A HK II thay

Đe va Đ/a -HK II -K10 -NC (06-07)

Đe va Đ/a -HK II -K10 -NC (06-07)
... kiĨm tra häc k× Ii, n¨m häc 2006-2007 M¤N: TO¸N - líp 10 Ch¬ng tr×nh n©ng cao Thêi gian: 70 (kh«ng kĨ thêi gian ph¸t ®Ị) - PHÇn II Tù ln (7,0 ®iĨm) Häc ... k× Ii, n¨m häc 2006-2007 M¤N: TO¸N - líp 10 Ch¬ng tr×nh n©ng cao §¸P ¸N Vµ BIĨU §IĨM 10 11 12 A X B X X X C X X D X X X X X X PHÇn i Tr¾c nghiƯm (3,0 ®iĨm) Mçi c©u ®óng tÝnh: 0,25 ®iĨm PHÇn II...
 • 4
 • 89
 • 0

T.a 6 HK II (2)

T.a 6 HK II (2)
... ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II MÔN ANH I/(2 điểm) Mỗi câu cho 0,5 điểm 1.Go Is riding Is not 4.plays II/ (2 điểm) Mỗi câu chọn cho 0,5 điểm 1.Is 2.In cool often III/(2 điểm) Mỗi câu cho 0,5 điểm...
 • 2
 • 151
 • 0

KT HK II A 6

KT HK II A 6
... I am Mai and I am from Viet Nam I speak Vietnamese but I can speak English, too I am living in a farm There are a lot of cows in the farm and they produce a lot of milk My classmates and I are ... and English There are a lot of cows in the farm Mai and her classmates are collecting waste paper, scrap metal and old plastic now They shouldn’t pollute the environment III LANGUAGE FOCUS: 2,5 ... environment and shoul save water and power Questions: Where is Mai from? ………………………………………… How many languages can Mai speak? …………………………………………… What are there in the farm? …………………………………………… Who are collecting...
 • 3
 • 70
 • 0

Về việc thay đổi lịch kiểmn tra HK II

Về việc thay đổi lịch kiểmn tra HK II
... kiểm tra có phân công nhiệm vụ cụ thể - Thông báo nội dung kiểm tra, lịch kiểm tra đến toàn thể giáo viên học sinh toàn trường biết để ôn tập kiểm tra đạt kết - Lập danh sách phòng kiểm tra xếp ... gởi; - Lưu VT, CMTHCS KT.TRƯỞNG PHÒNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG (Đã ký) Lã Quốc Tuấn Lưu ý: Chỉ thay đổi lịch kiểm tra môn Văn – Toán Sở GD – ĐT đề thời gian nhận đề PHÒNG GD - ĐT ĐỒNG PHÚ TRƯỜNG : …………………… ... sơ tổ chức kiểm tra học kỳ theo quy định * Căn đánh giá xếp loại: + Việc đánh giá xếp loại hạnh kiểm học lực thực theo Quyết định số 40/2006/QĐ-BGD-ĐT ngày 5/10/2006 Bộ GD-ĐT việc ban hành quy...
 • 5
 • 43
 • 0

thi thử HK II .Đ.A .CUC HAY.ĐE 1

thi thử HK II .Đ.A .CUC HAY.ĐE 1
... ánh sáng n2 v1 n2 v n2 v n2 v2 = =2 =2 = A B C D n1 v2 n1 v2 n1 v1 n1 v1 Câu 16 : Từ trường có đường sức sau: A Song song cách C Luôn có dạng đường B Có dạng thẳng D Khép kín Câu 17 : Góc lệch ... kính lớn vật Câu 31: Một ống dây dài 50 (cm), diện tích tiết diện ngang ống 10 (cm 2) gồm 10 00 vòng dây Hệ số tự cảm ống dây là: A 2, 512 (mH) B 0,2 512 (H) C 2, 512 .10 -2 (mH) D 6,28 .10 -2 (H) Câu 32: ... góc với từ trường Lực lorenxơ tác dụng vào electron có độ lớn là: A 3,2 .10 15 N B 3,2 .10 14 N C 6,4 .10 14 N D 6,4 .10 15 N -3- -4- -5- ...
 • 5
 • 60
 • 0

thi thử HK II .Đ.A .CUC HAY.ĐE 3

thi thử HK II .Đ.A .CUC HAY.ĐE 3
... 120cm C 40cm D 30 cm Câu 36 : Một ống dây dài có độ tự cảm L = 3mH, Năng lượng từ trường bên ống dây có dòng điện cường độ 2A chạy qua A 3. 10-2 J B 6.10 -3 J C 3. 10 -3 J D 0,6.10 -3 J Câu 37 : Trong nhận ... khúc xạ r1 = 30 0 góc tới r2 có giá trị A 150 B 600 C 450 D 30 0 Câu 23: Cho dòng điện cường độ 1A chạy dây dẫn thẳng Cảm ứng từ điểm cách dây10 cm có độ lớn bao nhiêu? A 10-6 T B 3. 10-6T C 2.10-6T ... Một sợi dây dài 2m có dòng điện 15A đặt nghiêng góc 30 so với từ trường B = 5.10 -3T Lực từ tác dụng lên dây bằng: A 0,075N B 0,75N C 0,3N D 0,13N Câu 21: Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn MN có...
 • 6
 • 95
 • 0

thi thử HK II .Đ.A .CUC HAY.ĐE 4

thi thử HK II .Đ.A .CUC HAY.ĐE 4
... thấu kính 40 cm cho ảnh cách vật: A 80cm B 60cm C 90cm D 30cm Câu 13: Vật sáng AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự 40 cm cho ảnh ảo 1 /4 lần vật Vật cách thấu kính đoạn bao nhiêu? A 40 cm B 30cm ... góc với từ trường Lực lorenxơ tác dụng vào electron có độ lớn là: A 6 ,4. 10 − 14 N B 6 ,4. 10 −15 N C 3,2.10 −15 N D 3,2.10 − 14 N Câu 38: Một vêbe bằng? A 1T.m B 1T/m2 C 1T.m2 D 1T/m Câu 39: Từ trường ... chạy dây dẫn thẳng Cảm ứng từ điểm cách dây10 cm có độ lớn bao nhiêu? A 3.10-6T B 4. 10-6 T C 10-6 T D 2.10-6T -4- Câu 33: Một dây dẫn mang dòng điện có chiều từ trái sang phải nằm từ trường có...
 • 6
 • 76
 • 0

DE THI HK II MON HOA 8 ( DE A+B)

DE THI HK II MON HOA 8 ( DE A+B)
... Thay II Tự luận: (7 điểm) Học sinh làm giấy thi Câu 1: (2 điểm) Viết phương trình phản ứng hóa học biểu diễn phản ứng H2 với chất sau: O2 ; Fe2O3 ; FeO ; PbO Ghi rõ điều kiện phản ứng Câu 2 :(2 ... thức Môn: Hóa Học Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Họ tên: Lớp: …………… ĐỀ B Điểm Nhận xét Giáo viên I.Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm) Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời ... 4: Trong phản ứng phản ứng phản ứng ôxi hóa khử: a Zn + 2HCl ZnCl2 + H2 b Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O c Cu + 2AgNO3 Cu(NO3)2 + 2Ag d CO + FeO t Fe + CO2 Câu5: Dung dòch hỗn hợp: a Của chất rắn chất...
 • 3
 • 147
 • 0

DE THI HK II MON HOA 9 ( DE A+B)

DE THI HK II MON HOA 9 ( DE A+B)
... d C6H6 II Trắc nghiệm tự luận: (7 điểm) Học sinh làm giấy thi Câu 1: (2 điểm) Viết phương trình hóa học thực chuỗi biến hóa sau Ghi rõ điều kiện phản ứng (2 ) (3 ) (4 ) Fe2O3 (1 ) Fe FeCl3 Fe(OH)3 ... NaOH CH3COONa + H2O (0 ,5 điểm) mol mol 0,1 mol 0,1 mol (0 ,25 điểm) 8,2 nCH COONa = 82 = 0,1 (mol) (0 ,5 điểm) b mCH COOH = 0,1 x 60 = (g) (0 ,25 điểm) m2 H OH = 10,2 - = 4,2(g) (0 ,25 điểm) C Ta có ... c II Tự luận (7 điểm) DÙNG CHUNG CHO CẢ HAI ĐỀ A VÀ B Câu :(2 điểm) : oHoàn thành phương trình (0 ,5 điểm) Fe2O3 + 3H2 t o 2Fe + 3H2O 3t 2Fe + 3Cl2 2FeCl3 FeCl3 + 3NaOH Fe(OH)3 + NaCl to 2Fe(OH)3...
 • 3
 • 117
 • 0

DE A+B TOAN 6 (HK II)

DE A+B TOAN 6 (HK II)
... (2 đ) 2 10 19 3 .6 18 + − a ) + − = + − = = = 42 42 42 42 b) + = = +2 = = 45 45 Câu : Tìm x: (1 đ) a) x − = b) x : = 50% Câu 4: (1đ) Khối trường THCS Hai Bà Trưng có 160 em, sau chấm ... Trường THCS Hai Bà Trưng THI HỌC KỲ Toán Thời gian: 90 phút Họ tên: Lớp: 6 Điểm: ĐỀ B I Trắc nghiệm: Câu 1: Khoanh tròn vào chữ mà em cho đúng: (1 đ) a) Số đo góc bẹt : ... sinh khối đạt loại giỏi, khá, trung bình, yếu Câu : (2 đ) Cho góc bẹt xOy Vẽ tia Ot cho góc yOt 60 0 Tính số đo góc xOt Vẽ tia phân giác On góc xOt Tính số đo góc yOn góc nOt ...
 • 2
 • 79
 • 0

DE A+B TOAN 7 (HK II)(co dap an)

DE A+B TOAN 7 (HK II)(co dap an)
... sinh đợc ghi lại nh sau: 10 7 10 a Số giá trị dấu hiệu phải tìm là: A 10 B C 20 b Số giá trị khác dấu hiệu là: A B 10 C 20 c Tần số học sinh có điểm là: A B C 3, 7 8 D giá trị khác D giá trị ... AC suy : BI // AC ? Bài Làm : BIểU ĐIểM I Trắc nghiệm khách quan: 2điểm Đề A: a - C Đề B a - C 0 ,75 điểm(nếu sai ý trừ b-A c-C d-A A C C B D b-A c-C d-A 1.C 3.A 4.B 5.C 6.D 0,25 điểm) 0,25điểm 0,25điểm...
 • 4
 • 117
 • 2

DE A+B TOAN 8 (HK II)(co dap an)

DE A+B TOAN 8 (HK II)(co dap an)
... ABCD.A’B’C’D’là: A 3600 cm3 B 480 cm3 C 2400 cm3 D. 480 0cm3 Câu 7: Trong ∆ABC, khẳng định khẳng định sau: µ µ A µ + B = 180 0 B B + C ≥ 180 0 C µ + B + C = 180 0 A µ A µ µ Câu 8: Hãy chọn khẳng định khẳng ... A µ µ Câu 8: Hãy chọn khẳng định khẳng định sau: A (-2) + ≥ B -6 ≤ 2.(-3) C + ( -8) < 15 + ( -8) B.PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm) Bài 1: (2 điểm) Giải phương trình sau : a 2x - 10 = - b.5 – (x - 6) = 4(3 ... nhiều thời gian 20 phút Tính qng đường AB Bài4: (3 điểm) Cho tam giác ABC vng A, AB = cm, AC = 8cm, đường cao AH d) Tính BC e) Chứng minh ∆HBA đồng dạng với ∆A BC f) Chứng minh AB2 = BH.BC,...
 • 2
 • 176
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: de thi hk ii cuc hay20112012 the ninh 09772979aaa12de thi hk ii toan 10đề thi giữa hk 1 toán 11đề khảo sát chuyên môn giáo viên thcs hk ii năm học 20122013 môn sinh họcđề kiểm tra tiếng anh 6 hk ii đề số 2các đề thi hk ii tiếng anh lớp 6 with keyđề thi thử môn hóa 2017 chất lượngsử dụng hệ tọa đọ Oxyz giải các bài toán hình không gian hayThu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh PhúcThư viện đại học với vấn đề tài nguyên giáo dục mởThuật toán điều khiển tắc nghẽn WLDAThực trạng sử dụng nguồn mở tại trường Đại học Cần ThơTìm hiểu một số đặc trưng của nhiên liệu hạt nhân và xác định độ giàu bằng phương pháp gammaTìm hiểu về các yếu tố gây ra sự lo lắng của học sinh lớp 10 trong các giờ học đọc hiểu tiếng Anh ở trường THPT Tam ĐảoTriết lý nhân sinh của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử và giá trị lịch sử của nóTư tưởng chính trị - xã hội của Plato và ảnh hưởng của nó đến AristotleTư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và vận dụng vào việc nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở của thành phố Hà NộiTư tưởng triết học của Karl Popper trong tác phẩm tri thức khách quanỨng phó với ngập lụt của người dân Hà Nội ( Nghiên cứu trường hợp xã Tân Triều huyện Thanh Trì và phường Tân Mai quận Hoàng Mai, Hà Nội)Vai trò của nữ cán bộ trong hoạt động quản lý tại Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội nước CHDCND LàoVấn đề tính dục trong thơ nôm của Hồ Xuân Hương dưới góc nhìn văn hóaVăn hóa doanh nghiệp của các công ty lữ hành ở Hà NộiXây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.Xuất khẩu lao động ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ AnCông thức gải nhanh hóa10 de thi tieng anh 2016 NO KEY
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập