giao an lop 5 tuan 22

Giáo án lớp 5 - tuần 22

Giáo án lớp 5 - tuần 22
... Phần mở đầu - Lớp trưởng tập hợp lớp, điểm số, báo cáo só số cho gv - Gv nhận lớp, phổ biến nội dung, nv học - HS khởi động - Trò chơi: mèo đuổi chuột Phần - n tung bắt bóng theo nhóm - Ôn nhảy ... chủ yếu Phần mở đầu - Lớp trưởng tập hợp lớp, điểm số, báo cáo só số cho gv - Gv nhận lớp, phổ biến nội dung, nv học - HS khởi động - Trò chơi: kết bạn Phần - n tung bắt bóng - Ôn nhảy day kiểu ... dung 2: TĐN số - Luyện cao độ , trường độ - Cho lớp đọc nhạc , ghép lời, gõ phách - Cá nhân thực 3/ Phần kết thúc: - Lớp hát theo nhạc vừa ôn - Tập hát thêm nhà - GV nhận xét tiết học - Nhắc nhở...
 • 23
 • 337
 • 0

giao an lop 5 tuan 22( da sua)

giao an lop 5 tuan 22( da sua)
... b Nội dung: 15 Bài 1/110: Bài giải a 1 ,5 m = 15 dm Chu vi đáy HHCN ( 25 + 15 ) x = 80 ( dm ) Diện tích xung quanhcủa HHCN : 80 x 18 = 1440 ( dm2 ) Diện tích mặt đáy: 25 x 15 x = 750 ( dm2 ) Diện ... Đúng: a d + Sai: b c DTXQ: (2 ,5+ 1 ,5) x x 1,2 = 9,6 (dm2) DTTP: 2 ,5 x 1 ,5 x + 9,6 = 17,1 ( dm2 ) DTXQ : ( 1 ,5 + 1,2) x x 2 ,5 = 13 ,5 (m2 ) DTTP: 1 ,5 x 1,2 x + 13 ,5 = 17,1 (m2 ) Củng cố dặn dò: ... xung quanh lớp (2 em) Bài giải diện tích toàn phần hình lập phượng Đổi 2m 5cm = 2,05m - Giáo viên nhận xét DTXQ HLP : ( 2, 05 x 2, 05 ) x = 16,81 ( m2 ) DTTP HLP : ( 2, 05 x 2, 05 ) x = 25, 2 15 ( m2...
 • 46
 • 284
 • 2

Giáo án lớp 5(Tuần 22)

Giáo án lớp 5(Tuần 22)
... tiêu: Giúp HS: - Có biểu tượng thể tích hình - Biết so sánh thể tích hai hình số tình đơn giản II Đồ dùng dạy học: Bộ đồ dùng dạy học toán III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Kiểm tra cũ: Yêu cầu ... mét sè t¸c dơng cđa n¨ng lỵng giã tù nhiªn 22 Ho¹t ®éng häc HS tr¶ lêi - T¸c h¹i nh ch¸y ,nỉ , báng TiÕt kiƯm vµ an toµn chÊt ®èt sinh ho¹t HS l¾ng nghe - HS th¶o ln - Giã lµ mét hiƯn tỵng cđa...
 • 31
 • 445
 • 4

Giáo án Lớp 5 Tuần 22 CKTKN

Giáo án Lớp 5 Tuần 22 CKTKN
... bảng Đổi: 2m 5cm = 2, 05 m - Cả lớp GV nhận xét Diện tích xung quanh HLP là: (2, 05 × 2, 05) × = 16,8 (m2) Diện tích toàn phần HLP là: (2, 05 × 2, 05) × = 25, 2 15 (m2) Đáp số: 16,8 m2 ; 25, 2 15 m2 *Bài ... là: (1 ,5 × 1 ,5) × = 13 ,5 (m2) Đáp số: m2 ; 13 ,5 m2 - HS nêu yêu cầu *Bài giải: Diện tích xung quanh hộp là: (2 ,5 × 2 ,5) × = 25 (dm2) Hộp nắp nên diện tích bìa dùng để làm hộp là: (2 ,5 × 2 ,5) × ... vở, Hs lên bảng a) Sxq =(2 ,5+ 1,1) × × 0 ,5 = 3,6(dm2) - Cả lớp GV nhận xét Stp = 3,6 + 1,1 × 2 ,5 × = 9,1 (dm2) b) Sxq = (3 +1 ,5) × × 0,9 = 8,1 (m2) Stp = 8,1 + × 1 ,5 × = 17,1 (m2) *Bài tập 2:...
 • 35
 • 417
 • 4

giao an lop 5 tuan 22

giao an lop 5 tuan 22
... ban nhân dân xã (phường) cộng đồng - Kể số công việc Ủy ban nhan dân xã (phường) trẻ em đòa phương - Biết trách nhiệm người dân phải tôn trọng Ủy ban nhân dân xã (phường) - Có ý thức tôn Ủy ban ... cặp quan hệ từ Nếu … … quan hệ từ Nếu… thì… thể quan hệ điều kiện, giả thiết – kết - học sinh đọc yêu cầu đề Bài - Yêu cầu lớp viết nhanh nháp cặp - Cả lớp đọc lại yêu cầu suy nghó làm quan hệ ... ghép - Em nêu cặp quan hệ từ câu ghép này? - Giáo viên giới thiệu với học sinh: cặp quan hệ từ “Tuy … …” quan hệ tương phản vế câu Bài - Nêu cặp quan hệ từ nối vế câu có quan hệ từ tương phản...
 • 26
 • 217
 • 0

Gián án GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 22

Gián án GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 22
... xét xác nhận kết - Cả lớp góp ý, bổ sung 4.- Củng cố: (5phút) - Cho HS khá, giỏi thi đua giải BT3 - GD thái độ: Rèn luyện óc suy luận, phán đoán toán học; niềm say mê học toán IV HOẠT ĐỘNG NỐI ... - Nêu nhận xét xác nhận kết - Cả lớp góp ý, bổ sung 4.- Củng cố: (5phút) - Cho HS khá, giỏi thi đua giải BT3 - GD thái độ: Rèn luyện óc suy luận, phán đoán toán học IV HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 ... - Nêu nhận xét xác nhận kết - Cả lớp góp ý, bổ sung 4.- Củng cố: (5phút) - Cho HS khá, giỏi thi đua giải BT2 - GD thái độ: Rèn luyện óc suy luận, phán đoán toán học IV HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1...
 • 39
 • 390
 • 1

Bài soạn Giao an lop 5(Tuan 22).doc

Bài soạn Giao an lop 5(Tuan 22).doc
... nªn chỈt c©y bõa b·i ®Ĩ + V× c©y xanh lµ l¸ phỉi xanh cã nhiƯm lÊy cđi ®un , ®èt than ? vơ ®iỊu hoµ khÝ hËu , C©y xanh lµ ngn gèc cđa than ®¸, than cđi + Than ®¸, dÇu má , khÝ tù nhiªn cã ph¶i ... -Quan sát Gi¸o ¸n líp Träng Lª Têng – Trêng TiĨu häc Lý Tù -Gọi vài Hs nhắc lại kết luận HĐ 2: Thực hành Bài 1: -Yêu cầu Hs quan sát hình SGK -Gọi Hs trả lời, nhận xét -GV sửa bài, nhận xét Bài ... Quan s¸t vµ su tÇm tranh ¶nh vỊ nh÷ng néi dung em yªu thÝch Ho¹t ®éng häc Hs quan s¸t, l¾ng nghe Hs quan s¸t H×nh 1:(kiĨu ch÷ kh«ng ch©n) Th¨ng long H×nh2: (kiĨu ch÷ cã ch©n) Th¨ng long HS quan...
 • 31
 • 298
 • 0

Bài soạn Giao an lop 5(Tuan 22).doc

Bài soạn Giao an lop 5(Tuan 22).doc
... nªn chỈt c©y bõa b·i ®Ĩ + V× c©y xanh lµ l¸ phỉi xanh cã nhiƯm lÊy cđi ®un , ®èt than ? vơ ®iỊu hoµ khÝ hËu , C©y xanh lµ ngn gèc cđa than ®¸, than cđi + Than ®¸, dÇu má , khÝ tù nhiªn cã ph¶i ... Thực hành Bài 1: -Yêu cầu Hs quan sát hình SGK -Gọi Hs trả lời, nhận xét -GV sửa bài, nhận xét Bài 2: -Yêu cầu Hs quan sát hình SGK -Gọi Hs trả lời, nhận xét -GV sửa bài, nhận xét Bài 3: -Gọi ... xung quanh vµ diƯn tÝch toµn phÇn cđa h×nh hép ch÷ nhËt vµ kÜ n¨ng tÝnh to¸n víi ph©n sè, sè thËp ph©n _ GV ch÷a nh bµi Bµi _ Ph¸t huy kÜ n¨ng ph¸t hiƯn nhanh vµ tÝnh nhanh diƯn tÝch xung quanh,...
 • 32
 • 454
 • 0

Bài giảng GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 22

Bài giảng GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 22
... hình lập phương) Bài 3: Phối hợp kĩ vận dụng công thức tính ước lượng HS làm tập chữa Bài 1: Đổi 2m5cm = 205cm Sxq = 2 05 x 2 05 x = 168 100 cm2 Stp = 2 05 x 2 05 x = 252 150 cm2 Bài 2: - HS tự tìm ... Thực hành : Bài 1: Bài 1: S xq = 1 ,5 x 1 ,5 x = m2 Stp = 1 ,5 x 1 ,5 x = 13 ,5 m2 HS tự làm tập theo công thức HS đọc kết quả, HS khác nhận xét Bài 2: Bài 2: - GV yêu cầu HS nêu hướng giải toán, - HS ... nghe GV kết luận a Đổi 1,5m = 15 dm Sxq = ( 25 + 15) x x 18 = 1460 m2 Bài 2: GV lưu ý HS thùng nắp Bài 2: HS đọc đề, nêu cách tính tự làm nên cần sơn mặt Đổi : 1,5m = 15dm Giải : 0,6m = 6dm Diện...
 • 25
 • 405
 • 0

Bài soạn GIAO AN LOP 5 - TUAN 22( buoi 1)

Bài soạn GIAO AN LOP 5 - TUAN 22( buoi 1)
... hành luật giao thông) - Nhận xét 2/ Bài a) Giới thiệu b) Bài * HĐ1: Kể chuyện - Kể lần - HD học sinh giải nghĩa từ khó - Học sinh lắng nghe - Kể lần 2, vừa kể vừa vào tranh - Quan sát tranh minh ... Thuỷ - Trờng Tiểu học Thị Trấn Cao Thợng 77 Giáo án buổi lớp 5D - Năm học: 2010 - 2011 Nối vế câu ghép quan hệ từ I/ Mục tiêu - Hiểu câu ghép thể quan hệ điều kiện - kết quả, giả thiết - kết - Biết ... tắc - Hs tự làm bài, nêu kết giải thích cách làm tính Đổi m cm = 2, 05 m - HD làm cá nhân Sxq hình lập phơng là: (2, 05 x 2, 05) x = 16,81 (m2) Stp hình lập phơng là: (2, 05 x 2, 05) x = 25, 2 15 (m2)...
 • 23
 • 214
 • 0

Gián án giao án lớp 5 tuần 22

Gián án giao án lớp 5 tuần 22
... tt: a = 2m5cm Sxq=? Stp= ? Gii: i n v : 2m5cm=2,05m Dtxq l: (2, 05 x 2, 05) x 4=16,81(m2) Tuần 22 Lớp Nguyễn Thị Kim Thoa Trờng Tiểu học Hoàng Hoa Thám Dttp l: (2, 05 x 2, 05) x 6= 25, 2 25( m2) - Nhn ... soỏt li Gii: Din tớch xung quanh ca hlp l: (1 ,5 x 1 ,5) x =9(m2) -Nhn xột, ghi im Din tớch ton phn ca hlp l: (1 ,5 x 1 ,5) x = 13 ,5( m2) ỏp s: 9m2 v 13,5m2 Bi 2: Gi HS c , gi mt em lờn Bi HS c , mt ... tớch xung quanh l: x = (m2) 15 30 b) Chu vi mt ỏy l :( + Tuần 22 Lớp Nguyễn Thị Kim Thoa Trờng Tiểu học Hoàng Hoa Thám (m2) 15 17 11 Din tớch l: + = (m2)= 1,1( m2) 30 15 10 17 ỏp s : m v 1,1m2 30...
 • 30
 • 137
 • 0

Bài soạn GIAO AN LOP 5- TUAN 22(buoi 2)

Bài soạn GIAO AN LOP 5- TUAN 22(buoi 2)
... viên Học sinh Luyện tập HD làm tập(T26) VBT * Đọc yêu cầu *Bài 1: Hớng dẫn làm cá nhân - HS tự làm bài, nêu kết cách tính diện tích xung quanh diện tích toàn - Kết luận kết đúng, ghi điểm phần hình ... cầu *Bài 1: Hớng dẫn làm cá nhân - HS tự làm bài, nêu kết cách tính - Kết luận kết đúng, ghi điểm Sxq, Stp hình lập phơng số em - Nhận xét bổ sung - Nhận xét đánh giá * Đọc yêu cầu toán *Bài 2: ... Năm học: 2010 - 2011 Nối vế câu ghép quan hệ từ I/ Mục tiêu - Củng cố cách nối vế câu ghép QHT thể quan hệ điều kiện - kết quả, giả thiết - kết - Biết điền quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống, thêm...
 • 9
 • 397
 • 1

Bài giảng GIAO AN LOP 5 TUAN 22 ( 2 BUOI)

Bài giảng GIAO AN LOP 5 TUAN 22 ( 2 BUOI)
... ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ bµi lµm cđa H/S 2m5cm = 2, 05cm VËy ( 2, 05 x 2, 05) x4 = 16,81(cm2) DiƯn tÝch toµn phÇn cđa h×nh lËp ph¬ng ®ã lµ ( 2, 05 x 2, 05 ) x = 25 , 2 1 5( cm2) - GV yªu cÇu HS ®äc néi dung bµi ... cïng HS nhËn xÐt sưa sai nhËt cã : D =25 dm ; r =1 ,5 dm; h= 18dm lµ 25 + 1 ,5 x2 =53 ( dm ) DiƯn tÝch xung quanh lµ 53 x18 = 954 (dm2) 954 + 37 ,5 x2 = 1 029 .(dm2) - HS lµm bµi Bµi3: GV h/d häc sinh ... Stp = 3,6x+ 2, 75 x2= 12, 7 (m) Bµi 2. - HD h/s lµm bµi tËp - Yªu cÇu HS lµm bµi tËp , GV nhËn xÐt vµ ch÷a Stp = 810 + 450 x 2= 2 , 52 0 (dm) - HS lµm bµi bµi H×nh hép ch÷ nhËt (1 ) (2 ) (3 ) ChiỊu dµi...
 • 31
 • 170
 • 0

Bài giảng GIAO AN LOP 5 TUAN 22. ( 2 BUOI)

Bài giảng GIAO AN LOP 5 TUAN 22. ( 2 BUOI)
... ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ bµi lµm cđa H/S 2m5cm = 2, 05cm VËy ( 2, 05 x 2, 05) x4 = 16,81(cm2) DiƯn tÝch toµn phÇn cđa h×nh lËp ph¬ng ®ã lµ ( 2, 05 x 2, 05 ) x = 25 , 2 1 5( cm2) - GV yªu cÇu HS ®äc néi dung bµi ... cïng HS nhËn xÐt sưa sai nhËt cã : D =25 dm ; r =1 ,5 dm; h= 18dm lµ 25 + 1 ,5 x2 =53 ( dm ) DiƯn tÝch xung quanh lµ 53 x18 = 954 (dm2) 954 + 37 ,5 x2 = 1 029 .(dm2) - HS lµm bµi Bµi3: GV h/d häc sinh ... Stp = 3,6x+ 2, 75 x2= 12, 7 (m) Bµi 2. - HD h/s lµm bµi tËp - Yªu cÇu HS lµm bµi tËp , GV nhËn xÐt vµ ch÷a Stp = 810 + 450 x 2= 2 , 52 0 (dm) - HS lµm bµi bµi H×nh hép ch÷ nhËt (1 ) (2 ) (3 ) ChiỊu dµi...
 • 31
 • 166
 • 0

Tài liệu giao án lớp 5 tuần 22

Tài liệu giao án lớp 5 tuần 22
... tt: a = 2m5cm Sxq=? Stp= ? Gii: i n v : 2m5cm=2,05m Tuần 22 Lớp Nguyễn Thị Kim Thoa Trờng Tiểu học Hoàng Hoa Thám Dtxq l: (2, 05 x 2, 05) x 4=16,81(m2) Dttp l: (2, 05 x 2, 05) x 6= 25, 2 25( m2) - Nhn ... soỏt li Gii: Din tớch xung quanh ca hlp l: (1 ,5 x 1 ,5) x =9(m2) -Nhn xột, ghi im Din tớch ton phn ca hlp l: (1 ,5 x 1 ,5) x = 13 ,5( m2) ỏp s: 9m2 v 13,5m2 Bi 2: Gi HS c , gi mt em lờn Bi HS c , mt ... tớch xung quanh l: x = (m2) 15 30 b) Chu vi mt ỏy l :( + Tuần 22 Lớp Nguyễn Thị Kim Thoa Trờng Tiểu học Hoàng Hoa Thám (m2) 15 17 11 Din tớch l: + = (m2)= 1,1( m2) 30 15 10 17 ỏp s : m v 1,1m2 30...
 • 30
 • 112
 • 0

Xem thêm

Đăng ký
Đăng nhập