Bai tap excel cơ bản

Bài Tập Excel bản , Nâng Cao

Bài Tập Excel cơ bản , Nâng Cao
... CỘNG, TRUNG BÌNH, CAO NHẤT, THẤP NHẤT cho cột Xếp theo thứ tự giảm dần cột CỘNG Đònh dạng cột số có dấu tách hàng ngàn Kẻ khung trang trí bảng tính Trang-7 Bài tập Excel Bài 7: Nhập liệu, thực ... LÃNH Trang trí kẻ khung bảng tính – Đònh dạng cột liệu số có dấu tách hàng ngàn Các cột STT, MÃ NV, LCB, NĂM VÀO, NGÀY CÔNG canh Trang-8 Bài tập Excel Bài 1: Nhập liệu, thực tính toán lưu với ... TIỀN TT, PHẠT VƯT, PHỤ THU, VAT • Lưu tập tin với tên BaiExcel4.xls • Dựa vào kết câu trên, vẽ biểu đồ biểu diễn tổng khoản thu công ty điện lực Trang-13 Bài tập Excel BT10: Hãy dùng EXCEL...
 • 17
 • 1,873
 • 34

Bài tập Excel bản

Bài tập Excel cơ bản
... Bài táûp Microsoft Excel Bài táûp Microsoft Excel Bài táûp Microsoft Excel Bài táûp Microsoft Excel Bài táûp Microsoft Excel Bài táûp Microsoft Excel Bài táûp Microsoft Excel Bi thỉûc ... &RIGHT(B3;2);BANG;3;0) - Trong ä âån giạ g = VLOOKUP(LEFT(B3;1)&RIGHT(B3;2);BANG;4;0) Bài táûp Microsoft Excel Bài thỉûc hnh 14: Tảo bng sau : A B C D E F G H I J Ngy âọng Tiãưn thỉûc tãú phảt Thú ... táûp Microsoft Excel Bài táûp Microsoft Excel Bài táûp Microsoft Excel Bi thỉûc hnh 13 : Bài táûp Microsoft Excel Hy tảo bng dỉåïi âáy v âiãưn táút c thäng tin vo cạc ä träúng v dỉûa vo bng danh...
 • 12
 • 498
 • 0

tổng hợp các bài tập excel bản

tổng hợp các bài tập excel cơ bản
... hai bảng nêu (sheet BANG DIEM) 2) Lập bảng tổng kết năm học theo mẫu nêu đây(sheet TONG KET) Các chi tiết liên quan :  Điểm tổng kết = trung bìng cộng điểm thi  Vị thứ: Xếp vị thứ theo điểm tổng ... vừa nêu 6) Lưu bảng tính vào tập tin BANG LUONG Bài Một khách sạn dùng Excel để tính tiền thuê phòng cho khách Khách sạn có loại phòng với mã loại đơn giá nêu bảng (sheet DON GIA) Các khách thuê ... Lập bảng tổng kết cuối ngày theo mẫu sau : 4) Lập biểu đồ cột biểu diễn doanh số mua vào bán loại ngoại tệ 5) Lưu bảng tính vào tập tin GIAO DICH NGOAI HOI Bài Một đại lý nước giải khát dùng Excel...
 • 12
 • 394
 • 0

BÀI TẬP EXCEL BẢN

BÀI TẬP EXCEL CƠ BẢN
... Hà Nội Bài tập Microsoft Excel Trung tâm tin học máy tính HanoiStars 27 đờng S - ĐHNN I - Hà Nội Tel: 04-8768753 - 8767013 * E-mail: hanoistars2002@yahoo.com Lý thuyết buổi 2: Quản lý bảng tính ... Định dạng Font chữ, kẻ khung, tạo bảng Định dạng dòng, cột: + Thay đổi độ rộng dòng, cột + ẩn, dòng cột HanoiStars - 27 đờng S - ĐHNN I - Hà Nội Bài tập Microsoft Excel ...
 • 3
 • 60
 • 1

10 ĐỀ BÀI TẬP EXCEL BẢN

10 ĐỀ BÀI TẬP EXCEL CƠ BẢN
... bán tháng Ghi thành tập tin với tên THIEX09.xls Đề 10 Nhập trình bày bảng tính, sau thực yêu cầu sau: Địa điểm: Dựa vào bảng phụ để điền vào cột Địa điểm Miễn giảm: Giảm 10% cho chuyến du lịch ... dụ đồng Lập tính bảng tổng kết sheet2 Ghi thành tập tin với tên THIEX06.xls Đề Nhập trình bày bảng tính, sau thực yêu cầu sau: Tính tiền ăn: (ngày - ngày đến + 1) x giá ăn ngày bảng biểu giá tính ... Tea xuất, Coffee xuất, Tea nhập, Coffee nhập Ghi thành tập tin với tên THIEX04.xls Đề Nhập trình bày bảng tính, sau thực yêu cầu sau: Dựa vào bảng mã, lập công thức điền vào cột Phòng ban Lập công...
 • 5
 • 505
 • 1

Bài tập marketing bản

Bài tập marketing cơ bản
... Nam Câu 2: Lập bảng số liệu số lượt khách phân theo quốc tịch đến Việt Nam năm vừa qua tháng đầu năm 2010 Đưa nhận xét? Tp Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2010 Trang Bài làm: • Bảng số lượt khách ... Vẽ đồ thị số lượt khách quốc tế đến Việt Nam năm vừa qua tháng đầu năm 2010 Đưa nhận xét? Bài làm: • Bảng số liệu số lượt khách quốc tế đến VN năm vừa qua: Năm Số lượt (người) 2005 467 757 2006 ... 2006, tăng năm 2008 tăng 0,6% so với năm 2007), từ năm 2008-2009 số lượt khách có xu hướng giảm • Bảng số liệu số lượt khách quốc tế đến VN tháng đầu năm 2010: Tháng Số lượt người 416 249 446 323...
 • 10
 • 386
 • 1

Bai tap Pascal co ban

Bai tap Pascal co ban
... Khong co - 14 Lê Ngọc Thắng hop_thu_cua_bodie_37@yahoo.com Bài tập Tập I Ví dụ với file INP.TXT 31 27 27 26 22 12 20 file OUT.TXT 3 Với file INP.TXT 1 29 29 26 19 12 20 file OUT3.TXT Khong co ... ghi file OUT.BL nh sau: -7 Lê Ngọc Thắng hop_thu_cua_bodie_37@yahoo.com Bài tập Tập I - Nếu đờng đi, ghi dòng chữ KHONG CO DUONG DI, - Nếu có đờng đi, ghi hai dòng: dòng thứ ghi số cung, dòng ... hai số nguyên không âm R1, S1, R1...
 • 18
 • 1,193
 • 9

60 bài tập Pascal bản

60 bài tập Pascal cơ bản
... giay: ');readln(x); gio:= x div 3600 ; x:=x mod 3600 ; phut:=x div 60; x:=x mod 60; Writeln('Ket qua = ', gio,'gio : ', phut, 'phut : ', x, 'giay'); Readln; End Bài 11: Nhập vào tâm bán kính đường ... While not eof(f) Begin read(f,i); write(i:3); End; Readln; End Bài 60: Mở file số nguyên có đĩa, chép nội dung sang tập tin in nội dung tập tin sau chép hình Program COPY_FILE; Trang 37 Uses Crt; ... ');readln(k); Writeln('C(',n,',',k,') = ',c(n,k):6:0); Readln; End Bài 29: Lập tam giác PASCAL, Cn k(dùng chương trình con) n Program TAM_GIAC _PASCAL; Uses Crt; Var i,j,n,k:integer; Trang 12 Function gt(n:integer):longint;...
 • 41
 • 1,247
 • 9

Các bài tập java bản phần 1

Các bài tập java cơ bản phần 1
... tháng n m nh p vào h p l N gày tháng n m h p l n u n m sau 15 82, tháng (1, 3, 5, 7, 8, 12 ) có t i a 31 ngày, tháng (4, 6, 9, 10 , 11 ) có t i a 30 ngày, riêng tháng n m nhu n có t i a 29 ngày ... PhepToan ToanHang1 : int ToanHang2 : int ToanTu : char PhepToanTester main(args : String[]) : void setToanHang1(ToanHang1 : int) : void getToanHang1() : int setToanHang2(ToanHang1 : int) : void ... Date câu 11 ) nh ngh a ph ng th c setters/getters cho bi n V i ph ng th c setN gaySinh, có m t tham s ki u String t ng tr ng cho ngày sinh c a nhân viên Ki m tra n u n m sinh < =19 90 > =19 53, thi...
 • 6
 • 1,061
 • 45

bai tap pascal co ban.doc

bai tap pascal co ban.doc
... chấm phẩy (;) 1.2 Lệnh CASE Cú pháp: Dạng CASE B OF Const 1: S1; Const 2: S2; Const n: Sn; END; Dạng CASE B OF Const 1: S1; Const 2: S2; Const n: Sn; ELSE Sn+1; END; Trong đó:  B: Biểu thức ... tên BAI1 .PAS Thoát khỏi Pascal Khởi động lại Turbo Pascal Mở file BAI1 .PAS Chèn thêm vào dòng: CLRSCR; vào sau dòng BEGIN Dịch chạy thử chương trình 10 Lưu chương trình vào đĩa 11 Thoát khỏi Pascal ... thay đổi suốt chương trình - Cú pháp: CONST = ; hoặc: CONST : = ; Ví dụ: CONSTMax = 100; Name = 'Tran Van Hung'; Continue = FALSE; Logic = ODD(5); {Logic...
 • 144
 • 363
 • 4

61 BÀI TẬP PASCAL BẢN

61 BÀI TẬP PASCAL CƠ BẢN
... ');readln(k); Writeln('C(',n,',',k,') = ',c(n,k):6:0); Readln; End Bài 29: Lập tam giác PASCAL, Cn k(dùng chương trình con) n Program TAM_GIAC _PASCAL; Uses Crt; Var i,j,n,k:integer; Trang 12 Function gt(n:integer):longint; ... While not eof(f) Begin read(f,i); write(i:3); End; Readln; End Bài 60: Mở file số nguyên có đĩa, chép nội dung sang tập tin in nội dung tập tin sau chép hình Program COPY_FILE; Trang 37 Uses Crt; ... Read(f2,i); Write(i:3); End; Close(f2); Readln; End Bài 61 Viết chương trình tạo file F3 chứa số nguyên cách nối hai file số nguyên F1 F2 có đĩa In nội dung tập tin hình Program GHEP_FILE; Uses Crt; Var...
 • 41
 • 1,055
 • 4

Hệ thống bài tập PLC bản

Hệ thống bài tập PLC cơ bản
... phục hồi, ấn Start hệ thống làm việc lại từ đầu u cầu: câu Bài 9: Lắp đặt, lập trình điều khiển mơ hình máy trộn vật liệu với u cầu sau: - Khởi động hệ thống nút Start, dừng hệ thống nút Stop - ... chiều ngược lại từ Tóm tắt In/Out cho hệ thống vẽ sơ đồ kết nối Lập trình theo u cầu dùng PLC 200 Khoa Điện-Điện Lạnh Bài 14: LẬP TRÌNH CHO HỆ THỐNG ĐỘNG CƠ Chế độ Auto:Nhấn Start động chạy ln ... sơ đò dây lập trình S7-200 Bài 12: HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ NHƯ SAU Gồm chế độ Auto/Manual dùng Switch chuyển chế độ.2 chế độ chạy độc lập chuyển chế độ tồn hệ thống dừng hẳn chờ người vận...
 • 10
 • 3,890
 • 36

Bai tap Pascal bản

Bai tap Pascal cơ bản
... Writeln('C(',n,',',k,') = ',c(n,k):6:0); Readln; End Bài 29: Lập tam giác PASCAL, Cn k(dùng chương trình con) n Program TAM_GIAC _PASCAL; Uses Crt; Var i,j,n,k:integer; Trang 12 Function gt(n:integer):longint; ... ((5*td+3*tn+tg/3=100)and (td+tn+tg=100)) then Writeln(td:6, tn:12, tg:15); Readln; End Trang Bài 23: Tạo bảng số dạng sau: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Program BANG_SO; Uses crt; Var i,j,n:integer; ... C(k,n:integer):real; Begin C:=gt(n)/(gt(k)*gt(n-k)); End; Begin Clrscr; Writeln('VIET TAM GIAC PASCAL: '); Writeln(' -'); Write(' Nhap n = '); readln(n); For i:=0 to n Begin For...
 • 41
 • 278
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập excel cơ bản 2007bài tập excel cơ bản có đáp ánbài tập excel cơ bản 2003bài tập excel cơ bản có giảibài tập excel cơ bản có lời giảicác bài tập excel cơ bản có lời giảicác dạng bài tập excel cơ bản có lời giảimột số bài tập excel cơ bản có lời giảidownload bài tập excel cơ bản có lời giảicác bài tập excel cơ bảnbài tập excel cơ bản 2010hướng dẫn làm bài tập excel cơ bảncác dạng bài tập excel cơ bảnbài tập excel cơ bản20 bai tap excel co banMười kỹ thuật giải phương trình vô tỷ rất hayGIÁO án PHỤ đạo 10, HKI, 2014 2015BÁO CÁO QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ BÀI KHUẤY CHẤT LỎNGGIÁO án PHỤ đạo 11, HKI, 2014 2015ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN cá NHÂNCHỦ đề THƠ hồ CHÍ MINH lớp 870 lỗi phần mềm hay hệ thống thường gặp trên winTruyền nhiệt ống lồng ốngVai trò của màng phổi và chất surfactant trong quá trình thông khí phổicác thì trong tieng anhĐánh giá chương trình bồi dưỡng năng lực tiếng Anh và phần mềm hỗ trợ dạy học dành cho giáo viên tiểu học và trung học cơ sở thuộc Đề án NNQG 2020Đánh giá năng lực giám đốc điều hành doanh nghiệp nhỏ Việt Nam qua mô hình ASKs1 edu vn jh2i1fkjb33wa7b577g9lou48iyvfkz6 swf 2014 03 23 bao cao thuc tap tai chi cuc thue quan hoan kiem UFvBsRvYewPhân phối chương trình Tiếng anh 5 (chương trình mới)Chapter 3 quản trị tiền và chứng khoán khả hoánPhân phối chương trình tiếng anh 3 (chương trình mới)Dethi HSG l10 2012 hatinh toanĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO CỦA VIỆT NAMIELTS for academic purposes teacher bookBài tập cuối tuần Tiếng anh 5 Tập 1 (có đáp án)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập