BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG

Bài tập trắc nghiệm hóa đại cương dành cho bậc đại học

Bài tập trắc nghiệm hóa đại cương dành cho bậc đại học
... ứng phản ứng đơn giản 6.6 Cho phản ứng 2NO (k) + O2(k) = 2NO2(k) Biểu thức thực nghiệm vận tốc phản ứng v = k Có thể kết luận rằng: 1) Phản ứng có bậc O2 bậc hai NO 2) Bậc phản ứng tính trực tiếp ... tạo là: Dạng góc, bậc liên kết 1,33, có liên kết π không định chỗ Dạng góc, bậc liên kết 1,5, có liên kết π không định chỗ tâm Dạng tam giác, bậc liên kết 1, liên kết π Dạng góc, bậc liên kết 2, ... cực đại nguyên tố với số thứ tự phân nhóm nguyên tố Số oxy hoá dương cực đại với số electron lớp nguyên tố Số oxy hoá dương cực đại số electron phân lớp hoá trị nguyên tố Số oxy hoá dương cực đại...
 • 23
 • 8,106
 • 107

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG docx

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG docx
... NÓI ĐẦU CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG sách biên soạn nhằm giúp cho sinh viên hệ thống lại kiến thức học chuẩn bị cho việc kiểm tra kì thi kết thúc môn học Đối với sinh viên đại học ... học vào dạng tập cụ thể, môn Hóa học đại cương mang tính khái quát trừu tượng cao Trong trình biên soạn nhận giúp đỡ, góp ý kịp thời Ban chủ nhiệm Khoa – Khoa học Cơ bạn đồng nghiệp Trường đại ... Tính khối lượng oxi biết áp suất nước 220C 19,8mmHg a 1,6g b 0,16g c 0,24g d 16g TRẢ LỜI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Một số khái niệm định luật 1c 2a 3d 4b 5a 6b 7a 8d 9c 10c 11d 12b 13a 14a 15c 16b...
 • 10
 • 1,107
 • 57

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HOÁ ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI pps

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HOÁ ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI pps
... C 14,4 gam D 16 gam Câu 29: Cho 6,48 gam bột kim loại Al vào 100 ml dung dịch hỗn hợp Fe2(SO4)3 1M ZnSO4 0,8M Sau kết thúc phản ứng thu hỗn hợp kim loại có khối lượng m gam Trị số m A 16,4 gam.B ... nóng khuấy Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu đươc 2,24lít khí NO (đktc), dung dịch Z1 lại 1,46 gam kim loại Tính nồng độ mol dung dịch HNO3 khối lượng muối có dung dịch Z1?A 1,6M 24,3 gam.B 3,2M 48,6 ... hỗn hợp đầu làA gam B 3,64 gam C 2,64 gam D 1,64 gam Câu 32: Lấy cốc đựng 34,16 gam hỗn hợp bột kim loại Cu muối Fe(NO3)3 rắn khan Đổ lượng nước dư khuấy hồi lâu, để phản ứng xảy đến (nếu có) Nhận...
 • 3
 • 444
 • 6

Bài tập trắc nghiệm hoá đại cương Bài 18 doc

Bài tập trắc nghiệm hoá đại cương Bài 18 doc
... etylpropanol - Câu 17: Trong phản ứng oxi hoá hữu hạn, rượu bậc dễ cho phản ứng nhất, rượu bậc hai ba dung chất oxi hoá mạnh (VD: KMnO4/H2SO4) trình oxi hoá xảy kèm theo cắt mạch cacbon: cho sản ... nhất, X là: CH3 A CH3CH2OH B CH3 - CH - CH3 C CH3 - C - CH3 OH OH D A, B E A, B, C Câu 18: Cho sơ đồ biến hoá: X +H2 Y CuO Z O2 axit isobutiric to,xt to xt Vậy X là: A CH2 = C - CH2 - OH B CH2 ... Propenal D Tất E Kết khác Câu 12: Cho glixerin tác dụng với dd HNO3 (đặc) thu hợp chất (A) chứa 18, 5% nitơ Công thức cấu tạo (A) là: A CH2ONO2 - CHONO2 - CH2ONO2 B CH2ONO2 - CHON CH2OH C CH2OH2...
 • 7
 • 361
 • 0

Bài tập trắc nghiệm hoá đại cương Bài 17 ppt

Bài tập trắc nghiệm hoá đại cương Bài 17 ppt
... (COOH)2 C CH2(COOH)2 D HO - CH2 - COOH E Avà B Câu 16: Axit elaidic C17H33 - COOH axit không no, đồng phân axit oleic Khi oxi hoá mạnh axit elaidic KMnO4 H2SO4 để cắt liên kết đôi - CH = CH - thành ... chứa giấm nước amoniac A Xút ăn da B Axit clohiđric C Quì D PP E C D dùng Câu 13: Công thức thực nghiệm chất hữu có dạng (C3H7ClO)n công thức phân tử hợp chất là: A C3H7ClO B C6H14Cl2O2 C C3H8ClO ... CH(CH2)8COOH C CH3(CH2)4CH = CH(CH2)9COOH D CH3(CH2)8CH = CH(CH2)6COOH E CH3(CH2)9CH = CH(CH2)5COOH Câu 17: Cho hợp chất: Cl X1: CH3 - CH X2: CH3 - C - OCH = CH2 Cl O X3: CH3 - C - O - CH2 - CH = CH2...
 • 6
 • 260
 • 0

Bài tập trắc nghiệm hoá đại cương Bài 16 ppt

Bài tập trắc nghiệm hoá đại cương Bài 16 ppt
... hoá rượu isopropylic B Chưng khan gỗ C Nhiệt phân CH3COOH/xt (CH3COO)2Ca D Oxi hoá cumen (isopropyl benzen) E Tất phương pháp Câu 28: Phương pháp sau dùng công nghiệp để sản xuất HCHO A Oxi hoá ... nhánh A (1) B (2) C (3) D (4) E Tất Câu 26: Cho quì tím vào phenylalanin nước: A Quì tím hoá xanh B Quì tím hoá đỏ C Quì tím không đổi màu D Khôngẽác định không rõ độ pH E Không xác định phenyl ... CH3CHO HCHO B CH3CHO C2H5CHO C C2H5CHO C3H7CHO D C3H7CHO C4H9CHO E Kết khác Câu 16: Hỗn hợp (A) gồm metanal etanal Khi oxi hoá (hiệu suất 100%) m(g) hỗn hợp (A) thu hỗn hợp (B) gồm hai axit hữu tương...
 • 6
 • 227
 • 0

Bài tập trắc nghiệm hoá đại cương Bài 15 docx

Bài tập trắc nghiệm hoá đại cương Bài 15 docx
... vận tốc phản ứng este hoá: A (I), (II), (III) B (II), (III), (IV) C (III), (IV), (I) D (IV), (I), (II) E (I), (II), (III), (IV) Câu 15: Yếu tố ảnh hưởng đến cân phản ứng este hoá A (I), (III) B ... lít CO2 (đktc) Phần 2: este hoá hoàn toàn vừa đủ thu este Khi đốt cháy este lượng nước sinh là: A 1,8g H2O B 3,6g H2O C 19,8g H2O D 2,2g H2O E Kết khác Câu 17: Muốn xét nghiệm có mặt đường nước ... A, B C Câu 11: Lý sau giải thích tính bazơ monoetylamin mạnh amniac A Nguyên tử N trạng thái lai hoá sp3 B Nguyên tử N đôi electron chưa tạo nối C Nguyên tử N có độ âm điện lớn D Ảnh hưởng đẩy...
 • 6
 • 190
 • 0

Bài tập trắc nghiệm hoá đại cương Bài 14 docx

Bài tập trắc nghiệm hoá đại cương Bài 14 docx
... đây: A Cu(OH)2 B (CH3CO)2O C dd AgNO3/NH3 D dd Br2 E H2/Ni, tA Câu 14: Phản ứng sau chứng tỏ glucozơ có dạng vòng A Phản ứng este hoá với (CH3CO)2O B Phản ứng với CH3OH/HCl C Phản ứng với Cu(OH)2 ... hở no: A IV, VI, VIII B V, VII, VIII C I, II D VI, VII E Kết khác Câu 21: Saccarozơ tác dụng với hoá chất sau đây: (1) Cu(OH)2 (2) AgNO3/NH3 o (3) H2/Ni, t (4) H2SO4 loãng, nóng A (1), (2) B (2),...
 • 6
 • 203
 • 0

Bài tập trắc nghiệm hoá đại cương Bài 13 pps

Bài tập trắc nghiệm hoá đại cương Bài 13 pps
...  số nhóm chức, R gốc hiđrocacbon C CnH2n+2Oz, CxHy(OH)z D Cả A, B, C E Kết khác Câu 13: Cho sơ đồ chuyển hoá X + H2O HgSO4 X1 +H2 CH3 - CH2 - OH Ni Vậy X là: A CH3 - CHO B CH2 = CH2 C CH  CH ... Propyl amin D Iso propyl amin E Kết khác Câu 18: Phương pháp điều chế etanol sau dùng phòng thí nghiệm: A Cho hỗn hợp khí etilen nước qua tháp chứa H3PO4 B Cho etilen tác dụng với dd H2SO4 loãng ... phenol yếu H2CO3 sục CO2 vào dd C6H5ONa ta C6H5OH (4) Phenol nước cho môi trường axit, quì tím hoá đỏ A (1), (2) B (2), (3) C (3), (1) D (1), (2), (3) E (1), (2), (3), (4) Câu 26: Trong đồng...
 • 7
 • 242
 • 0

Bài tập trắc nghiệm hoá đại cương Bài 11 docx

Bài tập trắc nghiệm hoá đại cương Bài 11 docx
... Fe2O3 + 3H2O 10 2Fe2O3 + CO to 2Fe3O4 + CO2 11 Fe3O4 + CO = Fe2O3 + CO2 A 3, 6, 11 B 3, 4, 6, 10 C 2, 5, 6, 10 D 2, 4, 5, 6, 11 E 3, 4, 5, 6, 10, 11 Câu 7: Cho 855g dd Ba(OH)2 10% vào 200g dd ... 1,28g Cu Giá trị m là: A 1,28g B 9,92g C 11, 2g D 2,28g E Kết khác Câu 16: Giả thiết câu (câu 15) Nếu hiệu suất điện phân 100% thời gian điện phân là: A 115 8s B 772s C 193s D 19,3s E Kết khác Câu ... đổi m gam chất rắn giá trị m là: A 12g B 11, 2g C 12,2g D 16g E Kết khác Câu 26: Hoà tan hoàn toàn 1,45g hỗn hợp kim loại Zn, Mg, Fe vào dd HCl dư thấy thoát 0,896 lít H2 (đktc) Đun khan dd ta...
 • 6
 • 188
 • 0

Bài tập trắc nghiệm hoá đại cương Bài 10 pot

Bài tập trắc nghiệm hoá đại cương Bài 10 pot
... lợi A B C 1, D Tất sai E Phương pháp khác Câu 10: Trong ống thuỷ tinh hàn kín, đầu để m g bột Zn, đầu để n g Ag2O Nung ống 600oC Sau kết thúc thí nghiệm thấy thành phần không khí ống không đổi, ... X2 có hoá trị không đổi Chia 4,04g X thành phần - Phần tan hoàn toàn dd loãng chứa axit HCl H2SO4 tạo 1,12 lít H2 (đktc) - Phần tác dụng hoàn toàn với dd HNO3 tạo khí NO Thể tích khí NO thoát ... Mg, Ca C Be, Ca D Ca, Sr E Mg, Sr Câu 23: Chia 1,24g hỗn hợp kim loại có hoá trị không đổi thành phần nhau: Phần bị oxy hoá hoàn toàn thu 0,78g hỗn hợp oxit Phần tan hoàn toàn H2SO4 loãng, thu...
 • 6
 • 164
 • 0

Bài tập trắc nghiệm hoá đại cương Bài 9 pot

Bài tập trắc nghiệm hoá đại cương Bài 9 pot
... CaOCl2 sản phẩm kĩ thuật (%) A 31 54 ,9 B 25,5 60 C 15 27,4 D 29 40,5 E Kết khác Câu 8: Hoà tan vào nước 7,14g hỗn hợp muối cacbonat cacbonat axit kim loại hoá trị Sau đổ thêm vào dd thu 0,672 ... loại tan hoàn toàn H2SO4 loãng dư thấy có 0,336 lít khí thoát (đktc) Khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan thu (gam) A B 2,4 C 3 ,92 D 1 ,96 E Kết khác Câu 11; Thể tích dd H2SO4 0,5M tối thiểu để ... khác Câu 13: Hỗn hợp X gồm khí H2S CO2 có tỉ khối H2 dx = 19, 5 Thành phần % theo khối lượng hỗn hợp (%) A 50 50 B 59, 26 40,7 C 43, 59 56,41 D 35,5 64,5 E Tất sai thiếu kiện Câu 14: Trộn lẫn 100...
 • 5
 • 178
 • 1

Bài tập trắc nghiệm hoá đại cương Bài 5 docx

Bài tập trắc nghiệm hoá đại cương Bài 5 docx
... Nguyên tử khối Fe, số nơtron có hạt nhân nguyên tử đồng vị là: A 56 ,01; 30 C 54 , 08; 28 B 53 ,966; 28 D 56 ,96; 31 E 58 ,03; 32 Câu 15: Phát biểu sau hệ định luật Avôgađrô A Ở điều kiện nhiệt độ áp ... phần % theo số mol A X4, X5, X6 B X1 X2 C X3 X4 D X1, X2, X3, X4, X5 E Tất sai Câu 19: Hỗn hợp có % theo số mol % theo thể tích A X1, X5 B X2, X3 C X1, X4 D X5, X6 E X4, X5 Câu 20: Hỗn hợp có % ... tích hạt nhân Z (5) Nguyên tử có số khối A A (1) B (2) C (3) D (4) E (5) Câu 24: Một nguyên tử R có tổng số hạt 1 15 Số hạt mang điện tích nhiều số hạt không mang điện tích 25 hạt Số thứ tự R...
 • 7
 • 224
 • 2

Bài tập trắc nghiệm hoá đại cương Bài 4 ppt

Bài tập trắc nghiệm hoá đại cương Bài 4 ppt
... A (1), (4) , (5), (6) B (1), (4) , (5), (6), (7) C (1), (4) , (5) D (4) , (5), (6), (7) (8) E Kết khác Câu 9: Hãy cho biết phân tử sau phân tử có độ phân cực liên kết cao nhất: CaO, MgO, CH4, AlN, ... Cl (3); Na2CO3 (4) ; AlBr3 (5); cho độ âm điện: K (0,8); F (4) ; N (3); H (2,1); Br (2,8); Na (0,9); C (2,5); O (3,5); Al (1,5) A (1), (2), (3) B (1), (4) C (1), (4) , (5) D (2), (4) , (5) E (3), ... có liên kết cho nhận: N2, AgCl, HBr, NH3, H2O2, NH4NO2 A NH4NO2 C NH4NO2 H2O2 B NH4NO2 N2 D N2 AgCl E Không có phân tử có liên kết cho nhận Câu 14: Hỗn hợp X gồm khí CO2 N2 có tỉ khối H2 d = 18...
 • 6
 • 214
 • 2

Bài tập trắc nghiệm hoá đại cương Bài 3 pdf

Bài tập trắc nghiệm hoá đại cương Bài 3 pdf
... 1s22s22p63s23p64s2 ion tạo từ X có cấu sau: A 1s22s22p63s23p64s2 B 1s22s22p63s23p6 C 1s22s22p63s23p64s24p6 D 1s22s22p63s2 E Tất sai Câu 27: Trong trường hợp sau không chứa mol NH3 A 200 cm3 dd NH3 5M ... trường hợp sau không chứa mol NH3 A 200 cm3 dd NH3 5M B 17g NH3 C 500 cm3 dd NH3 có 3, 4g NH3 100 cm3 D 22,4 dm3 dd NH3 1M E 22,4 dm3 khí NH3 đktc Câu 28: Trong chất sau, chất tan nước nhiều C2H5OH, ... C 1s22s22p63s1 D 1s22s22p63s2 E Tất câu Câu 21: Số oxy hoá N xếp theo thứ tự tăng dần sau: A NO < N2O < NH3 < NO3B NH4+ < N2 < N2O < NO < NO2- < NO3C NH3 < N2 < NO2- < NO < NO3D NH3 < NO < N2O...
 • 6
 • 240
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài tập trắc nghiệm hoá đại cương về kim loạibài tập trắc nghiệm hóa đại cương a1bài tập trắc nghiệm hóa đại cương có đáp ánbài tập trắc nghiệm hóa đại cương đại họcbài tập trắc nghiệm hóa đại cương b2bài tập trắc nghiệm hóa đại cương b1bài tập trắc nghiệm hóa đại cương bbài tập trắc nghiệm hóa đại cương 1bài tập trắc nghiệm hóa đại cương dành cho bậc đại họcbài tập trắc nghiệm hóa đại cương kim loại 12ôn tập trắc nghiệm hóa đại cươngbài toán trắc nghiệm hóa đại cươngbài tập trắc nghiệm chương đại cương về kim loạibài toán trắc nghiệm hóa đại cương chuong12bài tập trắc nghiệm chương đại cương kim loạiSKKN: Rèn kỹ năng “Giải toán tìm quy luật của một dãy số” cho học sinh lớp 6Bi kip giai he phuong trinh bang casio nguyen the lucTăng cường thu hút đầu tư nước ngoài từ Nhật Bản của tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ))leader market 2 inter downBO CAU HOI TRAC NGHIEM ON TAP SINHĐỀ THI THỬ TOÁN 2017 CHUYÊN KÈM GIẢI CHI TIẾTLY THUYET VAT LY 12 TOAN TAP CO DAP ANKI THUAT GIAI NHANH BAI TOAN HOA HOC CO GIAI CHI TIETVỀ HỌC CHẾ TÍN CHỈ VÀ VIỆC ÁP DỤNG Ở VIỆT NAM20 DE THI THU VAT LI 2017 CO LOI GIAI CHI TIETTác động của tự do hóa tài khoản vốn tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam (LA tiến sĩ))Hàm lượng oxi trong dầu mỏ12Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ))Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 56 tuổi tại trường mầm non Nga ThiệnMột số biện pháp chỉ đạo thực hiện giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non tại trường mầm non Nga GiápMỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO GIÁO VIÊN LÀM ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA YÊNMỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẦM NON NGA ĐIỀNThuyết trình về cảm biến ÁP SuấtBỘ đề THI CHUẨN cấu TRÚC TOÁN 2017 CHÍ BẰNGEssentials of investments 9e by BODIE KANE and MARCUS
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập