KT LAN 2 HK i NAM 2010 2011

TKB KHỐI LỚP 2 - HK I - NH 2010-2011

TKB KHỐI LỚP 2 - HK I - NH 2010-2011
... Tiếng Việt Lớp 2/ 3 - Giáo viên chủ nhiệm: Đinh Thị Trúc Yên Áp dụng từ ngày 13/9 /20 10 Bu i Sáng Chiề u Tiết Thứ hai Giáo dục tập thể Tập đọc Tập đọc Toán Tiếng Anh Âm nh c Mĩ thuật Thứ ba Tự nhiên ... Lớp 2/ 1 - Giáo viên chủ nhiệm: Hu nh Thị Cẩm Vân Áp dụng từ ngày 13/9 /20 10 Bu i Sáng Chiề u Tiết Thứ hai Giáo dục tập thể Tập đọc Tập đọc Toán Âm nh c Mĩ thuật Tiếng Anh Thứ ba Tự nhiên Xã ... Tiếng Việt An toàn giao thông Lớp 2/ 5 - Giáo viên chủ nhiệm: Trần Thị Ta Ny Áp dụng từ ngày 13/9 /20 10 Bu i Sáng Chiều Tiết Thứ hai Giáo dục tập thể Tập đọc Tập đọc Toán Thủ công Luyện Tiếng Việt...
 • 6
 • 146
 • 0

De cuong on tap hoa 8 HK I Nam 2010 - 2011

De cuong on tap hoa 8 HK I Nam 2010 - 2011
... 15,79%; %S = 28, 07% Viết CTHH hợp chất d i dạng Alx(SO4)y Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 16 gam S Tính thể tích Oxi cần dùng đktc Tính kh i lợng SO2 thu đợc Câu 9: Cho 11,2gam Fe tác dụng v i dung dịch ... dịch HCl d Tính: - Thể tích H2 thu đợc đktc - Kh i lợng HCl phản ứng - Kh i lợng FeCl2 tạo thành Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 15,5 g P Tính thể tích O2 (ĐKTC) cần cho phản ứng Tính kh i lợng P2O5 thu ... tích H2 thu đợc đktc là: A 2,8l B 5,6l C 6,72l D Kết qủa khác Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn 5,4g Al Kh i lợng Al2O3 thu đợc là: A 5,1 g B 10,2g C 20g D Kết khác II B i tập tự luận: Câu 1: Tính hóa...
 • 2
 • 300
 • 3

De Cuong On Tap Hoa 9 HK I Nam 2010 - 2011

De Cuong On Tap Hoa 9 HK I Nam 2010 - 2011
... Cho 25,6g kim lo i M hóa trị tác dụng v i 8 ,96 lít Cl2 (đktc) vừa đủ M là: A Mg B Fe C Cu D Kết khác Câu 13: Cho 4,6 g kim lo i M tác dụng v i nớc d, thu đợc 4,48 l Hiđro đktc Kim lo i M là: A ... dụng v i dung dịch HCl d, thu đợc 7,84 lít H2 đktc Kh i lợng Fe hỗn hợp là: A 5,6g B 11,2g C 16,8g D Kết khác II Tự luận: Câu 1: Viết phơng trình hóa học thực biến hóa sau: (ghi rõ i u kiện phản ... lo i hỗn hợp đầu Nếu cho: 41,5g hỗn hợp kim lo i n i tác dụng v i dung dịch NaOH d thu đợc lít H2 (ở đktc) Nếu cho 41,5g hỗn hợp kim lo i n i tác dụng v i H2SO4 đặc nóng d thu đợc lít SO2 (đktc)...
 • 3
 • 915
 • 22

Gián án đề thi hk I năm 2010-2011

Gián án đề thi hk I năm 2010-2011
... hexanoic hexametiilen diamin b axit hexametilen dicacboxilic hexametilen (3) tơ tằm (-NH - c axit -aminoenantoic @d axit adipic hexametilen diamin Câu313: Chất dẻo : @a bị biến dạng ngo i lực giữ ... diện Phát biểu đúng? A.Kim lo i kiềm có nhiệt độ nóng chảy nhiệt s i thấp liên kết kim lo i mạng tinh thể kim lo i kiềm bền vững @B Kim lo i kiềm có kh i lượng riêng nhỏ nguyên tử kim lo i kiềm ... thật có m i khét, simili không cho m i khét Đó cách phân biệt da thật simili b da thật protit Simili polime tổng hợp c da thật protit động vật Simili protit thực vật d da thật simili xenlulozơ...
 • 41
 • 157
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 KHỐI D NĂM 2010 -2011 Môn : Tiếng Anh Mã đề 374 ppt

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 KHỐI D NĂM 2010 -2011 Môn : Tiếng Anh Mã đề 374 ppt
... said C fill C should C happen C one C as C find C few C spend C at D spoken D get D may D take D this D if D know D full D have D up THE END Trang 4/4 - đề 528 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN KHỐI D Môn ... said that he his homework since o'clock A had done B did C has done D spoken D get D may D take D this D if D know D full D have D up D that I was born in D whether D would D at present D It ... PHÙ NINH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 B A B B D C B C C D D B C D B C A B D D A D C A B D ĐỀ 374 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56...
 • 19
 • 191
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 MÔN TOÁN NĂM 2010 - 2011 TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ docx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 MÔN TOÁN NĂM 2010 - 2011 TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ docx
...  BC AI  11 Do BC  11  AI  22   4t    t     t   2 8  22  18t  12t  24 22  9t  6t    t  10  Suy A  ;  ;  3 3 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 Đặt z  a  bi  z  a  bi Ta ... vuông M  MB  MC 12  BC 12 x2 x2 x2 3a  a2   a2  x2  a2   a2  x  9 Gọi O, O1 tâm đáy ABC A1 B1C1 , I trung điểm OO1 , Suy I tâm mặt cầu ngoại tiếp lăng trụ 0 ,25 0 ,25 C1  a   3a  ... 1  2i  Câu VIIa 0 ,25 0 ,25 Đặt z  a  bi  z  a  bi Ta có a  bi   a  bi   1  2i   4a  2bi   4i   4a  2bi  3  4i 0 ,25 0 ,25 3  4a  3 a  3  2i Vậy phần ảo z -2 ...
 • 5
 • 142
 • 0

KT LAN 2 HKII LOP 9 (2010-2011)

KT LAN 2 HKII LOP 9 (2010-2011)
... Nhận biết TN TL 10 MA TRẬN Thông hiểu TN TL 2, 5 II.Writing Vận dụng TN TL 16 3,0 5,5 1,0 III Reading Tổng 1,0 2, 0 1,0 Tổng 10 1,5 2, 5 2, 5 2, 5 3,0 25 2, 0 10 ... x 0 ,25 điểm = 2, 5 điểm ) which 2. along 3.that 4.storm shaped even though 7.sense who 9. at 10.Despite II/ ( câu x 0,5 điểm = 1,0 điểm ) congratulations disastrous III/ ( câu x 0,5 điểm = 2, 0 điểm ... money wrapped in a red tiny envelope During Tet , children often behave well and friends, relatives and neighbors give each other best wishes for the new year Chủ đề I Language focus Nhận biết TN...
 • 2
 • 49
 • 0

Đề thi ĐA thi khối lần 2 lớp 10 năm 2010 2011

Đề thi  ĐA thi khối lần 2 lớp 10 năm 2010 2011
... thi lớp 10 năm học 20 10- 20 11 - Điểm toàn không làm tròn - Học sinh làm cách khác cho điểm tối đa Câu 1.1 điểm 1 .2 Nội dung Điểm Thay x=1 y = 20 11 vào phơng trình đồ thị ta thu đợc m = m = -2 ... = x + (3) 2 x x + 17 x= Giải (2) : x = x + 2 x 2x + = x + x 3x = 0 ,25 0 ,25 0,5 x x 13 x= x = x + x x = Giải (3): x = x + + 17 x = Vậy PT có nghiệm 13 x = 2. 2 Giải HPT: ... nghiệm C/m BĐT: 2 x x 1 = + (1) Ta có: x y x y x + y 2 x3 y điểm + y + z 2 y z y 2 ( 2) ; 2 z + (3) z + x 2 z x Cộng vế với vế (1) (2) (3) ta đợc...
 • 4
 • 26
 • 0

BÀI KIỂM TRA LỚP 8- SỐ 2 - HK I NĂM HỌC 2010 - 2011

BÀI KIỂM TRA LỚP 8- SỐ 2 - HK I NĂM HỌC 2010 - 2011
... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 phòng GD T Tiền H i Trờng T.h.c.s Giang phong Full name: Đề kiểm tra số năm học 20 10 20 11 Đề lẻ Môn : Tiếng Anh (Th i gian làm 45 phút) Class: Phần I: ... III: ý đợc 0, 25 x = 1, 25 i m Phần IV: ý đợc 0, 25 x = 1, 25 i m Phần V: ý đợc 0, 25 x = 1, 25 i m Phần VI: ý đợc 0, 25 x = 1 ,25 i m Phần VII: ý đợc 0, 25 x = 1 ,25 i m Đáp án - Đề chẵn C ... scouting is mainly for boys, there are organizations similar to the BSA which girls can join The Girl Guides Association and the coeducational Camp Fire Boys and Girls, both of which (19) in 1910,...
 • 5
 • 228
 • 0

THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2010 - 2011THPT TĨNH GIA 2 pptx

THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2010 - 2011THPT TĨNH GIA 2 pptx
... THPT TĨNH GIA THI THỬ Đ I HỌC LẦN I NĂM 20 10 - 20 11 MÔN: SINH HỌC - HỌC ( Th i gian: 60 phút ): Mã đề: 3 12 Câu 1: Tỉ lệ kiểu gen dị hợp thu đ i phép lai AAaa (4n) x AAaa (4n) là: A 34 / 36 B 27 ... 0 ,21 ; nhóm máu A ( kiểu gen IAI0, IAIA ) chiếm tỉ lệ 0,45; nhóm máu AB ( kiểu gen IAIB ) chiếm 0,3 Tần số tương đ i alen IA, IB I0 quần thể là: A IA = 0,3 ; IB = 0,5 ; I0 = 0 ,2 B IA = 0 ,2 ; IB ... 0 ,21 ; nhóm máu A ( kiểu gen IAI0, IAIA ) chiếm tỉ lệ 0,45; nhóm máu AB ( kiểu gen IAIB ) chiếm 0,3 Tần số tương đ i alen IA, IB I0 quần thể là: A IA = 0,5 ; IB = 0,3 ; I0 = 0 ,2 B IA = 0 ,2 ; IB...
 • 9
 • 133
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kỹ thuật sửa chữa ô tôĐỀ TÀI CƠ SỞ Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, điện cơ và siêu âm doppler năng lượng trong hội chứng ống cổ tay nguyên phátNghiên cứu ảnh hưởng của kết cấu cốt đến một số tính chất của composite vải dệt kimNghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến độ bền mối dán phần mũ giầy với phần đế giầy bảo vệ cho công nhân ngành thépNghiên cứu đánh giá chất lượng của một số loại vải thông dụng cho may mặc trên các phương diện tiện nghi, an toàn và sức khỏeNghiên cứu đặc điểm cấu tạo hình dáng phần dưới cơ thể học sinh nữ lứa tuổi 15 17 ở hà nộiNghiên cứu đặc điểm hình thái phần trên cơ thể học sinh lứa tuổi 17 bậc phổ thông trung học tại địa bàn hà nội phục vụ cho công tác xây dựng hệ thống cỡ số và thiết kế quần áoNghiên cứu khảo sát các tính chất của vật liệu chính để làm cặp sách tạiNghiên cứu phát triển thương hiệu thời trang việt namNghiên cứu phân loại đặc điểm cơ thể sinh viên nam lứa tuổi 21 trường cao đẳng nghề kinh tế kỹ thuật vinatexNghiên cứu tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất vải đảm bảo tính sinh thái của vảiNghiên cứu xây dựng hệ thống cỡ số quần áo trẻ em nam 6 tuổi địa bàn thành phố hồ chí minhNghiên cứu xây dựng hệ thống cơ số và thiết kế, chế tạo mẫu quần áo bảo hộ lao động cho nam công nhân lao động phổ thông hiện nayXác định mức độ an toàn của một số loại quần áo bảo hộ cản xạ đang sử dụng ở việt nam cho người làm việc với các thiết bị y tế có tia rơngenXây dựng công thức các đường cong ngang lưới cơ sở chân váy nữ sinhBiến đổi cấu trúc và khả năng dung nạp sau ghép đồng loại xương tươi, đông khô và bảo quản lạnh sâu trên thực nghiệmĐánh giá kết quả đơn trị liệu VINORELBINE trong ung thư tái phát di cănĐánh giá tác dụng của bài thuốc “giáng chỉ tiêu khát linh” trong điều trị rối loạn lipid máuTÌNH TRẠNG MẮC HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA CỦA CÁN BỘ VIÊN CHỨC VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘINghiên cứu, thiết kế và tối ưu giải pháp femtocell hỗ trợ kết nối dữ liệu tốc độ cao trong mạng di động 3g
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập