Đề 4

Đề thi học kỳ môn mạng máy tính đề 4

Đề thi học kỳ môn mạng máy tính đề 4
... 190.1 84. 2 54. 20 b 195. 148 .21.10 c 225.198.20.10 16 Lệnh PING dùng để: a Kiểm tra máy tính có đĩa cứng hay không b Kiểm tra máy tính có hoạt động tốt hay không c Kiểm tra máy tính có kết nối vào mạng ... tiếp mạng Internet: a 126.0.0.1 b 192.168.1.1 c 200.100.1.1 d a, b, c sai 27 Trong mạng máy tính dùng giao thức TCP/IP Subnet Mask 255.255.255.2 24, xác định địa broadcast mạng biết máy tính mạng ... 28 Trang thi t bị mạng trung tâm dùng để kết nối máy tính mạng hình (STAR) là: a Switch/Hub b Router c Repeater d NIC 29 Nếu PCs kết nối với thông qua HUB, cần địa IP cho trang thi t bị mạng này?...
 • 3
 • 1,937
 • 113

Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật nhiệt - Đề 4

Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật nhiệt - Đề 4
... K), nhiệt độ chất lỏng lạnh vào thi t bị 10oC Coi thi t bị trao đổi nhiệt tổn thất nhiệt Hệ số truyền nhiệt thi t bị 40 W/m2K Diện tích bề mặt trao đổi nhiệt bằng: a 6,9(m2) b 4, 81(m2) c 5(m2) 24/ ... nước Nếu thi t bị có hệ số truyền nhiệt 18(W/m2K) t1''=130oC diện tích bề mặt trao đổi nhiệt phải để công suất nhiệt 18(kW) a Thi u điều kiện để xác định b 10(m2) c 20(m2) 22/ Dòng nhiệt trao ... thị T-s trường hợp ∆T ≠ dấu nhiệt lượng q sẽ: a Cùng dấu với ∆T b Ngược dấu với ∆T c Tuỳ trường hợp 30/ Chu trình làm lạnh dùng máy nén gọi A - Bộ phận tiết lưu, C - Bình ngưng, D- Máy nén, B-Bình...
 • 3
 • 1,892
 • 109

Đề 4 (HK CK) Đánh giá pháp luật về chào bán chứng khoán tại Việt Nam và tìm hiểu pháp luật chứng khoán hiện hành đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn ở Việt Nam đến mức độ nào

Đề 4 (HK CK) Đánh giá pháp luật về chào bán chứng khoán tại Việt Nam và tìm hiểu pháp luật chứng khoán hiện hành đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn ở Việt Nam đến mức độ nào
... tư chứng khoán chuyên nghiệp; Bài tập học kỳ môn Luật chứng khoán b.Dưới 100 nhà đầu tư nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp II .Pháp luật chào bán chứng khoán Việt Nam 1 .Pháp luật chào bán chứng ... pháp hình thức thực việc chào bán chứng khoán Việc đưa chứng khoán từ nơi phát hành đến với người có nhu cầu mua chứng khoán có nhiều cách thức khác Chào bán chứng khoán công chúng chào bán chứng ... trước chào bán chứng khoán riêng lẻ Thứ ba: Phân phối chứng khoán III .Đánh giá pháp luật chào bán chứng khoán Việt Nam 1.Ưu điểm Trong thời gian qua, hoạt động chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chứng...
 • 13
 • 479
 • 2

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P1 - Đề 4

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P1 - Đề 4
... www.khoabang.com.vn Luyện thi mạng Phiên 1.0 _ Câu IVa Cho parabol y = x Hai điểm A, B...
 • 2
 • 211
 • 0

Đề thi tin học trình độ B - Đề 4

Đề thi tin học trình độ B - Đề 4
... * Mối quan hệ b ng sau: * Thực nhập liệu mẫu cho b ng:  B ng HANGHOA (Hàng hóa)  B ng DAILY(Đại lý)  B ng MUA (Mua hàng)  B ng BAN (B n hàng) Câu (1 điểm): Tạo query dùng ... ngày 01/01/2008 đại lý số DL001 gồm thông tin:< /b> tên hàng (TENHANG), ngày b n (NGAYBAN), số lượng b n (SLBAN), trị giá b n (TGBAN) Lưu query với tên qr_Cau4 Câu (1 điểm): Tạo query để đưa tên đại ... GIAN LÀM B I 40 PHÚT Câu (4 điểm): Tạo form dụng Main/Sub sử dụng chức Wizard Access để nhập hiển thị liệu b ng DAILY MUA Sau thi< /b> t kế lại form sử dụng đối tượng Command Button Wizard để thi< /b> t kế...
 • 7
 • 1,238
 • 67

Đề thi Quản trị học - Đề 4

Đề thi Quản trị học - Đề 4
... cấp quản trò là: A Sự phân chia hay ủy thác bớt quyền hành nhà quản trò cấp cho nhà quản trò cấp B Duy trì quyền hạn nhà quản trò cấp C Giao hết cho cấp quyền hạn D Sự chia quyền hạn nhà quản ... thể thi u kỷ luật, không tự giác, công việc trì trệ, cần chấn chỉnh nhanh D Khá thu hút người khác tham gia ý kiến 12 Chức kiểm tra quản trò mang lại tác dụng là: A Đánh giá toàn trình quản ... quyền hạn phận C Đònh kỳ thay đổi vai trò người quản trò người thừa hành D Sa thải nhân viên cũ tuyển dụng nhân viên cách đặn 15 Khi bàn động viên quản trò, lý thuyết chất người Mc.Gregor ngụ ý...
 • 2
 • 242
 • 10

Các Đề thi kinh tế lượng có lời giải - Đề 4

Các Đề thi kinh tế lượng có lời giải - Đề 4
... không 45 km/h Chọn 15 xe vào 15 thời điểm khác quan sát rada thấy tốc độ xe 41 km/h; 52km/h; 38km/h; 47 km/h; 43 km/h; 51km/h; 36km/h; 49 km/h; 46 km/h; 43 km/h; 42 km/h; 44 km/h; 44 km/h; 43 km/h; 40 km/h; ... 30.8 840 56 F 0.33 740 93 t Stat 0.9217822 0.5 847 507 0.5380 649 P-value 0.37033 34 0.5668706 0.5979381 Significance F 0.79853 24 1557.1789 Coefficients 24. 526297 2.8513592 0.1 246 4 34 -0 .09 548 76 Intercept ... Standard Error 26.60 747 6 4. 876196 0.2316512 0.1908685 Lower 95% -3 1.879032 -7 .48 57 143 -0 .36 643 53 -0 .5001109 Upper 95% 80.931626 13.18 843 3 0.6157221 0.3091356 Điền giá trị thi u bảng kết vào bảng...
 • 6
 • 2,383
 • 30

Bộ Đề Thi Kế Toán - Đề 4

Bộ Đề Thi Kế Toán - Đề 4
... thu) YÊU CẦU: Định khoản sau hạch toán nghiệp vụ vào tài khoản thích hợp, giải thích trường hợp cần thi t Lên sơ đồ chữ T Tổng hợp số liệu để lập bảng cân đối kế toán cho NHTM A vào thời điểm cuối ... Tài sản Có khác 160 Quĩ TCTD Chênh lệch thu- chi TỔNG TÀI SẢN 2560 TỔNG NGUỒN VỐN TRONG KÌ CÓ CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH NHƯ SAU: 47 0 200 150 120 140 60 2560 Khách hàng rút tiền gửi tiết kiệm...
 • 2
 • 183
 • 2

Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 4

Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 4
... C D A A D D A B D B A C D C D B A B D A B B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 A C B D A B B A D B D C A D ... ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B C B B C D A C A A B B B B D C A C C D A A D D A B D B A C D C D B A B D A B B 41 ... However 42 It was in this house _ A where I was born B in which I was born C that I was born D I was born in 43 _ your raincoat, Its begun to rain A Wear B Put on C Take off D Buy 44 What...
 • 6
 • 689
 • 57

Chuyen de 4- CAC CHI SO TAI CHINH VA DON CAN TAI CHINH TRONG PHAN TICH DN

Chuyen de 4- CAC CHI SO TAI CHINH VA DON CAN TAI CHINH TRONG PHAN TICH DN
... NPV = PVA − PVP Trong đó: NPV: Giá trị giá At: Khoản thu nhập dự án cuối năm thứ t r: Chi phí vốn hay lãi suất chi t khấu dự án P: Khoản đầu tư ban đầu vào dự án n: Số năm hoạt động dự án PVA: Tổng ... -420 triệu + 103 triệu x 4,3553 =28,596 triệu đồng Kết luận: Xét kết tính NPVA NPVB ta thấy dự án NPVA nhỏ dự án NPVB Vì NPVA =13,582 < NPVB = 28,596 ta chọn dự án B Ví dụ: Doanh nghiệp Bác Giới ... doanh Chuyên đề Quyết định đầu tư 5.1 Dự ÁN ĐầU TƯ TRONG DOANH NGHIệP Thông thường hoạt động đầu tư diễn hai giai đoạn bản: - Giai đoạn 1: DN đầu tư vốn vào dự án - Giai đoạn 2: Doanh nghiệp...
 • 57
 • 396
 • 7

Đề thi thử đại học môn địa lý - đề 4

Đề thi thử đại học môn địa lý - đề 4
... hướng chuyên môn hóa khác Hà Nội- Hải Phòng- Hạ Long- Cẩm Phả: khai thác than, khí, vật liệu xây dựng Hà Nội- đáp Cầu- Bắc Giang: phân hóa học, vật liệu xây dựng Hà Nội- Đông Anh- Thái Nguyên: ... kinh t - xã hội: (đ) - Đô thị hóa có tác động mạnh tới trình chuyển dịch cấu kinh tế nước ta - Các đô thhị có ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh t - xã hội địa phương, vùng nước(số liệu) - Các ... dẫn chấm ĐỀ CHÍNH THỨC gian phát đề) Câu I Ý Môn: Địa Lí Thời gian làm 180 phút (không kể thời (Đáp án gồm 05 trang) Hướng dẫn chấm - Phạm vi: Từ 16 độ vĩ tuyến Bắc trở vào nam (1.0đ) - Đặc điểm...
 • 6
 • 187
 • 6

Đề thi thử đại học môn hóa học - đề 4

Đề thi thử đại học môn hóa học - đề 4
... MgCO3, BaSO4, (NH4)2CO3 B NaHCO3, NH4HCO3, H2SiO3, NH4Cl C K2CO3, Ca(HCO3)2, MgCO3, (NH4 )2CO3,D NaHCO3, Na2CO3, CaCO3, NH4NO3 Câu 17: Cho dung dịch: NH4Cl, HNO3, Na2CO3, Ba(HCO3)2, MgSO4, Al(OH)3 ... gam H2O Lượng nước hấp thụ vào 8,8 gam dd H2SO4 98% dd axit H2SO4 giảm xuống 44 % Phần trăm thể tích CO2 hỗn hợp khí A A 28,57 B 16, 14 C 14, 29 D 13, 24 Câu 8: Hoà tan loại quặng sắt vào dd HNO loãng, ... A CH3CH2CH2-OOC-CH2CH2COOCH3 B HCOOCH3 CH3COOC2H5 C C2H5-COO-C2H5 D CH3-CH2-OOC-CH2COOCH3 Câu 6: Để phân biệt cốc đựng riệng biệt loại nước sau...
 • 8
 • 340
 • 18

Đề thi thử đại học môn sinh học - đề 4

Đề thi thử đại học môn sinh học - đề 4
... C 46 D C 17 D 32 C 47 C A 18 C 33 A 48 B A 19 D 34 C 49 C A 20 D 35 C 50 B MÃ ĐỀ THI: 159 C B A B 21 22 23 24 C D A C 36 37 38 39 B A A C 51 52 53 54 B B C C 10 B 25 D 40 A 55 A 11 B 26 B 41 ... chiều 5’→ 3’ loại enzim nối thực -HẾT SỞ GD & ĐT TP ĐÀ NẴNG TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH _ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN I Môn: SINH HỌC, khối B Thời gian làm bài: 90 phút ... 52 53 54 B B C C 10 B 25 D 40 A 55 A 11 B 26 B 41 D 56 D 12 B 27 C 42 B 57 C 13 C 28 D 43 B 58 B 14 D 29 B 44 A 59 C 15 C 30 B 45 B 60 B ...
 • 8
 • 398
 • 43

Xem thêm

Từ khóa: đề 45 phút tiếng anh 11chuyên đề 4 phân tích kqkdkiểm tra vật lý 6 đề 4đề toeic có đáp án chi tiết đề 4đồ án chi tiết máy đề 4văn mẫu lớp 9 bài viết số 3 đề 4Chính sách phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ AnChính sách tài chính nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt NamChính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Malaysia trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - Thực trạng, kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt NamChống độc quyền doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nayChưng cất dầu thô nhiều phần nhẹChuyên đề Độ tan và tinh thể Hidrat hóaTập hợp chi phí sản xuất – tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng giao thông II – Thái NguyênThách thức đối với Việt Nam về vấn đề xuất khẩu khi Trung Quốc gia nhập WTOThẩm định tài chính dự án đầu tư tại sở giao dịch I ngân hàng đầu tư & phát triển Việt NamThiết kế bộ điều khiển hiện đại ứng dụng trong công nghiệpThiết kế chi tiết hệ thống xử lý nước thải cho công ty sản xuất tinh bột mThiết kế cung cấp điện cho một xí nghiệp công nghiệpThiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bayTHIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CÁP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH MEN SHIJARTHIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT TỪ XA THÔNG QUA HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG VỚI GIAO THỨC TCP IPTHIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUY TÌM ẢNH DỰA VÀO ĐẶC TRƯNG CẤP THẤP VÀ ĐẶC TRƯNG CẤP CAOTHIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT QUẬN BÌNH THẠNH.TP.HCMThiết kế lưới điệnThiết kế mạch điều khiển động cơ một chiềuThiết kế máy đánh tơi NPK
Đăng ký
Đăng nhập