A HK II thay

Đe va Đ/a -HK II -K10 -NC (06-07)

Đe va Đ/a -HK II -K10 -NC (06-07)
... kiĨm tra häc k× Ii, n¨m häc 2006-2007 M¤N: TO¸N - líp 10 Ch¬ng tr×nh n©ng cao Thêi gian: 70 (kh«ng kĨ thêi gian ph¸t ®Ị) - PHÇn II Tù ln (7,0 ®iĨm) Häc ... k× Ii, n¨m häc 2006-2007 M¤N: TO¸N - líp 10 Ch¬ng tr×nh n©ng cao §¸P ¸N Vµ BIĨU §IĨM 10 11 12 A X B X X X C X X D X X X X X X PHÇn i Tr¾c nghiƯm (3,0 ®iĨm) Mçi c©u ®óng tÝnh: 0,25 ®iĨm PHÇn II...
 • 4
 • 111
 • 0

T.a 6 HK II (2)

T.a 6 HK II (2)
... ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II MÔN ANH I/(2 điểm) Mỗi câu cho 0,5 điểm 1.Go Is riding Is not 4.plays II/ (2 điểm) Mỗi câu chọn cho 0,5 điểm 1.Is 2.In cool often III/(2 điểm) Mỗi câu cho 0,5 điểm...
 • 2
 • 178
 • 0

KT HK II A 6

KT HK II A 6
... I am Mai and I am from Viet Nam I speak Vietnamese but I can speak English, too I am living in a farm There are a lot of cows in the farm and they produce a lot of milk My classmates and I are ... and English There are a lot of cows in the farm Mai and her classmates are collecting waste paper, scrap metal and old plastic now They shouldn’t pollute the environment III LANGUAGE FOCUS: 2,5 ... environment and shoul save water and power Questions: Where is Mai from? ………………………………………… How many languages can Mai speak? …………………………………………… What are there in the farm? …………………………………………… Who are collecting...
 • 3
 • 84
 • 0

Về việc thay đổi lịch kiểmn tra HK II

Về việc thay đổi lịch kiểmn tra HK II
... kiểm tra có phân công nhiệm vụ cụ thể - Thông báo nội dung kiểm tra, lịch kiểm tra đến toàn thể giáo viên học sinh toàn trường biết để ôn tập kiểm tra đạt kết - Lập danh sách phòng kiểm tra xếp ... gởi; - Lưu VT, CMTHCS KT.TRƯỞNG PHÒNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG (Đã ký) Lã Quốc Tuấn Lưu ý: Chỉ thay đổi lịch kiểm tra môn Văn – Toán Sở GD – ĐT đề thời gian nhận đề PHÒNG GD - ĐT ĐỒNG PHÚ TRƯỜNG : …………………… ... sơ tổ chức kiểm tra học kỳ theo quy định * Căn đánh giá xếp loại: + Việc đánh giá xếp loại hạnh kiểm học lực thực theo Quyết định số 40/2006/QĐ-BGD-ĐT ngày 5/10/2006 Bộ GD-ĐT việc ban hành quy...
 • 5
 • 53
 • 0

thi thử HK II .Đ.A .CUC HAY.ĐE 1

thi thử HK II .Đ.A .CUC HAY.ĐE 1
... ánh sáng n2 v1 n2 v n2 v n2 v2 = =2 =2 = A B C D n1 v2 n1 v2 n1 v1 n1 v1 Câu 16 : Từ trường có đường sức sau: A Song song cách C Luôn có dạng đường B Có dạng thẳng D Khép kín Câu 17 : Góc lệch ... kính lớn vật Câu 31: Một ống dây dài 50 (cm), diện tích tiết diện ngang ống 10 (cm 2) gồm 10 00 vòng dây Hệ số tự cảm ống dây là: A 2, 512 (mH) B 0,2 512 (H) C 2, 512 .10 -2 (mH) D 6,28 .10 -2 (H) Câu 32: ... góc với từ trường Lực lorenxơ tác dụng vào electron có độ lớn là: A 3,2 .10 15 N B 3,2 .10 14 N C 6,4 .10 14 N D 6,4 .10 15 N -3- -4- -5- ...
 • 5
 • 74
 • 0

thi thử HK II .Đ.A .CUC HAY.ĐE 3

thi thử HK II .Đ.A .CUC HAY.ĐE 3
... 120cm C 40cm D 30 cm Câu 36 : Một ống dây dài có độ tự cảm L = 3mH, Năng lượng từ trường bên ống dây có dòng điện cường độ 2A chạy qua A 3. 10-2 J B 6.10 -3 J C 3. 10 -3 J D 0,6.10 -3 J Câu 37 : Trong nhận ... khúc xạ r1 = 30 0 góc tới r2 có giá trị A 150 B 600 C 450 D 30 0 Câu 23: Cho dòng điện cường độ 1A chạy dây dẫn thẳng Cảm ứng từ điểm cách dây10 cm có độ lớn bao nhiêu? A 10-6 T B 3. 10-6T C 2.10-6T ... Một sợi dây dài 2m có dòng điện 15A đặt nghiêng góc 30 so với từ trường B = 5.10 -3T Lực từ tác dụng lên dây bằng: A 0,075N B 0,75N C 0,3N D 0,13N Câu 21: Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn MN có...
 • 6
 • 123
 • 0

thi thử HK II .Đ.A .CUC HAY.ĐE 4

thi thử HK II .Đ.A .CUC HAY.ĐE 4
... thấu kính 40 cm cho ảnh cách vật: A 80cm B 60cm C 90cm D 30cm Câu 13: Vật sáng AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự 40 cm cho ảnh ảo 1 /4 lần vật Vật cách thấu kính đoạn bao nhiêu? A 40 cm B 30cm ... góc với từ trường Lực lorenxơ tác dụng vào electron có độ lớn là: A 6 ,4. 10 − 14 N B 6 ,4. 10 −15 N C 3,2.10 −15 N D 3,2.10 − 14 N Câu 38: Một vêbe bằng? A 1T.m B 1T/m2 C 1T.m2 D 1T/m Câu 39: Từ trường ... chạy dây dẫn thẳng Cảm ứng từ điểm cách dây10 cm có độ lớn bao nhiêu? A 3.10-6T B 4. 10-6 T C 10-6 T D 2.10-6T -4- Câu 33: Một dây dẫn mang dòng điện có chiều từ trái sang phải nằm từ trường có...
 • 6
 • 105
 • 0

DE THI HK II MON HOA 8 ( DE A+B)

DE THI HK II MON HOA 8 ( DE A+B)
... Thay II Tự luận: (7 điểm) Học sinh làm giấy thi Câu 1: (2 điểm) Viết phương trình phản ứng hóa học biểu diễn phản ứng H2 với chất sau: O2 ; Fe2O3 ; FeO ; PbO Ghi rõ điều kiện phản ứng Câu 2 :(2 ... thức Môn: Hóa Học Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Họ tên: Lớp: …………… ĐỀ B Điểm Nhận xét Giáo viên I.Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm) Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời ... 4: Trong phản ứng phản ứng phản ứng ôxi hóa khử: a Zn + 2HCl ZnCl2 + H2 b Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O c Cu + 2AgNO3 Cu(NO3)2 + 2Ag d CO + FeO t Fe + CO2 Câu5: Dung dòch hỗn hợp: a Của chất rắn chất...
 • 3
 • 180
 • 0

DE THI HK II MON HOA 9 ( DE A+B)

DE THI HK II MON HOA 9 ( DE A+B)
... d C6H6 II Trắc nghiệm tự luận: (7 điểm) Học sinh làm giấy thi Câu 1: (2 điểm) Viết phương trình hóa học thực chuỗi biến hóa sau Ghi rõ điều kiện phản ứng (2 ) (3 ) (4 ) Fe2O3 (1 ) Fe FeCl3 Fe(OH)3 ... NaOH CH3COONa + H2O (0 ,5 điểm) mol mol 0,1 mol 0,1 mol (0 ,25 điểm) 8,2 nCH COONa = 82 = 0,1 (mol) (0 ,5 điểm) b mCH COOH = 0,1 x 60 = (g) (0 ,25 điểm) m2 H OH = 10,2 - = 4,2(g) (0 ,25 điểm) C Ta có ... c II Tự luận (7 điểm) DÙNG CHUNG CHO CẢ HAI ĐỀ A VÀ B Câu :(2 điểm) : oHoàn thành phương trình (0 ,5 điểm) Fe2O3 + 3H2 t o 2Fe + 3H2O 3t 2Fe + 3Cl2 2FeCl3 FeCl3 + 3NaOH Fe(OH)3 + NaCl to 2Fe(OH)3...
 • 3
 • 154
 • 0

DE A+B TOAN 6 (HK II)

DE A+B TOAN 6 (HK II)
... (2 đ) 2 10 19 3 .6 18 + − a ) + − = + − = = = 42 42 42 42 b) + = = +2 = = 45 45 Câu : Tìm x: (1 đ) a) x − = b) x : = 50% Câu 4: (1đ) Khối trường THCS Hai Bà Trưng có 160 em, sau chấm ... Trường THCS Hai Bà Trưng THI HỌC KỲ Toán Thời gian: 90 phút Họ tên: Lớp: 6 Điểm: ĐỀ B I Trắc nghiệm: Câu 1: Khoanh tròn vào chữ mà em cho đúng: (1 đ) a) Số đo góc bẹt : ... sinh khối đạt loại giỏi, khá, trung bình, yếu Câu : (2 đ) Cho góc bẹt xOy Vẽ tia Ot cho góc yOt 60 0 Tính số đo góc xOt Vẽ tia phân giác On góc xOt Tính số đo góc yOn góc nOt ...
 • 2
 • 102
 • 0

DE A+B TOAN 7 (HK II)(co dap an)

DE A+B TOAN 7 (HK II)(co dap an)
... sinh đợc ghi lại nh sau: 10 7 10 a Số giá trị dấu hiệu phải tìm là: A 10 B C 20 b Số giá trị khác dấu hiệu là: A B 10 C 20 c Tần số học sinh có điểm là: A B C 3, 7 8 D giá trị khác D giá trị ... AC suy : BI // AC ? Bài Làm : BIểU ĐIểM I Trắc nghiệm khách quan: 2điểm Đề A: a - C Đề B a - C 0 ,75 điểm(nếu sai ý trừ b-A c-C d-A A C C B D b-A c-C d-A 1.C 3.A 4.B 5.C 6.D 0,25 điểm) 0,25điểm 0,25điểm...
 • 4
 • 138
 • 2

DE A+B TOAN 8 (HK II)(co dap an)

DE A+B TOAN 8 (HK II)(co dap an)
... ABCD.A’B’C’D’là: A 3600 cm3 B 480 cm3 C 2400 cm3 D. 480 0cm3 Câu 7: Trong ∆ABC, khẳng định khẳng định sau: µ µ A µ + B = 180 0 B B + C ≥ 180 0 C µ + B + C = 180 0 A µ A µ µ Câu 8: Hãy chọn khẳng định khẳng ... A µ µ Câu 8: Hãy chọn khẳng định khẳng định sau: A (-2) + ≥ B -6 ≤ 2.(-3) C + ( -8) < 15 + ( -8) B.PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm) Bài 1: (2 điểm) Giải phương trình sau : a 2x - 10 = - b.5 – (x - 6) = 4(3 ... nhiều thời gian 20 phút Tính qng đường AB Bài4: (3 điểm) Cho tam giác ABC vng A, AB = cm, AC = 8cm, đường cao AH d) Tính BC e) Chứng minh ∆HBA đồng dạng với ∆A BC f) Chứng minh AB2 = BH.BC,...
 • 2
 • 198
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: de thi hk ii cuc hay20112012 the ninh 09772979aaa12de thi hk ii toan 10đề thi giữa hk 1 toán 11đề khảo sát chuyên môn giáo viên thcs hk ii năm học 20122013 môn sinh họcđề kiểm tra tiếng anh 6 hk ii đề số 2các đề thi hk ii tiếng anh lớp 6 with keyTác động của cộng đồng kinh tế ASEAN đối với nền kinh tế Việt NamChuyen de 2 bo luat to tung dan su 2015Nghiên cứu bào chế viên giải phóng có kiểm soát pseudoephedrin loratadin (tt)Một số trò chơi dân gian cho trẻ mầm nonCác trò chơi vận động cho trẻ mầm non hay nhấtCác trò chơi dạy bé biết chữChuẩn bị hành trang cho bé vào lớp 1Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý và kết quả phẫu thuật glenn hai hướng trong điều trị các bệnh tim bẩm sinh dạng một tâm thất tại trung tâm tim mạch bệnh viện eQuá trình sinh học trong xử lý môi trườngquá trình sinh học phần 2đáp án môn kinh tế chính trịCác đề thi địa HSG cấp thành phố lớp 9bài tập từ ĐỒNG NGHĨA từ TRÁI NGHĨA có đáp ánBài nói 70 năm toàn quốc kháng chiếnMOT SO VAN DE XA HOITiểu luận: độc thoại nội tâm trong ông già và biển cảTiểu luận: Hệ hình giao tiếp và các phương diện của hệ hình giao tiếpẢnh hưởng một số tổ hợp phân bón đến sinh trưởng và phát triển của giống lúa BG1 vụ mùa 2015 và xuân 2016 và tại hoành bồ, quảng ninhLUẬN văn THẠC sĩ QUẢN lý HOẠT ĐỘNG GIÁO dục bồi DƯỠNG đạo đức CHO học SINH TRUNG học cơ sở HUYỆN THANH TRÌ, THÀNH PHỐ hà nội HIỆN NAYLuật giáo dục và luật giáo dục đại học
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập