ĐỀ THI THỬ TNTHPT QG MỚI

De thi thu TNTHPT Mon tiếng Anh (MOI NHAT)

De thi thu TNTHPT  Mon tiếng Anh (MOI NHAT)
... passage? A Viet Nam-ASEAN: a decade of companionship and development B Viet Nam's achievements in relation with the ASEAN community C Viet Nam's contributions to ASEAN's development D How Viet Nam ... Question 12 How long has Viet Nam been a full member of ASEAN? A For the past few years B For a decade C Since 1995 D As long as Singapore Question 13 That Viet Nam _ is an example of Viet Nam's ... weather in the mountains, we re no longer considering our skiing trip A Due to B Because C Since D Due to the fact that Question 32: Timmy spent money buying movie tickets that he didn’t have...
 • 5
 • 135
 • 0

De thi thu TNTHPT Mon tiếng Anh (CUC MƠI)

De thi thu TNTHPT  Mon tiếng Anh (CUC MƠI)
... spent a lot of money on food and clothes A A lot of money was spent on food and clothes B A lot of money were spent on food and clothes C A lot of money on food and clothes were spent D Money was ... Do they 33 ……………you work, …………………money you earn A The harder / the more B The hardest / the more C The harder / the most D The more harder / the more 34 “Would you like to come to have dinner ... Secretary General Nong Duc Manh, Vice President Truong My Hoa and leaders of the Asian Sport Federation A spectacular art …………18………… programme with the participation...
 • 4
 • 99
 • 0

Tuyển tập Bộ đề thi thử TNTHPT(Có hd)(2010 2011)(Moi)

Tuyển tập Bộ đề thi thử TNTHPT(Có hd)(2010 2011)(Moi)
... đâu ngờ hôm ” ( Kính gửi cụ Nguyễn Du - Tố Hữu ) BỘ ĐỀ & GỢI Ý ÔN THI TNTHPT NĂM HỌC 2010 - 2011 GỢI Ý LÀM BÀI BỘ ĐỀ ĐỀ A: Câu 1:Tại nói Enxa có vai trò quan trọng đời ... đoạn cũng thơ -8 BỘ ĐỀ & GỢI Ý ÔN THI TNTHPT NĂM HỌC 2010 - 2011 BỘ ĐỀ Đề A: Câu 1: (2 điểm) Trình bày nét đời nghiệp M Solokhop ? Câu 2: (8 ... Bắc - Tố Hữu ) GỢI Ý LÀM BÀI BỘ ĐỀ ĐỀ A: Câu 1:Tóm tắt tác phẩm “Ông già biển cả” Hemingway 11 BỘ ĐỀ & GỢI Ý ÔN THI TNTHPT NĂM HỌC 2010 - 2011 - Ông già Xanchiagô đánh...
 • 29
 • 68
 • 0

De thi thu TNTHPT

De thi thu TNTHPT
... k = C12 x .3k 2ữ x k =0 13k =5k =6 6 Vậy hệ số x5 C12 36 Theo giả thi t : 18 Phm Vn Bỡnh THPT Hu Lc Email : Binhthuy_HL2@yahoo.com 0.25 0.25 0.25 ... đờng thẳng ( d1 ) có vtcp u1 ( 0; 1;1) điểm M ( 2,1, ) ( d1 ) Phm Vn Bỡnh THPT Hu Lc Email : Binhthuy_HL2@yahoo.com 0.25 0.25 r đờng thẳng ( d ) có vtcp u2 ( 4;1;1) điểm M ( 1, 2,3) ( d ) uuu ... ) ; ( d ) giao tuyến x + y + z = y z +1 = (P1) (P2) Do (d) có phơng trình n +1 n Theo giả thi t : Cn + Cn +3 = ( n + 3) Câu V ( n + ) ! ( n + 3) ! = n + ( ) 3!( n + 1) ! 3!n ! ( x + 3...
 • 4
 • 166
 • 3

Đề thi thử TNTHPT năm 2008

Đề thi thử TNTHPT năm 2008
... điện C UR = 30V UC = 40V Hiệu điện hai đầu đoạn mạch A 70V B 120V C 50V D 10V - HẾT - ĐÁP ÁN ĐỀ THI Câu Đ.án C B A Câu 11 12 13 Đ.án A C C Câu 21 22 23 Trường THPT Lịch Hội Thượng – Long Phú ... D 0,45 µm Câu 27: Thực giao thoa với ánh sáng trắng, quan sát hình ảnh nào? A Một dải màu biến thi n liên tục từ đỏ đến tím B Các vạch tối nằm quang phổ liên tục C Vân trung tâm vân sáng trắng, ... 100π t −   2  4 (A) Hai phần tử A R C B R L C L C D A, B Câu 22: Một lăng kính thủy tinh có thi t diện thẳng tam giác ABC (góc chiết quang A) có chiết suất n = Một tia sáng SI không khí từ...
 • 5
 • 178
 • 0

4 đề thi thử đại học mới sưu tầm

4 đề thi thử đại học mới sưu tầm
... C6H4OH B CH2Br–C6H5, p–CH2Br–C6H4Br, p–CH2OH–C6H4Br, p–CH2OH–C6H4OH C p–CH2Br–C6H5, p–CH2Br–C6H4Br, p–CH3–C6H4OH, p–CH2OH–C6H4OH D p–CH3–C6H4Br, p–CH2Br–C6H4Br, p–CH2Br–C6H4OH, p–CH2OH–C6H4OH ... Câu 32 Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CH 4, C3H6, C4H10 thu 4, 4 gam CO2 2,52 gam H2O Hỏi m có giá trò bao nhiêu? A 1 ,48 gam B 2 ,48 gam C 1, 84 gam D Kết khác Câu 33 Chọn khái niệm hiđrocacbon ... CTPT là: A C2H4O2 B C4H4O2 C C4H8O2 D C4H8O4 Câu 36 Hợp chất A1 có CTPT C3H6O2 thỏa mãn sơ đồ: dd AgNO3/NH3 dd H2 SO A1 NaOH → A    → A     → A   Công thức cấu tạo hóa học thỏa mãn...
 • 34
 • 203
 • 1

Đề thi thử TNTHPT của BỘ ban KHTN

Đề thi thử TNTHPT của BỘ ban KHTN
... giới tính X gây nên bệnh A máu khó đông B hồng cầu hình liềm C Đao D tiểu đường Trang 2/4 - Mã đề thi 321 Câu 26: Ở loài sinh sản vô tính nhiễm sắc thể ổn định trì không đổi qua hệ tế bào hệ thể ... biến mà tế bào sinh dưỡng có cặp nhiễm sắc thể tương đồng tăng thêm gọi A thể đa bội B thể tam nhiễm C thể tam bội D thể đa nhiễm Câu 36: Dạng đột biến gen làm thay đổi cấu trúc phân tử prôtêin ... 10 C đảo vị trí cặp nuclêôtit ba mã hoá cuối D thay cặp nuclêôtit ba mã hoá cuối Trang 3/4 - Mã đề thi 321 Câu 37: Sơ đồ biểu thị mức xoắn khác nhiễm sắc thể sinh vật nhân chuẩn là: A Phân tử ADN...
 • 4
 • 165
 • 1

Đề thi thử TNTHPT của BỘ ban KHXH

Đề thi thử TNTHPT của BỘ ban KHXH
... sinh dưỡng có cặp nhiễm sắc thể tương đồng tăng thêm gọi A thể tam nhiễm B thể đa bội C thể đa nhiễm D thể tam bội Câu 23: Cho cá thể dị hợp cặp gen tự thụ phấn trường hợp gen phân li độc lập, ... hình Câu 24: Loại đột biến gây bệnh di truyền phân tử đột biến A cấu trúc nhiễm sắc thể B dị bội C đa bội D gen Câu 25: Bệnh mù màu (không phân biệt màu đỏ, lục) người quy định gen lặn nằm nhiễm ... tích thu đời sau có tỷ lệ phân ly kiểu hình A 9:3:3:1 B 3:3:1:1 C 1:1:1:1 D 3:1 1 Trang 2/3 - Mã đề thi 146 Câu 27: Cơ chế di truyền cấp độ phân tử sinh vật tóm tắt theo sơ đồ: A Gen → tính trạng...
 • 3
 • 157
 • 0

Đề thi thử TNTHPT của BỘ KPB

Đề thi thử TNTHPT của BỘ KPB
... qua mô sống D kích thích không ion hóa nguyên tử xuyên qua mô sống , Trang 2/ - Mã đề thi 306 Câu 25: Nếu hệ F tứ bội là: ♂ AAaa x ♀ AAaa, trường hợp giảm phân, thụ tinh bình thường tỷ lệ kiểu gen ... hoá sinh giới A tổ chức ngày cao B ngày đa dạng C thích nghi ngày hợp lý D ngày hoàn thi n m Trang 3/ - Mã đề thi 306 m Câu 39: Hiện tượng sau thường biến? A Cây rau mác cạn có hình mũi mác, mọc ... : AAAa : 18 AAaa : 8Aaaa : 1aaaa Câu 26: Dạng song nhị bội hữu thụ tạo cách A gây đột biến nhân tạo 5-brôm uraxin B lai xa kèm theo đa bội hoá C gây đột biến nhân tạo tia phóng xạ D gây đột biến...
 • 4
 • 186
 • 0

Đề thi thử Đại học mới nhất

Đề thi thử Đại học mới nhất
... nguyên tử A proton, electron B nơtron, electron C proton, nơtron, electron D proton, nơtron 29 Thuốc thử phân biệt dung dịch: Na2CO3; KNO3; NH4Cl; (NH4)2SO4 A dung dịch Ba(OH)2 B dung dịch H2SO4 C ... (4) CH3-CH2-OH Các chất đồng đẳng A (2) (4) B (1) (2) C (1) (3) D (2) (3) 33 Trong phản ứng hoá học nào, SO2 có vai trò chất oxi hoá: A SO2 + H2O  B SO2 + Cl2 + 2H2O  → H2SO3 → H2SO4 + 2HCl ... tính lưỡng tính A (1) ; (2) ; (4) B (2) ; (4) ; (6) C (1) ; (3) ; (6) D (3) ; (5) ; (6) 37 Thuốc thử nhận biết phenol, axit acrylic, axit axetic A Na2CO3 B quì tím C dung dịch NaOH D dung dịch...
 • 2
 • 156
 • 0

đề thi thử đại học mới

đề thi thử đại học mới
... hàm số: y = x + ( m + 2) x m x +1 (1) (m tham số) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số (1) m = Xác định m để hàm số (1) có cực đại cực tiểu Câu (2.0 điểm): Giải hệ phơng trình: Giải phơng trình: ... x, y, z > x2 + y2 + z2 = CMR: x y z 3 + + 2 2 y +z z +x x +y o0o Họ tên:.Số báo danh: (Cán coi thi không giải thích thêm !) ...
 • 2
 • 182
 • 0

ĐỀ THI THỬ TNTHPT ĐỊA LÝ 2008-2009 (1)

ĐỀ THI THỬ TNTHPT ĐỊA LÝ 2008-2009 (1)
... ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2008 – 2009 MÔN ĐỊA LÝ - KHỐI 12 ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC Câu (2điểm) Tính suất (1đ): - Cách tính: Năng suất ... trình độ mỏng Đặc biệt đội ngủ cán quản lý, công nhân kỹ thuật lành nghề thi u nhiều Khó khăn kinh tế- xã hội phát triển kinh tế Tây Nguyên (1điểm) - Thi u lao động lành nghề, cán khoa học kĩ ... sau lớn năm trước - Chia tỷ lệ xác, đẹp - Ghi đủ tên biểu đồ, giá trị phần trăm hợp phần, giải - Thi u không xác đối tượng trừ 0,25đ b- Nhận xét giải thích ( điểm ) - Từ năm 2000- 2005, cấu giá...
 • 3
 • 163
 • 0

ĐỀ THI THỬ TNTHPT ĐỊA LÝ 2008-2009 (2)

ĐỀ THI THỬ TNTHPT ĐỊA LÝ 2008-2009 (2)
... hỡng dẫn chấm đề thức môn : Địa lí Câu I (3 điểm) Hệ toạ độ địa lí í nghĩa tự nhiên vị trí địa lí a Toạ độ địa lí - Điểm cực Bắc : 23023B xã Lũng Cú, huyện ... xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà b ý nghĩa tự nhiên vị trí địa lí Việt Nam - Vị trí địa lí quy định đặc điểm thi n nhiên nớc ta mang tình chất nhiệt đới gió mùa Vị trí nớc ta nằm hoàn...
 • 2
 • 178
 • 0

đề thi thử tnthpt 2009

đề thi thử tnthpt 2009
... ang dao ng in t cú dũng in cc i mch l I = 60mA Ti 12 Mt mch dao ng in t gm t in cú in dung C = thi im ban u in tớch trờn t in q =1,5.10 C v cng dũng in mch i = 30 3mA t cm ca cun dõy l: A/40mH...
 • 6
 • 141
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử thpt qg 2015đề thi thử đại học mới nhấtđề thi thử tiếng anh mới nhấtdề thi thử tnthpt quốc gia môn toánđáp án đề thi thử tnthpt năm 2011 lần 2 môn thi tiến anh mã đề thi 173de thi thu dai hoc moin tieng anh 2015tuyen tap cac de thi thu mon van moi nhat co dap anđề thi thử đại học mới nhất năm 2014đề thi thử đại học mới nhất 2013đề thi thử đại học mới nhất 2014đề thi thử đại học mới nhất 2012de thi thu thpt qg 2016đề thi thử thpt qg hóađề thi thử thpt qg sửđề thi thử thpt qg toánCác nhân tố ảnh hưởng khi vận dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế bất động sản, nhà xưởng, thiết bị vào việt nambao cao tong ket đề án phát triển nông nghiệp đô thịBÀI GIẢNG KINH TẾ CỰC HAYTổng hợp câu hỏi ứng xử sư phạm thi giáo viên giỏi hayNâng cao năng lực tổ chức thực tiễn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở tỉnh trà vinh hiện nay (tt)Xây dựng và tổ chức hoạt động ngoại khóa tiếng việt ở chương trình ngữ văn 11 (tt)Giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất từ thực tiễn xét xử tại tòa án nhân dân tỉnh cà mau (tt)Pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (tt)Sinh hoạt văn hóa trong thời gian rỗi của phụ nữ xã vĩnh viễn huyện long mỹ tỉnh hậu giang (tt)Giáo trình luật và chính sách quản lý tài nguyên môi trườngTập bài giảng đạo đức và phương pháp giáo dục đạo đức ở tiểu họcTập bài giảng những vấn đề của thời đại ngày nayTài liệu tập huấn phương pháp và kĩ thuật tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học môn địa líTài liệu tập huấn phương pháp và kĩ thuật tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học môn ngữ vănBài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS35OXI, OZON và vấn đề bảo vệ môi trườngBootRom ảo hóa hệ điều hànhDH VS phát triển HDTH hoàn thiện 15 16Phương pháp dạy học mỹ thuật p1Từ điển mỹ thuật phổ thông
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập