Giải pháp thu hút khách du lịch đến tỉnh Quảng Ninh

Giải pháp thu hút khách du lịch đến tỉnh Quảng Ninh

Giải pháp thu hút khách du lịch đến tỉnh Quảng Ninh
... Khách du lịch nhân tố ảnh hƣởng đến khả thu hút khách du lịch Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu khoa học Chƣơng 3:Thực trạng thu hút khách du lịch tỉnh Quảng Ninh Chƣơng 4: Giải pháp thu hút khách ... hƣởng đến lƣợng khách du lịch Từ đó, rút kết đạt đƣợc nhƣ hạn chế tồn việc thu hút khách du lịch tỉnh Quảng Ninh nguyên nhân hạn chế - Đề xuất giải pháp nhằm thu hút khách du lịch đến Quảng Ninh ... khách du lịch đến Quảng Ninh 64 Bảng 3.4: Cơ cấu khách du lịch đến tỉnh Quảng Ninh 68 Bảng 3.5: Lƣợt khách quốc tế đến tỉnh Quảng Ninh qua năm 69 Bảng 3.6: Thị trƣờng khách du lịch...
 • 114
 • 86
 • 0

Tìm hiểu TNDL và giải pháp thu hút khách du lịch đến khu di tích danh thắng Núi Voi Hải Phòng

Tìm hiểu TNDL và giải pháp thu hút khách du lịch đến khu di tích danh thắng Núi Voi Hải Phòng
... Giải pháp để thu hút khách du lịch đến khu di tìch danh thắng Núi Voi Sinh viên: Nguyễn Thị Hoa – VHL201 Tìm hiểu TNDL giải pháp thu hút khách du lịch đến khu di tích danh thắng Núi Voi Hải Phòng ... Tìm hiểu TNDL giải pháp thu hút khách du lịch đến khu di tích danh thắng Núi Voi Hải Phòng Chương II: Tài nguyên du lịch thực trạng khai thác du lịch khu di tích - danh thắng Núi Voi 2.1 ... VHL201 Tìm hiểu TNDL giải pháp thu hút khách du lịch đến khu di tích danh thắng Núi Voi Hải Phòng văn khác cñ thể sử dụng nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch, yếu tố để hính thành khu du lịch, điểm du lịch, ...
 • 78
 • 153
 • 0

Một số giải pháp thu hút khách du lịch đến với khu Ramsar Tràm Chim ( Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp) Luận văn ThS. Du lịch

Một số giải pháp thu hút khách du lịch đến với khu Ramsar Tràm Chim ( Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp) Luận văn ThS. Du lịch
... lịch đến với Khu ramsar Tràm Chim Chƣơng Thực trạng hoạt động thu hút khách du lịch đến với Khu Ramsar Tràm Chim Chƣơng Các giải pháp tăng cƣờng thu hút khách du lịch đến với Khu Ramsar Tràm Chim ... NHÂN VĂN VÕ NGUYÊN THÔNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP THU HÚT KHÁCH DU LỊCH ĐẾN VỚI KHU RAMSAR TRÀM CHIM (H .TAM NÔNG, T ĐỒNG THÁP) Chuyên ngành : Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm) LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH ... nghiên cứu sở lý luận hoạt động tuyên truyền, quảng bá thu hút khách du lịch đến điểm du lịch giải pháp thu hút khách du lịch địa bàn Khu Ramsar Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp ‫ ٭‬Phạm...
 • 191
 • 206
 • 2

Nghiên cứu những giải pháp thu hút khách du lịch đến hải phòng

Nghiên cứu những giải pháp thu hút khách du lịch đến hải phòng
... niệm khách du lịch, khách du lịch nội địa khách du lịch quốc tế Đồng thời phân tích nhân tố ảnh hởng đến khả thu hút khách du lịch đến địa phơng du lịch Qua đa số giải pháp chung nhằm thu hút khách ... thu hút khách du lịch đến địa phơng du lịch Chơng Thực trạng thị trờng khách du lịch Hải Phòng Sinh viên: Lã Thị Hồng Yến VH801 14 Nghiên cứu giải pháp thu hút khách du lịch đến Hải Phòng 2.1 Khái ... việc ngành du lịch Hải Phòng trọng nhiều cho công tác tuyên truyền quảng bá nên lợng khách đến du lịch Hải Phòng ngày tăng khách du lịch quốc tế lẫn du lịch nội địa Khách quốc tế đến Hải Phòng có...
 • 89
 • 19
 • 0

Đặc điểm nguồn kháchgiải pháp thu hút khách du lịchtỉnh chămpasắc

Đặc điểm nguồn khách và giải pháp thu hút khách du lịch ở tỉnh chămpasắc
... 451 Nguồn: Sở du lịch tỉnh Chămpasắc 2.3.3 Một số loại hình kinh doanh du lịch Tỉnh Chămpasắc 45 Kinh doanh du lịch tỉnh Chămpasắc gồm có loại kinh doanh du lịch như: Du lịch văn hoá, du lịch lịch ... Điểm du lịch Chỉ tiêu Du lịch thiên nhiên Du lịch văn hoá Du lịch lịch sử Tổng Tổng điểm du lịch 44 28 31 103 Đã vào hoạt động 16 20 16 52 Chưa vào hoạt động 28 15 51 Nguồn: Sở du lịch tỉnh Chămpasắc ... du lịch lịch sử du lịch thiên nhiên Theo số liệu số lượng điểm du lịch tỉnh Chămpasắc 95 điểm du lịch điểm du lịch thiên nhiên có 41 chỗ, điểm du lịch văn hoá 29 chỗ điểm du lịch lịch sử 25 chỗ...
 • 61
 • 179
 • 0

Một số giải pháp nhằm thu hút khách du lịch đến tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng 2020.DOC

Một số giải pháp nhằm thu hút khách du lịch đến tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng 2020.DOC
... 2.800,00 Nguồn: - Viện NCPT Du lịch - (*) Số liệu trạng Sở Thơng mại - Du lịch Phú Thọ 3.5 Những giải pháp phát triển nguồn khách du lịch đến Phú Thọ giai đoạn 200 7- 2020 3.5.1 Các giải pháp thu c quan ... nhu cầu khách du lịch nhân tố ảnh hởng đến việc thu hút khách du lịch, luận văn phân tích thực trạng tình hình du lịch Phú Thọ, thực trạng giải pháp thu hút khách du lịch đến Phú Thọ thời gian ... I- Khách du lịch nhân tố ảnh hởng đến khả thu hút khách du lịch Chơng II- Thực trạng hoạt động phát triển nguồn khách tỉnh Phú Thọ thời gian qua Chơng III- Một số giải pháp phát triển nguồn khách...
 • 64
 • 366
 • 4

Một số giải pháp nhằm thu hút khách du lịch đến tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007-2010 và định hướng 2020

Một số giải pháp nhằm thu hút khách du lịch đến tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007-2010 và định hướng 2020
... khách du lịch tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thu Ngọc Du lịch 46B Chơng I: Khách du lịch nhân tố ảnh hởng đến khả hấp dẫn, thu hút khách du lịch 1.1 Tổng quan du lịch khách du lịch 1.1.1 Khái niệm du lịch ... - (*) Số liệu trạng Sở Thơng mại - Du lịch Phú Thọ 3.5 Những giải pháp phát triển nguồn khách du lịch đến Phú Thọ giai đoạn 2007 -2020 3.5.1 Các giải pháp thu c quan nhà nớc đến tỉnh Phú Thọ Sở ... du lịch nhân tố ảnh hởng đến việc thu hút khách du lịch, luận văn phân tích thực trạng tình hình du lịch Phú Thọ, thực trạng giải pháp thu hút khách du lịch đến Phú Thọ thời gian qua; rút đợc...
 • 64
 • 344
 • 0

Các Giải Pháp Thu Hút Khách Du Lịch MICE Đến Với Khách Sạn Golf

Các Giải Pháp Thu Hút Khách Du Lịch MICE Đến Với Khách Sạn Golf
... Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ DU LỊCH MICE Ở KHÁCH SẠN GOLF Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT KHÁCH DU LỊCH MICE ĐẾN KHÁCH SẠN GOLF SVTH: Tiết Minh Trung Trang3 Luận văn tốt ... vụ du khách ngày cao đa dạng 2.2.2.4 Các đối tác du lịch Mice 2.2.3 Phân tích kết kinh doanh phòng buồng phục vụ khách du lịch Mice 2.2.4 Các nhân tố tác động đến hoạt động du lịch Mice khách sạn ... 2011 khách sạn thu hút 23.516 lượt khách quốc tế, tăng 23,5% so với năm 2009 Dự kiến đến năm 2015 thu hút 32.476 lượt khách đến khách sạn đến năm 2017 dự kiến đón tiếp 36.956 lượt khách đến khách...
 • 58
 • 262
 • 0

một số giải pháp nhằm thu hút khách du lịch đến tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007-2010 và đinh hướng 2010

một số giải pháp nhằm thu hút khách du lịch đến tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007-2010 và đinh hướng 2010
... nhu cầu khách du lịch nhân tố ảnh hởng đến việc thu hút khách du lịch, luận văn phân tích thực trạng tình hình du lịch Phú Thọ, thực trạng giải pháp thu hút khách du lịch đến Phú Thọ thời gian ... kiện thu hút khách giải pháp phát triển nguồn khách du lịch đến Phú Thọ Phạm vi nghiên cứu không gian: Nghiên cứu tỉnh Phú Thọ, nghiên cứu Sở Thơng mại - Du lịch Phú Thọ số doanh nghiệp du lịch địa ... nguồn khách tỉnh Phú Thọ thời gian qua 2.1.Các điều kiện để phát triển kinh doanh du lịch tỉnh Phú Thọ 2.1.1.Tài nguyên du lịch trạng khai thác tài nguyên du lịch tỉnh Phú Thọ Phú Thọ tỉnh thu c...
 • 64
 • 146
 • 0

Các Giải Pháp Thu Hút Khách Du Lịch MICE Đến Với Khách Sạn Golf

Các Giải Pháp Thu Hút Khách Du Lịch MICE Đến Với Khách Sạn Golf
... Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ DU LỊCH MICE Ở KHÁCH SẠN GOLF Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT KHÁCH DU LỊCH MICE ĐẾN KHÁCH SẠN GOLF SVTH: Tiết Minh Trung Trang3 Luận văn tốt ... 02 khách sạn hai khách sạn Golf 1, Đà Lạt Hai khách sạn khách sạn Golf Đà Lạt khách sạn Golf Cần Thơ Cùng với tăng trưởng mạnh mẽ kinh tế, tăng trưởng ngành du lịch nước, VINAGOLF tự chuyển mình, ... THỰC TRẠNG VỀ DU LỊCH MICE Ở KHÁCH SẠN GOLF SVTH: Tiết Minh Trung Trang10 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Thị Cẩm Nhung 2.1 Khái quát khách sạn Golf 2.1.1 Lịch sử hình thành Khách sạn Golf - Cần Thơ...
 • 21
 • 209
 • 0

Giải pháp thu hút khách du lịch nội địa đến với khu du lịch Tràng An (Ninh Bình)

Giải pháp thu hút khách du lịch nội địa đến với khu du lịch Tràng An (Ninh Bình)
... 12 Giải pháp thu hút khách du lịch nội địa đến với khu du lịch Tràng An (Ninh Bình) CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUÂN VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING THU HÚT KHÁCH DU LỊCH ĐẾN VỚI KHU DU LỊCH TRÀNG AN (NINH BÌNH) ... Trung Thu - Lớp: VH901 11 Giải pháp thu hút khách du lịch nội địa đến với khu du lịch Tràng An (Ninh Bình) Chƣơng 1: Cơ sở lý luận hoạt động marketing thu hút khách du lịch đến với khu du lịch Tràng ... lý luận thu hút khách du lịch đến với khu du lịch - Khảo sát, phân tích trạng thu hút khách du lịch Tràn An - Đƣa số giải pháp nhằm thu hút khách du lịch đến khu du lịch Tràng An thời gian tới...
 • 113
 • 397
 • 3

tiểu luận giải pháp thu hút khách du lịch quốc tế đến quảng nam

tiểu luận giải pháp thu hút khách du lịch quốc tế đến quảng nam
... lớ lun v du lch v thu hỳt khỏch du lch quc t Chng 2: Thc trng thu hỳt khỏch du lch quc t n Qung Nam giai on 2010 2013 Chng 3: Mt s gii phỏp y mnh thu hỳt khỏch du lch quc t n Qung Nam giai on ... ng nhu cu du lch, l yu t c bn hỡnh thnh cỏc khu du lch, im du lch, tuyn du lch, ụ th du lch Khon (iu 4, chng 1), Lut Du lch Vit Nam nm 2005 quy nh: Ti nguyờn du lch gm ti nguyờn du lch t nhiờn ... doanh du lch l u t ban u vo du lch tng i ớt so vi cỏc ngnh cụng nghip nng m kh nng thu hi nhanh, thu hỳt nhiu lao ng Hn na du lch quc t li l mt ngun thu ngoi t ỏng k tng doanh thu m ngnh du lch...
 • 42
 • 558
 • 1

Định hướng và giải pháp thu hút khách du lịch Trung Quốc đến tỉnh Lào Cai

Định hướng và giải pháp thu hút khách du lịch Trung Quốc đến tỉnh Lào Cai
... Đại học quốc gia hà nội tr-ờng đại học khoa học xã hội nhân văn nguyễn thị hồng hải định h-ớng giảI pháp thu hút khách du lịch trung quốc đến tỉnh lào cai Chuyên ngành: Du lịch (Ch-ơng trình ... cho vic thu hỳt khỏch du lch Trung Quc ca Vit Nam v Lo Cai 33 CHNG THC TRNG HOT NG THU HT KHCH DU LCH TRUNG QUC N TNH LO CAI 2.1 Tng quan v du lch ca tnh Lo Cai 2.1.1 Tim nng phỏt trin du lch ... tin v thu hỳt khỏch du lch ca im n Chng 2: Thc trng hot ng thu hỳt khỏch du lch Trung Quc n tnh Lo Cai Chng 3: Mt s nh hng v gii phỏp chớnh nhm y mnh thu hỳt khỏch du lch Trung Quc n tnh Lo Cai...
 • 147
 • 153
 • 0

Một số giải pháp thu hút khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam

Một số giải pháp thu hút khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam
... động thu hút khách du lịch quốc tế Chƣơng Thực trạng hoạt động thu hút khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam Chƣơng Một số giải pháp nhằm tăng cƣờng thu hút khách Hàn Quốc Du lịch Việt Nam đến năm ... đề tài Một số giải pháp thu hút khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam đƣợc chọn để làm Luận văn, nhằm đƣa giải pháp đẩy mạnh thu hút khách du lịch Hàn Quốc, thị trƣờng đầy tiềm đến Việt Nam, có ... tiêu dùng khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam 59 2.3 Kiến nghị khách Du lịch Việt Nam 71 2.4 Các giải pháp thu hút khách Hàn Quốc Du lịch Việt Nam 71 2.4.1 Các giải pháp triển...
 • 106
 • 283
 • 1

luận văn thạc sĩ Giải pháp marketing nhằm thu hút khách du lịch đến tỉnh Lào Cai

luận văn thạc sĩ Giải pháp marketing nhằm thu hút khách du lịch đến tỉnh Lào Cai
... hút khách du lịch doanh nghiệp du lịch Chương 2: Thực trạng hoạt động marketing thu hút khách du lịch doanh nghiệp du lịch địa bàn tỉnh Lào Cai Chương 3: Đề xuất giải pháp marketing thu hút khách ... Giải pháp marketing nhằm thu hút khách du lịch đến tỉnh Lào Cai với tư cách công trình chuyên biệt Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm tìm giải pháp marketing thu hút khách du ... marketing thu hút khách, nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing thu hút khách DNDL + Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động marketing thu hút khách du lịch DNDL tỉnh Lào Cai + Đề xuất giải pháp, ...
 • 114
 • 271
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: luận văn các giải pháp thu hút khách du lịch mice đến với khách sạn golfgiải pháp thu hút khách du lịchgiải pháp thu hút khách du lịch nội địagiải pháp thu hút khách du lịch quốc tếmột số giải pháp thu hút khách du lịchcác giải pháp thu hút khách du lịchgiải pháp thu hút khách du lịch hàn quốcđặc điểm tiêu dùng của khách du lịch trung quốc và một số giải pháp thu hút khách du lịch trung quốc tại công ty cp dịch vụ du lịch đường sắt hà nộithực trạng và giải pháp thu hút khách du lịch inbound của công ty du lịch cổ phần mặt trời châu áluận văn tốt nghiệp đề tài giải pháp marketing thu hút khách du lịch đến với công ty lữ hànhthuc trang va giai phap de thu hut khach du lich den khach sankiến nghị về giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh và thu hút khách du lịch đến với công ty tnhh tmdl và xây dựng châu ácác biện pháp thu hút khách du lịchnhững biện pháp thu hút khách du lịchbiện pháp thu hút khách du lịch quốc tếĐề thi học sinh giỏi Tiếng Anh 11 (Có đáp án)Âm nhạc trong giáo dục trẻ emKết quả nghiên cứu chọn lọc giống đậu tương AK 06525 câu TRẮC NGHIỆM đạo hàm 11NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ ANION HỮU CƠ ĐẾN KHẢ NĂNG HÒA TAN KHOÁNG VẬT TREMOLIT (AMIANG) TẠI MỎ XÓM QUÝT XÃ YÊN BÀI, HUYỆN BA VÌNghiên cứu điển hình các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NộiNGHIÊN CỨU GIỚI Ở VIỆT NAM VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ TỚI CẢI CÁCH LUẬT PHÁP VÀ XÃ HỘINghiên cứu các mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ_mergedNghiên cứu đặc điểm sinh học của một số loài vi tảo silic phân lập ở rừng ngập mặn Xuân Thủy_ Nam ĐịNghiên cứu mô hình vùng thấm trong thân đê_ đập bằng phương pháp điện đa cực cải tiến và Ra đa đấtNGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÍNH CHẤT NHIỆT ĐỘNG CỦA VẬT LIỆU BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN QUỸ ĐẠONGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG CÁC POLYBROM DIPHENYL ETE TRONG NHỰA VÀ BỤI TẠI MỘT SỐ KHNGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ĐIỆN_ TỪ CỦA MỘT SỐ PEROVSKITE NHIỆT ĐIỆNNghiên cứu ứng dựng vật liệu Fe0 nano để xử lý nitrat trong nướcNGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG TỚI QUÁ TRÌNH SINH TỔNG HỢP VÀ HOẠT TÍNHGiáo án tiếng việt lớp 4 tuần 24: vẽ về cuộc sống an toànĐỀ THAM KHẢO TOÁN 11 HKII 45pKhảo sát năng lực viết tiếng việt của học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh sơn laBài tập tiếng anh 8 thí điểm unit 8giao an lop 10 bai 16
Đăng ký
Đăng nhập