NGHIÊN cứu cơ sở dữ LIỆU TRONG bộ NHỚ GIẢI QUYẾT bài TÓAN đa GIAO DỊCH (2012)

Nghiên cứu sở dữ liệu trong bộ nhớ giải quyết bài toán đa giao dịch

Nghiên cứu cơ sở dữ liệu trong bộ nhớ giải quyết bài toán đa giao dịch
... TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NGUYỄN VĂN TÙNG NGHIÊN CỨU CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG BỘ NHỚ GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN ĐA GIAO DỊCH Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số: 60.48.01 LUẬN VĂN THẠC ... MỞ ĐẦU .1 Chƣơng GIẢI PHÁP THỜI GIAN THỰC CHO GIAO DỊCH CƠ SỞ DỮ LIỆU 1.1 Xu hƣớng giao dịch sở liệu thời gian thực 1.2 Khái quát giao dịch sở liệu .4 1.2.1 Khái niệm ... thái giao dịch 1.3 Bài toán đa giao dịch ứng dụng trực tuyến 1.4 Giải pháp sử dụng sở liệu nhớ .8 1.5 Lợi sử dụng sở liệu nhớ 12 1.6 Kết luận chƣơng 14 Chƣơng CƠ...
 • 78
 • 198
 • 0

Hệ chuyên gia và sở dữ liệu trong bộ nhớ tri thức (LV01000)

Hệ chuyên gia và cơ sở dữ liệu trong bộ nhớ tri thức (LV01000)
... (1) sở tri thức chuyên gia lĩnh vực kiến thức sẵn có sử dụng để giải vấn đề cho thuộc lĩnh vực (2) sở tri thức hệ chuyên gia nhớ tri thức lĩnh vực Một hệ chuyên gia gồm ba thành phần sở tri ... bảo liệu có cố · 31 CHƯƠNG 2: HỆ CHUYÊN GIA VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG BỘ NHỚ TRI THỨC 2.1 Các phương pháp thu thập tri thức Trong trình nghiên cứu hệ chuyên gia, bước thu thập thông tin tri thức ... 30 1.4.3 sở liệu 30 CHƯƠNG 2: HỆ CHUYÊN GIA VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG BỘ NHỚ TRI THỨC 31 2.1 Các phương pháp thu thập tri thức 31 2.1.1 Thu thập tri thức trình...
 • 65
 • 66
 • 0

Nghiên cứu sở dữ liệu song song và ứng dụng trong việc tính cước khách hàng VNPT Phú Yên

Nghiên cứu cơ sở dữ liệu song song và ứng dụng trong việc tính cước khách hàng VNPT Phú Yên
... máy tính song song, phân loại máy tính song song mô hình lập trình song song [3],[5]  Chương 3: Ứng dụng CSDL song song việc tính cước khách hàng VNPT Phú Yên xây dựng ứng dụng tính cước cho khách ... dựng ứng dụng tính cước khách hàng sở liệu song song thiết lập Phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu tài liệu, nghiên lý thuyết xử lý song song, hệ sở liệu song song lý thuyết thiết kế CSDL song song, ... hiệu vào thời điểm cụ thể tháng Với mong muốn sử dụng kiến thức học vào công việc ngày Viễn Thông Phú Yên, mạnh dạn chọn đề tài Nghiên cứu sở liệu song song ứng dụng việc tính cước khách hàng VNPT...
 • 75
 • 170
 • 1

Nghiên cứu sở dữ liệu suy diễn ứng dụng xây dựng hệ thống tìm đường đi

Nghiên cứu cơ sở dữ liệu suy diễn ứng dụng xây dựng hệ thống tìm đường đi
... phức tạp liệu 1 Nhu cầu hệ quản trị sở liệu hệ Do nhu cầu thực tế nghiên cứu ứng dụng, hệ hệ quản trị sở liệu đề xuất Đó sở liệu hướng đối tượng, sở liệu suy diễn sở liệu phân tán 1 Hạn chế hệ quản ... Nghiên cứu sở liệu suy diễn ứng dụng xây dựng hệ thống tìm đường đi để giải toán đặt nêu 2 CHƯƠNG 1: LẬP TRÌNH LOGIC VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU 1 Giới thiệu 1 Các mốc phát triển lập luận logic sở liệu ... triển lập luận logic sở liệu suy diễn; nhu cầu sở liệu suy diễn; nhu cầu hệ quản trị sở liệu; sở liệu hạn chế hệ quản trị sở liệu quan hệ; mô hình liệu mô hình liệu suy diễn; đồng thời giới thiệu...
 • 15
 • 214
 • 2

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin Nghiên cứu sở dữ liệu suy diễn và ứng dụng

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin Nghiên cứu cơ sở dữ liệu suy diễn và ứng dụng
... quan hệ, CSDL suy diễn có khả lƣu trữ lƣợng lớn thông tin nhƣ việc suy diễn thông tin Các hệ hỗ trợ định, hệ chuyên gia lĩnh vực có ứng dụng kỹ thuật CSDL suy diễn Ngoài đƣợc ứng dụng rộng rãi ... nghiên cứu ứng dụng vấn đề có ý nghĩa lý thuyết thực tiễn 1.3 Nội dung luận văn Tên đề tài: Nghiên cứu sở liệu suy diễn ứng dụng Luận văn gồm chƣơng: Chƣơng 1: Tổng quan Nội dụng chính: Trình ... luận nhƣ sau: Lập luận theo cách suy diễn: Con ngƣời dùng lập luận suy diễn để rút thông tin từ thông tin biết Các thông tin có quan hệ logic với Lập luận suy diễn dùng kiện toán gọi tiên đề kiến...
 • 87
 • 208
 • 0

nghiên cứu sở dữ liệu suy diễn và ứng dụng

nghiên cứu cơ sở dữ liệu suy diễn và ứng dụng
... tin khả suy diễn thông tin 3 sở liệu suy diễn 3.2 Định nghĩa  CSDL suy diễn CSDL có khả suy diễn số kiện (tri thức) từ kiện (tri thức) có, lưu trữ CSDL ban đầu 3 sở liệu suy diễn 3.3 ... thật, cho phép biểu diễn thông tin sở biết CSDL 3 sở liệu suy diễn 3.3 Cấu trúc Sự kiện Luật suy diễn RBTV  Tập luật suy diễn (rules) Luật suy diễn vị từ diễn tả quy luật suy diễn mà ta công ... trúc Sự kiện Luật suy diễn RBTV Cấu trúc chung CSDL suy diễn gồm phần chính: tập kiện (facts), tập luật suy diễn (rules) RBTV sở liệu suy diễn 3.3 Cấu trúc Sự kiện Luật suy diễn RBTV  Tập kiện...
 • 27
 • 294
 • 0

Nghiên cứu sở dữ liệu hướng đối tượng và áp dụng vào bài toán cụ thể với hệ quản trị DB40

Nghiên cứu cơ sở dữ liệu hướng đối tượng và áp dụng vào bài toán cụ thể với hệ quản trị DB40
... dụng sở liệu hƣớng đối tƣợng với hệ quản trị DB4O 6 Chƣơng CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU HƢỚNG ĐỐI TƢỢNG 1.1 .Cơ sở liệu hướng đối tượng 1.1.1 Mô hình hƣớng đối tƣợng Một sở liệu ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VŨ ĐỨC HUY NGHIÊN CỨU CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VÀ ÁP DỤNG VÀO BÀI TOÁN CỤ THỂ VỚI HỆ QUẢN TRỊ DB4O Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Mã ... Ứng dụng sở liệu hướng đối tượng Sau số ứng dụng hệ quản trị sở liệu hƣớng đối tƣợng [5]:  Spain‟s AVE sử dụng hệ quản trị sở liệu Db4o xây dựng hệ thống điều khiển tàu tốc độ cao với 30.000 đối...
 • 94
 • 681
 • 2

Tiểu luận môn sở dữ liệu nâng cao NGHIÊN CỨU SỞ DỮ LIỆU SUY DIỄN VÀ ỨNG DỤNG

Tiểu luận môn cơ sở dữ liệu nâng cao NGHIÊN CỨU CƠ SỞ DỮ LIỆU SUY DIỄN VÀ ỨNG DỤNG
... ĐẦU Suy diễn Logic, lập luận suy diễn hay suy diễn lập luận mà kết luận rút từ kiện biết trước theo kiểu: tiền đề kết luận phải Nghĩa kiện cho trước đòi hỏi kết luận Kiểu lập luận khác với lập luận ... logic để diễn tả câu CSDL, người ta dùng logic để diễn tả câu hỏi điều kiện toàn vẹn.ệu quan hệ E.F Codd đề xuất vào năm 1970 22 sở liệu suy diễn 1) Mô hình sở liệu suy diễn Mô hình liệu gồm: ... loại suy lập luận quy nạp, tiền đề tiên đoán xác suất cao kết luận không đảm bảo kết luận Suy diễn định nghĩa kiểu suy luận từ trường hợp tổng quát tới trường hợp cụ thể hơn, suy luận mà kết luận...
 • 57
 • 161
 • 0

luận văn: sở dữ liệu trên bộ nhớ (in memory DB) và ứng dụng trong hệ thống phần mềm cần xử lý sở dữ liệu hiệu năng cao

luận văn: cơ sở dữ liệu trên bộ nhớ (in memory DB) và ứng dụng trong hệ thống phần mềm cần xử lý cơ sở dữ liệu hiệu năng cao
... NGHỆ THÔNG TIN HOÀNG TRÍ NHÂN CƠ SỞ DỮ LIỆU TRÊN BỘ NHỚ (IN- MEMORY DB) ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG PHẦN MỀM CẦN XỬ LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU HIỆU NĂNG CAO Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Quản ... luận sở liệu nhớ - Chương 2: sở khoa học sở liệu nhớ - Chương 3: Các sản phẩm sở liệu nhớ - Chương 4: Thử nghiệm sở liệu nhớ - Kết luận Hướng nghiên cứu 10 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN ... liệu ổ cứng, SSD, nhớ cho thấy sử dụng sở liệu nhớ hướng đắn sở liệu nhớ (In- memory database) sở liệu quan hệ dựa nhớ, bỏ qua thao tác truy cập ổ đĩa cứng cách lưu trữ xử liệu nhớ Nó gọi...
 • 76
 • 463
 • 3

sở dữ liệu trên bộ nhớ (in memory DB) và ứng dụng trong hệ thống phần mềm cần xử lý sở dữ liệu hiệu năng cao

Cơ sở dữ liệu trên bộ nhớ (in  memory DB) và ứng dụng trong hệ thống phần mềm cần xử lý cơ sở dữ liệu hiệu năng cao
... liệu ổ cứng, SSD, nhớ cho thấy sử dụng sở liệu nhớ hướng đắn sở liệu nhớ (In- memory database) sở liệu quan hệ dựa nhớ, bỏ qua thao tác truy cập ổ đĩa cứng cách lưu trữ xử liệu nhớ Nó gọi ... sở luận sở liệu nhớ - Chương 2: sở khoa học sở liệu nhớ - Chương 3: Các sản phẩm sở liệu nhớ - Chương 4: Thử nghiệm sở liệu nhớ - Kết luận Hướng nghiên cứu TÀI LIỆU THAM KHẢO ... tên khác Main memory database (cơ sở liệu nhớ chính) real-time database (cơ sở liệu thời gian thực) Khác biệt sở liệu nhớ với sở liệu truyền thống sử dụng nhớ (RAM) để lưu trữ liệu Khi tốc...
 • 4
 • 114
 • 0

Nghiên cứu sở dữ liệu địa chính và bài toán cập nhật biến động đất đai ở Việt Nam

Nghiên cứu cơ sở dữ liệu địa chính và bài toán cập nhật biến động đất đai ở Việt Nam
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT ĐINH HẢI NAM NGHIÊN CỨU CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH VÀ BÀI TOÁN CẬP NHẬT BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI VIỆT NAM Ngành : Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ Mã ... địa chính, đáp ứng công tác cập nhật biến động không gian thuộc tính Từ lý đặt vấn đề nghiên cứu sở liệu địa toán cập nhật biến động đất đai Việt Nam cần thiết Mục đích nghiên cứu luận án - Nghiên ... dựng sở liệu địa 13 1.2.2 Công tác cập nhật biến động đất đai 22 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CẤU TRÚC CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM 26 2.1 Xây dựng cấu trúc liệu...
 • 152
 • 85
 • 1

nghiên cứu sở dữ liệu thiết kế chung cư thấp tầng

nghiên cứu cơ sở dữ liệu thiết kế chung cư thấp tầng
... chung không đảm bảo + Tốn diện tích GT hành lang công cộng dài *Phân loại : a Chung hành lang : a Chung hành lang : b Chung hành lang bên: c Chung kiểu thông tầng (lệch tầng) : c Chung ... lối • Giải pháp kết cấu có ảnh hưởng đến giải pháp kiến trúc nhà chung Hiện nhà chung thấp tầng phần lớn dùng kết cấu BTCT, kết cấu thép hình kết hợp với BTCT dự ứng lực, kết cấu hỗn hợp ... thấp tầng bố trí không gian tầng hầm hay trệt,hoặc tầng Hệ thống gen kỹ thuật: điện, nước, PCCC, thông tin, an ninh… phải quan tâm nghiên cứu tính toán từ giai đoạn đầu trình thiết kế • Tuỳ...
 • 50
 • 615
 • 2

Nghiên cứu sở dữ liệu suy diễn với phần mềm DES và ứng dụng

Nghiên cứu cơ sở dữ liệu suy diễn với phần mềm DES và ứng dụng
... VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU SUY DIỄN 1.1 Giới thiệu chung 1.2 sở liệu suy diễn 1.2.1 Sự hình thành sở liệu suy diễn 1.2.2 Các thành phần sở liệu suy diễn 1.2.3 Mô hình sở liệu suy ... phần mềm DES, phần mềm xây dựng để giải toán CSDL suy diễn Do luận văn chọn đề tài Nghiên cứu sở liệu suy diễn với phần mềm DES ứng dụng để giải vấn đề đặt  Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu ... có khả suy luận bên sở Cần có khả quản lý lượng liệu! thông tin lớn! CƠ SỞ DỮ LIỆU SUY DIỄN Dữ liệu + Tri thức Hình 1.1 Sự hình thành sở liệu suy diễn 1.2.2 Các thành phần sở liệu suy diễn Để...
 • 83
 • 287
 • 0

Nghiên cứu sở dữ liệu đối tượng chuyển động và ứng dụng

Nghiên cứu cơ sở dữ liệu đối tượng chuyển động và ứng dụng
... trị sở liệu 1.2 sở liệu đối tƣợng chuyển động 1.2.1 Điểm chuyển động 1.2.2 Vùng chuyển động 1.2.3 Đặc tính đối tƣợng chuyển động 10 1.2.4 Mô hình liệu ... VỀ CSDL ĐỐI TƢỢNG CHUYỂN ĐỘNG VÀ CÁC CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN 1.1 sở liệu 1.1.1 Đị nh nghĩa sở d liệu sở liệu tập hợp liệu có liên quan với nhau, đƣợc lƣu trữ máy tính, có nhiều ngƣời sử dụng đƣợc ... ; • Chuyển động thực thể với mức độ: vùng chuyển động Một ứng dụng đối tƣợng chuyển động ta thực ứng dụng giám sát để mô hình hóa truy vấn đối tƣợng chuyển động, sử dụng phƣơng pháp...
 • 74
 • 52
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu cơ sở dữ liệu suy diễnnghiên cứu cơ sở dữ liệuđề tài nghiên cứu cơ sở dữ liệucơ sở dữ liệu trong quản lýcơ sở dữ liệu trong accesslập trình cơ sở dữ liệu trong ccơ sơ dữ liệu trong excel 2010cơ sở dữ liệu trong excelcơ sở dữ liệu trong tin họccơ sở dữ liệu trong microsoft net framework phần 4cơ sở dữ liệu trong microsoft net framework phần 3cơ sở dữ liệu trong microsoft net framework phần cuốicơ sở dữ liệu trong microsoft net framework phần 1cơ sở dữ liệu trong microsoft net framework phần 2attach cơ sở dữ liệu trong microsoft sql server 2008Đề xuất các giải pháp đảm bảo chất lượng thi công đường asphalt luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý xây dựngĐề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đấu thầu xây lắp tại ban quản lý các dự án nông nghiệp thủy lợi hà nộiĐề xuất giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu của công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại đức tuệĐề xuất mô hình quản lý dự án theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 2008 cho ban quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn vĩnh phúcBÁO cáo THỰC tâp CÔNG TY dược hâu GIANGNMCR truy xuat nguon goc NMCRTiểu luận các yếu tố thương hiệu tác động đến lòng trung thành của sinh viên đại học công nghiệp thực phẩm thành phố HCMGiải pháp quản lý nâng cao chất lượng thiết kế công trình xây dựng tại công ty ADCCGiải pháp tăng cường công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng giai đoạn thực hiện đầu tư các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện đầm hà, tỉnh QUảng ninh áp dụng tại công trình kè bờ sông thị trấn đầm hàghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng các công trình đê điều trên địa bàn huyện yên phong tỉnh bắc ninhĐầu tư theo hình thức Bot trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông ở Việt Nam - Thực trạng và giải phápGiải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tai Hotel Continental Saigoiện pháp cổ phần hóa bệnh viện công trên địa bàn thành phố Hồ Chí MinhQuản trị marketing đối thủ và vị thế cạnh tranh của VinasunCâu hỏi trắc nghiệm môn Ngữ văn lớp 6 học kì 2Văn mẫu lớp 6: Kể lại một buổi sinh hoạt lớpBộ đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 năm học 2016 2017Lập kế hoạch quảng cáo cho công ty bảo vệ Yuki Sepre 24ĐỀ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA MÔN LỊCH SỬToàn văn Nghiên cứu kết hợp công nghệ GPS và thủy âm trong đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ lớn phục vụ thiết kế các công trình ven biển
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập