ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH pot

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH pot
... nghiên cứu môn học tưởng Hồ Chí Minh KHÔNG có nội dung: a) Cơ sở hình thành tưởng Hồ Chí Minh b) Quá trình vận dụng, phát triển tưởng Hồ Chí Minh người c) Nội dung tưởng Hồ Chí Minh d) ... Hồ Chí Minh mà đại hộ IX nêu lên bao gồm: a) Nguồn gốc tưởng, lý luận tưởng Hồ Chí Minh b) Bản chất cách mạng, khoa học tưởng Hồ Chí Minh c) Kết cấu tưởng Hồ Chí Minh d) Nội dung ... Đối ng môn tưởng Hồ Chí Minh gì? a) Qúa trình sản sinh thực hoá tưởng b) Qúa trình sản sinh tưởng c) Qúa trình Đảng cộng sản vận dụng tưởng Hồ Chí Minh d) Qúa trình thực hoá tưởng...
 • 75
 • 1,645
 • 8

Bộ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm môn tưởng hồ chí minh

Bộ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chí minh
... nói: “Những tưởng dân tộc chân phong trào công nhân tưởng quốc tế chân chính” Câu 57: Hồ Chí Minh người đấu tranh đồi quyền độc lập cho: 23 (Tư Tưởng Hồ Chí Minh) Ôn Tập Trắc Nghiệm Võ Mạnh ... liên minh Công – Nông – Lao động trí óc Câu 8: Trong sở hình thành tưởng Hồ Chí Minh, sở xác định tiền đề lý luận trực tiếp định chất cách mạng, khoa học tưởng Hồ Chí Minh? (Tư Tưởng Hồ Chí ... Đảng tưởng Hồ Chí Minh Đảng ta khẳng đinh, Đảng lấy chủ nghĩa Marx-Lenine tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tưởng, kim nam cho hành động Văn kiện Đại hội định nghĩa: tưởng Hồ Chí Minh kết...
 • 49
 • 7,647
 • 95

Bộ 256 câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn tưởng Hồ Chí Minh

Bộ 256 câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn tư tưởng Hồ Chí Minh
... hình thành tưởng Hồ Chí Minh là: Thân phụ Chủ tịch Hồ Chí Minh là: Câu 28: Câu 29: Câu 30: Câu 31: Câu 32: Câu 33: Câu 34: D Nguyễn Minh Sắc A Hoàng Thị Loan Thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí B Hoàng ... “Ba mươi năm hoạt động Đảng” Hồ Chí Minh đăng tải tạp chí ? Câu 133: Tác phẩm sau Hồ Chí Minh ? Câu 134: Khái niệm tưởng Hồ Chí Minh Đảng ta thức sử dụng từ ? Câu 135: 24 Luận điểm: “Cách ... D Cả ba câu A Khối liên minh công – nông – binh B Khối liên minh công – nông – trí thức C Khối liên minh công – nông – doanh nhân Câu 176: Theo Hồ Chí Minh đại đoàn kết công việc của: Câu 177:...
 • 46
 • 476
 • 0

TUYỂN TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH-CÓ ĐÁP ÁN

TUYỂN TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH-CÓ ĐÁP ÁN
... niệm “ tưởng Hồ Chí Minh” mà đại hộ IX nêu lên bao gồm a) Bản chất cách mạng,khoa học tưởng Hồ Chí Minh b) Nguồn gốc tưởng, lý luận tưởng Hồ Chí Minh c) Nội dung tưởng Hồ Chí Minh ... sản vận dụng tưởng Hồ Chí Minh Câu Bộ môn tưởng Hồ Chí Minh có nhiệm vụ nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh? a c nhiệm ) b ) d vụ nhiệm ) nhiệm vụ nhiệm vụ ) vụ Câu tưởng Hồ Chí Minh có vị ... Chí Minh d) Kết cấu tưởng Hồ Chí Minh Câu Đối ng môn tưởng Hồ Chí Minh? a) Qúa trình sản sinh tưởng b) Qúa trình thực hoá tưởng c) Qúa trình sản sinh thực hoá tưởng d) Qúa trình...
 • 131
 • 679
 • 0

Tổng hợp một số câu hỏi và đáp án bài kiểm tra trắc nghiệm môn Tưởng Hồ Chí Minh

Tổng hợp một số câu hỏi và đáp án bài kiểm tra trắc nghiệm môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh
... rãi tập hợp đông đảo lực lượng phấn đấu hoà bình,vì mục tiêu Dtộc tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc 1 Cơ sở hình thành tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc tưởng Hồ Chí Minh đại ... tộc dân chủ, kinh nghiệm thắng lợi Cách mạng Tháng Mười Nga sở thực tiễn cần thiết cho việc hình thành tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc 1.2 Những quan điểm Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân ... thành tưởng Người đại đoàn kết dân tộc c) Tổng kết kinh nghiệm thành công thất bại phong trào cách mạng Việt Nam giới Trong trình tìm đường cứu nước sau này, Hồ Chí Minh ý nghiên cứu, tổng...
 • 8
 • 6,557
 • 87

Trắc nghiệm môn tưởng Hồ Chí Minh

Trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
... 67 Trong t tởng Hồ Chí Minh, tảng khối đại đoàn kết dân tộc là: a Liên minh công-nông b Liên minh công-nông, lao động trí óc c Liên minh công-nông tầng lớp lao động khác d Liên minh công-nông ... Hồ Chí Minh độc lập, tự là: a Quyền thiêng liêng tất dân tộc b Quyền bất khả xâm phạm tất dân tộc c Quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm tất dân tộc Đáp án: c 19 Vấn đề dân tộc t tởng Hồ Chí Minh ... án: c 20 Hồ Chí Minh ngời đấu tranh đòi quyền độc lập cho: a Dân tộc Việt Nam b Các dân tộc thuộc địa phơng Đông c Dân tộc Việt Nam tất dân tộc bị áp giới Đáp án: c 21 Theo Hồ Chí Minh, cách...
 • 26
 • 623
 • 2

câu hỏi trắc nghiệm môn Tưởng Hồ Chí Minh ( có đáp án)

câu hỏi trắc nghiệm môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh ( có đáp án)
... phương án trả lời với tưởng Hồ Chí Minh Select one: a tưởng Hồ Chí Minh kết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện thực tế nước ta b tưởng Hồ Chí Minh kết phát triển sáng ... –Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta c tưởng Hồ Chí Minh kết vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta d tưởng Hồ Chí Minh kết học tập sáng tạo chủ nghĩa ... - Tiêu chí để phân kỳ lịch sử tưởng Hồ Chí Minh dựa vào yếu tố nào? Select one: a Chuyển biến cách mạng giới cách mạng Việt Nam b Mốc thời gian hoạt động Người c Chuyển biến mặt tưởng Người...
 • 6
 • 9,431
 • 225

300 câu hỏi trắc nghiệm môn tưởng Hồ Chí Minh (có đáp án) pot

300 câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (có đáp án) pot
... mười ngày nay” câu nói Hồ Chí Minh đâu? a Lời kêu gọi Hồ Chí Minh 17-7-1966 b Lời kêu gọi Hồ Chí Minh 20-7-1969 c Bản di chúc 189 Hồ Chí Minh dặn toàn Đảng “phải có tình đồng chí thương yêu lẫn ... đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” Câu nói Hồ Chí Minh vào thời gian nào? a Lời kêu gọi Hồ Chí Minh: 19-12-1946 b Lời kêu gọi Hồ Chí Minh 17-7-1966 c Lời kêu gọi Hồ Chí Minh 20-7-1966 d Di chúc 188 ... “Đạo đức cách mạng” Hồ Chí Minh in tạp chí nào? a Tạp chí quân đội b Tạp chí học tập c tạp chí Những vấn đề hoà bình chủ nghóa xã hội 162 Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” Hồ Chí Minh in số tháng năm...
 • 50
 • 2,315
 • 15

câu hỏi trắc nghiệm môn tưởng hồ chí minh

câu hỏi trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chí minh
... nói câu năm nào? A B Năm 1945 Năm 1948 C Năm 1960 D Năm 1941 Câu 67 “Những tưởng dân tộc chân phong trào công nhân tưởng quốc tế chân chính” Ai nói câu trên? A B C.Mác Ăng-ghen C Hồ Chí Minh ... kết lại CHƯƠNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN CHỦ VÀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN Câu 121: Theo tưởng HCM, XH ta lực lượng có quyền lực cao nhất? a Đảng cộng sản VN b Chính phủ nước ... nhân dân đông dương Câu 124: Văn kiện thể rõ tưởng dân chủ chủ tịch Hồ Chí Minh? a Chương trình mặt trận Việt Minh c hiến pháp 1946 b Tuyên ngôn độc lập d hiến pháp 1959 Câu 125: Văn kiện thể...
 • 36
 • 811
 • 2

câu hỏi và trắc nghiệm môn tưởng hồ chí minh (2)

câu hỏi và trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chí minh (2)
... sau Hỏi tác hại làm cho đất nước nghèo đi, kinh tế khủng khoảng? a Không tạo động lực phát triển b Thúc đẩy sản xuất c Làm giảm suất, chất lượng, hiệu d Đẻ nhiều ng tiêu cực xã hội 13 Chứng minh ... giai đoạn trước đổi gây tác hại sau Hỏi tác hại lớn nhất? a.Không tạo động lực phát triển b Thúc đẩy sản xuất c Làm giảm suất, chất lượng, hiệu d Đẻ nhiều ng tiêu cực xã hộị 12 Cơ chế quản ... cực xã hội 13 Chứng minh KTTT riêng có CNTB, tồn thời kì độ lên CNXH Một sinh viên chứng minh lí lẽ sau Hỏi lí lẽ khiến cho không người nghĩ KTTT sản phẩm riêng CNTB? a KTTT có mầm mống từ XH...
 • 5
 • 318
 • 0

câu hỏi và trắc nghiệm môn tưởng hồ chí minh

câu hỏi và trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chí minh
... Con người d.Cả A,B C 19 : Đại hội Đảng khẳng định: tưởng Hồ Chí Minh không kết vận dụng sáng tạo mà phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta? a Đại hội VII b Đại ... hội IX d Đại hội VI 20 Sự nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Đảng ta xác định hoàn thành vào năm nào? a 2010 b 2015 c 2020 d 2030 ...
 • 2
 • 309
 • 0

CÂU HỎI ÔN TẬP KIỂM TRA MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

CÂU HỎI ÔN TẬP KIỂM TRA MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
... ptrao công nhân , đc tiếp xúc vs nhiềi nhà tưởng tiến +tiếp thu nhiều tưởng tiến phương tây: dân chủ, nhân quyền,… nhiều hiểu biết XH khác( tưởng nhà nc pháp quyền rutxo môngtekio ) Câu ... Nam Câu 10: Phân tích giá trị tưởng Hồ Chí Minh dân tộc thời đại? tưởng Hồ Chí Minh soi sáng đường giải phóng phát triển dân tộc - Là tài sản tinh thần vô giá dân tộc Việt Nam - Là tảng ... có tâm hồn nhà yêu nc chân Câu 7: Quá trình hình thành phát triển tưởng Hồ Chí Minh trải qua thời kỳ? Nêu cách ngắn gọn nội dung chủ yếu thời kỳ? -Thời kỳ hình thành tưởng yêu nước, chí hướng...
 • 12
 • 496
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TƯỜNG HỒ CHÍ MINH

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TƯ TƯỜNG HỒ CHÍ MINH
... C.Mác b V.I.Lênin c Hồ Chí Minh Đề thi môn t tởng hồ chí minh A Phần thi trắc nghiệm (5 điểm) Họ tên: Lớp: Phiếu thi Số 10 Chữ ký CNBM Câu Một đối tợng nghiên cứu t tởng Hồ Chí Minh hệ thống quan ... Cả a b Đề thi môn t tởng hồ chí minh A Phần thi trắc nghiệm (5 điểm) Họ tên: Lớp: Phiếu thi Số 23 Chữ ký CNBM Câu Một nguồn gốc t tởng Hồ Chí Minh dựa trên: a Phẩm chất cá nhân Hồ Chí Minh b ... Theo t tởng Hồ Chí Minh, đoàn kết dân tộc là: a Vấn đề sách lợc b Vấn đề chiến lợc c Phơng pháp trị Đề thi môn t tởng hồ chí minh A Phần thi trắc nghiệm (5 điểm) Họ tên: Lớp: Phiếu thi Số 26 Chữ...
 • 49
 • 1,784
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TƯỜNG HỒ CHÍ MINH

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TƯ TƯỜNG HỒ CHÍ MINH
... c.V.I Lênin d Hồ Chí Minh Câu Theo t tởng Hồ Chí Minh, đoàn kết dân tộc là: a Vấn đề sách lợc b Vấn đề chiến lợc c Phơng pháp trị Đề thi môn t tởng hồ chí minh A Phần thi trắc nghiệm (5 điểm) ... Câu Theo t tởng Hồ Chí Minh, đoàn kết dân tộc là: a Vấn đề sách lợc b Vấn đề chiến lợc c Phơng pháp trị Đề thi môn t tởng hồ chí minh A Phần thi trắc nghiệm (5 điểm) Họ tên: Phiếu thi Chữ ký CNBM ... Sự chiến thắng phát xít Hồng quân Liên Xô d Cả a b Đề thi môn t tởng hồ chí minh A Phần thi trắc nghiệm (5 điểm) Họ tên: Phiếu thi Lớp: Chữ ký CNBM Số 18 Câu Theo Hồ Chí Minh, mối quan hệ cách...
 • 60
 • 777
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TƯỜNG HỒ CHÍ MINH

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TƯ TƯỜNG HỒ CHÍ MINH
... V.I.Lênin c Hồ Chí Minh Câu Theo Hồ Chí Minh, uy tín Đảng đợc bắt nguồn từ đâu? a Bản chất Đảng b Sự gơng mẫu đảng viên c.Vai trò Đảng đ Cả a c Đề thi môn t tởng hồ chí minh A Phần thi trắc nghiệm ... gọi Hồ Chí Minh đa thời gian nào? a Năm 1941 b Năm 1944 c Năm 1945 d Năm 1946 Đề thi môn t tởng hồ chí minh A Phần thi trắc nghiệm (5 điểm) Họ tên: Lớp: Phiếu thi Số 33 Chữ ký CNBM Câu Theo Hồ Chí ... thống trị Đề thi môn t tởng hồ chí minh A Phần thi trắc nghiệm (5 điểm) Họ tên: Phiếu thi Chữ ký CNBM Lớp: Số 47 Câu Theo t tởng Hồ Chí Minh, đoàn kết dân tộc là: a Vấn đề sách lợc b Vấn đề chiến...
 • 47
 • 485
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chí minhbài tập trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chí minhđề thi trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chí minhngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chí minhtài liệu trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chí minhngân hàng đề thi trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chí minhde thi trac nghiem mon tu tuong ho chi minhđề cương trac nghiem môn tư tưởng hồ chí minhngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chí minh có đáp ánđáp án trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chí minhcâu hỏi trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chí minhbộ đề trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chí minhđề trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chí minh300 câu hỏi trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chí minh có đáp án pot457 câu hỏi trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chí minh có đáp ánViết email trang trọng bằng tiếng AnhPhát triển sự nghiệp với tiếng AnhBài tập trắc nghiệm và tự luận chuyên đề vector Trần Quang ThạnhNhững món đồ phải vứt để nhà cửa gọn gàngLập trình gia công nâng cao Siemens NX9Hướng dẫn thực hiện Quy định về xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm nonGiáo trình lắp ráp và xuất bản vẽ Solidworks 2016 hay nhấtThiết kế khuôn nâng cao solidworks 2013Mô phỏng chuyển động với Solidworks Motion (demo)Tom tat xac suat va thong ke toanMẫu 1 báo cáo trường học an toànNghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón hữu cơ vi sinh đến sinh trưởng, phát triển giống chè shan kinh doanh tại thuận châu, sơn laCuộc đấu tranh của nhân dân miền nam (1961 –1965) chống chiến lược chiến tranh đặc biệt’’“sự cần thiết của việc giáo dục giới tính sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh”Minh Viet HR profileNghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ vi sinh Quế Lâm đến sinh trưởng phát triển của giống lúa Hương Chiêm tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên BáiTHAM LUẬN ĐÁNH GIÁ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌCĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰA TRÊN VẤN ĐỀLuan van giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần phát triển đô thị từ liêmCÔNG TÁC PHÁT HIỆN VÀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập