Để các tác phẩm của Lê Quý Đôn đến với công chúng

Cái đói chủ đề ám ảnh trong các tác phẩm của nhà văn Nam cao

Cái đói chủ đề ám ảnh trong các tác phẩm của nhà văn Nam cao
... số lượng tác phẩm Nam Cao nhiều, với tư tưởng nhà văn thay đổi trước sau cách mạng, người viết chọn đề tài: Cái đói chủ đề ám ảnh tác phẩm Nam Cao trước Cách mạng tháng Tám 1945” Ở đề tài này, ... hai Nam Cao: Nam Cao – Đời văn tác phẩm Ở sách này, việc nhận định chủ đề tác phẩm Nam Cao Hà Minh Đức có nhiều ý kiến thú vị, gợi mở: “Nhìn theo đề tài tác phẩm Nam Cao có phân chia tác phẩm ... (NXB Văn học 1956) số viết Nam Cao số nhà văn, nhà thơ Nguyễn Đình Thi với Nam Cao (Nam Cao tác gia tác phẩm, 1956), Nguyên Hồng (Đọc truyện ngắn Nam Cao, 1960) công bố nghiệp văn học Nam Cao...
 • 71
 • 1,553
 • 4

CÁI ĐÓI – CHỦ ĐỀ ÁM ẢNH TRONG CÁC TÁC PHẨM CỦA NAM CAO

CÁI ĐÓI – CHỦ ĐỀ ÁM ẢNH TRONG CÁC TÁC PHẨM CỦA NAM CAO
... 2.4.2 Đề tài người trí thức tiểu tư sản nghèo CHƯƠNG CÁI ĐÓI VẤN ĐỀ BAO TRÙM TRONG NHIỀU TÁC PHẨM CỦA NAM CAO TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 3.1 Cái đói chết đói tượng xuyên suốt nhiều tác phẩm ... hai Nam Cao: Nam Cao Đời văn tác phẩm Ở sách này, việc nhận định chủ đề tác phẩm Nam Cao Hà Minh Đức có nhiều ý kiến thú vị, gợi mở: “Nhìn theo đề tài tác phẩm Nam Cao có phân chia tác phẩm ... sáng tác ông Phạm vi đề tài Do số lượng tác phẩm Nam Cao nhiều, với tư tưởng nhà văn thay đổi trước sau cách mạng, người viết chọn đề tài: Cái đói chủ đề ám ảnh tác phẩm Nam Cao trước Cách...
 • 71
 • 402
 • 3

Đề tài tìm HIỂU NGHỆ THUẬT TRONG các tác PHẨM của YOSHIMOTO BANANA

Đề tài tìm HIỂU NGHỆ THUẬT TRONG các tác PHẨM của YOSHIMOTO BANANA
... [42] CHƯƠNG II 18 NGHỆ THUẬT TRONG SÁNG TÁC CỦA YOSHIMOTO BANANA Có nhiều loại hình nghệ thuật nghệ thuật điêu khắc, hội họa… văn học loại hình nghệ thuật Các loại hình nghệ thuật xây dựng lên ... nghiên cứu khoa học, tác phẩm Yoshimoto Banana, tư liệu Internet để tiến hành việc nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu tìm hiểu nghệ thuật thể qua tác phẩm Yoshimoto Banana Kết cấu đề tài Ngoài phần mở ... III: MỘT VÀI NHẬN ĐỊNH VỀ CÁC TÁC PHẨM CỦA YOSHIMOTO BANANA 3.1 Một vài nhận xét tác phẩm Yoshimoto Banana 57 3.2 Ý nghĩa nhân văn 58 3.3 Tác phẩm Yoshimoto Banana mang tính huyền...
 • 176
 • 291
 • 0

Đề tài triết học " Ý thức văn hoá trong “Đại Việt thông sử” của Quý Đôn " pot

Đề tài triết học
... theo vua” Trong giai àoẩn khúãi nghơa, mưåt sưë ghi chếp àậ thïm thùỉt tđnh thêìn thấnh vïì Lï Thấi Tưí (tẩi võ 1428-1433) Viïåc y mïånh trúâi lâm tđnh chđnh àấng cho sûå kiïën p triïìu ... vâo àiïån hỗi vïì viïåc p ngûúâi nưëi ngưi Khưi bân p Thấi Tưng (Ngun Long), bêëy giúâ nhâ vua múái quët Thấng 8, vua giấng vûúng xëng tûúác Qån vûúng, ban chiïëu y thûá lâ Ngun Long ... Thấi Tưí lc àêìu mën huynh àïå kïë thûâa n nhau, khưng mën p thûá Tưi àoấn rùçng, cố thïí àïën nùm thûá sấu, Thấi Tưí mën phïë Tû Tïì (Qån vûúng), p thûá lâm thấi tûã, mâ mể ca thấi tûã...
 • 15
 • 177
 • 0

Đề tài triết học " LUẬN LÝ KHÍ CỦA QUÝ ĐÔN " pdf

Đề tài triết học
... LUẬN LÝ KHÍ CỦA LÊ QUÝ ĐÔN LÂM NGUYỆT HUỆ (*) Trên sở lịch sử Nho học Việt Nam, viết trình bày phân tích luận khí “Vân đài loại ngữ” Quý Đôn Tác giả rằng, luận khí Quý Đôn chịu ... thiên chi khí (26); "thiên địa sơ gian tắc thị âm dương chi kh ", "khinh giả vi thiên, trọng trọc giả vi kh "( 27) Thực tế, Quý Đôn nói khí hình thiên địa "kh " "chất" mà Chu Tử Tân Nho học đề cập ... thể khí trung” hướng luận khí Chu Tử Từ đó, thấy, Quý Đôn, việc tiếp thu luận khí Chu Tử, hứng thú với luận khí hoá vũ trụ ông đặc biệt nhấn mạnh khí tương tề bất ly”, khí...
 • 29
 • 296
 • 0

Đề tài tìm hiểu nghệ thuật trong các tác phẩm của yoshimoto banana

Đề tài tìm hiểu nghệ thuật trong các tác phẩm của yoshimoto banana
... tỏc phm ca Yoshimoto Bannana; so sỏnh Banana vúi tỏc gi Murakami Haruki CHNG I CUC I V S NGHIP SNG TC CA YOSHIMOTO BANANA 1.1 Cuc ũi N tỏc gi Yoshimoto Banana tờn tht l Mahoko Yoshimoto f-ớ ... s nghip sỏng tỏc ca Yoshimoto Banana õy l chng giúi thiu v thõn th, s nghip sỏng tỏc, túm tt ni dung mt s tỏc phm ca Yoshimoto Banana Chng 2: Ngh thut sỏng tỏc ca Yoshimoto Banana õy l chng trung ... vt cỏc sỏng tỏc ca Yoshimoto Banana cng chớnh l khuụn mu ca ngi i sng thng nht Do vy ngũi c s d dng hiu v cm nhn c tỏc phm mt cỏch sõu sc Trong cỏc tỏc phm ca mỡnh, Yoshimoto Banana ó rt tinh t...
 • 83
 • 213
 • 0

Tư tưởng triết học trong các tác phẩm của hải thượng lãn ông hữu trác

Tư tưởng triết học trong các tác phẩm của hải thượng lãn ông lê hữu trác
... trình viết tưởng triết học Hữu Trác bộ "Hải Thượng Y tông tâm lĩnh" Mảng nghiên cứu bỏ ngỏ, đáng ý viết "Lê Hữu Trác- nhà tưởng lớn trưởng thành từ nghiệp y" cuốn" Lịch sử ng Việt ... có lịch sử tưởng Việt Nam Theo Hữu Trác, Sđd, tr.238 Theo Hữu Trác, Sđd, tr.9 28 Theo Hữu Trác, Sđd, tr.7 26 27 19 KẾT LUẬN Hải Thượng Lãn Ông Hữu Trác( 1720-1791) nhà y học kiệt ... y học đồng thời chứa đựng nhiều tưởng triết học sâu sắc, "Phụ đạo xán nhiên" không nằm mạch tưởng Trong tác phẩm này, Hữu Trác vận dụng tưởng triết học cổ đại Trung Quốc âm dương ngũ...
 • 23
 • 845
 • 5

Truyện ngắn về đề tài dân tộc miền núi phía Bắc (Qua các tác phẩm của Cao Duy Sơn, Đỗ Bích Thúy và Nguyễn Huy Thiệt

Truyện ngắn về đề tài dân tộc miền núi phía Bắc (Qua các tác phẩm của Cao Duy Sơn, Đỗ Bích Thúy và Nguyễn Huy Thiệt
... truyện ngắn đương đại * Chương Hình tượng sống người dân tộc miền núi phía Bắc qua truyện ngắn Cao Duy Sơn, Đỗ Bích Thúy, Nguyễn Huy Thiệp * Chương Phương thức biểu 12 CHƢƠNG TRUYỆN NGẮN VỀ ĐỀ ... khảo sát truyện ngắn viết đề tài dân tộc miền núi phía Bắc nhà văn: Cao Duy Sơn, Đỗ Bích Thúy Nguyễn Huy Thiệp, tác giả công trình muốn tạo góc nhìn đầy đủ văn xuôi nói chung, truyện ngắn đương ... chiều sâu tập trung vào mảng đề tài chủ lực hai tác giả đề tài khu vực dân tộc miền núi phía Bắc 10 Tóm lại: Ba nhà văn Cao Duy Sơn, Đỗ Bích Thúy Nguyễn Huy Thiệp tác phẩm cụ thể có đóng góp không...
 • 86
 • 981
 • 0

tìm hiểu nghệ thuật trong các tác phẩm của Yoshimoto banana

tìm hiểu nghệ thuật trong các tác phẩm của Yoshimoto banana
... D05601050 NIÊN KHÓA: 2005-2010 BIÊN HÒA, THÁNG 12/2009 TÌM HIỂU NGHỆ THUẬT TRONG CÁC TÁC PHẨM CỦA YOSHIMOTO BANANA SVTH: NGUYỄN THỊ HƯỜNG Trong thập niên gần đây, kinh tế Nhật Bản phát triển nhanh ... HỌC LẠC HỒNG KHOA ĐÔNG PHƯƠNG - BÀI BÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU NGHỆ THUẬT TRONG CÁC TÁC PHẨM CỦA YOSHIMOTO BANANA 吉本ばななの作品の中の芸術についての研究 GVHD: TS LÊ TÂY CN ĐỒNG THỊ THU HÀ SVTH: ... Guide) Yoshimoto Banana tượng thú vị, có văn đàn Nhật Bản nói riêng văn học giới nói chung Các tác phẩm Yoshimoto Banana mẻ thu hút, hấp dẫn độc giả khắp nơi giới Từ việc nghiên cứu cách tân nghệ thuật...
 • 16
 • 342
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các tác phẩm của lê thanh tôngcác tác phẩm của mình bác sử dụng khá nhiều mệnh đề của nho giáo và đưa vào đó những nội dung và ý nghĩa mớitác phẩm của hoàng quycác tác phẩm của zhttycác tác phẩm của nghê khuôngcác tác phẩm của tạc bao tửđề thi thử đh trường lê quý đôncác tác phẩm của lênincác tác phẩm của họa sĩ nguyễn đỗ cungcác tác phẩm của nhà thơ xuân diệucác tác phẩm của mạnh tửcác tác phẩm của thiên tàm thổ đậucác tác phẩm của phong lăng thiên hạtiểu sử của lê quý đôncác tác phẩm của xuân quỳnhluyện tập quy luật phân lyBài 16. Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIVBài 17. Ôn tập chương II và chương IIIBài 18. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XVBài 16. Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIVBài 1. Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễBài 2. Vận chuyển các chất trong câyBài 2. Vận chuyển các chất trong câyBài 15. Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời TrầnBài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII)Bài 15. Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời TrầnBài 2. Vận chuyển các chất trong câyBài 3. Thoát hơi nướcBài 3. Thoát hơi nướcBài 4. Vai trò của các nguyên tố khoángBài 12. Đời sống kinh tế, văn hoáBài 5. Dinh dưỡng nitơ ở thực vậtBài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIIIBài 5. Dinh dưỡng nitơ ở thực vậtBài 6. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập