BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

BÁO CÁO " BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT- CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GÒ TRƯỞNG THÀNH

BÁO CÁO
... 1,511,932,673,631 B VỐN CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Ngày 30 tháng 06 năm 2008 CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Thuyết minh Số cuối kỳ ... 280 1,528,192,501,103 1,511,932,673,631 TỔNG CỘNG TÀI SẢN - - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Ngày 30 tháng 06 năm 2008 Đơn vị tính : Đồng Việt Nam ... CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Ngày 30 tháng 06 năm 2008 Đơn vị tính : Đồng Việt Nam...
 • 4
 • 466
 • 1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
... III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn ... (440 = 300 + 400) 440 V.23 Đà Nẵng, ngày 24 tháng 02 năm 2009 NGỜI LẬP (Đã ký) Trần Quang Cần KẾ TOÁN TRƯỞNG (Đã ký) Phan Anh Quang TỔNG GIÁM ĐỐC (Đã ký) Đoàn Đức Hồng ... 32,447,844,213 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 2,814,496,029 5,235,955,430 Phải trả người lao động 315 12,309,156,902 14,832,412,836 Chi phí phải trả 316 93,675,244,622 24,331,829,931 Phải trả...
 • 3
 • 233
 • 0

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
... CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CHỈ TIÊU Tài sản thuê Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại: USD EUR … Dự toán chi phí ... hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Các khoản ... hao có Số cuối năm Số đầu năm - - 280,371 1,280 - 1,831,159 1,145,717 - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT 06 tháng đầu năm 2008 Unit: VND CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh VI.1 Doanh thu...
 • 6
 • 237
 • 0

Tài liệu BÁO CÁO " BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT- CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM " pdf

Tài liệu BÁO CÁO
... hao mòn lũy kế( *) IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 242 (39,591,977,773) (46,376,316,010) 250 76,511,288,000 206,201,245,033 251 130,000,000 Đầu tư vào công ty 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên ... đòi 212 213 218 219 II Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 Nguyên giá 222 Giá trị hao mòn lũy kế( *) Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế( *) 223 224 225 226 Tái ... V Tài sản dài hạn khác 260 193,322,251,688 291,822,857,720 Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 261 262 24,711,139,688 - 193,743,827,935 - Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI...
 • 3
 • 284
 • 0

Tài liệu BÁO CÁO "BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO" pdf

Tài liệu BÁO CÁO
... nhuận chia d -Cổ tức - Cổ tức công bố sau ngy kết thúc niên độ kế toán + Cổ tức công bố cổ phiếu phổ thông + Cổ tức công bố cổ phiếu u đãi - Cổ tức cổ phiếu u đãi luỹ kế cha đợc ghi nhận đ -Cổ phiếu ... hạn nội Tổng công ty - Cho vay nội Tổng công ty + Nội Tổng công ty Vốn Kinh doanh + Nội Tổng công ty VĐT - Phải thu nội khác 06.2 Phải thu di hạn nội Công ty - Cho vay nội CTy + Nội CTy Vốn Kinh ... Tổng công ty V.19 - Vay di hạn nội Tổng công ty + Vay Tổng công ty Vốn Kinh doanh + Vay Tổng công ty vốn đầu t XDCB - Phải trả di hạn nội khác 19 - Phải trả nội Công ty - Vay di hạn nội CTy +...
 • 19
 • 360
 • 3

Tài liệu BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT pptx

Tài liệu BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT pptx
... Bảng cân đối kế toán hợp (tiếp theo) Mã số Số cuối kỳ B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 2.577.725.534.626 2.027.754.981.285 I 210 - - TÀI SẢN Các khoản phải thu dài hạn ... sản dài hạn khác 278 36.039.720.697 34.443.969.379 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 3.502.001.472.108 3.286.536.819.606 Bảng cân đối kế toán hợp (tiếp theo) Mã số Số cuối kỳ A - NỢ PHẢI TRẢ 300 1.468.585.875.302 ... 19.178.069.091 225 23.890.768.666 23.890.768.666 Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá 226 (7.881.523.311) (4.712.699.575) Tài sản cố định vô hình 227 11.503.644.711 10.117.509.911...
 • 4
 • 280
 • 0

Tài liệu Bảng cân đối kế toán hợp nhất ppt

Tài liệu Bảng cân đối kế toán hợp nhất ppt
... 225.896.761.206 CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Ngày 31 tháng 12 năm 2007 Đơn vị tính : Đồng Việt Nam CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tài sản thuê Vật tư, hàng hóa nhận giữ ... CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Ngày 31 tháng 12 năm 2007 Đơn vị tính : Đồng Việt Nam TÀI SẢN B TÀI SẢN DÀI HẠN Mã số Thuyết minh 210 Phải thu dài ... 95.066.882 1.576.810.197 351.966.433.374 225.896.761.206 CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Ngày 31 tháng 12 năm 2007 Đơn vị tính : Đồng Việt Nam NGUỒN VỐN Mã số A NỢ PHẢI...
 • 4
 • 177
 • 0

Tài liệu BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ pdf

Tài liệu BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ pdf
... Bộ Tài chính) BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ NĂM 2009 Chỉ tiêu Thuyết minh từ đầu năm đến cuối quý (Từ 01/01/2009 đến (Từ 01/01/2008 đến Mã số I Lưu chuyển tiền từ hoạt động ... 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng Bộ Tài chính) BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT (DẠNG ĐẦY ĐỦ - QUÝ NĂM 2009 ) Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý Quý Năm ... cho người lao động Tiền chi trả lãi vay Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD II...
 • 4
 • 276
 • 0

Tài liệu Bảng cân đối kế toán hợp nhất docx

Tài liệu Bảng cân đối kế toán hợp nhất docx
... úng du) 11 báo cáo tI HP NHT tóm tắt công ty cổ phần kinh đô Kết Thúc Ngày 30 Tháng 06 Năm 2008 i bảng cân đối kế toán STT Nội dung I Tài sản lu động đầu t ngắn hạn Số d cuối kỳ Số d đầu kỳ 1,872,501,027,283 ... 30,910,822,365 Tài sản thuế thu nhập hõan lại 3,724,857,712 3,724,857,712 3,398,404,842,255 3,067,474,481,210 1,000,477,542,942 593,513,093,728 II Tài sản cố định đầu t tài dài hạn - Nguyên giá TSCĐ thuê tài ... 34,758,862,354 - Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ thuê tài (13,051,730,172) (11,541,666,330) - Nguyên giá TSCĐ vô hình 126,102,536,075 126,102,536,075 - Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ vô hình (14,215,520,606)...
 • 14
 • 221
 • 0

Tài liệu Bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên độ ppt

Tài liệu Bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên độ ppt
... Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (Đợt 5) Theo đó, bảng cân đối kế toán hợp niên độ, báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp niên độ, báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp niên độ thuyết minh báo cáo tài hợp chọn ... hữu tài sản Tài sản theo hợp đồng thuê hoạt động hạch toán vào tài sản cố định Nhóm Công ty bảng cân đối kế toán hợp niên độ Các khoản tiền thuê theo hợp đồng cho thuê hoạt động hạch toán vào kết ... kỳ kế toán kết thúc ngày TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU 3.1 Các thay đổi sách kế toán Công ty áp dụng sách kế toán quán với kỳ kế toán trước 3.2 Hợp báo cáo tài Các báo cáo tài hợp niên...
 • 33
 • 149
 • 0

Tài liệu BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT doc

Tài liệu BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT doc
... Quận Bình Tân TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2008 Bảng cân đối kế tốn hợp (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 I Các khoản phải ... năm tài kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2008 Bảng cân đối kế tốn hợp (tiếp theo) CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT Thuyết minh CHỈ TIÊU Tài sản th ngồi Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, ... Vương , P An Lạc, Quận Bình Tân TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2008 Bảng cân đối kế tốn hợp (tiếp theo) NGUỒN VỐN Mã số A - NỢ PHẢI TRẢ 300 I...
 • 6
 • 217
 • 1

BẢNG cân đối kế TOÁN hợp NHẤT TỔNG QUAN về CÔNG TY cổ PHẦN sữa VINAMILK

BẢNG cân đối kế TOÁN hợp NHẤT TỔNG QUAN về CÔNG TY cổ PHẦN sữa VINAMILK
... chứng tỏ năm 2009 công ty làm ăn có hiệu năm 2008 d) Tỷ suất sinh lời vốn cổ phần ROE: ROE= Lãi ròng cổ đông đại chúng/ Vốn cổ phần đại chúng Bảng phân tích tỷ suất sinh lời vốn cổ phần (ĐVT: Triệu ... 0.1935 đồng nợ Chứng tỏ năm 2008 công ty nợ cao năm 2009 Qua bảng cân đối kế toán ta biết cấu nguồn vốn đầu tư huy động vào trình sản xuất kinh doanh công ty Vinamilk có độ chủ động tài cao d) ... năm 2009 công ty làm ăn có hiệu năm 2008 Nhận xét chung: Qua nhóm tỉ số đánh giá cổ phiếu công ty cổ phần sữa Việt Nam (VINAMILK) ta thấy tỉ số năm 2009 cao so với năm 2008 chứng tỏ cổ phiếu...
 • 18
 • 2,725
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: mẫu bảng cân đối kế toán hợp nhấtcách lập bảng cân đối kế toán hợp nhấtphương pháp lập bảng cân đối kế toán hợp nhấtbảng cân đối kế toán hợp nhất của ngân hàngbảng cân đối kế toán hợp nhất là gìbài tập lập bảng cân đối kế toán hợp nhấtbảng cân đối kế toán hợp nhất tổng quan về công ty cổ phần sữa vinamilkmẫu bảng cân đối kế toán mới nhất 2013bảng cân đối kế toán mới nhấtdown mẫu bảng cân đối kế toán mới nhấtdownload mẫu bảng cân đối kế toán mới nhấtmẫu bảng cân đối kế toán mới nhất 2010mau bảng cân đối kế toán mới nhấttải mẫu bảng cân đối kế toán mới nhấtbảng cân đối kế toán mới nhất năm 2012Customer Behavior, Emotional Labour, and Employee’s Emotional Outcome in Hotel Industry in Thai Nguyen Province (2)Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp với dịch vụ tín dụng của các ngân hàng thương mại tại tỉnh Thái Nguyên (1)Chất lượng dịch vụ y tế công tại Bệnh viên Đa Khoa Trung Ưng Thái Nguyên (1)Kinh tế tập thể trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi (3)Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng giao thông Việt Nam (2)Mối quan hệ giữa diễn ngôn đạo đức và diễn ngôn tình yêu tình dục trong Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn DữNghệ thuật tự sự trong truyện ngắn Bùi Ngọc TấnNghiên cứu sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động du lịch tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình ThuậnNhân vật trẻ thơ trong sáng tác văn xuôi của Trần Hoài DươngChinh phục điểm 8 9 10 hóa học quyển 2 hữu cơĐánh giá năng lực quản lý các lớp chuyên viên chính của Học viện Hành chính Quốc gia dưới góc nhìn học viênĐề thi tiếng nhật JTEST AD 95Đề thi tiếng nhật JTEST AD 97Đề thi tiếng nhật JTEST AD 90Đề thi tiếng nhật JTEST AD 92Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 8 (có đáp án)TÀI LIỆU bồi DƯỠNG HSG SINH học 11giáo án luyện thi học sinh giỏi sinh học 9giáo án ngữ văn 7 tự chọnBảo đảm quyền con người thông qua cơ chế bồi thường nhà nước cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập