Ngôn ngữ lập trình hàm

Ngôn ngữ lập trình hàm

Ngôn ngữ lập trình hàm
... NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH HÀM Ngôn ng l p trình hàm đư c thi t k d a hàm toán h c (ngôn ng không l nh) Hàm m t s tương ng gi a ph n t c a m t t p h p (mi ... khác (mi n giá tr ) B n ch t ngôn ng l p trình hàm: mô ph ng hàm toán h c; chương trình đ nh nghĩa hàm áp d ng hàm; th c hi n chương trình đánh giá áp d ng hàm NGÔN NGỮ LISP Ðư c J MAC CARTHY vi ... (ĐK2 BT2) (ĐKn BTn) (T BTn+1) ) NGÔN NGỮ LISP Hàm ngư i l p trình đ nh nghĩa Đ nh nghĩa hàm: (defun (danh sách tham s ) ) G i hàm: (tên hàm tham s ) Ví d : (defun bp(n)...
 • 12
 • 168
 • 0

Bài giảng ngôn ngữ lập trình C - Hàm

Bài giảng ngôn ngữ lập trình C - Hàm
... dễ quản lý quản lý chương trình ban đầu © 2004 Trần Minh Châu FOTECH VNU Chương 5 3.2 C c thành phần chương trình C+ + • C c module: hàm( function) lớp(class) • C c chương trình sử dụng module ... return return Chương 53 3.13 Ví dụ sử dụng đệ quy: chuỗi Fibonacci • Thứ tự th c – return fibonacci( n - ) + fibonacci( n - ); • Không x c định hàm th c trư c C+ + không qui định – Chỉ c phép &&, ... Minh Châu FOTECH VNU 61 3.16 Hàm Inline • Hàm inline – Từ khóa inline đặt trư c hàm – Yêu c u trình biên dịch chép mã vào chương trình thay cho vi c tạo lời gọi hàm • Giảm chi phí gọi hàm (function-call...
 • 43
 • 2,168
 • 8

Ngôn ngữ lập trình bằng sơ đồ hàm logic tiêu chuẩn

Ngôn ngữ lập trình bằng sơ đồ hàm logic tiêu chuẩn
... gian Cấu hình đồ khối đếm thời gian Bộ đếm xung thời gian S5 Bộ đếm xung mở rộng S5 Bộ đếm thời gian trễ S5 Bộ đém trễ có nhớ Bộ đếm sớm S5 Các lệnh đếm Cấu trúc từ đếm Cấu hình đồ khối đếm...
 • 11
 • 313
 • 1

Sử dụng ngôn ngữ lập trình c# xấp xỉ hàm số bằng đa thức nội suy

Sử dụng ngôn ngữ lập trình c# xấp xỉ hàm số bằng đa thức nội suy
... Trình bày số định nghĩa tính chất đa thức nội suy, đa thức nội suy Lagrange, đa thức nội suy Newton, kiến thức sở để thiết lập chơng trình tính giá trị hàm y mốc nội suy cho nhờ đa thức nội suy ... (lùi) tính lại từ đầu thêm mốc nội suy Chơng THIếT LậP CHƯƠNG TRìNH BằNG NGÔN NGữ LậP TRìNH c# 2.1 Giới thiệu C# 2.1.1 C# gì? C# ngôn ngữ lập trình đa toàn diện C# đợc phát triển bở Microsoft ... thuyết đa thức nội suy Lagrange đa thức nội suy Newton làm công cụ để giả toán tìm giá trị hàm điểm biết mốc nội suy cho trớc Giới thiệu tổng quát ngôn ngữ lập trình visual C# Viết chơng trình...
 • 33
 • 1,172
 • 3

Tài liệu Ngôn ngữ lập trình C++ Chương 3 – Hàm docx

Tài liệu Ngôn ngữ lập trình C++ Chương 3 – Hàm docx
... fig 03_ 08.cpp (1 of 3) // contains function prototype for rand 23 ©2004 Trần Minh Châu FOTECH VNU 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... boxVolume( 10, 5, ) ...
 • 43
 • 263
 • 1

Tài liệu Ngôn ngữ lập trình C/C++: Chương 6: Hàm và cấu trúc potx

Tài liệu Ngôn ngữ lập trình C/C++: Chương 6: Hàm và cấu trúc potx
... chương trình Mỗi chức chương trình cài đặt nhiều hàm – Nên hàm gọi chương trình con” • Phân loại: C phân làm loại hàm: Hàm main: hàm chương trình Hàm con: hàm lại Hàm Cấu trúc hàm: gồm ... • Cấu trúc chương trình Hàm Cách tổ chức chương trình Một số loại biến đặc biệt chương trình Cấu trúc chương trình • Mô hình hướng chức main F1 F1.1 F1.2 F2 F1.3 F2.1 F2.2 F3 F2.3 F3.1 F3.2 Cấu ... Cấu trúc chương trình • VD: chức chương trình giải PT bậc main Nhập hệ số Tính delta Tính nghiệm Hàm • • • • Khái niệm Phân loại Cấu trúc hàm Các thao tác hàm Hàm • Khái niệm: – Là đơn vị chức chương...
 • 37
 • 292
 • 1

Ngôn ngữ lập trình C++ - Chương 3 – Hàm docx

Ngôn ngữ lập trình C++ - Chương 3 – Hàm docx
... fig 03_ 08.cpp (1 of 3) // contains function prototype for rand 23 ©2004 Trần Minh Châu FOTECH VNU 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... numbers: 99 .32 37 .3 27.1928 Maximum is: 99 .32 Enter three floating-point numbers: 1.1 3. 333 2.22 Maximum is: 3. 333 ©2004 Trần Minh Châu Enter three floating-point numbers: 27.9 14 .31 88.99 FOTECH ... boxVolume( 10, 5, ) ...
 • 43
 • 226
 • 0

Kỹ thuật lập trình - Ngôn ngữ lập trình C - Hàm doc

Kỹ thuật lập trình - Ngôn ngữ lập trình C - Hàm doc
... hàm tương t c với mã lệnh hay liệu định nghĩa hàm kh c hai hàm c phạm vi kh c Trong C, tất hàm c m c phạm vi Nghĩa là, hàm định nghĩa bên hàm kh c Chính lý mà C ngôn ngữ c u tr c khối mặt kỹ ... tất tham chiếu đến tên bên khối chứa định nghĩa biến c c kết hợp với biến c c mà biến toàn c c C c biến toàn c c lưu trữ vùng c định nhớ C c biến toàn c c hữu dụng nhiều hàm chương trình sử ... gọi hàm phép, định nghĩa hàm bên hàm kh c không chấp nhận C 15.11 Hàm chương trình nhiều tập tin C c chương trình tạo nhiều tập tin Những chương trình tạo hàm lớn, hàm chiếm tập tin C ng biến chương...
 • 20
 • 155
 • 0

Kỹ thuật lập trình - Ngôn ngữ lập trình C - Hàm (tt) ppsx

Kỹ thuật lập trình - Ngôn ngữ lập trình C - Hàm (tt) ppsx
... th c c sau: Lưu tập tin với tên functionI .C Biên dịch tập tin, functionI .C Th c thi chương trình, functionI .C Trở trình soạn thảo Một kết kết th c thi chương trình hình 16.1.Kết chương trình ... Kết functionI .C 1.2 Sử dụng tham số hàm C c tham số sử dụng để chuyển truyền thông tin đến hàm C c chuỗi định dạng danh sách biến đặt bên c p dấu ngo c () hàm tham số 16.2.1 Định nghĩa hàm c tham ... functionII .C Th c thi chương trình, functionII .C Trở trình soạn thảo Kết chương trình minh họa hình 16.2 Một ví dụ kết th c thi chương trình trình bày hình 16.2 Hình 16.2: Kết I functionII .C Hàm 233...
 • 5
 • 184
 • 0

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C - Hàm, Chương trình con docx

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C - Hàm, Chương trình con docx
... Chuẩn hóa chuỗi • Đếm số lần xuất chuỗi chuỗi lớn Lập trình C Hàm - CT 48 Wednesday, July 9, 2014 C c loại biến CT • • • • Biến toàn c c Biến c c Biến tĩnh Biến hàm main() Lập trình C Hàm - CT ... in all functions -Locally -Only be accessed in one function -Locally -Only be accessed in one function -Locally -Only be accessed in main() Lập trình C Hàm - CT 51 ... 2014 C c loại biến CT (2) Toàn c c C c Tĩnh Trong main - At the top of the program - Outside all functions - At the beginning of the function - Inside each function - At the beginning of the function...
 • 57
 • 519
 • 0

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C/C++: HÀM doc

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C/C++: HÀM doc
... power(int, int); 6.6 Hàm nguyên m u (prototype) Hàm nguyên m u m t d ng khai báo hàm Thông báo cho trình biên d ch bi t ki u d li u hàm tr l i, ki u, s l c a tham s c truy n cho hàm ng th t Không ... t ph i có hàm nguyên m u Trình biên d ch C s t t o hàm nguyên m u ng m nh n u l p trình viên không khai báo hàm nguyên m u u i m: d báo c t tr c v l i có th x y c tính quan tr ng c a hàm nguyên ... c a t p h ng trình, ch th #include c s d ng 6.8 M t s hàm th vi n chu n Ph n gi i thi u m t s hàm hay hàm c a vào ph l c c s d ng th vi n chu n Danh sách y Hàm thao tác v i ký t : Hàm nh n tham...
 • 4
 • 53
 • 0

slike ngôn ngữ lạp trình nguyễn văn linh chương 8 lập trình hàm

slike ngôn ngữ lạp trình nguyễn văn linh chương 8 lập trình hàm
... Nguyen Van Linh - Programing Language - Chapte r8 CÁC HÀM NHẬP XUẤT • LOAD( ) • (READ) • (PRINT e) • (PRINC e) • (TERPRI) Nguyen Van Linh - Programing Language - Chapte r8 HƯỚNG ... - Programing Language - Chapte r8 LISP: GIỚI THIỆU Được J MAC CARTHY viết năm 19 58 Phát triển mạnh vào đầu những năm 80 Cú pháp đơn gỉan Là một ngôn ngữ mạnh Mềm dẻo và dễ ... logic AND, OR, NOT • Các hàm điều khiển IF, COND, PROGN, PROG1 Nguyen Van Linh - Programing Language - Chapte r8 HÀM DO NGƯỜI DÙNG ĐỊNH NGHĨA Cú pháp: (defun (Các tham số...
 • 10
 • 105
 • 0

Sổ tay thư viện hàm ngôn ngữ lập trình C

Sổ tay thư viện hàm ngôn ngữ lập trình C
... if(iscntrl (c2 )) printf("\nc2 is control character"); else printf("\nc2 is NOT control character"); getch(); } Kết quả: c1 is control character c2 is control character vncoding.net Page Thư viện hàm ... printable character"); else printf("\nc2 is NOT printable character"); getch(); } Kết quả: c1 is printable character c2 is NOT printable character vncoding.net Page Thư viện hàm ngôn ngữ lập trình C ... NOT printing character"); getch(); } Kết quả: c1 is printing character c2 is printing character vncoding.net Page 11 Thư viện hàm ngôn ngữ lập trình C int ispunct(int c) ; Parameter: c : tham số...
 • 121
 • 392
 • 3

Bài giảng ngôn ngữ lập trình c chương 4 hàm

Bài giảng ngôn ngữ lập trình c  chương 4 hàm
... niệm hàm Hàm đoạn chương trình th c trọn vẹn c ng vi c định Nó chia c t c ng vi c lớn thành c ng vi c nhỏ Điều quan trọng hàm giúp để làm lại làm trư c thay phải đầu ch c dùng nhiếu lần đoạn chương ... th c Dùng hàm kiểu void hàm c tính chất th c hành động hàm c tính chất tính toán trả l c nhiều giá trị    Nguyên mẫu hàm Về nguyên t c gọi hàm hàm phải định nghĩa trư c, không chương trình ... biến c c có biến nằm hàm gọi biến toàn c c, biến sử dụng nơi chương trình tồn suốt thời gian chương trình th c • • • • • • • • • • • • Hàm kiểu void Khi hàm không trả giá trị nào, hàm gọi hàm...
 • 17
 • 57
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bản chất của ngôn ngữ lập trình hàmcác hàm trong ngôn ngữ lập trình chàm trong ngôn ngữ lập trình chàm trong ngôn ngữ lập trìnhcâu 3 trong ngôn ngữ lập trình pascal hàm upcase ch cho biết kết quả làngôn ngữ lập trìnhngôn ngữ lập trìnhngôn ngữ lập trình pascalngôn ngữ lập trình c++ngôn ngữ lập trình cngôn ngữ lập trình pascalngôn ngữ lập trình phpngôn ngữ lập trình phngôn ngữ lập trình cngôn ngữ lập trình javaPhân tích chi tiết tác phẩm Đời thừa (Nam Cao)Quản lý chi ngân sách nhà nước về xây dựng cơ bản cho giáo dục trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phân tích chi tiết tác phẩm Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi)Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đông á chi nhánh nha trang (tt)Giải pháp mở rộng cho vay nông nghiệp nông thôn tại các chi nhánh NHNoPTNT duyên hải miền trung (tt)Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh liên chiểu (tt)Đề thi học sinh giỏi quốc gia môn địa lý lớp 12 có hướng dẫn và đáp ánQuản lý hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh ở các trường THCS thành phố Thái NguyênHoàn thiện hệ thống thông tin công tác quản lý sinh viên tại trường cao đẳng thương mại (tt)Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại bưu điện tỉnh quảng nam (tt)Marketing chiến lược tại công ty TNHH MTV lữ hành vitours (tt)Nâng cao sự hài lòng của người học đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường cao đẳng nghề số 1 bộ quốc phòngTăng cường kiểm soát nội bộ đối với doanh thu và tiền thu bán hàng tại trung tâm dịch vụ và thương mại hàng không đà nẵng (tt)Tổ chức thông tin kế toán phục vụ kiểm soát chi phí tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình đô thị đà nẵng (tt)Hanbok Trang phục truyền thống của Hàn QuốcHoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ chi phí và doanh thu tại công ty TNHH MTV cấp thoát nước phú yên (tt)Tìm hiểu thân phận người phụ nữ thông qua kiến trúc nhà truyền thống của Hàn QuốcHoàn thiện chính sách sản phẩm tại công ty thông tin di động mobifone (tt)Hoàn thiện công tác đảm bảo tiền vay bằng tài sản tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bình định (tt)Phân tích chi tiết tác phẩm Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập