Bai8 NHAN DANG MAT BAC 2

Bài giảng nhận dạng mặt bậc 2

Bài giảng nhận dạng mặt bậc 2
... Nhận dạng mặt bậc Phương trình tổng quát mặt bậc 2: Ax2 + By2 + Cz2 + 2Dxy + 2Exz + 2Fyz + ax + by + cz + d = số hạng bậc phải khác Phương trình tắc mặt bậc x2 y2 z + + =1 a b c 2 2 x +y ... Hình ảnh mặt z Ellipsoid y x 2 x y z + + = a b2 c Mặt cầu x2 + y + z = R2 Hyperboloid Hai tầng z x y z= 2 a b x2 y2 z= 2 a2 b 2 x y z + − = −1 a b c Một tầng z2 x y2 z= 2 a b x2 y2 z + − =1 ... -16 -8 x 2 − y 2 24 z ′ + 72 = Paraboloid hyperbolic 2 ′ ′ x y z′ − = −1 8 2 2 / x + y + z − xy + xz (2) + x + y + 16 z − = Đưa dạng toàn phương tắc x + y + z − xy + xz = x 2 + y 2 + z 2 Phép...
 • 35
 • 1,497
 • 1

Đồ án xử lý ảnh: Nhận dạng mặt người trên matlab

Đồ án xử lý ảnh: Nhận dạng mặt người trên matlab
... 2.5 Nhận dạng ảnh dựa PCA Chương 2: Thuật toán nhận dạng khuôn mặt Nhận dạng mặt người Matlab Trang Khuôn mặt người có nhiều nét để nhận biết , ta gặp lại người bạn sau thời gian dài, ta nhận người ... 1: Dẫn nhập Trang CHƯƠNG CÁC THUẬT TOÁN NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT Nhận dạng mặt người Matlab Trang 2.1 Định nghĩa toán xác định khuôn mặt người Xác định khuôn mặt người (Face Detection) kỹ thuật máy ... màu xử ảnh Matlab CHƯƠNG GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH Nhận dạng mặt người Matlab Trang 26 4.1 Giới thiệu chương trình Chương trình Nhận dạng mặt người Matlab chương trình thiết kế giao diện người...
 • 54
 • 2,609
 • 28

Khảo sát ứng dụng của tập thô trong lựa chọn vàrút gọn đặc trưng cho bài toán nhận dạng mặt người

Khảo sát ứng dụng của tập thô trong lựa chọn vàrút gọn đặc trưng cho bài toán nhận dạng mặt người
... thống nhận dạng Trong số đó, vấn đề lựa chọn rút gọn đặc trưng liên quan trực tiếp đến độ xác – tốc độ hệ thống Đây lý việc chọn đề tài : C N TT Khảo Sát Ứng Dụng Của Tập Thô Trong Lựa Chọn Và ... tập thô Đây kiến thức quan trọng cho việc áp dụng tập thô vào toán lựa chọn rút gọn đặc trưng cho toán nhận dạng đề cập chương 1.2 Hệ thông tin K H TN Một tập liệu thể dạng bảng, dòng thể cho ... ================================ Chương : Lý thuyết Tập thô Chương : Bài toán nhận dạng mặt người Chương : Ứng dụng Tập thô vào toán nhận dạng mặt người Chương : Cài đặt chương trình thử nghiệm K...
 • 108
 • 512
 • 3

NGHIÊN cứu và xây DỰNGHỆ THỐNG NHẬN DẠNG mặt NGƯỜIDỰA TRÊNFSVM và ADABOOST

NGHIÊN cứu và xây DỰNGHỆ THỐNG NHẬN DẠNG mặt NGƯỜIDỰA TRÊNFSVM và ADABOOST
... đến nhận dạng khuôn mặt 1.1.1 Hệ thống sinh trắc học Hệ thống sinh trắc học hệ thống thiết kế để xác minh nhận H dạng người dựa vào đặc trưng sinh học người Đ 1.1.2 Hệ thống nhận dạng khuôn mặt ... Hệ thống nhận dạng tĩnh tĩnh 11 – 1.1.4.2 Hệ thống nhận dạng tĩnh-động 12 C N TT 1.1.4.3 Hệ thống nhận dạng động-động 12 1.2 Những thách thức toán nhận dạng khuôn mặt ... quan đến nhận dạng khuôn mặt 11 1.1.1 Hệ thống sinh trắc học .11 1.1.2 Hệ thống nhận dạng khuôn mặt 11 H 1.1.3 Hệ thống xác minh 11 Đ 1.1.4 Hệ thống nhận dạng tĩnh-tĩnh,...
 • 111
 • 102
 • 0

Nghiên cứu hệ thống nhận dạng mặt người dựa trên mô hình morph 3d

Nghiên cứu hệ thống nhận dạng mặt người dựa trên mô hình morph 3d
... t 3D hình BFM s d ng 200 khuôn m t, v y, kh t o khuôn m t m i c a hình h n ch 4.3.4 Đánh giá hình Morph 3D hình Morph 3D có phân ño n B ng 4.4 : B ng k t qu so sánh l i tái t o hình ... vào ph n th c nghi m xây d ng hình Morph t 100 hình scan 3D s d li u 3D gi i thi u ph n 4.2.2 Sau ñó, ph n cu i s trình bày k t qu so sánh hình Morph hình Morph có phân ño n 4.2 CƠ S ... giá hi u qu c a hình Morph 3D 3.1 Đ I TƯ NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U Đ i tư ng nghiên c u Lý thuy t v nh n d ng m t ngư i Lý thuy t liên quan ñ n vi c xây d ng hình Morph 3D Lý thuy t thu...
 • 26
 • 328
 • 1

Nghiên cứu ứng dụng eigenfaces và đặc trưng cục bộ LBP cho bài toán nhận dạng mặt người

Nghiên cứu ứng dụng eigenfaces và đặc trưng cục bộ LBP cho bài toán nhận dạng mặt người
... vi Gaussian c trng Local Binary Pattern (LBP) v cỏc bin th Mu ng dng LBP nguyờn th LBP ng dng bt LBP bt bin quay LBP bin quay Hỡnh 1.5 Vớ d v bin th ca LBP 11 Histogram of Oriented Gradients (HOG) ... 2.2 Minh c trng LBP bt bin vi phộp quay trờn khuụn mt LBP ng dng cú kh nng bt bin vi phộp quay Kt hp ca mu LBP ng dng v LBP bt bin vi phộp quay cú th to nờn mt dng bin th khỏc ca LBP (uniform rotation ... õy (hỡnh trỏi) Trong vớ d ny (hỡnh phi): tt c mu LBP bờn di c ỏnh x v mu LBP u tiờn vỡ mu u tiờn cho giỏ tr nh nht Hỡnh 2.8 Minh v cỏc trng hp ca LBP sau quay vi gúc 15 Kh nng bt bin vi phộp quay...
 • 26
 • 714
 • 4

Nhận dạng mặt người bằng phương pháp PCA

Nhận dạng mặt người bằng phương pháp PCA
... trưng d a lý thuy t PCA Đ i v i trình Matching ta s xem xét m t vài phương pháp l a ch n phương pháp phù h p cho lu n văn 3.1 Cơ s lý thuy t c a phương pháp PCA: 3.1.1 Gi i thi u v PCA 3.1.2 M t s ... ng m t ngư i Nghiên c u v gi i pháp ti n x lý, ñ xu t gi i pháp, ràng bu c ñ cho k t qu t t Đánh giá v hi u qu , nh ng t n t i c a phương pháp PCA, ñ xu t phương pháp kh c ph c, kh ng d ng Ý ... t v phương pháp trích ch n ñ c tính, nh n d ng T p trung vào phương pháp PCA Ph m vi nghiên c u: • Nghiên c u t ng quan v nh n d ng m t ngư i bao g m: ng d ng, c u trúc, khó khăn, phương pháp...
 • 26
 • 1,763
 • 4

Nhận dạng mặt người sử dụng đặc trưng PCA

Nhận dạng mặt người sử dụng đặc trưng PCA
... trích chọn đặc trưng sử dụng ảnh tách - Trích chọn đặc trưng (FE): Tìm đặc trưng ảnh mặt, từ đặc trưng hình thành vector đặc trưng, vector sử dụng để đối sánh giống ảnh mặt cần tìm ảnh mặt CSDL ... An toàn với người sử dụng 1.1.3 Nhận dạng khuôn mặt người ứng dụng 1.2 Đặc trƣng PCA toán nhận dạng mặt ngƣời 1.2.1 Giới thiệu Phương pháp phát minh năm 1901 Karl Pearson[12] sử dụng công cụ ... người đặc trưng PCA Chương 2: Kĩ thuật PCA nhận dạng khuôn mặt Chương 3: Chương trình thử nghiệm -2- Chƣơng 1: KHÁI QUÁT VỀ NHẬN DẠNG MẶT NGƢỜI VÀ ĐẶC TRƢNG PCA 1.1 Khái quát nhận dạng mặt ngƣời...
 • 26
 • 468
 • 2

Tài liệu Đề Tài: Nhận dạng mặt người trên Matlab pptx

Tài liệu Đề Tài: Nhận dạng mặt người trên Matlab pptx
... cầu thực tế người thực tiến hành tìm hiểu nghiên cứu đề tài : “NHẬN DẠNG MẶT NGƯỜI TRÊN MATLAB 1.3 Mục đích nghiên cứu Người thực đề tài nhằm mục đích:  Tìm hiểu thuật toán nhận dạng xử lý ảnh ... Hướng mở rộng đề tài Đề tài phát triển thành phần mện nhận dạng mặt người tốt hơn, cách kết hợp với số thuật toán nhận dạng xử lý ảnh đại Cho kết xác Có thể phát triển thành đề tài nhận dạng qua webcam… ... định khuôn mặt người Hay số tác giả gọi hướng tiếp cận hướng tiếp cận theo phương pháp học Chương 2: Thuật toán nhận dạng khuôn mặt Nhận dạng mặt người Matlab Trang 2.4 Nhận dạng khuôn mặt dùng...
 • 50
 • 402
 • 0

nghien cuu xay dung he thong nhan dang mat nguoi online

nghien cuu xay dung he thong nhan dang mat nguoi online
... lý, th i x lý không yêu c u kh t khe Nh n d ng online: ð i tư ng ñư c thu th p x lý tr c ti p t i hi n trư ng Th i gian x lý ñư c yêu c u kh t khe ñ có th bám theo ñư c ñ i tư ng M t toán nh n ... v PC ñư c MATLAB thu nh n Cơ ch l y nh theo lu ng tín hi u c a MATLAB ñư c th hi n Hình 2.13 - 19 - Phân tích h th ng s lý thuy t Hình 2.13: Lu ng d li u nh thu nh n frame nh b ng MATLAB Lu ng ... 12 Hình 2.7 Không gian m i (u1, u2) theo hư ng phân b m nh nh t c a vector không gian (x1, x2), tìm theo PCA 14 Hình 2.8 Phân lo i theo PCA 14 Hình 2.9 Phân lo i v...
 • 59
 • 234
 • 4

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong hệ thống nhận dạng mặt người

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong hệ thống nhận dạng mặt người
... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO HỆ THỐNG NHẬN DẠNG MẶT NGƯỜI HỆ THỐNG NHẬN DẠNG MẶT NGƯỜI Khái niệm hệ thống nhận dạng mặt người Hệ thống nhận dạng mặt người hệ thống nhận đầu vào ảnh hay ... THUYẾT PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO HỆ THỐNG NHẬN DẠNG MẶT NGƯỜI I HỆ THỐNG NHẬN DẠNG MẶT NGƯỜI 1.1 Khái niệm hệ thống nhận dạng mặt người 1.2 Cơ sở lý thuyết toàn nhận ... môn học Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Mục đính môn học làm rõ phương pháp nghiên cứu khoa học vận dụng thực tế Trong bày báo cáo trình bày sở lý thuyết phương pháp nghiên cứu khoa học...
 • 25
 • 470
 • 0

Tìm hiểu về hệ nhận dạng mặt người

Tìm hiểu về hệ nhận dạng mặt người
... Học Chương 4: Tổng quan nhận diện mặt người phân tích việc sử dụng nguyên tắc sáng tạo hệ nhận diện mặt người 4.1.Tổng quan hệ nhận diện mặt người - Hệ nhận diện mặt người ứng dụng máy tính cho ... 30 31 CHƯƠNG 4: TỔNG QUAN VỀ NHẬN DIỆN MẶT NGƯỜI VÀ PHÂN TÍCH VIỆC S Ử DỤNG CÁC NGUYÊN TẮC S ÁNG TẠO TRONG HỆ NHẬN DIỆN MẶT NGƯỜI 32 4.1.Tổng quan hệ nhận diện mặt người 32 4.2 Phân tích việc ... mặt ngư ời diện từ hì nh xoay toán nhận dạng mặt người xoay 45o đưa to án xây dựng lại ảnh mặt người diện từ ảnh mặt người xoay, dùng ảnh diện để đem nhận dạng 20 | T hái Hu y T ân – 1211064...
 • 41
 • 185
 • 0

Luận văn điện tử Nhận dạng mặt người bằng ICA

Luận văn điện tử Nhận dạng mặt người bằng ICA
... áp dụng khoa học công nghệ là: nhận dạng ký tự (chữ in, chữ viết tay, chữ ký điện tử) , nhận dạng văn (Text), nhận dạng vân tay, nhận dạng mã vạch, nhận dạng mặt người 2.1.6 Cơ sở tri thức (Knowledge ... tài “ Nhận dạng mặt người ICA Do tính phức tạp việc nhận dạng mặt người nên đề tài sử dụng ảnh mặt người (Các thành phần phụ lược bỏ bớt ) Phương pháp nhận dạng sử dụng dựa vào thuật toán ICA ... Chương NHẬN DẠNG MẶT NGƯỜI DÙNG ICA Yêu cầu Chương trình thực phần mềm Matlab Nhận dạng khuôn mặt thuộc lớp khuôn mặt sở liệu ( gồm liệu test liệu train) Cơ sở Dưới thành phần hệ thống nhận dạng mặt...
 • 71
 • 557
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: nhận dạng măt ngườibất đẳng thức bậc 2bài tập bất đẳng thức bậc 2kiểm điểm cá nhân đảng viên năm 2013ứng dụng nhận dạng mặt ngườimặt bậc 2 trong không giangiải bất đẳng thức bậc 2cách giải bất đẳng thức bậc 2kiểm điểm cá nhân đảng viên năm 2012mẫu bản kiểm điểm cá nhân đảng viên năm 2013các mặt bậc 2 trong không gianphương pháp giải hệ phương trình đẳng cấp bậc 2cách giải hệ phương trình đẳng cấp bậc 2mẫu kiểm điểm cá nhân đảng viên năm 2012nhận dạng mặt người dùng pcaĐề tài XÂY DỰNG HTTT QUẢN LÝ THU TIỀN ĐIỆNthiết kế cafe tinh thểthiết kế cảm hứng đông dương trong thiết kế nội thất khách sạnthiết kế fly flowers entertaimentUnit 1 family life lesson 1 getting started lớp 10 sách mới hayTriển lãm alienwareTrung tâm giải trí out spaceXe buýt hiện đại và thân thiệnAn toàn mạngNghiên cứu xây dựng HACCP cho quy trình sản xuất đường míaXÂY DỰNG CHIẾN lược PHÁT TRIỂN CHO BỆNH VIỆN đa KHOA TỈNH đăk lăk đến năm 2020luận văn khu trưng bày hải dương họcluận văn thiết kế showroom cafe vespaNội thất cafe andalucia tây ban nhaNội thất nhà hàng nam bộNội thất nhà thờ theo phong cách hiện đạiNội thất văn phòng đại diện game e aPhong cách ai cập trong công trình dịch vụ giải tríluận văn bar café ký ức vùng quêluận văn khách sạn trống đồng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập