Bộ đề thi trắc nghiệm luyện thi tốt nghiệp THPT tiếng Anh

Bộ đề thi tốt nghiệp thpt tiếng anh 12 docx

Bộ đề thi tốt nghiệp thpt tiếng anh 12 docx
... C 35 A 48 D 10 B 23 B 36 D 49 A 11 C 24 A 37 B 50 D 15 12 B 13 D ĐỀ SỐ 25 D 26 A 38 A 39 D ĐỀ ÔN LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 Thời gian làm 60 phút QUESTIONS 1-3: Choose the word ... 7B 20B 34D 48C 8D 21D 35A 49A 9A 10A 11D 12B 13B 22D 23D 24C 25A 26D 27C 36B 37D 38A 39A 40A 41B 50B ĐỀ ÔN LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT ĐỀ SỐ MÔN TIẾNG ANH 12 Thời gian làm 60 phút I Chọn từ (ứng ... energy C Making you look younger D Giving you better muscles -The end ĐỀ SỐ ĐỀ ÔN LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 Thời gian làm 60 phút Choose the word whose underlined part is pronounced...
 • 86
 • 281
 • 2

Tài liệu ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT Tiếng Anh Trường THPT Nam Giang pot

Tài liệu ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT Tiếng Anh Trường THPT Nam Giang pot
... surprise you, the same thing happens to us when we (36) another country People from various cultures handle many small daily things differently What a dull world it would be if this were not true! ... How-to books, you A will be sure to get something you need B will not know how to help yourself in life C will become a man in life D needn’t think any more in the world Question 44: How-to ... correct answer for each of the questions from 41 to 45 Books which give instructions on how to things are very popular in the United States today Thousands of these How-to books are useful: in...
 • 6
 • 159
 • 0

Đáp án và đề thi tốt nghiệp THPT Tiếng AnhCt_CNC_M139.pdf

Đáp án và đề thi tốt nghiệp THPT Tiếng AnhCt_CNC_M139.pdf
... ?" Tom: "He's tall and thin with blue eyes." A What does John look like B Who does John look like C How is John doing D What does John like Question 38: Could you fill out this form? A applying ... correct answer to each of the following questions Question 16: They are not to take part in this program of the World Health Organization A as old B enough old C old enough D so old Question ... don’t send me any more work A in B after C over D away Question 18: A scientist who studies living things is a A biologist B biologically C biology D biological Question 19: The football match...
 • 4
 • 533
 • 4

Đề thi tốt nghiệp THPT tiếng anh năm 2007 hệ 3 năm mã đề 627

Đề thi tốt nghiệp THPT tiếng anh năm 2007  hệ 3 năm  mã đề 627
... harm C harmful D harmless Trang 2 /3 - đề thi 627 Câu 32 : These days everybody is aware the danger of smoking A at B for C of D to Câu 33 : The weather this summer is A disappointed ... good C good D better - - HẾT Trang 3/ 3 - đề thi 627 ... used off D used away Câu 36 : They were surprised the news A about B at C on D for Câu 37 : I can _ understand what he says A easily B easier C easy D ease Câu 38 : If you work hard, you...
 • 3
 • 99
 • 0

Đề thi tốt nghiệp THPT tiếng anh năm 2007 hệ 3 năm mã đề 815

Đề thi tốt nghiệp THPT tiếng anh năm 2007  hệ 3 năm  mã đề 815
... apologize D Tom is apologizing Trang 2 /3 - đề thi 815 Xác định từ/cụm từ có gạch (ứng với A B, C, D) cần phải sửa để câu sau trở thành xác Câu 41: It spent me 30 minutes to clean the floor A B ... enjoyable D miserable - - HẾT Trang 3/ 3 - đề thi 815 ... 30 : My parents first _ each other at the Olympic Games in 1982 A met B had meet C meet D have met Câu 31 : These days everybody is aware the danger of smoking A for B at C to D of Câu 32 :...
 • 3
 • 71
 • 0

Đề thi tốt nghiệp THPT tiếng anh năm 2005 hệ 7 năm

Đề thi tốt nghiệp THPT tiếng anh năm 2005  hệ 7 năm
... Japanese students there were in his class 18 Câu 18 D Câu 38 Julia started working for this company six years ago 19 Câu 19 C Câu 39 Conservation is/ means the safeguarding and preservation...
 • 2
 • 333
 • 1

Đề thi tốt nghiệp THPT tiếng anh năm 2007 hệ 3 năm mã đề 314

Đề thi tốt nghiệp THPT tiếng anh năm 2007  hệ 3 năm  mã đề 314
... impossible seeing them - - HẾT Trang 3/ 3 - đề thi 31 4 ... from my parents and brothers I get my own room, and brothers have to all the heavy Trang 2 /3 - đề thi 31 4 work around the house Another benefit is that, being the oldest, I have learned to be ... cheaply Câu 30 : Smoking is a great to our health A harmless B harm C harmful D harmness Câu 31 : For the past two years I a lot of things A have done B did C D doing Câu 32 : The children...
 • 3
 • 70
 • 0

đáp án các mã đề thi tốt nghiệp THPT tiếng anh hệ 3 năm

đáp án các mã đề thi tốt nghiệp THPT tiếng anh hệ 3 năm
... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A B C B B C C D B A B A A A C D B D A C A C B B D B A...
 • 2
 • 83
 • 0

Đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Anh chương trình chuẩn và nâng cao (2012 - Mã đề 516)

Đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Anh chương trình chuẩn và nâng cao (2012 - Mã đề 516)
... never eaten this kind of fruit before A I last ate this kind of fruit a long time ago B This is the first time I have eaten this kind of fruit C This is the last time I have eaten this kind of ... house-warming party? A To mark a person’s 40th birthday B To celebrate a couple’s wedding anniversary C To entertain the child’s friends D To invite friends to one’s new home Trang 3/4 - đề thi ... have just bought is very simple to use A easy B interesting C difficult D boring Trang 2/4 - đề thi 516 Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to...
 • 4
 • 134
 • 0

ngữ pháp ,cấu trúc ,12 đề thi tốt nghiệp THPT tiếng anh 20142015.

ngữ pháp ,cấu trúc ,12 đề thi tốt nghiệp THPT tiếng anh 20142015.
... ĐỀ THI THỬ TIẾNG ANH THPT LỚP 12 Cách thêm “s,es” vào động từ thể khẳng định đơn: -Khi chủ ngữ "I / You / We / They chủ ngữ số nhiều khác” giữ nguyên động từ -khi chủ ngữ "He / She / It chủ ngữ ... often C How long D How many 31 I don’t think it’s easy It’s for you to it at all A possible B impossible C possibility D impossibility ĐỀ THI THỬ TIẾNG ANH THPT LỚP 12 32 How is the building ... …………… to take something I need A will forget B am forgetting C forgot D forget 59 Does the tree need ………… A be watered B watered C to water D watering ĐỀ THI THỬ TIẾNG ANH THPT LỚP 12 60 It’s...
 • 37
 • 167
 • 0

BỘ ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT ANH 12 pptx

BỘ ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT ANH 12 pptx
... 37 B 38 C 39 C 40 C 41 D 42 B 43 C 44 A 45 C 46 D 47 A 48 C 49 A 50 B ĐỀ SỐ 12 ĐỀ ÔN LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 Thời gian làm 60 phút Chọn phương án A( B, C, D ) ứng với từ ,cụm ... 37.D 38.D 39.C 40.C 41.C 42B 43.B 44.A 45.A 46.A 47.D 48.A 49.A 50.A ĐỀ SỐ 15 ĐỀ ÔN LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 Thời gian làm 60 phút Chọn phương án A, B, C D để hoàn thành câu ... ÁN 123 45678910- B C C D C D D B D B 1 1121 314151617181920- A C C B A C B B C C 2122 2324252627282930- B A A D D A D D C C 31323334353637383940- B D A C B C D B A A ĐỀ ÔN LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT...
 • 43
 • 172
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi tốt nghiệp thpt tiếng anhđề thi tốt nghiệp thpt tiếng anh 2012đề thi tốt nghiệp thpt tiếng anh năm 2010đề thi tốt nghiệp thpt tiếng anh 2010đáp án đề thi tốt nghiệp thpt tiếng anh 2012đề thi tốt nghiệp thpt tiếng anh năm 2012đề thi tốt nghiệp thpt tiếng anh 2013đề thi tốt nghiệp thpt tiếng anh 2007đề thi tốt nghiệp thpt tiếng anh 2009đề thi tốt nghiệp thpt tiếng anh 2008đề thi tốt nghiệp thpt tiếng anh 2011đề thi tốt nghiệp thpt tiếng anh 2014đề thi tốt nghiệp thpt tiếng anh năm 2011đáp án đề thi tốt nghiệp thpt tiếng anh 2013đề thi tốt nghiệp thpt tiếng anh 2015Một số kiểm định phi tham số và ứng dụng với SPSS (LV tốt nghiệp)Quản lý thu BHXH tại Bảo hiểm xã hội thành phố Việt Trì Tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Giải pháp tăng cường quản lý tài chính tại Đoạn quản lý đường thủy nội địa số 4 (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tại Chi cục Thuế huyện Vĩnh TườngTỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của một số chất bổ sung đến khả năng sinh trưởng của cây Đảng Sâm (Codonopsis javanica (Blume) Hook.f.) trong ống nghiệm (LV thạc sĩ)Dạy học giải toán cực trị hình học cho học sinh trung học phổ thông (LV thạc sĩ)Biểu tượng về đất nước trong thơ Nguyễn Khoa ĐiềmMột số kiểm định phi tham số và ứng dụng với SPSSHoạt động nhận dạng và thể hiện khái niệm trong tin học lớp 10Phát triển kĩ năng thực hành tin học cho học sinh lớp 11 trường THPTSử dụng sơ đồ tư duy vào dạy học bài ôn tập trong SGK Tin học lớp 11Tìm hiểu về phần mềm mô phỏng mạng GNS3 và thực hiện mô phỏng định tuyến tĩnh sử dụng GNS3Đánh giá giá trị nghệ thuật đặc sắc và vị trí, vai trò của Trúc Thông trong nền thơ ca hiện đại Việt NamCách bấm máy Casio chọn lọcLập trình fortran trong môi trường ansys CFXGiới thiệu về ANSYS CFXChuyên đề hoàn thiện quy trình nghiệp vụ buồng tại khách sạn bảo khánhTừ vựng theo chủ điểm health and medicine (2)Huong dan ansys (full)Lý thuyết và bài tập Lượng tử ánh sáng hay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập