There are some books (7 ) ... often…………………a big breakfast before going to school Chọn câu trả lời đúng: A eats (1 ) B has (2 ) C both (1 ) (2 ) D gets (3 ) 13, Chọn từ tổ hợp từ thích hợp để hoàn thành câu sau: classes are there ... Chọn câu trả lời đúng: A What B on C (2 ) D (1 ) 16, Đọc kỹ đoạn văn sau điền A, B, C D vào chỗ trống tương ứng với phương án lựa chọn My room This is our house (1 ) are four rooms in the house: the...
 • 6
 • 12,185
 • 115

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM HKII – TIẾNG ANH LỚP 6 ( ĐÁP ÁN)

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM HKII – TIẾNG ANH LỚP 6 ( CÓ ĐÁP ÁN)
... Me The Time, Please? - Chọn Câu Trả Lời đúng: A It's Late B Both (1 ) And (2 ) c It's About Eight (1 ) D Sorry, I Don't Know (2 ) 13 Chọn Từ/ Cụm Từ Thích Hợp để Hoàn Thành Câu Sau: Nam Can Speak ... Your Classes Finish?- At A Quarter Past Eleven Chọn Câu Trả Lời đúng: a What Time (2 ) B Both (1 ) And (2 ) C When (1 ) D How Long 19 Chọn Từ/tổ Hợp Từ Thích Hợp để Hoàn Thành Câu Sau: Our House Is ... Watching C Watches D Watch 15 Chọn Từ Phần Gạch Chân Phát âm Khác Với Phần Gạch Chân Của Ba Từ Còn Lại: Chọn Câu Trả Lời đúng: A Flag B Maths C Snack D Famous 16 Chọn Từ/tổ Hợp Từ Thích Hợp để...
 • 6
 • 2,206
 • 48

DE KIEM TRA TIENG ANH HOC KI II LOP 6 CO DAP AN

DE KIEM TRA TIENG ANH HOC KI II LOP 6 CO DAP AN
... KI M TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2008-2009 MÔN TIẾNG ANH LỚP ĐÁP ÁN I Mỗi câu 0,25 đ a c c a b d b 10 a 11 d 12 a II Mỗi câu 0,5 đ They usually go skiing with their family in ... their family in the winter My favorite drink is orange juice Let’s play volleyball Her friend is from France III Mỗi câu 0,5 đ visit jog doesn’t want is driving IV Mỗi câu 0,5 đ b a c d V Đúng từ...
 • 2
 • 274
 • 2

BỘ đề TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH lớp 6 đáp án

BỘ đề TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH lớp 6 có đáp án
... a 163 What color is _ hair ? It’s black A your B you C me D I 164 We go to the movies Sunday evening A to B at C on D in 165 It's very in the winter A cold B hot C cool D warm 166 ... D three 265 My school is not big It’s A big B small C not small D new 266 How many floors _ it have? A does B is C D are 267 What _ you every morning? A are B C is D does 268 class ... a 163 What color is _ hair ? It’s black A your B you C me D I 164 We go to the movies Sunday evening A to B at C on D in 165 It's very in the winter A cold B hot C cool D warm 166 ...
 • 34
 • 588
 • 3

đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 6 đáp án

đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 6 có đáp án
... -THE END Họ tên thí sinh: ………………………….……………….SBD:………… Phòng: Page of PHÒNG GD&ĐT TAM DƯƠNG ĐỀ THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI LỚP Năm học 2014- 2015 Môn: Tiếng Anh ĐÁP ÁN + HƯỚNG DẪN CHẤM PART ... linking words… - (0 ,6) Content: should be clear, logical and creative with explanations… - (0,2) Language skills: should be free of grammatical and spelling errors… Giám khảo ý: - Đáp án+ Hướng dẫn ... a park (4) I grew (5) _, the house and the (6) _seemed smaller but I still loved visiting the old lady There were so many beautiful things in the house Sometimes, I played (7) _the...
 • 5
 • 2,809
 • 48

đề thi kiểm tra môn tiếng anh lớp 6 đáp án chi tiết

đề thi kiểm tra môn tiếng anh lớp 6 có đáp án chi tiết
... điểm 0.5 điểm ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015- 20 16 Môn: Tiếng Anh - Lớp Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) Thí sinh làm trực tiếp vào đề kiểm tra - Họ tên: ... THANH OAI ĐỀ THI OLYMPIC LỚP TRƯỜNG THCS PHƯƠNG TRUNG Năm học 2014 - 2015 Môn: Tiếng Anh Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Chú ý:- Bộ đề thi gồm 05 trang, từ trang 01 đến trang ... lập – Tự – Hạnh phúc ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HKII - NĂM HỌC 2015 – 20 16 Môn thi: Anh Văn; LỚP: Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề) A MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA: Ma trix Chủ đề Nhận...
 • 49
 • 443
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài tập tiếng anh lớp 6 có đáp ánbai tap tieng anh hki lop 6 co dap ánsach bai tap tieng anh lop 6 co dap andownload bai tap tieng anh lop 6 co dap angiai bai tap tieng anh lop 6 co dap anbai tap trac nghiem tieng anh lop 6 co dap ancác bài tập tiếng anh lớp 6 co dap anbai tap tieng anh nang cao lop 6 co dap ancác dạng bài tập tiếng anh lớp 6 có đáp ánbài tập tiếng anh lớp 6 có đáp án mai lan hươngbài tập tiếng anh lớp 6 có đáp án violetbài tập thì tiếng anh lớp 6 có đáp ánbài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 6 có đáp ángiai bai tap tieng anh mai lan huong lop 6 có đáp anbai tap tieng anh lop 6 co dap an chi tietSlide bài giảng lập trình C++ FPT Software Ngày 3 bài 1 (Functions)Phân tích nguyên nhân gây sự cố sạt lở bờ sông và đê bao tỉnh Đồng Tháp (LV thạc sĩ))DE CUONG GIỮA KII ANH 8Báo cáo thí nghiệm dầm BTCT chịu xoắnKHẢO sát KHẢ NĂNG hấp PHỤ CHỌN lọc CO2 và CH4 của vật LIỆU MOF 199Nghiên cứu yếu tố giá trị thương hiệu tác động đến hành vi lựa chọn cửa hàng tiện lợi circle k của sinh viên tại quận 10Nghiên cứu thói quen xem phim truyền hình của khán giả trong độ tuổi 40 55 trên địa bàn quận sơn trà thành phố đà nẵngXác định các nguyên nhân và giải pháp khắc phục sự nhàn rỗi của công nhân trên công trường xây dựng (LV thạc sĩ))Tìm hiểu và xây dựng “ website kinh doanh tranh thêu chữ thập trực tuyến” cho shop candyĐánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến dự thỏa mãn công việc của công chức, viên chức tại sở công thương tỉnh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Kế toán TSCĐ tại Công ty cổ phần xây dựng số 30360 Đề thi Học Sinh Giỏi Cấp Huyện môn toán các tỉnh lớp 6SKKN năm 2 phân tích đa thức thành nhân tử mớiPhân tích ảnh hưởng TLD và tải trọng do động đất trong ứng xử kết cấu khung nhà cao tầng (LV thạc sĩ))KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM DỰA THEO ĐỘ ĐO VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU CHO CÁC CÔNG TY GIA CÔNG PHẦN MỀMKỹ thuật lưu lượng MPLS và ứng dụng trong mạng VNPTMạng hội tụ băng rộng và phương án triển khai ở Việt NamNghiên cứu kiến trúc hướng dịch vụ SOA và ứng dụng xây dựng hệ thống giao tiếp thiết bị truy nhập mạng băng rộngNghiên cứu nâng cao hiệu năng của hệ tìm phương sử dụng anten không tâm pha trong môi trường các nguồn tín hiệu tương quanMột số phương pháp tối ưu trong các giai đoạn phát triển phần mềm nhún
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập