Bài giảng dự toán xây dựng cơ bản và đấu thầu xây lắp

Dự toán xây dựng bản đấu thầu xây lắp công trình - Chương 5 potx

Dự toán xây dựng cơ bản và đấu thầu xây lắp công trình - Chương 5 potx
... , -  5"  ) B4 ""   1-4  -  5" 1-4  "C > 0 !  ,1 ;M (6 3" -3 D ...
 • 13
 • 169
 • 1

Dự toán xây dựng bản đấu thầu xây lắp công trình - Chương 4 potx

Dự toán xây dựng cơ bản và đấu thầu xây lắp công trình - Chương 4 potx
... - " !  1-" - S* -3 +A C!') /3% S* -3 +A C!') /3 , -  ) , - "  &  " 4 # " ( , -  ) , - "  1-" ) " !   - ... now! 4 c  4 c 4: = d ;  4 c 4 >? 8 E 4 c ( E 4 c = ]@iqb@Yq^ 4 c  4 c ? %[ %[ %[ %[ O= "  4  ,1* & " + 4 5 ... " !   - 4 , -  5" 4 " &  &*  3 "1 +1( 4 & -" ' ( 2  6 ) " ! ' (  " ( , -  1 , - +( , -   + " 7 ...
 • 46
 • 158
 • 1

Dự toán xây dựng bản đấu thầu xây lắp công trình - Chương 3 doc

Dự toán xây dựng cơ bản và đấu thầu xây lắp công trình - Chương 3 doc
... / J3D"*% J3D"* J!Q A * /!+A /&)* /! - A)I! 23" / !+E + J!Q N$!) N$ + N$!_E H $3+ A /!"HE / 0 $') A * 3+ AE /$DQ *! P!Q 2W ! +/ $!0/ /& * A * /!+A 23" / !+% 3 ... N$ F +A / J3D"* *$ A3+) A!+A F!I PT N0 /&)+A *$ A3+) A!+A F!I PT N0/ A!0) ()1 - A * /&G$ ' - +* NS) *G# +* A "AE - +* CD $!1 - +* F!_*r ,/E 2!'-E !Q 8!+ # ... 2 1- "  " ) B4 " ( " 6 - -" "  1" & "   " ( "  " # 2 1- "1 +1( # , -  " 6 , - # " " " +( , - ...
 • 44
 • 124
 • 0

Dự toán xây dựng bản đấu thầu xây lắp công trình - Chương 2 ppt

Dự toán xây dựng cơ bản và đấu thầu xây lắp công trình - Chương 2 ppt
... B4 2  -" 6  ' 6 ' 4 -3 &* : $ ,- P)" " ( "  " ! 3" , -  ) , -   ! 3" , -   4 1-4 1  ) , - &* ...   ! &* 6 "" 2 -" 2 1- " ( " " 1 ! ) B4 / ' ( 4 , - " "  & -" &*   ) , -  +( , -  2 31 " " 46 ! "  ... $!+ ,- # ! 3" , -  ) , - "1 ( 82 ! 3" & &*  ) " ! 3" 4# "   2   "    3 1 ! & 2 1- " ...
 • 33
 • 113
 • 1

Dự toán xây dựng bản đấu thầu xây lắp công trình - Chương 1 pptx

Dự toán xây dựng cơ bản và đấu thầu xây lắp công trình - Chương 1 pptx
... /3 M! 1 23"* A * /&G$ DI *! C !" /$0/ N0 N1T /$)!,/% ...
 • 15
 • 159
 • 1

Bài giảng dự toán xây dựng công trình

Bài giảng dự toán xây dựng công trình
... Tổng dự toán xây dựng công trình (1.5) I) Khái niệm tổng dự toán xây dựng công trình Tổng dự toán xây dựng công trình dự án toàn chi phí cần thiết dự tính để đầu t xây dựng công trình, hạng mục công ... dựng công trình theo mẫu: Giám đốc ký tên, đóng dấu 49 Dự toán công trình xây dựng Đ2) Lập Tổng dự toán xây dựng công trình (1.5) I) Khái niệm tổng dự toán xây dựng công trình Dự toán xây dựng công ... công trình Đ4) Dự toán xây dựng công trình (1.5) I) Khái niệm dự toán xây dựng công trình Dự toán xây dựng công trình toàn chi phí cần thiết dự tính theo thiết kế kỹ thuật để xây dựng công trình, ...
 • 75
 • 128
 • 0

bài giảng kế toán tài sản cố định công cụ dụng cụ

bài giảng kế toán tài sản cố định và công cụ dụng cụ
... CHƯƠNG 8: KẾ TỐN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH & CƠNG CỤ DỤNG CỤ TRÌNH BÀY: GV HỒ SỸ TUY ĐỨC Mục tiêu   Hiểu xử lý kế tốn nghiệp vụ tài sản cố định cơng cụ dụng cụ; Hiểu trình bày quy định tính xử lý kế tốn ... NHTM; Kế tốn TSCĐ NHTM; Kế tốn cơng cụ dụng cụ; Kế tốn thuế GTGT NHTM Tài liệu tham khảo Luật Thuế giá trị gia tăng; Chuẩn mực kế tốn Việt Nam số Tài sản cố định hữu hình” số Tài sản cố định ... kinh tế tương lai từ việc sử dụng tài sản đó; Ngun giá tài sản phải xác định cách tin cậy; Có thời gian sử dụng từ năm trở lên; Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định CCDC TS hữu hình đồng thời...
 • 39
 • 729
 • 3

Bài giảng một số nội dung bản về nhà nước pháp luật chương 1

Bài giảng một số nội dung cơ bản về nhà nước và pháp luật chương 1
... trao quyền….AD 10 1. 3 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 1. 3 .1 Hiến pháp: đạo luật gốc có gtrị plý cao 1. 3.2 Luật (Bộ luật) : nhằm cụ thể HP 1. 3.3 Nghị Quốc ... PL - Tính chặt chẽ hình thức Thể thành điều luật, QP có cấu trúc chặt chẽ câu, chữ, ý nghĩa… 1. 2 MỘT SỐ KHÁI NIỆM PHÁP LÝ CƠ BẢN 1. 2 .1 Quan hệ pháp luật a Khái niệm, đặc điểm * K/niệm Là QHXH ... q’định phê chuẩn tgia điều ước qtế 01 số vbản CTN bhành VBQPPL 1. 3.7 Nghị định Chính phủ 11 1. 3.8 Quyết định TTg 1. 3.9 Thông tư Bộ trưởng Thủ trưởng CQNB 1. 3 .10 Nghị Hội đồng thẩm phán TANDTC: hdẫn...
 • 12
 • 182
 • 0

Bài giảng Kế toán tài sản cố định bất động sản đầu

Bài giảng Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư
... chuẩn mực kế toán Việt Nam Ví dụ Ví dụ • Sử dụng liệu Ví dụ 4, giả định sản lượng sản phẩm theo công suất thiết kế tài sản 1.000.000 đơn vị • Sản lượng sản phẩm ước tính qua năm sau: Năm Sản lượng ... chất lượng sản phẩm • Áp dụng quy trình công nghệ sản xuất làm giảm chi phí hoạt động tài sản so với trước • Không tăng lợi ích kinh tế: • Các chi phí nhằm phục hồi hay trì hoạt động tài sản sửa ... dụng tài sản đó; (b) Nguyên giá tài sản phải xác định cách đáng tin cậy; (c) Thời gian sử dụng ước tính năm; (d) Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hành” • Thông 203/2009/TT-BTC quy định...
 • 10
 • 305
 • 0

Bài giảng Kế toán xây lắp

Bài giảng Kế toán xây lắp
... phẩm xây lắp hoàn thành 11 kỳ KẾ TOÁN XÂY LẮP Kế toán bàn giao công trình - tiêu thụ DN xây lắp 12 KẾ TOÁN XÂY LẮP a Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD - Căn vào Hđ lập theo tiến độ kế ... nhận CPSXC KẾ TOÁN XÂY LẮP KT tổng hợp chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp Khi có khối lượng xây lắp hoàn thành bàn giao, doanh nghiệp tiến hành tính giá thành cho sản phẩm xây lắp hoàn thành ... dỡ, lắp ghép khuôn, đà giáo, cạo rỉ, phụ vôi… -Các khoản phụ cấp: làm thêm giờ, độc hại, tr1ch nhiệm… KT sử dụng TK 622 để ghi nhận CPNCTT KẾ TOÁN XÂY LẮP Kế toán CPSX tính giá thành SP Xây Lắp...
 • 7
 • 101
 • 0

Bài giảng dự toán trong xây dựng

Bài giảng dự toán trong xây dựng
... mức xây dựng, giá xây dựng công trình Dự toán công trình bao gồm khoản mục: Chi phí xây dựng; Chi phí thiết bị; Chi phí quản lý dự án ; Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng ; Chi phí khác ; Chi phí dự ... thuật Xây dựng - Trường ĐH Bách Khoa TpHCM Email: lamvanphong@yahoo.com 1.1.1- Chi phí xây dựng TMĐT: Chi phí phá tháo dỡ công trình xây dựng; Chi phí san lấp mặt xây dựng; Chi phí xây dựng công ... trước: khoản lợi nhuận doanh nghiệp xây dựng dự tính trước dự toán xây dựng công trình d Thuế giá trị gia tăng cho công tác xây dựng Hướng dẫn thực Hồ sơ dự toán công trình theo Nghị định 112/2009...
 • 48
 • 1,934
 • 21

Bài giảng dự toán cho xây dựng

Bài giảng dự toán cho xây dựng
... nh m c xây d ng, giá xây d ng công trình D toán xây d ng nh giá gói th u, giá xây d ng công th h p ch ng, toán v i nhà th nh th u D toán xây d ng công trình bao g m kho n m c: - Chi phí xây d ... ng giá xây d ng ch s giá xây d ng 2.1.3.1 H th ng giá xây d ng H th ng giá xây d m nh chi phí xây d ng t ng toán công trình H th ng giá xây d ng công trình bao g xây d ng công trình giá xây d ... tháng n nh m c d toán s a ch a công trình xây d ng, ban hành kèm theo Công - 1778/BXDnh m c d toán xây d ng công trình - Ph n kh o sát Xây d ng, ban hành - 1779/BXD- nh m c d toán cho m t s - n...
 • 54
 • 137
 • 2

Kế toán của ngành xây lắp xây dựng bản phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong các đơn vị xây lắp

Kế toán của ngành xây lắp xây dựng cơ bản và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong các đơn vị xây lắp
... xây lắp, phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất đơn vị xây lắp tính giá thành sản phẩm xây lắp I Ngành xây lắp xây dựng bảnvà đặc điểm kế toán Ngành xây lắp xây dựng ngành sản xuất vật chất quan ... cho đơn vị xây lắp Những đặc thù ngành xây lắp xây dựng tạo đặc thù riêng cho công tác hạch toán chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp xây dựng Đối tợng hạch toán chi phí sản xuất đơn vị xây lắp ... sinh chi phí kỳ trớc chuyển sang phân bổ cho kỳ III Tập hợp chi phí sản xuất tính giá giá thành Đối tợng tập hợp chi phí sản xuất Đối tợng tập hợp chi phí sản xuất loại chi phí đợc tập hợp giới...
 • 25
 • 1,018
 • 0

Tài liệu Bài giảng: Một số vấn đề bản của kiểm toán docx

Tài liệu Bài giảng: Một số vấn đề cơ bản của kiểm toán docx
... đích, yêu cầu kiểm toán Xác định nội dung kiểm toán Xác định phạm vi kiểm toán Xác định phương pháp kiểm toán Một số vấn đề kiểm toán 28 Xác định thời gian kiểm toán (chương trình kiểm toán) Chuẩn ... hành kiểm toán: 5.1 - Kiểm toán toàn diện: kiểm toán tiến hành hầu hết phận, lĩnh vực đối tượng kiểm toán 5.2 – Kiểm toán chọn điểm/trọng điểm: kiểm toán tiến hành một, số khía cạnh, vấn đề, lĩnh ... kiểm toán nội loại hình kiểm soát có tổ chức, thực chức đo lường đánh giá hiệu việc kiểm soát khác Kiểm toán nội mang tính nội kiểm Một số vấn đề kiểm toán 13 KIỂM TOÁN NỘI BỘ Là hoạt động kiểm...
 • 34
 • 233
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng dự toán xây dựngbài tập kiểm toán tài sản cố định và đầu tư dài hạnbài giảng kế toán xây dựng cơ bảnbài tập dự toán xây dựng cơ bảnbài tập dự toán xây dựng co loi giaibài giảng dự toán trong xây dựngbài tập dự toán xây dựngbài mẫu dự toán xây dựngbài giảng kế toán xây dựngđặc điểm ngành xây dựng cơ bản và sản phẩm xây lắp tác động đến công tác kế toánđặc điểm chung của ngành xây dựng cơ bản và của sản phẩm xây lắp có ảnh hưởng đến công tác hạch toán kế toánnội dung cơ bản và các dữ liệu chủ yếu hình thành giá xây dựng công trìnhví dụ huyện cẩm xuyên còn tồn tại ban qlda xây dựng cơ bản và các ban kiêm nhiệm xây dựng các công trình nuôi trồng thủy sản xây dựng hồ đập v vnội dung bài giảng 1 những thôhg tin cơ bản về hiv aids a hiv aids là gìbài giảng chăn nuôi thú y cơ bản¸ hướng dẫn chăn nuôi thú y cơ bảnXLA LQN TUAN 6 bisXLA LQN TUAN 8thiết kế và lập quy trình công nghệ gia công dao chuốt lỗ trụ có file dwgDe va dap an toan TS lop 10ben tre tu 2008den naythiết kế và lập quy trình công nghệ gia công dao chuốt rãnh thenĐỀ CƯƠNG ÔN CAO HỌC TRIẾT HỌC MÁC – LÊNINThiết kế hệ dẫn động nâng hạ cánh cửa xưởng sơn phân đoạn, thiết kế quy trình công nghệ chế tạo hộp giảm tốc có flie cad dwgCÁC KĨ NĂNG SỐNG CẦN GIÁO DỤC CHO HỌC SINH TIỂU HỌCLập trình arcgis engine và ứng dụng trong xây dựng công cụ hỗ trợ biên tập bản đồ số1văn phòng đại diện công ty samsungthiết kế quy trình công nghệ chế tạo bánh răng hình trụ (file dwg)Xây dựng website thương mại điện tửXây dựng ứng dụng nghe nhạc trên nền hệ điều hành androidXây dựng website quản lý điện thoại và bán hàng online cho công ty cổ phần trung mobile hà nộiCài đặt và đánh giá VPN và DMVPN trên hệ thống router cisco mô phỏng bằng GNS3Đề tài: Kinh nghiệm giáo dục học sinh chưa ngoanNghiên cứu nhận dạng ảnh, ứng dụng xây dưng phần mềm kiểm soát vé cho nhà gửi xe trường đại học công nghệ thông tin và truyền thôngXây dựng chương trình đặt phòng cho khách sạn intercontinental hanoiwestlake trên điện thoại di độngNghiên cứu và triển khai ứng dụng kỹ thuật cân bằng tải trên microsoft windows server 2008Xây dựng chương trình mô phỏng phòng truyền thống ảo trường đại học công nghệ thông tin và truyền thông sử dụng công nghệ 3d
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập