giao an GDCD khoi 12 HKI

giao an the duc 12 HKI

giao an the duc 12 HKI
... nghiệm *Lớp ngồi tập trung hàng ngang 10’ -Theo đội hình hàng ngang - GV hướng dẫn HS động tác thả lỏng để HS Tập theo -Theo đội hình hàng ngang cho HS dồn hàng lại - Giao tập nhà Tổ TD - GDQP 6l ... Trường THPT Quang Trung - Giáo n Thể Dục 12 3.Phần kết thúc - Hồi tónh,thả lỏng 10’ -Theo đội hình hàng ngang - GV hướng dẫn HS động tác thả lỏng để HS Tập theo -Theo đội hình hàng ngang cho HS ... GDQP - 44 - -Theo đội hình hàng ngang - GV hướng dẫn HS động tác thả lỏng để HS Tập theo -Theo đội hình hàng ngang cho HS dồn hàng lại Trường THPT Quang Trung - Giáo n Thể Dục 12 HỌC KỲ II SỞ...
 • 91
 • 422
 • 1

GIÁO ÁN TỰ CHỌN 12- HKII

GIÁO ÁN TỰ CHỌN 12- HKII
... further education Page 38 So sánh bội số So sánh bội số so sánh: nửa (half), gấp đơi (twice), gấp ba (three times), Khơng sử dụng so sánh mà sử dụng so sánh bằng, so sánh phải xác định danh từ đếm ... him) Phép so sánh khơng hợp lý Khi dùng câu so sánh nên nhớ đối tượng dùng để so sánh phải tương đương nhau: người với người, vật với vật Các lỗi thường mắc phải sử dụng câu so sánh khơng hợp ... as many as that number) So sánh kép Là loại so sánh với cấu trúc: Càng Các Adj/Adv so sánh phải đứng đầu câu, trước chúng phải có The Dùng hai mẫu câu sau để so sánh kép: The + comparative +...
 • 52
 • 466
 • 2

GIÁO ÁN TOÁN KHỐI 4 HKI

GIÁO ÁN TOÁN KHỐI 4 HKI
... cá tháng ? -Nêu số cá bắt tháng tháng -Sai Vì tuần bán 200m vải hoa 100m vải trắng -Đúng :100m x = 40 0m -Đúng , :tuần bán 300m, tuần bán 300m , tuần bán 40 0m , tuần bán 200m So sánh ta có : 40 0m ... b) 57 24, 5 740 , 5 742 c) 63 841 , 648 13, 648 31 -Xếp số theo thứ tự từ lớn đến bé -Phải so sánh số với -1 HS lên bảng làm bài, HS lớp làm vào VBT a) 19 84, 1978, 1952, 1 942 b) 1969, 19 54, 1 945 , 1890 ... trung bình cộng 34, 43 , 52 39 : ( 34 + 43 + 52 + 39) : = 42 d) Số trung bình cộng 20, 35, 37, 65 -Làlà : (20 + 35 + 37 + 65 + 73) : = 46 73 28 -Bài toán hỏi ? -Em hiểu câu hỏi toán ? MA VA MU LUYỆN...
 • 114
 • 165
 • 0

GIÁO ÁN TỰ CHỌN 12-HKI

GIÁO ÁN TỰ CHỌN 12-HKI
... for the sake of… Chú ý: lược bỏ “to” “for” trước tân ngữ gián tiếp So sánh câu I gave the book to Tom I gave Tom the book → Tân ngữ gián tiếp đặt trước giới từ “to” bị lược bỏ → Chúng ta sử dụng ... the C sentences that D best rewrite B the original D sentences WEEK 13 PERIOD 13 (CON’T ) A Chọn đáp án để hoàn thành câu sau: 1) We had a river A in which we could swim B to swim C for us ... correct 60) The meeting I went was interesting A to which B which C that D B & C are correct B Chọn phần gạch cần chỉnh sửa để câu trở thành xác 61) The chickens they(A) are raised on(B) our...
 • 41
 • 264
 • 0

GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 12 - HKI (HAY + ĐÃ QUA SỬ DỤNG và SỬA CHỮA)

GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 12 - HKI (HAY + ĐÃ QUA SỬ DỤNG và SỬA CHỮA)
... điện từ + qua Đ2 qua R biến áp Như dòng qua R dòng chiều c) Mạch chỉnh lưu cầu Nửa chu kỳ + dòng diện qua Đ1 qua R qua Đ3 Nửa chu kỳ - dòng điện từ + qua Đ2 qua R qua Đ4 cực – Như dòng điện qua R ... - 45 x 103 + 5% Ω B - x x 103 + 5%Ω C - 20 x 103 + 5%Ω D - 54 x 103 + 5%Ω C-3 D-2 2.Triac cã mÊy líp tiÕp gi¸p P - N A-5 B-4 3.M¹ch khch ®¹i dïng linh kiƯn nµo sau ®©y ®Ĩ lµm lín tÝn hiƯu A - ... kiên trì xác sáng tạo Có ý thức tìm hiểu nghề điện điện tử dân dụng II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH : Giáo viên : - Các hình tranh vẽ : 4-1 , 4-2 , 4-3 , 4-4 , 4-6 , 4-7 ( SGK) - Một số linh...
 • 41
 • 883
 • 12

giao an GDCD lớp 12 chuan

giao an GDCD lớp 12 chuan
... biÕt c¸c mèi quan hƯ gia ®×nh? Trong h«n nh©n vµ gia ®×nh cã c¸c mèi quan hƯ chđ u nh: quan hƯ gi÷a vỵ vµ chång, quan hƯ gi÷a cha, mĐ vµ c¸c con, quan hƯ gi÷a c¸c anh, chÞ, em, vµ quan hƯ gi÷a c¸c ... vi ph¹m ph¸p lt , x©m ph¹m tíi c¸c quan hƯ tµi s¶n (quan hƯ së h÷u, quan hƯ hỵp ®ång.) vµ quan hƯ nh©n th©n (liªn quan ®Õn c¸c qun nh©n th©n, kh«ng thĨ chun giao cho ngêi kh¸c, vÝ dơ : qun ®èi ... hiƯn: GV ®a vÝ dơ: Anh B×nh ®Õn xin viƯc t¹i c«ng ti M - Khi nµo th× quan hƯ gi÷a anh B×nh víi c«ng ti ®ỵc h×nh thµnh ? Khi anh B×nh vµ c«ng ti M ký hỵp ®ång th× quan hƯ gi÷a anh B×nh vµ c«ng ti...
 • 129
 • 1,453
 • 30

Bài soạn Giáo án Sinh học 12-HKI (Sim)

Bài soạn Giáo án Sinh học 12-HKI (Sim)
... II Nguyên nhân chế phát sinh đột biến gen Nguyên nhân - Bên ngoài: tác nhân gây đột biến nh vật lý (tia phóng xạ, tia tử ngoại), hoá học (các hoá chất 5BU, NMS) hay sinh học (1 số virut) - Bờn ... trỡnh sinh lớ, sinh húa bờn c th Cơ chế phát sinh đột biến gen a) Sự kết cặp không nhân đôi ADN - Trong trình nhân đôi kết cặp không hợp đôi ( không theo nguyên tắc bổ sung) dẫn đến phát sinh ... bi thng sinh trng , phỏt trin mnh, thng chng chu tt - Th lch bi thng mt kh nng sinh - Th a bi chn sinh sn hu tớnh bỡnh sn hu tớnh khú khn gim phõn thng cũn th a bi l mi khú khn to giao t sinh sn...
 • 81
 • 274
 • 0

Tài liệu Giáo án Sinh học 12-HKI (Sim)

Tài liệu Giáo án Sinh học 12-HKI (Sim)
... II Nguyên nhân chế phát sinh đột biến gen Nguyên nhân - Bên ngoài: tác nhân gây đột biến nh vật lý (tia phóng xạ, tia tử ngoại), hoá học (các hoá chất 5BU, NMS) hay sinh học (1 số virut) - Bờn ... trỡnh sinh lớ, sinh húa bờn c th Cơ chế phát sinh đột biến gen a) Sự kết cặp không nhân đôi ADN - Trong trình nhân đôi kết cặp không hợp đôi ( không theo nguyên tắc bổ sung) dẫn đến phát sinh ... bi thng sinh trng , phỏt trin mnh, thng chng chu tt - Th lch bi thng mt kh nng sinh - Th a bi chn sinh sn hu tớnh bỡnh sn hu tớnh khú khn gim phõn thng cũn th a bi l mi khú khn to giao t sinh sn...
 • 81
 • 250
 • 0

Tài liệu Giáo án Sinh học 12-HKI (Sim)

Tài liệu Giáo án Sinh học 12-HKI (Sim)
... II Nguyên nhân chế phát sinh đột biến gen Nguyên nhân - Bên ngoài: tác nhân gây đột biến nh vật lý (tia phóng xạ, tia tử ngoại), hoá học (các hoá chất 5BU, NMS) hay sinh học (1 số virut) - Bờn ... trỡnh sinh lớ, sinh húa bờn c th Cơ chế phát sinh đột biến gen a) Sự kết cặp không nhân đôi ADN - Trong trình nhân đôi kết cặp không hợp đôi ( không theo nguyên tắc bổ sung) dẫn đến phát sinh ... bi thng sinh trng , phỏt trin mnh, thng chng chu tt - Th lch bi thng mt kh nng sinh - Th a bi chn sinh sn hu tớnh bỡnh sn hu tớnh khú khn gim phõn thng cũn th a bi l mi khú khn to giao t sinh sn...
 • 81
 • 226
 • 0

Tài liệu Giáo án Lịch sử 12-HKI (Hiền)

Tài liệu Giáo án Lịch sử 12-HKI (Hiền)
... tích, đánh giá, nhận định HS Thái độ Bồi dưỡng tình cảm ruột thịt Bắc-Nam Củng cố niềm tin vào lãng đạo Đảng II Chuẩn bị Giáo viên Tài liệu tham khảo, Bài soạn Hướng dẫn chuẩn kiến thức lịch sử 12 ... Niềm tự hào, niềm tin vào lãnh đạo đảng, Bác Hồ II Chuẩn bị Giáo viên Tài liệu tham khảo, Bài soạn Hướng dẫn chuẩn kiến thức kĩ lịch sử 12 Lược đồ diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ( 1954) Học ... hộ, giúp đỡ Trung Quốc, Liên Xô, nước dân chủ GV: Cuộc kháng chiến chống Pháp có ý nhân dân nước khác nghĩa lịch sử nào? ý nghĩa lịch sử HS: Chấm dứt chiến tranh xâm - Chấm dứt chiến tranh xâm...
 • 16
 • 203
 • 1

Giáo án GDCD lớp 12 (Chuẩn)

Giáo án GDCD lớp 12 (Chuẩn)
... mụn: GDCD - Lp :12 -Ban c bn Ngi son: Lờ Ngc Ti- Trng THPT Tõn Lõm -Qung trTrang: 33 Ngy son: Tit: 14 122 121 6: CễNG DN VI CC QUYN T DO C BN (Tit 1) Bi 2121 21 121 112 A MC TIấU BI HC: 121 2 1.V ... Giỏo ỏn mụn: GDCD - Lp :12 -Ban c bn Ngi son: Lờ Ngc Ti- Trng THPT Tõn Lõm -Qung trTrang: 39 Ngy son: 12/ 12/2009 Tit: ễN TP HC Kè I 16 122 121 2121 21 A MC TIấU BI HC: Giỳp hc sinh : 121 112 li cỏc ... (Tit 1) 07 A MC TIấU BI HC: 122 121 1.V kin thc: 2121 21 - Bit c th no l bỡnh ng trc phỏp lut 121 112 - Hiu c th no l cụng dõn c bỡnh ng trc PL v quyn, ngha v v trỏch 121 2 nhim phỏp lớ 43 - Nờu c...
 • 85
 • 747
 • 10

giáo án tếng anh 12 HKi (đầy đủ)

giáo án tếng anh 12 HKi (đầy đủ)
... ONE PERIOD TEST (THE Period 20 Giáo Án Tiếng Anh 12 FIRST TIME) CORRECTION OF THE TEST Dương Thị Thanh Hà 30 Trường THPT Mỹ Quí Giáo Án Tiếng Anh 12 Dương Thị Thanh Hà 31 Trường THPT Mỹ Quí Period ... – LISTENING: 8’ * Answering questions: - exploring the - aswering the questions Giáo Án Tiếng Anh 12 Dương Thị Thanh Hà Trường THPT Mỹ Quí 25’ What’s happening in the picture? ( The family is ... occasion? Do you have big meals together? V HOMEWORK: Write about your family reunion Giáo Án Tiếng Anh 12 Dương Thị Thanh Hà Trường THPT Mỹ Quí Period UNIT HOME LIFE Lesson D Writing Time: 45 minutes...
 • 121
 • 157
 • 0

giáo án hóa học 12 HKI(đã chỉnh sửa)

giáo án hóa học 12 HKI(đã chỉnh sửa)
... Blen Mode: chế độ ho trộn ô Opacity: độ mờ đục quầng sáng ô Noise: độ nhiễu quầng sáng ô Spread: độ lan toả quầng sáng ô size: kích thớc quầng sáng Hiệu ứng Bevel and Emboss:khắc chìm v chạm hình ... thoại: điều chỉnh trợt để chỉnh độ sáng v độ tơng phản Lệnh Levels: hiệu chỉnh m u theo mức độ cho kênh m u V o menu Image/Adjustments/Levels: chọn kênh m u cần điều chỉnh khung Chanel kích ... Flare: Tạo hiệu ứng chiếu sáng ảnh ô Brightness: tạo cờng độ tia sáng Khung Lens Type: chọn dạng hạt xạ sáng Di chuyển ( + ) khung Lens Flare để chuyển rời tia sáng Bộ lọc Lighting Effects:...
 • 83
 • 137
 • 2

giao an on khoi 12 tron bo

giao an on khoi 12 tron bo
... underlined part is pronounced differently from the others A formed B pulled C shocked D copied A hands B needs C teachers D wants Key: 1C; 2B; 3A; 4C; 5C; 6D Evaluation Revision Period: Aims: ... the lesson, students will be able to graps The simple Future tense, The Future continuous tense, The Future perfect tense " Materials: - Exercises books, text books, visual aids Work arrangements: ... FUTURE CONINUOUS (+ ) I, We + Will, shall + be + Ving She, He, It, they (-) I, We + will, shall not (wont, shant) Ving - She, He, It, they + will not (Wont) + be + Tomorrow; next; in+year/month...
 • 7
 • 104
 • 1

Giáo án TC Hóa 12 HKI

Giáo án TC Hóa 12 HKI
... Nội dung I.KIẾN THỨC CẦN NHỚ: Ăn mòn hóa học: Ăn mòn điện hóa: Phương pháp điều chế kim loại II BÀI TẬP ĂN MỊN KIM LOẠI: Câu So sánh ăn mòn hóa học ăn mòn điện hóa Câu Trong trường hợp sau,trường ... bị: GV: Giáo án HS: xem lại lí thuyết dạng tập IV.Tiến trình lên lớp: 1/ Ổn định lớp 2/ Bài cũ: - Định nghĩa ăn mòn kim loại,ăn mòn hóa học,ăn mòn điện hóa Nêu điều kiện ăn mòn điện hóa, chế ... B.phân tử phải có nhóm chức khác C.phân tử phải có cấu tạo mạch khơng nhánh D.phân tử phải có cấu tạo mạch nhánh Bài tập: Giáo án tự chọn 14 Trường THPT NBK Năm học 2010-2011 Bài Từ 13kg axetilen...
 • 29
 • 154
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án hđngll khối 12giáo án gdcd lớp 12 bài 9giáo án gdcd lớp 12 bài 7giáo án gdcd lớp 12 bài 8giáo án gdcd lớp 12 tích hợp knsgiao an gdcd lop 12 bai 8giáo án gdcd lớp 12 bài 9 chuẩngiao an gdcd lop 12 bai 4giáo án gdcd 12giáo án gdcd lớp 11 bài 12giáo án gdcd 12 bài 7giáo án gdcd 12 bài 2giáo án gdcd 12 bài 8giáo án gdcd 12 bài 3giáo án gdcd 12 bài 6Quản trị kênh phân phối xi măng của công ty xi măng thanh trường (tt)Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp vay tín dụng tại ngân hàng nam việt chi nhánh đà nẵng (tt)Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại khách sạn tourane (tt)Nghiên cứu chất lượng dịch vụ tại khoa nội bệnh viện đà nẵng (tt)Tăng cường kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc tỉnh quảng ngãi (tt)Xây dựng chiến lược của công ty dịch vụ viễn thông ( vinaphone) (tt)Quá trình đấu tranh chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ ở Lào (1959-1968)Giải pháp kinh tế và quản lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề ngoại thành Hà NộiĐề thi học sinh giỏi tin lớp 11Đề thi học sinh giỏi tin lớp 12Đề thi học sinh giỏi quốc gia môn tin lớp 12Đề thi học sinh giỏi môn tin lớp 11Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn với giáo dục đào tạo nguồn nhân lực ở đại học huế tiểu luận cao họcĐề thi học sinh giỏi môn tin lớp 11Nghiên cứu đặc điển tổn thương động mạch vành bằng chụp cắt lớp đa dãy ở bệnh nhân suy thận mạn có chỉ định điều trị thay thế thận (TT)Đánh giá thực trạng thoát và xử lý nước thải sinh hoạt tại một số phường trung tâm thành phố thanh hóa, tỉnh thanh hóaGiải pháp đảm bảo sinh kế bền vững cho các hộ dân tái định cư ở quận cẩm lệ, thành phố đà nẵng (tt)Một số giải pháp xoá đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện KonPLông, tỉnh kontum (tt)Thu hút vốn đầu tư để phát triển du lịch tỉnh quảng nam (tt)Ebook bán hàng trên ebay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập