Phân lập và nhận dạng cấu trúc một số hợp chất từ lá sa kê

Phân lập xác định cấu trúc một số hợp chất từ cây phát lãnh công ( fissistigma petelotii merr) ở hoà bình

Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất từ lá cây phát lãnh công ( fissistigma petelotii merr) ở hoà bình
... 54,4 (C-5); 53,4 (C-1); 41,7 (C-3); 38,9 (C-9); 29,9 (C-6); 28,6 (CH3-12); 27,5 (C-7); 26,7 (C-2); 26,1 (CH3-15); 24,8 (C-8); 20,2 (C11); 16,3 (CH3-13) 40 Hỡnh 3.6 : Ph 13C- NMR ca hp cht A (0 ... 2,4,6-trimethoxyphenol (5 2) v 1-hexatriacontanol (5 3) [5] O O COOH (4 4) COOH H3CO (4 5) (4 6) CHO CHO 3 H3CO OCH H3CO OH OH (4 7) 2 COOH H3CO H3CO (4 8) (4 9) CHO OCH OH HO HO OH COOH (5 0) (5 1) H3CO OCH (5 2) HO (5 3) ... altholactone (8 ) , goniofufurone (9 ) , pinocembrine (1 0), altholactone (1 1)[10] 18 (4 ) HO (5 ) O O OH (6 ) O HO O (7 ) O (8 ) O (9 ) O O HO OH O O OH O (1 0) - O HO OH O O O (1 1) Patricia de A Amaral, Julien...
 • 82
 • 376
 • 0

Nghiên cứu phân lập xác định cấu trúc một số hợp chất từ cây dời dơi ( fissistigma polyanthoides (DC ) phamh ) ở quỳ châu, nghệ an luận văn thạc sỹ hóa học

Nghiên cứu phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất từ lá cây dời dơi ( fissistigma polyanthoides (DC ) phamh ) ở quỳ châu, nghệ an luận văn thạc sỹ hóa học
... l (- )- Nmethylguattescidine (2 5) v alkaloids cú tờn l: liriodenine (2 6), oxoxylopine (2 7), (- )- asimilobine (2 8), dimethyltryptamine (2 9), (- )- remerine (2 8), columbamine (2 9) v lysicamine (3 0) ... (C- 5), 37,2 (C- 7), 23,4 (C- 4) - Da vo ph DEPT v kt hp vi DEPT 90, DEPT 135 ta thy A cú cacbon bc sp2 C 148,7 (C- 2), 146,5(C- 3), 138,7 (C- 1), 135,2 (C-7a), 132,7(C-1b), 132,3 (C-11a), 118,5 (C-1a), ... dch chit t lỏ cõy di di ( Fissistigma polyanthoides) thuc h Na (Annonaceae) Qu Chõu (Ngh An) -9- CHNG I: TễNG QUAN 1.1 H Na (Annonaceae) 1.1.1 c im thc vt H Na (Annonaceae) cũn c gi l h Móng cu,...
 • 83
 • 375
 • 2

Phân lập xác định cấu trúc một số hợp chất từ cây dủ dẻ trâu (MELODRUM FRUTICOSUM LOUR ) ở việt nam

Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất từ lá cây dủ dẻ trâu (MELODRUM FRUTICOSUM LOUR ) ở việt nam
... kauran 1.1.2.2 Các hợp chất lignan 1.1.2.3 Các hợp chất acetogenin 1.1.2.4 Các hợp chất styrylpyron 1.1.2.5 Các hợp chất flavonoit 1.1.2.6 Hợp chất benzoit 1.1.2.7 Các hợp chất steroit 1.1.2.8 ... thảo luận 4.1 Phân lập hợp chất 4.2 Hợp chất 177 4.3 Hợp chất 178 4.4 Hợp chất 179 Kết luận Tài liệu tham khảo 30 30 30 47 55 63 64 M U Lý chn ti Vit Nam nm vựng trung tõm ụng Nam hng nm cú ... thực vật dủ dẻ trâu 1.2.2 Thành phần hoá học 1.2.3 Sử dụng hoạt tính sinh học Chơng 2: Phơng pháp nghiên cứu 2.1 Phơng pháp lấy mẫu 2.2 Phơng pháp phân tích, phân tách hỗn hợp phân lập hợp Trang...
 • 10
 • 336
 • 0

Phân lập xác định cấu trúc một số hợp chất từ cây giác đế miên (goniothlamus tamirensis pierre ex gagn ) ở việt nam

Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất từ lá cây giác đế miên (goniothlamus tamirensis pierre ex gagn ) ở việt nam
... (3 2) 2,4,6trimethoxyphenol (3 3) v 1- hexatriacontanol (3 4): [5] 26 (2 5) (2 6) (2 7) CHO CHO H3CO OCH3 OH (2 9) (2 8) H3CO 43 OH (3 0) CHO 43 OH (3 1) (3 2) 27 (3 3) (3 4) Nm 2010, Trn ng Thch, Phm Vn ... ( 1) v gardnerinin ( 2)[ 9] ( 1) 14 ( 2) Cht hydroxyltetrahydrofuran ( 3) t cõy (goniothalamus donnaiens): ( 3) Trong cõy (goniothalamus gardneri) thu c cỏc cht tonkinelin ( 4) v donhexocin( 5) : ( 4) ... goniothalamin(2 5) axit cinnamic , (2 6) axit p methoxycinnamic (27)axit-3,4 -imethoxycinnamic (28)syrngaldehyde (2 9) vanilline (3 0) 4- hydroxybenzaldehyde (3 1) axitprotocatechuic (3 2) 2,4,6trimethoxyphenol...
 • 56
 • 36
 • 0

Luận văn thạc sĩ phân lập xác định cấu trúc một số hợp chất từ cây giác đế miên (goniothlamus tamirensis pierre ex gagn ) ở việt nam

Luận văn thạc sĩ phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất từ lá cây giác đế miên (goniothlamus tamirensis pierre ex gagn ) ở việt nam
... (3 2) 2,4,6trimethoxyphenol (3 3) v 1- hexatriacontanol (3 4): [5] 26 (2 5) (2 6) (2 7) CHO CHO H3CO OCH3 OH (2 9) (2 8) H3CO 43 OH (3 0) CHO 43 OH (3 1) (3 2) 27 (3 3) (3 4) Nm 2010, Trn ng Thch, Phm Vn ... ( 1) v gardnerinin ( 2)[ 9] ( 1) 14 ( 2) Cht hydroxyltetrahydrofuran ( 3) t cõy (goniothalamus donnaiens): ( 3) Trong cõy (goniothalamus gardneri) thu c cỏc cht tonkinelin ( 4) v donhexocin( 5) : ( 4) ... goniothalamin(2 5) axit cinnamic , (2 6) axit p methoxycinnamic (27)axit-3,4 -imethoxycinnamic (28)syrngaldehyde (2 9) vanilline (3 0) 4- hydroxybenzaldehyde (3 1) axitprotocatechuic (3 2) 2,4,6trimethoxyphenol...
 • 70
 • 53
 • 0

Nghiên cứu phân lập xác định cấu trúc một số hợp chất từ rễ cây huyết đằng ( sargentodoxa cuneata (oliv ) rehd et wils) ở hà tĩnh

Nghiên cứu phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất từ rễ cây huyết đằng ( sargentodoxa cuneata (oliv ) rehd et wils) ở hà tĩnh
... đợc nghiên cứu nhiều thành phần hoá học Chính chọn đề tài (nghiên cứu phân lập xác định cấu trúc số hợp chất từ rễ Huyết đằng (Sargentodoxa cuneata (Oliv. ) Rehd et wils) tĩnh) từ góp phần xác ... toàn nghiên cứu phân lập xác định cấu trúc số hợp chất từ rễ Huyết đằng (Sargentodoxa cuneata (OLIV. ) Rehd et wils) tĩnh Chuyên nghành: hoá hữu Mã số: 60.44.27 Luận văn thạc sỹ hoá học (Ngời ... tợng nghiên cứu dịch chiết rễ huyết đằng (Sargentodoxa cuneata (Oliv. ) Rehd Et Wils .) thuộc họ Huyết đằng (Sargentodoxaceae) Thạch - Tĩnh 12 Chơng I: Tổng quan 1.1 Đặc điểm thực vật phân...
 • 58
 • 316
 • 0

Phân lập xác định cấu trúc một số hợp chất từ nụ hoa cây sim ( rhodomyrtus tomentosa) ở đông sơn thanh hoá

Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất từ nụ và hoa cây sim ( rhodomyrtus tomentosa) ở đông sơn thanh hoá
... cú cõy Sim (Rhodomyrtus tomentosa) nc ta cõy Sim mc đợc trồng nhiu ni, trung nhiu Trung nớc ta Chớnh vỡ vy, chỳng tụi ó chn ti "Phân lập xác định cấu trúc số hợp chất từ nụ hoa sim Rhodomyrtus ... Tách hợp chất 23 3.2.2 Thu hái mẫu 23 3.2.3 Chiết tách hợp chất từ nụ hoa sim 24 3.2.4 Xác định cấu trúc hợp chất 27 Chơng IV Kết thảo luận 28 4.1 Xác định ... Lấy mẫu từ nụ hoa sim - Ngâm với dung môi MeOH dung môi khác - Phân lập hợp chất phơng pháp sắc ký cột sắc ký lớp mỏng - Làm chất phơng pháp rửa kết tinh phân đoạn - Xác định cấu trúc hợp chất phơng...
 • 49
 • 399
 • 0

Phân lập xác định cấu trúc một số hợp chất từ cây bọt ếch ( GLochidion obliquum ) ở nghệ an

Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất từ cây bọt ếch ( GLochidion obliquum ) ở nghệ an
... 50,2 (C- 9), 45,9 (C-2 4), 42,3 (C- 4), 42,3 (C-1 3), 42,3 (C- 4), 39,8 (C-1 2), 37,3 (C 1), 36,5 (C-1 0), 36,2 (C- 2 0), 34,0 (C- 8), 32,0 (C- 7), 31,7 (C- 2), 29,2 (C-2 5), 28,3 (C-1 6), 26,1 (C-2 3), 24,3 (C-1 5), ... EI-MS m/z (% ): 396 [M+-C6H12O6] (9 ), 273 (2 ), 255 (9 ), 185 (5 ), 16 1(1 5), 145 (2 5), 133 (2 1), 105 (4 2), 91 (4 6), 81 (5 1), 69 (1 0 0); H-NMR (5 00MHz, DMSO-d 6) (ppm): 5,38 (1 H, m, H- 6), 5,03 (1 H, d, ... (C-1 7), 50,7 (C- 9), 49,7 (C-2 4), 45,2 (C-1 3), 38,4 (C- 4), 36,9 (C-1 2), 36,3 (C- 1), 35,6 (C-1 0), 33,4 (C-2 0), 31,5 (C-2 2), 31,5 (C- 8), 29,4 (C-1 6), 28,8 (C-2 3), 27,9 (C- 2), 25,5 (C-2 5), 24,0 (C-1 5), ...
 • 70
 • 413
 • 0

Phân lập xác định cấu trúc một số hợp chất từ cây dây chân chim núi (desmos cochinchinensis var fulvescens ban) ở hà tĩnh

Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất từ cây dây chân chim núi (desmos cochinchinensis var fulvescens ban) ở hà tĩnh
... chất từ dây chân chim núi (Desmos cochinchinensis var fulvescens Ban) - Phân lập xác định cấu trúc hợp chất từ dây chân chim núi Đối tợng nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu dịch chiết dây chân chim ... cứu thành phần hoá học cha đợc tiến hành nhiều Việt Nam Chính chọn đề tài: Phân lập xác định cấu trúc số hợp chất từ dây chân chim núi (Desmos cochinchinensis var fulvescens Ban) Tĩnh từ góp ... 57g Từ cao n-butanol phơng pháp sắc ký cột silicagel phân lập đợc hợp chất 156, 157 v 158, xác định cấu trúc hợp chất phơng pháp phổ 4.2 Xác định cấu trúc hợp chất 156 Chất 156 chất rắn màu vàng,...
 • 62
 • 196
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " PHÂN LẬP XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC MỘT SỐ HỢP CHẤT TỪ CÂY DIẾP CÁ (Houttuynia cordata Thumb) CỦA VIỆT NAM" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... phõn t l C21H20O11 (Quercitrin), cụng thc cu to: HO O OH 10 4' O O 6' 1" O Trang 76 5' 2" OH 3" 6" H C 3' 1' OH 2' 5" 4" OH OH OH TP CH PHT TRIN KH&CN, TP 11, S 07 - 2008 KT LUN Cụng trỡnh nghiờn ... Quercitrin t cõy Dip cỏ (Houttuynia cordata Thumb.), ú Sesamin ln u tiờn c phõn lp t cõy Dip cỏ ISOLATING AND IDENTIFYING THE STRUCTURE OF COMPOUNDS FROM THE HOUTTUYNIA CORDATA THUMB OF VIETNAM ... from Houttuynia cordata Thunb, Analytica Chimica Acta, 69-72, (2004) 527 [5] Cheng-Jian Xu, Yi-Zeng Liang, Foo-Tim Chau, Identification of essential components of Houttuynia cordata by gas chromatography/mass...
 • 5
 • 366
 • 5

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Phân lập xác định cấu trúc một số hợp chất từ nụ hoa cây sắn thuyền (syzygium resinosum (Gagnep) Merr. et Perry) ở Thanh Hoá." potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... Xác định cấu trúc số hợp chất tách từ rễ sắn thuyền (syzygium resinosum (Gagnep) Merr et Perr ), Tạp chí Hoá học, T.46 (5A), 2008, tr 260-264 [5] Nguyễn Văn Thanh, Tách xác định cấu trúc số hợp ... 71,837 ppm Từ số liệu phổ EI-MS, 1H-NMR, 13C-NMR xác định đợc hợp chất Stigmast-5-en-3-ol có CTPT: C29H50O Cấu trúc hợp chất đợc đa hình số liệu cộng hởng từ hạt nhân bảng 3.2 Hợp chất Hợp chất có ... kết tinh phân đoạn, tách đợc hợp chất từ nụ hoa sắn thuyền Bằng phơng pháp phổ MS, 1H-NMR, 13C-NMR, HMBC, HSQC xác định đợc cấu trúc hợp chất stigmast-5-en-3-ol, hợp chất axit ursolic T i liệu...
 • 4
 • 193
 • 0

Phân lập xác định cấu trúc một số hợp chất từ quả cây lãnh công (fissistigma oldhami (hemsl ) merr ) ở nghệ an

Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất từ quả cây lãnh công (fissistigma oldhami (hemsl ) merr ) ở nghệ an
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC MỘT SỐ HỢP CHẤT TỪ QUẢ CÂY LÃNH CÔNG ( FISSISTIGMA OLDHAMI ( HEMSL .) MERR .) NGHỆ AN Chuyên ngành: Hóa học hữu Mã số: 60440114 ... Chính chọn đề tài: Phân lập xác định cấu trúc số hợp chất từ Lãnh công (Fissistigma oldhamii (Hemsl. ) Merr .) Nghệ An từ góp phần xác định thành phần hóa học hợp chất tìm nguồn nguyên liệu cho ... 3.12a: (Hemsl. ) Merr .) Phổ 1H-NMR hợp chất A Phổ 1H-NMR hợp chất A (phổ dãn) Phổ 13C-NMR hợp chất A Phổ 13C-NMR hợp chất A (dãn) Phổ DEPT hợp chất A Phổ DEPT hợp chất A (dãn) Phổ HMBC hợp chất...
 • 64
 • 119
 • 0

Phân lập xác định cấu trúc một số hợp chất từ nấm daldinia concentrica ở việt nam

Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất từ nấm daldinia concentrica ở việt nam
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TỐNG PHƯƠNG THỦY PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC MỘT SỐ HỢP CHẤT TỪ NẤM DALDINIA CONCENTRICA VIỆT NAM Chuyên ngành: HÓA HỌC HỮU CƠ Mã số: 60440114 ... thích hợp để thu hỗn hợp hợp chất cytochalasan từ nấm Daldinia Concentrica Sử dụng phương pháp sắc ký kết tinh phân đoạn để phân lập hợp chất Sử dụng phương pháp phổ để xác định cấu trúc hợp chất ... sinh học, thành phần hóa học nấm Daldinia concentrica Việt Nam Xác định cấu trúc, tính chất, hoạt tính sinh học hợp chất cytochalasan nấm Daldinia concentrica Việt Nam Nhiệm vụ nghiên cứu Chiết...
 • 75
 • 99
 • 2

Phân lập xác định cấu trúc một số hợp chất từ quả thể nấm thượng hoàng (phellinus pini) ở việt nam

Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất từ quả thể nấm thượng hoàng (phellinus pini) ở việt nam
... tiến hành nhiều Việt Nam [20] Chính chọn đề tài: Phân lập xác định cấu trúc số hợp chất từ thể nấm Thượng Hoàng (Phellinus pini) Việt Nam từ góp phần xác định thành phần hoá học hợp chất tìm nguồn ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THỊ HOA PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC MỘT SỐ HỢP CHẤT TỪ QUẢ THỂ NẤM THƯỢNG HOÀNG (PHELLINUS PINI) VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: HÓA HỮU CƠ Mã số: 60440114 ... môi thích hợp để thu hỗn hợp chất từ thể nấm Phellinus pini - Sử dụng phương pháp sắc ký kết tinh phân đoạn để phân lập hợp chất - Sử dụng phương pháp phổ để xác định cấu trúc hợp chất thu Phương...
 • 61
 • 140
 • 1

Phân lập xác định cấu trúc một số hợp chất từ vỏ cây xà cừ (khayasenegalensis a juss) ở việt nam

Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất từ vỏ cây xà cừ (khayasenegalensis a juss) ở việt nam
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH MAI THỊ KIM PHƯỢNG PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC MỘT SỐ HỢP CHẤT TỪ VỎ CÂY XÀ CỪ (KHAYA SENEGALENSIS A. JUSS) VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ H A HỌC Chuyên ... phần hoá học Chính chọn đề tài Phân lập xác định cấu trúc số hợp chất từ vỏ cừ (Khaya senegalensis A. Juss) Việt Nam nhằm góp phần xác định thành phần hoá học cừ tìm nguồn nguyên liệu cho ... axetaat Cao butanol (142g) (291g) (155g) Sắc kí cột n-hexan: axeton Sắc kí cột cloroform: metanol (4:1) Chất A (2:1) Chất B Sơ đồ 2.1: Phân lập hợp chất vỏ cừ 2.3.2 Xác định cấu trúc Xác định...
 • 69
 • 126
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tách và xác định cấu trúc một số hợp chất từ vỏ và lá cây sắn thuyền syzygium resinosum gagnep merr et perry ở thanh hóatách và xác định cấu trúc một số hợp chất từ cây dời dơi fissitigma polyanthoides dc phamh ở quỳ châu nghệ antách và xác định cấu trúc một số hợp chất từ hoa cây sim rhodomyrtus tomentosa ait hassk ở hà tĩnhtách và xác định cấu trúc một số hợp chất tritecpenoit từ vỏ cây vối cleistocalyx operculatus roxb merr et perry ở nghệ antách và xác định cấu trúc 1 số hợp chất triterpeniot từ nấm thượng hoàngphân lập và nhận dạng nấm colletotrichum gây bệnh thán thư chuốiphân lập và nhận dạng vi khuẩn có hoạt tính enzym lipaza dựa trên đặc điểm sinh hóa và sinh học phân tửnghiên cứu tách triết và đặc tính sinh dược học của một số hợp chất tự nhiên từ cây măng cụt garcinia mangostana lnghiên cứu chiết tách tinh chế một số hợp chất tự nhiên đặc trưng từ dược liệu để làm chất chuẩn phục vụ kiểm nghiệm dược liệunghiên cứu chiết xuất thời artemisininvaf một số nhóm chất từ lá thanh caotính chất lý học của một số hợp chất từ cyanidetính chất hoá học của một số hợp chất từ cyanidehình thái và cấu trúc một số loại virusphân lập và nhận diện vi khuẩn phân giải cellulosechuỗi thời gian phân tích và nhận dạngCông Nghệ Sản Xuất Ắc Quy Chì Acid Kín KhíThiết kế vi mạch CMOS VLSI Tập 2Xây dựng website bán hàng chuẩn SEO và tích hợp API gửi SMS bằng mã nguồn mở wordpressXây dựng ứng dụng streaming video từ serverXây dựng website bán hàng cho cửa hàng máy tính minh quangỨng dụng google calendars trong coongtacs lập lịch sự kiện tại trường trung học cơ sở liên sơn bắc giangXây dựng một số giải pháp kiểm thử cho hệ thống mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ, áp dụng triển khai cho hệ thống mạng của trường đại học CNTTTT thái nguyênXây dựng ứng dụng tấn công vô hiệu hóa DHCP server dựa vào gói tin DHCP discoveryXây dựng website hỗ trợ học tiếng anh trực tuyến cho trường tiểu học thị trấn yên lập – phú thọKhảo sát ảnh hưởng của sự chuyển động của các node mạng đến hiệu suất của một số giao thức định tuyến trong mạng MANETỨng dụng mô hình điều khiển mạng SDN trong thiết kế mạng cho công ty TNHH thương mại dịch vụ quốc tế hoàng giaXây dựng module quản lý công tác và phân công công việc cho website quản lý của bộ môn mạng truyền thông – khoa công nghệ thông tinXây dựng giải pháp bảo mật mạng doanh nghiệp áp dụng cho hệ thống mạng của trường đh kinh tế và quản trị kinh doanh thái nguyênXây dựng ứng dụng quản lí đặt sân bóng đá cho trường đại học công nghệ thông tin và truyền thông trên nền tảng androidXây dựng phần mềm đặt món ăn trực tuyến HMLFOOD cho điện thoại di động trên nền tảng hệ điều hành androidNâng cao hiệu quả marketing online của thammyvienphuxuan vn thông qua công cụ SEOTrang bị điện và truyền thông trong mô hình hệ thống hồi lưu nước nóng dân dụngThiết kế cơ khí và gia công mô hình hệ thống hồi lưu nước nóng dân dụngde thi thu vao lop 10 mon ngu van truong thcs tien tiende thi thu vao lop 10 mon ngu van truong thcs bo ly
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập