Hóa học liên kết chương 4

Giáo án Hóa học lớp 10 - CHƯƠNG 3 LIÊN KẾT HÓA HỌC - Tiết 25 - Bài 16 KHÁI NIỆM VỀ LIÊN KẾT HÓA HỌC. LIÊN KẾT ION

Giáo án Hóa học lớp 10 - CHƯƠNG 3 LIÊN KẾT HÓA HỌC - Tiết 25 - Bài 16 KHÁI NIỆM VỀ LIÊN KẾT HÓA HỌC. LIÊN KẾT ION
... động 4: b/ Ion đơn ion đa ngtử + Thế ion đơn Tham khảo sgk * Ion đơn ngtử ion tạo nên từ nguyên tử, cho ví dụ đưa kn Cho vd ngtử (Li+, Mg2+, Cl-, O 2-) + Thế ion đa nguyên * Ion đa n.tử ion tạo nên ... loại *Ion âm ( anion ) Vd: Xét tạo thành ion flo từ ngtử flo: - Cấu hình e F (Z=9): 1s22s22p5 F + 1e → F - Các pkim khác: Cl + 1e → ClS + 2e → S2O + 2e → O 2- ( ion oxit ) Tên gọi ion âm: ion + ... Trường THPT Thạnh Hóa Gv: Nguyễn Hải Long 10NC + Ion âm ? Các ion hình thành ? - Cách gọi tên? câu hỏi Vd:Xét tạo thành ion natri từ n.tử natri: - Cấu hình e Na(Z=11):1s2 2s2 2p63s1 Tham, khảo sgk...
 • 2
 • 336
 • 2

Khái niệm liên kết hóa học. Liên kết ion (tiết 2)

Khái niệm liên kết hóa học. Liên kết ion (tiết 2)
... cation, anion? Viết trình hình thành ion từ Na, O, Mg, F Gọi tên ion BÀI 16 KHÁI NIỆM VỀ LIÊN KẾT HÓA HỌC LIÊN KẾT ION (tt) I KHÁI NIỆM VỀ LIÊN KẾT HÓA HỌC: II LIÊN KẾT ION: Sự hình thành ion: ... Cl- Khái niệm liên kết ion: Liên kết ion liên kết ion trái dấu lực hút tĩnh điện Chú ý: liên kết kim loại điển hình phi kim điển hình liên kết ion III TINH THỂ VÀ MẠNG TINH THỂ ION: Khái niệm ... NIỆM VỀ LIÊN KẾT HÓA HỌC: II LIÊN KẾT ION: Sự hình thành ion: Sự hình thành liên kết ion: a) Sự tạo thành liên kết ion phân tử gồm nguyên tử: Ví dụ: xét hình thành phân tử NaCl Na + Cl  [Ne]...
 • 16
 • 385
 • 4

Chuyên đề 1: Cấu tạo nguyên tử bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - liên kết hóa học

Chuyên đề 1: Cấu tạo nguyên tử bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - liên kết hóa học
... 176: Nếu liên kết cộng hóa trị hình thành electron ngun tử obitan trống ngun tử khác liên kết gọi là: A liên kết cộng hóa trị có cực B liên kết cho nhận C liên kết tự - phụ thuộc D liên kết pi ... thể phân tử A lực liên kết phân tử yếu B Liên kết phân tử liên kết cộng hóa trị C vị trí nút mạng phân tử D phân tử xếp theo trật tự xác định Câu 1 71: Chất sau có liên kết hiđro phân tử ? A H2O, ... điện đại lượng đặc trưng cho khả ngun tử A hút e tạo liên kết hóa học B đẩy e tạo thành liên kết hóa học C tham gia phản ứng hóa học D nhường nhận e tạo liên kết Câu 73: Halogen có độ âm điện lớn...
 • 10
 • 2,110
 • 202

Tài liệu Vấn đề 1 : CẤU TẠO NGUYÊN TỬ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC, LIÊN KẾT HÓA HỌC pdf

Tài liệu Vấn đề 1 : CẤU TẠO NGUYÊN TỬ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC, LIÊN KẾT HÓA HỌC pdf
... Tài liệu khóa học : Luyện kỹ làm trắc nghiệm hóa học 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 A số e B bán kính Hình dạng obitan p ? A B C C số khối D số p D Một cation R+ có cấu hình ... đồng vị oxi tạo thành loại phân tử nước khác ? A 18 B C 16 D 12 Một nguyên tử X có số hiệu nguyên tử Z =19 Số lớp electron nguyên tử X A B C D Ở trạng thái bản, nguyên tử nguyên tố có số hiệu ... Cho nguyên tử có số hiệu tương ứng X (Z = 11 ), Y (Z2 = 14 ), Z (Z3 = 17 ), T (Z4 = 20), R (Z5 = 10 ) Các nguyên tử kim loại gồm : A Y, Z, T B Y, T, R C X, Y, T D X, T Nguyên tử nguyên tố nhôm có 13 e...
 • 4
 • 751
 • 38

CHUYÊN ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HOC LIÊN KẾT HÓA HỌC

CHUYÊN ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HOC LIÊN KẾT HÓA HỌC
... but-2-en (hoc buten-2) B eten v but-1-en (hoc buten-1) C propen v but-2-en (hoc buten-2) D 2-metylpropen v but-1-en (hoc buten-1) Cõu 440 Mt hirocacbon X cng hp vi axit HCl theo t l mol 1:1 to sn ... Phn ng kt thỳc thu c 0,01mol Al(OH) kt ta Tớnh m? A.0,69 B.0,69 hoc 1,61 C.0,69 hoc 1,15 D.1,61 DNG 5: BI TP V XC NH TấN KIM LOI Cõu 1: Cho 3,024 gam mt kim loi M tan ht dung dch HNO loóng, thu ... l A Z, R, T B X, Y, R, T C X, Y, Z, T D X, Z, T Cõu 456 Cho cỏc hp cht sau: (a) HOCH2-CH2OH.(b)HOCH2CH2CH2OH (c)HOCH2-CH(OH)-CH2OH (d)CH3CH(OH)CH2OH (e) CH3-CH2OH.(f) CH3-O-CH2CH3 Cỏc cht u tỏc...
 • 59
 • 569
 • 3

Bài giảng điện tử môn hóa học: Liên kết gen pptx

Bài giảng điện tử môn hóa học: Liên kết gen pptx
... học di truyền liên kết ? Thế di truyền liên kết - DT liên kết tượng nhóm tính trạng di truyền nhau, qui đònh gen nằm nhiễm sắc thể phân li trình phân bào II Ý NGHĨA CỦA DT LIÊN KẾT: Ở tế bào ... giấm 2n= 8, tế bào có 4000 gen Vậy phân bố gen nào? - Trong tế bào NST mang nhiều gen, gen phân bố dọc theo chiều dài NST tạo thành nhóm gen liên kết - Số nhóm liên kết lồi thường ứng với số NST ... sánh kết phép lai F1 hai trường hợp DT độc lập DT liên kết Đặc điểm so sánh Pa Di truyền độc lập Vàng, trơn x xanh, nhăn AaBb x aabb Di truyền liên kết Xám, dài x đen, cụt BV x bv bv Ga - Kiểu gen...
 • 17
 • 262
 • 0

Bài giảng điện tử môn hóa học: liên kết ion pptx

Bài giảng điện tử môn hóa học: liên kết ion pptx
... I.Sự hình thành ion, cation, anion Sự hình thành ion ,cation anion Kim loại nhường e ion dương(cation) Phi kim nhận e ion âm(anion) Io n Ví dụ 1: Sự tạo thành ion Li+ từ nguyên tử Li (Z=3) + 3+ ... đơn nguyên tử : ion tạo nên từ nguyên tử Ví dụ: Cation Li+, Na+, Mg2+, Al3+, anion F-, S2- - Ion đa nguyên tử : nhóm nguyên tử mang điện tích dương hay âm Ví dụ: Cation amoni NH4+ , anion hidroxit ... thành liên kết ion phân tử MgCl2 2+ 12+ 17+ 12+ 10- = 2+ 17+ Mg2+ 17+ và18- = 1- Phân tử MgCl2 17+ 18- = 1- Cl- x 2e Clto Phương trình hóa học : Mg + Cl2  MgCl2 KL :Liên kết ion • Đặc điểm liên kết: ...
 • 15
 • 519
 • 15

Nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, liên kết hóa học. pptx

Nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, liên kết hóa học. pptx
... X2Y3 D X3Y2 Câua 28: Tổng số hạt nguyên tử nguyên tố X 76 Tỷ số hạt không mang điện hạt mang điện hạt nhân nguyên tử nguyên tố X 1,167 Cấu hình e nguyên tử nguyên tố X A [Ne]3s23p1 B [ Ar] 3d54s1 ... c, e B a, c, d, e C a, c, e D a, e Câu 26: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt electron phân lớp p Số hạt mang điện nguyên tử Y nhiều số hạt mang điện nguyên tử X hạt Hợp chất X, Y có dạng: A ... tử nguyên tố X A [Ne]3s23p1 B [ Ar] 3d54s1 C [ Ar] 3d64s2 D [ Ar] 4s2 Câua 49: So sánh bán kính nguyên tử ion sau: Mg ; O2- ; S ; P ; K+ ; Al3+ A Al3+ > S > K+ > Mg > O2- > P B Mg > P > S > K+...
 • 2
 • 984
 • 21

KHÁI NIỆM LIÊN KẾT HÓA HỌC. LIÊN KẾT ION

KHÁI NIỆM LIÊN KẾT HÓA HỌC. LIÊN KẾT ION
... Tiết Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm liên kết hóa học Hoạt động GV Hoạt động HS -GV: Yêu cầu HS đọc SGK -HS: Liên kết hóa cho biết khái niệm liên kết học kết hợp hóa học? nguyên tử tạo thành ... cách định tính Tổng quát hơn, Nội dung cần đạt I Khái niệm liên kết hóa học Khái niệm liên kết - Khái niệm: SGK - Các nguyên tử riêng rẽ có liên kết tạo phân tử hay tinh thể vì: + Để đạt cấu hình ... nguyên tử mang điện người ta gọi ion Dựa vào điện tích ion người ta phân làm loại b Phân loại ion dương ion âm + Ion dương ion âm: GV: để hiểu ion dương xét hình thành ion Na+ từ nguyên tử Na GV:...
 • 5
 • 226
 • 0

Liên kết hóa học Liên kết ion docx

Liên kết hóa học Liên kết ion docx
... quanh trục liên kết b) Liên kết p Được hình thành xen phủ obitan p hai bên trục liên kết Khi nguyên tử hình thành liên kết bội có liên kết d, lại liên kết p Ví dụ liên kết d (bền nhất) liên kết p ... cộng hoá trị a) Liên kết d Được hình thành xen phủ obitan (của 2e tham gia liên kết) dọc theo trục liên kết Tuỳ theo loại obitan tham gia liên kết obitan s hay p ta có loại liên kết d kiểu s-s, ... thành liên kết cho - nhận nguyên tố A ® B là: nguyên tố A có đủ 8e lớp ngoài, có cặp e tự do(chưa tham gia liên kết) nguyên tố B phải có obitan trống Liên kết d liên kết p Về chất chúng liên kết...
 • 5
 • 120
 • 0

Liên kết hóa học Liên kết ion pdf

Liên kết hóa học Liên kết ion pdf
... quanh trục liên kết b) Liên kết p Được hình thành xen phủ obitan p hai bên trục liên kết Khi nguyên tử hình thành liên kết bội có liên kết d, lại liên kết p Ví dụ liên kết d (bền nhất) liên kết p ... cộng hoá trị a) Liên kết d Được hình thành xen phủ obitan (của 2e tham gia liên kết) dọc theo trục liên kết Tuỳ theo loại obitan tham gia liên kết obitan s hay p ta có loại liên kết d kiểu s-s, ... thành liên kết cho - nhận nguyên tố A ® B là: nguyên tố A có đủ 8e lớp ngoài, có cặp e tự do(chưa tham gia liên kết) nguyên tố B phải có obitan trống Liên kết d liên kết p Về chất chúng liên kết...
 • 5
 • 179
 • 1

CHUYÊN đề 1 cấu tạo NGUYÊN tử BẢNG TUẦN HOÀN các NGUYÊN tố hóa học LIÊN kết hóa học

CHUYÊN đề 1 cấu tạo NGUYÊN tử BẢNG TUẦN HOÀN các NGUYÊN tố hóa học LIÊN kết hóa học
... Dựa vào vị trí bảng tuần hoàn Câu 12 Hai nguyên tố A,B hai nhóm bảng HTTH , tổng số proton hai nguyên tử A,B 19 Biết A,B tạo HC X tổng số proton 70 Tìm CTPT X Al4C3 X Y nguyên tố hai phân nóm ... B S C Câu 14 Tỉ lệ khối lượng phân tử HC khí với hiđro nguyên tố R với oxit cao 17 : 40 Giá trị nguyên tử khối R 32 Câu 15 Có hai khí A B , A HC nguyên tố X với oxi , B HC nguyên tố Y với hiđro ... Câu 12 X Y hai nguyên tố thuộc phân nhóm thuộc hai chu kỳ bảng HTTH Tổng số proton hạt nhân hai nguyên tố 58 Số hiệu nguyên tử X Y 20 , 38 Câu 12 A B hai nguyên tố hai nhóm thuộc hai chu kỳ liên...
 • 3
 • 379
 • 3

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 16 KHÁI NIỆM VỀ LIÊN KẾT HOÁ HỌC, LIÊN KẾT ION doc

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 16 KHÁI NIỆM VỀ LIÊN KẾT HOÁ HỌC, LIÊN KẾT ION doc
... NIỆM VỀ LIÊN nghiên cứu SGK để tìm KÊT HOÁ HỌC hiểu: + liên kết Khái niệm liên kết: hoá học ? -Liên kết hoá học kết + Tại hợp nguyên tử tạo nguyên tử liên kết với thành phân tử hay tinh thể bền ... ;Al3+ ; O 2- ; Cl- dẫn HS tìm hiểu SGK để biết: + Thế ion đơn * Ion đa nguyên tử : VD : NO 3- , SO4 2- ; AlO 2- … Sự tạo thành liên kết ion nguyên tử ? cho VD a) Sự tạo thành liên kết ion + Thế ion đa ... trình hình mang điện gọi ion thành ion : Na+ ,  ion dương (hay Cation) Mg2+ , Al3+ , F- , Cl- , O 2-, S 2- Sự tạo thành ion dương Na  Na+ + 1e Al  Al3+ + 3e Mg  Mg2+ + 2e - GV lưu ý cho HS: có...
 • 8
 • 744
 • 3

Giáo án Hóa Học lớp 10: KHÁI NIỆM VỀ LIÊN KẾT HÓA HỌC LIÊN KẾT ION ppt

Giáo án Hóa Học lớp 10: KHÁI NIỆM VỀ LIÊN KẾT HÓA HỌC LIÊN KẾT ION ppt
... VIÊN Hoạt động : Nhóm : Liên kết hóa học ? I – Khái niệm liên kết hóa học : – Khái niệm liên kết : Liên kết hóa học thưc Nhóm : Tại nguyên hai nguyên tử phân tử liên kết với ? tử đơn chất hay ... Nhóm Học sinh nhận xét nguyên tử tham vào liên kết + + trình hình thành liên kết để rút ra kết luận liên kết ion HS viết định mghĩa SGK 3p – Định nghĩa liên kết ion : Liên kết ion : - Liên kết ... ion ? ) lớp Nhóm : Thế kim loại ? II – Liên kết ion : Nhóm : Thế phi kim ? Giáo viên hướng dẫn học sinh viết trình hình thành liên – Sự tạo thành ion : a – Ion : * Sự tạo thành cation ( ion kết...
 • 8
 • 370
 • 1

Giáo án điện tử môn Hóa Học: Liên kết cộng hóa trị ppsx

Giáo án điện tử môn Hóa Học: Liên kết cộng hóa trị ppsx
... SỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ Liên kết CHT hình thành nguyên tử giống a Sự hình thành phân tử hiđrô ( H2) b Sự hình thành phân tử nitơ ( N2) Liên kết CHT hình thành nguyên tử khác a Sự hình ...  Liên kết tạo thành cặp electron chung gọi liên kết ba thanhluan.10h@gmail.co 1/ Liên kết CHT hình thành nguyên tử giống Sự hình thành đơn chất Liên kết phân tử H2, N2 gọi liên kết CHT.Vậy liên ... CHT.Vậy liên kết CHT gì? Liên kết phân tử H2, N2 liên kết CHT không phân cực Vậy liên kết CHT không phân cực liên kết ? thanhluan.10h@gmail.co 1/ Liên kết CHT hình thành nguyên tử giống Sự hình...
 • 17
 • 340
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: bài tập hóa học lớp 8 chương 4bài tập hóa học lớp 10 chương 4đề kiểm tra hóa học lớp 8 chương 4khái niệm liên kết hóa học liên kết ionkhái niệm về liên kết hóa học liên kết iongiải bài tập hóa học lớp 9 chương 4bai tap hoa hoc lop 11 chuong 4giáo án hóa học lớp 10 nâng cao bài 16 khái niệm về liên kết hoá học liên kết ion docde kiem tra mot tiet hoa hoc lop 8 chuong 4đề thi học kì 2 chương 456 hóa 8ôn thi đại học liên kết hóa họchóa 10 liên kết hóa họchóa 10 liên kết hóa học ths lê văn đoànchương trình cao học liên kết với nước ngoàichương trình học liên kết với nước ngoàiẨN DỤ Ý NIỆM CUỘC ĐỜI TRONG CA TỪ TRỊNH CÔNG SƠBIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH SÀI GÒNBIỆN PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 – 6 TUỔI ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON 2009BIỂU HIỆN STRESS TRONG SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCMBIỂU HIỆN XÚC CẢM – TÌNH CẢM CỦA TRẺ MỒ CÔI 7 -11 TUỔI QUA TRANH VẼ TẠI LÀNG TRẺ EM SOS GÒ VẤP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHBộ sách kho tàng truyện cổ tích Việt NamCÁC ĐIỂM HỮU TỶ TRÊN CÁC ĐƯỜNG CONG ELLIPTIC TRÊN TRƯỜNG HỮU HẠN.CÁC TÍNH CHẤT CỦA HÀM SỐ VÀ MỐI LIÊN HỆ GIỮA CHÚNG TRONG DẠY HỌC TOÁN PHỔ THÔNGCHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TỈNH AN GIANG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁPCHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TỈNH LONG AN GIAI ĐOẠN 2000-2010 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁPCONSTRUCTION DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES EN SITUATION PÉDAGOGIQUE NON-FORMELLECONTACT DES LANGUES IMPACTS SUR L’APPRENTISSAGE DE L’ÉCRIT DU FRANÇAIS LANGUE VIVANTE 2 CAS DES ÉLÈVES DE 11ème AU LYCÉE BÌNH ĐẠI A, BẾN TREĐA THỨC DUY NHẤT VÀ BI-URS KIỂU (1,N) CHO HÀM PHÂN HÌNH TRÊN TRƯỜNG KHÔNG ACSIMETĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ TRUYỆN ĐỒNG THOẠI TIẾNG VIỆTĐẶC ĐIỂM NGỮ NGHĨA CỦA PHẦN PHỤ CHÚ TRONG CÂU TIẾNG VIỆTĐẶC ĐIỂM NGỮ PHÁP CỦA TIẾNG LÓNG TRÊN CÁC DIỄN ĐÀNĐẶC ĐIỂM NỘI DUNG CA DAO - DÂN CA BẾN TREMở rộng Định lý tồn tại điểm bất động của toán tử (K,Uo) lõm chính quy trong không gian Banach với nón cực trị (Luận văn thạc sĩ)Xemtailieu phan tich doi chieu tu chi quan he ho hang trong tieng han va tieng vietCẢI TIẾN MỘT SỐ BỘ THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÍ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập