4 SỰ LÃNH đạo, CỦA TRUNG ƯƠNG đối VỚI PHONG TRÀO đấu TRANH ở CÁC TỈNH TRUNG KỲ TRONG CAO TRÀO CÁCH MẠNG 1930 1931

Đánh giá kết quả sớm và sau một năm của phẫu thuật bắc cầu mạch vành ở bệnh nhân có phân suất tống máu thấp

Đánh giá kết quả sớm và sau một năm của phẫu thuật bắc cầu mạch vành ở bệnh nhân có phân suất tống máu thấp
... đánh giá kết quả sớm và sau một năm của phẫu thuật bắc cầu mạch vành ở bệnh nhân có phân suất tống máu thấp tại Viện Tim TP Hồ Chí Minh các năm 2007-2011 ĐỐI TƯỢNG VÀ ... với bệnh nhân có phân suất tống máu bảo tồn Sau năm bệnh nhân có phân suất tống máu thấp có cải thiện triệu chứng đau ngực tương đương bệnh nhân có phân suất tống máu ... rệt sau mổ, tương đương với nhóm bệnh nhân có phân suất tống máu bảo tồn KẾT LUẬN Bệnh nhân có phân suất tống máu thấp có diễn tiến hậu phẫu sớm khó khăn và đòi hỏi có...
 • 6
 • 67
 • 0

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH NGƯỜI KHAI SINH NỀN LÝ LUẬN CÁCH MẠNG MỚI CỦA VIỆT NAM

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH NGƯỜI KHAI SINH NỀN LÝ LUẬN CÁCH MẠNG MỚI CỦA VIỆT NAM
... ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhìn lại sự phát triển của nền lý luận cách mạng mới của Việt Nam Hồ Chí Minh sáng lập, chúng ta thật tự hào: Tư tưởng Hồ Chí Minh ... nghĩa Mác-Lênin Lý luận xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự trung thành của Người với những nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu mới của Lênin Đồng ... đã chứng minh Chủ tịch Hồ Chí Minh không những trung thành với Lênin, mà còn chứng minh sự đúng đắn, khoa học của tư độc lập, tự chủ, sáng tạo và đổi mới của Người Thứ...
 • 13
 • 190
 • 0

Sự vận động của tiểu thuyết quốc ngữ từ truyện thầy lazaro phiên (nguyễn trọng quản) đến tố tâm (hoàng ngọc phách)

Sự vận động của tiểu thuyết quốc ngữ từ truyện thầy lazaro phiên (nguyễn trọng quản) đến tố tâm (hoàng ngọc phách)
... a tâm h n nhân v t, thu t miêu t tâm lí nhân v t, v i T Tâm, Hoàng Ng c Phách T Tâm m t ti u thuy t tâm lí tình c m lãng m n ñ t t i s thành công ngh kh miêu t thiên nhiên C nh s c 17 18 T Tâm ... thuy t có tên T Tâm, ñư c xu t b n năm 1925 Truy n Th y Lazaro Phi n ñã m t th i b quên lãng 2.2.1 "T Tâm" – s th nghi m l i ti u thuy t tâm lí xã h i * nh hư ng c a "Truy n Th y Lazaro Phi n" ... yêu C th tâm tr ng c a T Tâm Đ m Th y * Ư c mơ kh ng ñ nh quy n s ng cá nhân c a ngư i * Ngôn ng mang tính bi u c m, giàu ch t thơ Đ c ti u thuy t T Tâm, th y nhân v t ñang yêu Trong T Tâm, nhi...
 • 13
 • 243
 • 2

Tiểu Luận_aa là tiền thân của nhiều sinh chất quan trọng pptx

Tiểu Luận_aa là tiền thân của nhiều sinh chất quan trọng pptx
... tiền thân nhiều sinh chất quan trọng  VI Creatine glutathione tổng hợp từ amino acid Sơ đồ sinh tổng hợp glutathionine từ glutamate, cysteine glycine B Amino acid tiền thân nhiều sinh chất quan ... nguyên liệu cho ngành dược phẩm B Amino acid tiền thân nhiều sinh chất quan trọng  VIII Amino acid là tiền chất tạo amine có hoạt tính sinh học o Tyrosine tiền chất tạo nhóm chất catecholamine ... phenylethanoltransferase epinephrine B Amino acid tiền thân nhiều sinh chất quan trọng  VIII Amino acid là tiền chất tạo amine có hoạt tính sinh học o Histamine làm giãn mạch máu, có mặt mô...
 • 54
 • 276
 • 0

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố chủ yếu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt nam

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố chủ yếu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt nam
... Pháp xâm lư c c a nhân dân Vi t Nam Vì v y tồn qu c ng xác nh rõ chúng k thù ng nêu cao quy t tâm lãnh ng lên kháng chi n, tích c c chi vi n cho o nhân dân ng bào Nam B Mi n Nam Trung B kh n trương ... nư c i u hư ng v cu c kháng chi n Mi n Nam Hàng v n niên nơ n c lên ng Nam ti n Nhân dân Mi n Nam" thành chi n ng t qu c" u v i s c m nh c a chi n tranh nhân dân s c m nh c a c dân t c ã ngăn ... lãnh Qu c M qu c M oc a Mi n Nam ng mà cách m ng Vi t Nam ã ánh b i chi n lư c "Vi t Nam hóa chi n tranh" c a Qu c M , gi i phóng hồn tồn Mi n Nam V i th ng l i nhân dân ta qt s ch b n Qu c xâm...
 • 19
 • 464
 • 4

Vai trò của kiểm toán độc lập trong việc nâng cao chất lượng báo cáo tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Vai trò của kiểm toán độc lập trong việc nâng cao chất lượng báo cáo tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay
... VAI TRÒ CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Thực tế chất lượng báo cáo tài chính của các ... việc nâng cao chất lượng báo cáo tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam hiện - PHẨN III: Một số ý kiến nhằm nâng cao vai trò của kiểm toán độc lập việc nâng cao chất lượng ... việc nâng cao chất lượng báo cáo tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam hiện - PHẨN III: Một số ý kiến nhằm nâng cao vai trò của kiểm toán độc lập việc nâng cao chất lượng...
 • 42
 • 430
 • 0

hợp tác là nhu cầu tất yếu của mọi thời kì, nhưng mức độ và hiệu quả của hợp tác lại phụ thuộc vào trình độ và sự phát triển của lực lượng sản xuất

hợp tác là nhu cầu tất yếu của mọi thời kì, nhưng mức độ và hiệu quả của hợp tác lại phụ thuộc vào trình độ và sự phát triển của lực lượng sản xuất
... tác Hơ ̣p tác linh vực nông nghiê ̣p là mô ̣t nhu cầ u khách quan Đó là ̃ đường phát triể n tấ t yế u của kinh tế hô ̣ nông dân Bởi le, đă ̣c điể m của ̃ sản xuấ t của nông ... trở nga ̣i tác đô ̣ng của thời tiế t, khí hâ ̣u và các yế u tố sâu bê ̣nh, thú dữ phá hoa ̣i B NỘI DUNG ́ I TẦM QUAN TRỌNG CỦ A HỢP TAC TRONG NÔNG NGHIÊP VÀ ̣ ̉ HIỆU QUA Tầ ... về các yế u tố đầ u vào, đầ u cho nông sản, xây dựng đươ ̣c nhiề u công trình thủy lơ ̣i, kế t hơ ̣p đươ ̣c phát triể n giữa nghề nuôi trồ ng thủy sản và trồ ng tro ̣t Chuyể...
 • 13
 • 383
 • 0

Luận điểm của hồ chí minh về cách mạng giải phóng dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành một cách chủ động, sáng tạo

Luận điểm của hồ chí minh về cách mạng giải phóng dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành một cách chủ động, sáng tạo
... đến tác động cách mạng vô sản ở quốc cách mạng thuộc địa, đặt cách mạng thuộc địa phụ thuộc vào cách mạng vô sản quốc cách mạng giải phóng dân tộc có thể giành thắng lợi cách mạng vô sản ... địa, từ đến khẳng định: Cách mạng giải phóng dân tộc trở thành phận cách mạng vô sản giới, toàn trình cách mạng giới nói chung Tuy nhiên, xác nhận đường phát triển cách mạng thuộc địa, cả ... nhiều đến vấn đề dân tộc thuộc địa cách mạng giải phóng dân tộc Lênin nhận vai trò to lớn hệ thống thuộc địa giới việc nuôi sống trì chủ nghĩa tư bản, tiềm cách mạng nhân dân nước thuộc địa,...
 • 6
 • 237
 • 0

Vận dụng quan điểm sáng tạo của hồ chí minh về cách mạng giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay

Vận dụng quan điểm sáng tạo của hồ chí minh về cách mạng giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay
... sở tiếp thu đổi Quan điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc theo đường cách mạng sản 2.1 Quan điểm sáng tạo của Hồ Chí về vấn đề dân tộc 2.1.1 Nhận ... nước giải phóng dân tộc đường khác đường cách mạng sản” II VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC HIỆN NAY Công đổi đất nước ... I QUAN ĐIỂM SÁNG TẠO CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC Cơ sở khoa học của việc vận dụng và phát triển học thuyết Mác Lênin về cách mạng giải phóng dân tộc...
 • 39
 • 421
 • 0

Quan niệm cơ bản về liên minh của GCCN trong cách mạng XHCN. Liên hệ với liên minh của GCCN trong cách mạng XHCN ở Việt Nam hiện nay

Quan niệm cơ bản về liên minh của GCCN trong cách mạng XHCN. Liên hệ với liên minh của GCCN trong cách mạng XHCN ở Việt Nam hiện nay
... nghĩa quan trọng đẻ xem đối tợng cần phải tham gia vào liên minh GCCN cách mạng XHCN 1.2 Quan niệm Mác-Ăngghen, Lê-nin liên minh GCCN cách mạng XHCN: 1.2.1 Quan niờm cua Mac va ng-ghen vờ liờn minh ... :Nụi dung vờ liên minh GCCN cách mạng XHCN 2.1 Tính tất yếu liên minh GCCN cách mạng XHCN: 2.1.1 Tính tất yếu kinh tế-xã hội: Liên minh công nông vấn đề đặc biệt quan trọng cách mang XHCN Thực tế ... công XHCN không liên minh công nhânvứi nông dân trí thức Đó tất yếu 3.2 Sự vận dung lí luận liên minh GCCN cach mang XHCN Việt Nam 3.2.1 Quan iờm cua Hụ Chi Minh va ang ta vờ liờn minh cua GCCN...
 • 36
 • 335
 • 0

Chỉ thi 11-CTW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác khuyến học khuyến tài

Chỉ thi 11-CTW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác khuyến học khuyến tài
... yêu cầucác cấp uỷ đảng tăng cường lãnh đạo, đạo công tác Khuyến Học, KHuyến tài, Xây dựng xã hội học tập thời gian tới, tập trung thực số nội dung sau đây: 1- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ... Học việt nam tăng cường hoạt động phối hợp thực mục tiêu , nhiệm vụ công tác khuyến học, khuyến tài , xây dụng xã hội học tập Các quan thông tin đại chúng thương xuyên tuyên truyền công tác khuyến ... Vận động nhân dân tích cực học tập nâng cao dân trí, nghề nghiệp chuyên môn nhằm tăng lực sãn xuất, chất lượng công việc, chất lượng quộc sống Gắn việc phát triển phong trào Khuyến Học, Khuyến...
 • 3
 • 116
 • 2

SỰ LÃNH đạo CỦA ĐẢNG GIAI ĐOẠN (1945 1954

SỰ LÃNH đạo CỦA ĐẢNG GIAI ĐOẠN (1945 1954
... nghiên cứu lịch sử Đảng giai đoạn kháng chiến chống Pháp (1945- 1954) , không nghiên cứu sự lãnh đạo của Đảng giai đoạn này Sự lãnh đạo của Đảng giai đoạn (1945- 1954) a1/p1 19:10:31 Thảo ... http://www.wattpad.com/ Sự lãnh đạo của Đảng giai đoạn (1945- 1954) a1/p1 38 19:10:38 38 Thảo luận Tư tưởng Đảng CSVN Nhóm 2_N04 MỤC LỤC Sự lãnh đạo của Đảng giai đoạn (1945- 1954) a1/p1 ... tưởng Đảng CSVN Nhóm 2_N04 Từ sở nhận thức ý nghĩa khoa học thực tiễn nêu trên, chọn đề tài "Làm rõ sự lãnh đạo của Đảng giai đoạn (1945- 1954) " làm đề tài thảo luận NỘI DUNG SỰ LÃNH...
 • 39
 • 448
 • 0

bài thảo luận quản trị rủi ro- một doanh nghiệp kinh doanh giống mặt hàng của bạn, mới thành lập nhưng giá của họ rẻ hơn giá bán sản phẩm của bạn.doc

bài thảo luận quản trị rủi ro- một doanh nghiệp kinh doanh giống mặt hàng của bạn, mới thành lập nhưng giá của họ rẻ hơn giá bán sản phẩm của bạn.doc
... phẩm doanh nghiệp Để nâng cao uy tín doanh nghiệp trước doanh nghiệp kinh doanh - Tăng thêm hoặt động hậu cho khách hàng, đào tạo thêm khả ứng sử cho nhân viên doanh nghiệp nhân viên kinh doanh ... tăng uy tín cho mặt hàng sản phẩm mà doanh nghiệp kinh doanh - Lựa chọn vị trí phù hợp nơi kinh doanh tốt để mở rộng doanh nghiệp nhằm tạo thế, uy tín cho doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh ... hàng Doanh thu lợi nhuận giảm khiến việc chi trả tài doanh nghiệp bạn trở nên khó khăn Tài huyết mạch doanh nghiệp, gặp khó khăn tài khiến cho doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn việc kinh doanh...
 • 26
 • 2,137
 • 19

Xem thêm

Từ khóa: sự đóng góp của thủy sản đối với sự phát triển kinh tế xã hội việt namlà hàm số của chất lượng nước tướilịch sử phát triển của điều hòa không khítính chất của phép biến đổinhững nghiên cứu về vai trò của bo và kẽm đối với đời sống cây trồng trên thế giới và việt namtrò của bảo hiểm đối với đời sống xã hộitrò của công nghệ content distribution đối với e learningkhái niệm và mục tiêu của phát triển đội ngũchức năng của phát triển đội ngũvai trò của điều hòa không khí đối với con ngườivai trò của kiểm toán độc lập trong việc nâng cao chất lượng báo cáo tài chính của các doanh nghiệp việt nam hiện naycác phong trào đấu tranh dưới sự lãnh đạo của đảng trước cách mạng tháng 8nghệ thuật tạo thời cơ và chớp thời cơ trong cách mạng tháng 8 của đảngnhững bài học độc đáo của cách mạng tháng 8ảnh hưởng của nho giáo trong thời kỳ sau cách mạng tháng 8Đề tài lạm phát ở việt nam trong giai đoạn hiện nay, thực trạng và giải pháp, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu tại trung tâm truyền hình thương mại công ty đầu tư và phát triển công nghệ truyền hình VTC, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐánh giá tác dụng ức chế enzym acetylcholinesterase in vitro của các phân đoạn dịch chiết hoàng liên (coptis chinensis franch)Chuyên đề một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây dựng ở công ty cổ phần xây dựng hải phòng, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChuyên đề thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đấu thầu tại ban quản lý dự án các công trình điện miền bắc, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpNghiên cứu tổng hợp, biến tính vật liệu mao quản trung bình SBA15 làm xúc tác cho quá trình cracking phân đoạn dầu nặng (LA tiến sĩ)Nghiên cứu tính đối kháng của Aspergillus flavus không sinh độc tố để phòng chống aflatoxin trên ngô và lạc (LA tiến sĩ)Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào của cây Bạch trinh biển (Hymenocallis littoralis) Việt Nam (LA tiến sĩ)Bào chế và đánh giá tác dụng kháng khuẩn của thuốc mỡ thân nước bạc cloridBước đầu xây dựng cơ sở dữ liệu các hợp chất thiên nhiên việt nam phục vụ cho việc sàng lọc ảoCÁCH VIẾT và yêu cầu của một TIỂU LUẬNChuyên đề hoàn thiện công tác đấu thầu ở tổng công ty đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường việt nam VIWASEEM, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệptóm tắt Số Fibonacci, dãy lucastóm tắt Sử dụng phần mềm geospace hỗ trợ dạy học hình học không gian nhằm góp phần phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh trung học phổ thôngChuyên đề giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu cung cấp hàng hóa tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu hàng không AIRIMEX, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpNghiên cứu phương pháp xác định vị trí sự cố trên đường dây tải điện dựa trên mạng nơron MLP (LA tiến sĩ)So sánh tục ngữ Việt và tục ngữ LàoTrách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chínhQuản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên Trung học cơ sở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang theo yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nayNghiên cứu cơ chế phá hủy phôi trong quá trình cán nêm ngang (LA tiến sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập