Các yếu tố ảnh hưởng đến tính minh bạch thông tin báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên HOSE

Các yếu tố ảnh hưởng đến tính minh bạch thông tin báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên HOSE

Các yếu tố ảnh hưởng đến tính minh bạch thông tin báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên HOSE
... giá tính minh bạch thông tin trình bày báo cáo tài công ty niêm yết làm rõ yếu tố ảnh hưởng đến tính minh bạch TTBCTC công ty niêm yết HOSE Trên sở gợi ý số sách cần thiết nhằm tăng cường tính minh ... VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - NGUYỄN NHẤT NAM CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH MINH BẠCH THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN HOSE LUẬN VĂN THẠC S Ĩ Chuyên ... liên quan đến thực trạng minh bạch thông tin báo cáo tài yếu tố ảnh hưởng đến tính minh bạch thông tin báo cáo tài doanh nghiệp niêm yết sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM nhằm góp phần khơi thông...
 • 112
 • 290
 • 6

Các yếu tố ảnh hưởng đến tính minh bạch báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán tp HCM (HOSE)

Các yếu tố ảnh hưởng đến tính minh bạch báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán tp HCM (HOSE)
... BCTC”) công ty niêm yết gần bộc lộ số vấn đề có ảnh hưởng quan trọng đến tính hữu ích thông tin tính minh bạch thị trường Vì việc nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng tính minh bạch báo cáo tài công ty niêm ... để tìm trang web công ty chọn, sau vào tìm nội dung có liên quan đến công bố báo cáo tài trang web o Các báo cáo kiểm toán báo cáo tài năm, báo cáo tài quý năm 2011 công ty niêm yết tiến hành thu ... khảo ban đầu cho thấy có yếu ảnh hưởng đến tính minh bạch báo cáo tài công ty niêm yết là: quy mô doanh nghiệp, tình hình tài chính, đòn bẩy tài chính, hiệu sử dụng tài sản, tài sản cầm cố Qua trình...
 • 45
 • 877
 • 6

Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại việt nam

Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại việt nam
... n vi c áp d ng IFRS t i Vi t Nam 3 M c tiêu c th : - H th lý lu n nhân t n vi c áp d ng chu n m c báo cáo tài qu c t t i Vi t Nam - c nhân t n vi c áp d ng Chu n m c báo cáo tài qu c t (IFRS) ... mô 28 U 3.1 Các gi thuy t c n ki nh nhân t ng vi c áp d ng IFRS t i Vi t Nam 3.1.1 Nhân t i hóa, có , t nhóm t Nam 29 Tu báo cáo tài VAS n Chính tin báo cáo tài theo VAS 3.1.2 Nhân t ng kinh ... n n vi c áp d ng IFRS t i Vi t Nam Vì v y, tác gi l a ch n vi c áp d ng Chu n m c báo cáo tài Qu c t (IFRS) t i Vi nhân t nghiên c u T n vi c áp d ng IFRS n giúp làm rõ y nhanh trình áp d ng IFRS...
 • 93
 • 138
 • 4

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ TRỊ CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN HOSE

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ TRỊ CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN HOSE
... t ng niên… tính toán c a tác gi t ph n m m Eviews Cty Cty, Cty Cty Cty Cty khác) Cty, xét Cty Cty Các Cty Cty khác - Trang 19 Cty, xét theo Cty 2.4.2 Phân tích ma tr n h s B ng 2.3: H s a bi ... Cty l y m u V tài li sau: n Cty thu c nhóm ( Cty m con) quy n ki m sóat Cty t - M : Cty Cty Cty + Cty + Cty + - Cty V vi c n m quy n ki m sóat Cty s bi u quy t thông qua v n t l c phi c a Cty: ... s h kh n giá tr c a nhóm Cty c: Cty l n Cty nh ; nhóm u s h u: Cty thu c s h c nhóm Cty khác; (ii) giá tr m: i Vi t, Cty thu c cs d d c at M u nghiên c u g m g m 207 Cty niêm y t t i HOSE th 2010...
 • 58
 • 79
 • 0

Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu của tổng công ty công nghiệp xi măng việt nam (VICEM)

Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu của tổng công ty công nghiệp xi măng việt nam (VICEM)
... nhân tố ảnh hƣởng đến trình xây dựng phát triển thƣơng hiệu doanh nghiệp thuộc VICEM Kết nghiên cứu khoa học cho việc xây dựng sách hỗ trợ phát triển thƣơng hiệu Tổng Công ty Công nghiệp xi măng ... lƣợc cho thƣơng hiệu, em định chọn đề tài Các nhân tố ảnh hƣởng đến trình xây dựng phát triển thƣơng hiệu Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (VICEM) Đây vấn đề rộng lớn, phức tạp có ... dựng phát triển thƣơng hiệu, tìm hiểu đánh giá nhân tố ảnh hƣởng đến khả tạo lập thƣơng hiệu Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam Từ đó, đƣa khuyến nghị giải pháp nhằm phát triển thƣơng hiệu...
 • 36
 • 135
 • 1

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên Hose

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên Hose
... TRANG NGHIÊN C U CÁC NHÂN T NG N CHÍNH SÁCH C T C C A CÁC CÔNG TY NIÊM Y T TRÊN HOSE LU : TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG M : 60340201 ng d n khoa h c: PGS.TS TP H - 2013 L công trình nghiên c u c a i dung nghiên ... bình t l chi tr c t c công ty niêm y t t 2008-2012 34 Hình 4.2 : Trung bình t l n m gi c c công ty niêm y t t 2008-2012 35 Hình 4.3 : Trung bình quy mô công ty niêm y t t 2008-2012 ... bình t t y tài công ty niêm y t t 2008-2012 37 Hình 4.5 : Trung bình r i ro kinh doanh công ty niêm y t t 2008-2012 38 Hình 4.6 : Trung bình l i nhu n c a công ty niêm y t t 2008-2012...
 • 78
 • 97
 • 0

Cac nhan to anh huong den chinh sach co tuc cac cong ty niem yet tren HOSE

Cac nhan to anh huong den chinh sach co tuc cac cong ty niem yet tren HOSE
... khả to n, tốc độ tăng doanh thu, sở hữu nhà nước quy mô công ty TÀI LIỆU THAM KHẢO Adaoglu, Cahit (2000), “Instability in the dividend policy of Istanbul Stock Exchange Corporations: Evidence ... cổ tức công ty niêm yết HOSE 4.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ chi trả cổ tức công ty niêm yết HOSE Để đo lường mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tỷ lệ chi trả cổ tức công ty niêm yết HOSE, nghiên ... trả cổ tức công công ty niêm yết thường tính tỷ lệ ty niêm yết HOSE phần trăm mệnh giá cổ phiếu (10.000 đồng) Tỷ lệ chi trả cổ tức công ty niêm yết Tỷ lệ chi trả cổ tức HOSE giai doạn 2010 -2012...
 • 8
 • 119
 • 0

Luận văn thạc sĩ Những yếu tố quyết định chính sách cổ tức và xu hướng chi trả cổ tức các công ty niêm yết trên Hose

Luận văn thạc sĩ Những yếu tố quyết định chính sách cổ tức và xu hướng chi trả cổ tức các công ty niêm yết trên Hose
... (Et/At) c a t t c công ty 10,3%, ñó, Et/At c a công ty chi tr 11,3% cao công ty không chi tr 8% Gi a công ty niêm y t m i, công ty chi tr có l i nhu n bình quân 12,2% cao công ty không chi tr ch có ... bày trên, bi n ñ c l p ph n trăm c tính kh công ty chi tr t 2006 – 2011 Vì v y, thu t ng công ty chi tr c t c” ñư c phân lo i vào nhóm sau M t công ty niêm y t HOSE ñư c phân nhóm sau: • Công ty ... cách ñi u hóa v cách th c chi tr sau: • Các công ty có t l chi tr c t c m c tiêu dài h n V i thu nh p tương ñ i n ñ nh, công ty sung mãn có t l chi tr cao, công ty tăng trư ng chi tr th p • Các...
 • 83
 • 126
 • 0

Phân tích tác động của các yếu tố bên trong công ty đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam (tt)

Phân tích tác động của các yếu tố bên trong công ty đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam (tt)
... LUẬN CỦA CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG CÔNG TY TÁC ĐỘNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY 2.1 2.1.1 Thông tin báo cáo tài Khái niệm thông tin Thông tin kế toán (TTKT) thông tin hệ ... PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ TRONG CÔNG TY ĐẾN CHẤT LƯỢNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 1.5 Tổng quan tài liệu nghiên cứu ... LÝ LUẬN CỦA CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG CÔNG TY TÁC ĐỘNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG GIẢI THUYẾT KHOA HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC...
 • 14
 • 67
 • 0

Chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên hose Phân tích xu hướng và nhân tố quyết định

Chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên hose Phân tích xu hướng và nhân tố quyết định
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  MAI HUỲNH YẾN NHƯ CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN HOSE: PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VÀ NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH ... liệu công ty chi trả chi trả cổ tức (bao gồm công ty chi trả cổ tức thường xuyên, công ty bắt đầu chi trả cổ tức công ty có chi trả cổ tức) công ty không chi trả cổ tức (bao gồm công ty chi trả cổ ... cổ đông công ty chủ sỡ hữu công ty Công ty nói đến công ty cổ phần Cổ tức gồm có cổ tức dành cho cổ phần ưu đãi cổ tức dành cho cổ phần thường Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi mức hay tỷ lệ cố định...
 • 114
 • 102
 • 0

Các nhân tố tác động đến chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên Hose

Các nhân tố tác động đến chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên Hose
... 31 CH NG 2: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T TÁC NG N CHÍNH SÁCH C T C C A CÁC CTNY TRÊN HOSE 2007 – 2010 32 2.1 TH C TR NG TÌNH HÌNH CHI TR C T C C A CÁC CÔNG TY NIÊM Y T TRÊN HOSE 32 2.1.1 ... T TRÊN HOSE GIAI O N 2007 – 2010 2.1 TH C TR NG TÌNH HÌNH CHI TR C T C C A CÁC CÔNG TY NIÊM Y T TRÊN HOSE GIAI O N 2007 - 2010 Tr c i vào phân tích nhân t tác ng n sách c t c c a s công ty niêm ... nhóm ngành công nghi p, công ty thu c nhóm ngành công ngh , công ty thu c nhóm ngành d ch v công c ng, công ty thu c nhóm ngành d ch v tiêu dùng, công ty thu c nhóm ngành d u khí, 30 công ty thu...
 • 111
 • 148
 • 0

MỐI QUAN HỆ GIỮA QUYẾT ĐỊNH CỔ TỨC VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA TÍNH BẤT ĐỊNH TRONG DÒNG TIỀN Ở CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN HOSE.PDF

MỐI QUAN HỆ GIỮA QUYẾT ĐỊNH CỔ TỨC VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA TÍNH BẤT ĐỊNH TRONG DÒNG TIỀN Ở CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN HOSE.PDF
... cáo tài 2004) tính H Cho nên quan h gi a quy nh c t c quy t th c nghi m m i nh u ki n dòng ti n b nh b ng cách quan sát m u g m công ty niêm y t HOSE t 2012 Các Nghiên c u kh công ty hành x im ... c a tính b t h phi n gi a quy nh dòng ti kênh tài tr u th hi n có t n t i m t m i quan nh c t Các công ty niêm y t trê quy t tính b t ns hi n m c bi gi i nh dòng ti n s kênh tài tr , công ty ch ... vi c công ty gi i quy t tính b nh dòng ti n sao? Trong su t nghiên c u gi công ty ch s d ng công c gi i quy t v c t gi m c t c (dividends cutback), c t gi ti n m t phi ho tính b nh r ng nh dòng...
 • 68
 • 92
 • 0

Mối quan hệ giữa giá trị doanh nghiệp và cấu trúc hội đồng quản trị , minh chứng thực nghiệm từ các công ty niêm yết trên hose

Mối quan hệ giữa giá trị doanh nghiệp và cấu trúc hội đồng quản trị , minh chứng thực nghiệm từ các công ty niêm yết trên hose
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NGUYỄN THẾ HÙNG MỐI QUAN HỆ GIỮA GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ CẤU TRÚC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MINH CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN HOSE ... định mối quan hệ cấu trúc hội đồng quản trị giá trị doanh nghiệp công ty niêm yết HOSE, từ đề xuất số sách phù hợp để nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu Các công ty hoạt ... Chí Minh – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Mối quan hệ giá trị doanh nghiệp cấu trúc HĐQT Minh chứng thực nghiệm từ công ty niêm yết HOSE công trình nghiên cứu tác giả Các thông...
 • 125
 • 84
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: các công ty niêm yết trên hosecác yếu tố ảnh hưởng đến tinh thầncác yếu tố ảnh hưởng đến tình phí của sinh viênmôn kinh tế lượng các yếu tố ảnh hưởng đến tình phí của sinh viênphân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình xuất nhập khẩu của hai mặt hàng trái thanh long và hồ tiêumột số yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng xây dựng sử dụng và bảo quản nhà tiêu tại các hộ gia đìnhkhảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến tính êm dịu của xe hyundai 1 25 tấn khi vận chuyển trên đường nông thônphân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn siêu thị big c huế của khách hàngcác yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng của cá nhânluận văn phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức và hiệu quả sử dụng vốn vay của nông hộ ở huyện thốt nốt thành phố cần thơluận văn nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn thẻ ghi nợ nội địa success của ngân hàng agribank chi nhánh ô môn cần thơ và một số ngân hàng khácnhững yếu tố ảnh hưởng đến tính rõ ràng của điểm cuốithực trạng về các yếu tố ảnh hưởng đến chất luợng đào tạo nghề nông nghiệp tại trường dạy nghề lạng sơnyếu tố ảnh hưởng đến tính acid base của chất hữu cơcác yếu tố ảnh hưởng đến nguy cơ lây nhiễm hiv liệu có vai trò của tải lượng virusCÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNGSKKN: Một số biện pháp tổ chức hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình nhà giáo văn hoáSKKN: Kinh nghiệm bồi dưỡng phụ trách sao nhi đồng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Đội trong trường tiểu học Thị Trấn Nga SơnXử lý song song mức tập lệnhSKKN tiểu học: Một số biện pháp chỉ đạo Giáo viên Trường Tiểu học Nga Thái thực hiện có hiệu quả Thông tư số 302014TTBGDĐTSKKN quản lý: Hiệu trưởng trường tiểu học với mô hình trường học mới ( VNEN)Du ký quốc ngữ việt nam trong bối cảnh văn học giao thờiCác bài giảng bàn tay nặn bột môn khoa học lớp 4 ( học kỳ 2)Xây dựng chương trình kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần lương thực thái nguyên – chi nhánh đại từXây dựng phân hệ kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty TNHH MTV vận tải đường sắt hà nội chi nhánh vận tải đường sắt hải phòngNghiên cứu nhiễu loạn điện áp trong lưới điện phân phốiVăn hóa quản lý tại tập đoàn viễn thông quân độiQuản lý nhân lực của công ty công nghiệp tàu thủy và xây dựng sông hồngQuản lý rủi ro tính dụng dài hạn tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thanh xuânQuản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá thường xuyên ở các trường tiểu học trên địa bàn huyện đại từ tỉnh thái nguyênGiải pháp quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh trung học phổ thông huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh PhúcGiải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyênPhát triển hợp tác xã nông nghiệp tỉnh tuyên quangTư tưởng hồ chí minh về giải quyết mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp với sự nghiệp đổi mới ở việt nam hiện nay (tt)Luận văn Thạc sĩ Khoa học Nông nghiệp Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất sử dụng theo hướng sản xuất hàng hoá trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập