Giáo án thể dục lớp 6 mới

Giáo án thể dục lớp 6 mới

Giáo án thể dục lớp 6 mới
... dẫn lớp khởi động 28 30 22 24 B./ Phn c bn Ôn tập: + Tập thể dục phát triển Lớp tập từ - lần Giáo viên Gv: Nguyễn Văn Hùng 20 Giáo án thể dục THCS An Tiến Tr ờng chung Kiểm tra: + Bài thể dục ... 19 Giáo án thể dục THCS An Tiến Tr ờng nhà Xuống lớp lỏng tích cực - ĐH nhận xét, xuống lớp * BGH Duyt Ngy tháng nm 20 Tiết 13 Kiểm tra thể dục phát triển chung I Mục tiêu Kiểm tra nhằm đánh ... tay, lng, vai Nhận xét lớp Hớng dẫn tập nhà Xuống lớp * BGH Duyt Ngy tháng nm 20 Gv: Nguyễn Văn Hùng 16 Giáo án thể dục THCS An Tiến Tr ờng Tiết 11 Đội hình đội ngũ - thể dục I Mục tiêu Đội hình...
 • 110
 • 85
 • 0

Giáo án thể dục lớp 6 kỳ II

Giáo án thể dục lớp 6 kỳ II
... Tập trung lớp: ôn dịnh tổ chức - Nhận lớp: - Khởi động chung: Tập thể 10 p dục động tác tay không 3x8 Yêu cầu dẩn kĩ thuật Cán lớp tập trung nhanh hàng ngang báo cáo sỹ số GV nhận lớp phổ biến ... Tập trung lớp: ôn dịnh tổ chức - Nhận lớp: - Khởi động chung: Tập thể 10 p dục động tác tay không 3x8 Yêu cầu dẩn kĩ thuật Cán lớp tập trung nhanh hàng ngang báo cáo sỹ số GV nhận lớp phổ biến ... Tập trung lớp: ôn dịnh tổ chức - Nhận lớp: - Khởi động chung: Tập thể 10 p dục động tác tay không 3x8 Yêu cầu dẩn kĩ thuật Cán lớp tập trung nhanh hàng ngang báo cáo sỹ số GV nhận lớp phổ biến...
 • 71
 • 1,853
 • 4

Giáo án thể dục lóp 6

Giáo án thể dục lóp 6
... kỹ thể dục động tác + Nhắc nhở : - BT nhà Tiết 13 kiểm tra - Chuẩn bò tiết học sau Giáo án thể dục Trang 18 Tiết 13 – Ngày soạn : Bài : KIỂM TRA BÀI THỂ DỤC I – Mục tiêu : + Kiểm tra thể dục ... & TD Giáo án thể dục Trang 13 Tiết – Ngày soạn : Bài : ĐHĐN : NHƯ NỘI DUNG TIẾT BÀI TD : TIẾP TỤC ÔN BÀI THỂ DỤC CHẠY BỀN : TRÒ CHƠI (GV CHỌN) I – Mục tiêu : + Ôn luyện toàn tư ĐHĐN thể dục phát ... x x x Về nhà ôn ĐHĐN động tác thể dục Giáo án thể dục Trang 11 Tiết – Ngày soạn : Bài : ĐHĐN : ÔN MỘT SỐ NỘI DUNG HỌC SINH THỰC HIỆN CÒN YẾU BÀI TD : ÔN BÀI THỂ DỤC – CHẠY BỀN : TRÒ CHHƠI (GV...
 • 81
 • 2,492
 • 10

Giáo an thể dục lớp 6 (cả năm)

Giáo an thể dục lớp 6 (cả năm)
... áo thể thao thể dục - Không mặc váy thể dục Biên chế tổ luyện tập: - Lớp chia thành hàng, đứng từ cao đến thấp dần Tập hợp lớp theo đội hình hàng ngang - Khi phân tổ luyện tập quay vòng, lớp ... Bài thể dục phát triển chung: 16 lần lần 2x8 a Học mới: + Động tác vươn thở (SGV TD6 - Tr 23) Giáo viên học sinh lớp quan sát, nêu nhận xét Sau giáo viên nhắc lại điểm để học sinh nắm vững Lớp ... chung Tác phong nhanh nhẹn, khẩn trương Giáo án Lớp 21 Bài thể dục: Nhằm rèn luyện nhóm cơ, khớp thể, góp phần phát triển thể lực chung rèn luyện tư + Tiếp tục ôn hoàn thiện thể dục + Yêu cầu: Thuộc...
 • 175
 • 8,080
 • 37

Giáo án thể dục lớp 6 chuẩn

Giáo án thể dục lớp 6 chuẩn
... Cờng - Giáo án thể dục Lớp Bài thể dục phát triển chung: a Học mới: + Động tác vơn thở (SGV TD6 - Tr 23) 16 lần lần 2x8 Lớp dãn cách cự ly sải tay, đứng so le o o o o o + Động tác tay (SGV TD6 - ... tra thể dục phát triển chung Ngời soạn thực : Trần Văn Lừng 24 Trờng THCS Tự Cờng - Giáo án thể dục Lớp I Mục tiêu Kiểm tra nhằm đánh giá kết luyện tập học sinh + Nội dung kiểm tra: Bài thể dục ... - Giáo án thể dục Lớp I Phần mở đầu Nhận lớp: + Giáo viên nhận lớp nắm sĩ số học sinh có mặt, kiến tập, kiểm tra trang phục luyện tập học sinh + Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu học: Kiểm tra thể dục...
 • 142
 • 2,215
 • 13

Giáo án Thể dục Lớp 6

Giáo án Thể dục Lớp 6
... đệm, cầu đá B Quá trình lên lớp Nội dung I Phần mở đầu Nhận lớp: - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra định lợng phút Phơng pháp tổ chức - Cán lớp tập chung báo cáo sĩ số cho giáo viên ĐHNL 49 sĩ số, dụng ... phép vào lớp Bài thể dục phát triển chung: - GV kiểm tra nhóm - Giáo viên làm mẫu lại - Phân lớp làm nhóm để tập, gv kiểm tra theo nhóm - GV làm mẫu 1l x8n sau phân tích nhịp hô cho lớp tập ĐHTL ... trình lên lớp: Nội dung I Phần mở đầu: Nhận lớp: - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra sĩ số, dụng cụ, sân tập, tình hình sức khoẻ học sinh - Phổ biến nội dung yêu cầu học Khởi động: - Tập thể dục phát...
 • 80
 • 1,498
 • 1

Giao an the duc lop 6 ca nam

Giao an the duc lop 6 ca nam
... Ch¹y gãt ch¹m m«ng + Xt ph¸t cao b Lun tËp: + Xt ph¸t cao - ch¹y nhanh 30 - 40m o o o o o o o o 32’ 16 6 2x15m 2x15m 2x15m Thùc hiƯn theo ®éi h×nh hµng ngang Thùc hiƯn theo ®éi h×nh níc ch¶y Yªu ... Ðp ngang II PhÇn c¬ b¶n Ch¹y nhanh: a ¤n tËp: + T¹i chç ®¸nh tay + Ch¹y bíc nhá + Ch¹y n©ng cao ®ïi + Ch¹y gãt ch¹m m«ng b Häc míi: + Xt ph¸t cao (SGV TD6 - Tr 37, 38) c Lun tËp: + Xt ph¸t cao ... 37 Giáo án TD6- Ngày soạn : 16/ 10/2008 TiÕt 20 ch¹y nhanh - ThĨ thao tù chän I Mơc tiªu Ch¹y nhanh: Nh»m trang bÞ cho häc sinh mét sè kiÕn thøc, kü n¨ng ®Ĩ rÌn lun ph¸t triĨn søc nhanh + ¤n tËp:...
 • 163
 • 1,275
 • 3

GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 6- 2010

GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 6- 2010
... xung kiến thức HS sai, thiếu - GV cho lớp thả lỏng chỗ - GV nhận xét chuẩn bị HS, ý thức học Ngày soạn: Ngày dạy: Bài thể dục - Chạy ngắn I: Mục tiêu - Bài thể dục: Học từ nhịp - - Chạy ngắn: Chạy ... HS chơi trò chơi theo 2-4 đội *GV cho lớp thả lỏng chỗ, nhận xét chuẩn bị HS, ý thức học Ngày soạn: Ngày dạy: Bài thể dục - Chạy ngắn I: Mục tiêu - Bài thể dục: Ôn từ nhịp - Học từ nhịp - 17 - ... đội 5' *GV cho lớp thả lỏng chỗ, nhận xét chuẩn bị HS, ý thức học IV.Rút kinh nghiệm: Tuần: Tiết: Ngày soạn: Ngày dạy: Bài thể dục - Chạy ngắn - chạy bền I: Mục tiêu - Bài thể dục: Ôn từ nhịp...
 • 10
 • 765
 • 8

giao an the duc lop 6 CKTKN

giao an the duc lop 6 CKTKN
... HS quan sát làm theo Ngày soạn:11/1/2010 Tiết PPCT:41 Bài giảng dạy: BẬT NHẢY – CHẠY NHANH – CHẠY BỀN I/MỤC TIÊU: : _ Bật nhảy : + Ôn : Đá lăng trước , đá lăng trước - sau , đá lăng sang ngang ... CHẠY NHANH – CHẠY BỀN I/MỤC TIÊU: _ Bật nhảy : _ Bật nhảy : + Ôn : Đá lăng trước , đá lăng trước - sau , đá lăng sang ngang + Ôn đà bước giậm nhảy _ Chạy nhanh :+ Ôn : xuất phát cao _ chạy nhanh ... NHẢY – CHẠY NHANH – CHẠY BỀN I/MỤC TIÊU: _ Bật nhảy : + Ôn : Đá lăng trước , đá lăng trước - sau , đá lăng sang ngang + Ôn đà bước giậm nhảy _ Chạy nhanh :+ Ôn : xuất phát cao _ chạy nhanh 20 mét...
 • 37
 • 434
 • 0

Giáo án thể dục lớp 6 tham khảo theo chuẩn kiến thức kỹ năng

Giáo án thể dục lớp 6 tham khảo theo chuẩn kiến thức kỹ năng
... gọn, tập nhà / 22 Giáo án thể dục (HK2-Năm học 2012-2013) Đỗ Đình Ninh 23 Giáo án thể dục (HK2-Năm học 2012-2013) Đỗ Đình Ninh Ngày soạn:13/02/2012 Ngày dạy: 16/ 02/2012 Tiết : 46 Bật nhảy - chạy ... * * * * * * * * * CH GV - GV nhận xét ngắn gọn, tập nhà / 17 Giáo án thể dục (HK2-Năm học 2012-2013) Đỗ Đình Ninh 18 Giáo án thể dục (HK2-Năm học 2012-2013) Đỗ Đình Ninh Ngày soạn:07/02/2012 ... chơi - Học sinh chạy theo hàng nam chạy trớc, nữ chạy sau 14 Giáo án thể dục (HK2-Năm học 2012-2013) Đỗ Đình Ninh III phần Kết thúc: Củng cố: Gọi hs thực kỹ thuật Tập thể dục hồi tĩnh Nhận xét...
 • 83
 • 2,150
 • 2

giáo án thể dục lơp 6 kì 2

giáo án thể dục lơp 6 kì 2
... - TiÕt: 46 Tn: 23 Ngµy so¹n: 20 /2/ 2010 Ngµy gi¶ng: 22 /2/ 2010 BËt nh¶y m«n Tù chän A.Mơc tiªu bµi d¹y: - Bíc ®Çu hoµn thiƯn mét sè ... kÕt qu¶ bi häc Híng dÉn HS vỊ nhµ: - HS vỊ nhµ tù gi¸c lun tËp TiÕt:47 Tn: 24 Ngµy so¹n: 24 /2/ 2010 Ngµy gi¶ng: 26 / 2/ 2010 kiĨm tra : m«n tù chän A.Mơc tiªu bµi d¹y: - KiĨm tra qu¸ tr×nh häc tËp ... TiÕt: 42 Tn: 21 Ngµy so¹n: 26 / 1 /20 10 Ngµy gi¶ng: 29 /1 /20 10 BËt nh¶y m«n Tù chän Ch¹y bỊn A.Mơc tiªu bµi d¹y: - Bíc ®Çu hoµn thiƯn...
 • 52
 • 420
 • 2

giáo án thể dục lớp 8 mới nhất in dùng luôn

giáo án thể dục lớp 8 mới nhất in dùng luôn
... Giỏo viờn cho hc sinh th lng - i hỡnh xung lp nh i hỡnh nhn lp * Rỳt kinh nghim: Giáo án: Thể Dục - Năm học: 2014 - 2014 10 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân Son: 28/ 8/2014 Tit 6: BI TH ... im phng tin: a im : Lp hc IV Tin trỡnh tit dy: Nhõn lp: Th Ngy, thỏng Tit Lp Giáo án: Thể Dục - Năm học: 2014 - 2014 S s Ghi chỳ 28 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân B D Phỏt trin bi: NI ... tr chy ngn * Rỳt kinh nghim: Giáo án: Thể Dục - Năm học: 2014 - 2014 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân Tun Son: 22 /8/ 2014 Tit : BI TH DC - CHY NGN - CHY BN I Mc tiờu: + Kin thc: - Bi th dc:...
 • 138
 • 2,217
 • 11

GIAO AN THE DUC LOP 6 HOC KI I

GIAO AN THE DUC LOP 6 HOC KI I
... B-TH I GIAN-ĐỊA I M-PHƯƠNG TIỆN 1- Th i gian 45 phút 2- Địa i m : sân thể dục trường 3- Phương tiện: giáo án, c i C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY: N I DUNG TH I PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC GIAN 8-10 phút I- PHẦN ... B-TH I GIAN-ĐỊA I M-PHƯƠNG TIỆN 1- Th i gian 45 phút 2- Địa i m : sân thể dục trường 3- Phương tiện: giáo án, c i C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY: N I DUNG TH I PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC GIAN 8-10 phút I- PHẦN ... B-TH I GIAN-ĐỊA I M-PHƯƠNG TIỆN 1- Th i gian 45 phút 2- Địa i m : sân thể dục trường 3- Phương tiện: giáo án, c i C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY: N I DUNG TH I PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC GIAN 8-10 phút I- PHẦN...
 • 70
 • 215
 • 0

GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 6 CẢ NĂM

GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 6 CẢ NĂM
... kỹ thể dục động tác + Nhắc nhở : - BT nhà Tiết 13 kiểm tra - Chuẩn bò tiết học sau Giáo án thể dục Trang 18 Tiết 13 – Ngày soạn : Bài : KIỂM TRA BÀI THỂ DỤC I – Mục tiêu : + Kiểm tra thể dục ... x x x Về nhà ôn ĐHĐN động tác thể dục Giáo án thể dục Trang 11 Tiết – Ngày soạn : Bài : ĐHĐN : ÔN MỘT SỐ NỘI DUNG HỌC SINH THỰC HIỆN CÒN YẾU BÀI TD : ÔN BÀI THỂ DỤC – CHẠY BỀN : TRÒ CHHƠI (GV ... & TD Giáo án thể dục Trang 13 Tiết – Ngày soạn : Bài : ĐHĐN : NHƯ NỘI DUNG TIẾT BÀI TD : TIẾP TỤC ÔN BÀI THỂ DỤC CHẠY BỀN : TRÒ CHƠI (GV CHỌN) I – Mục tiêu : + Ôn luyện toàn tư ĐHĐN thể dục phát...
 • 81
 • 578
 • 3

GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 6

GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 6
... nêu câu hỏi - HS trả lời - GV gọi hs nhận xét - GV đánh giá( cho điểm) Tuần GIÁO ÁN THỂ DỤC Tiết 2: ĐHĐN – CHẠY NHANH - CHẠY BỀN Đối tượng: HS lớp Thời gian: 45 phút I/ Mục tiêu: 1/ ĐHĐN: Ôn tập ... x x x x - Giáo viên yêu cầu nhóm chia luyện tập - Giáo viên phối hợp với ban cán lớp điều khiển điều chỉnh học sinh luyện tập xxxxxxxx Thực chạy theo nhóm HS đồng thể lực 15-16phút - ôn ... Phút Giáo viên làm mẫu phân tích động tác đà bước đá lăng - Học sinh thực hiên giáo viên chỉnh sữa động tác - Giáo viên yêu cầu nhóm chia luyện tập Tổ1 xxxxxx tổ2 xxxxxxx - Cử cán quản lý lớp...
 • 160
 • 145
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án thể dục lớp 5 mới nhấtgiáo án thể dục lớp 6 năm 2012giáo án thể dục lớp 6 năm 2013giáo án thể dục lớp 6 năm 2011giáo án thể dục lớp 6 7 8 9giáo án thể dục lớp 6giáo án thể dục lớp 4 mới nhấtgiao an the duc lop 6giáo án thể dục lớp 6 2013 2014mau giao an the duc lop 6giao an the duc lop 12 moi nhatgiáo án thể dục lớp 2 mới nhấtgiao an the duc lop 7 moi nhatgiao an the duc lop 12 moigiáo án thể dục lớp 6 chuẩnNgười chơi facebook khôn ngoan biết rằng Xuân NguyễnThu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh PhúcThực trạng nghèo đói và những giải pháp xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc Thái tại xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ AnThực trạng và giải pháp (Nghiên cứu tại hai phường Đình Bảng và Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh)Triết lý nhân sinh của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử và giá trị lịch sử của nóTư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và vận dụng vào việc nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở của thành phố Hà NộiỨng phó với ngập lụt của người dân Hà Nội ( Nghiên cứu trường hợp xã Tân Triều huyện Thanh Trì và phường Tân Mai quận Hoàng Mai, Hà Nội)Vai trò của gia đình trong việc ngăn ngừa tội phạm vị thành niênVai trò của nữ cán bộ trong hoạt động quản lý tại Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội nước CHDCND LàoVấn đề tính dục trong thơ nôm của Hồ Xuân Hương dưới góc nhìn văn hóaVận dụng lý thuyết đa thông minh trong dạy học Lịch sử lớp 10 trường trung học phổ thôngVăn hóa doanh nghiệp của các công ty lữ hành ở Hà NộiXây dựng chính sách tài chính hỗ trợ đổi mới công nghệ ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành chè Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp Công ty chè Á Châu)Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.Xuất khẩu lao động ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ AnTRÁCH NGHIỆM LÝ THUYẾT HÓA99 mẫu slide cực đẹp cho công việc và học tậpKẾ HOẠCH CÔNG tác cá NHÂN mẫu 2016201716 đề thi kinh tế vi mô dành cho sinh viên chuyên ngànhDeThiThu nettieng anh 2016 ly thai to lan2
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập