BIẾN đổi SINH kế của NGƯỜI MƯỜNG VÙNG hồ THỦY điện hòa BÌNH (NGHIÊN cứu TRƯỜNG hợp xã HIỀN LƯƠNG, HUYỆN đà bắc, TỈNH hòa BÌNH)

Biến đổi sinh kế của người Mường vùng hồ thủy điện Hòa Bình (Nghiên cứu trường hợp Hiền Lương, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

Biến đổi sinh kế của người Mường vùng hồ thủy điện Hòa Bình (Nghiên cứu trường hợp xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
... nghiên cứu phƣơng pháp tiếp cận nghiên cứu vấn đề mang tính biến đổi Đề tài Biến đổi sinh kế người Mường vùng lũng hồ Thủy điện Hũa Bỡnh– nghiờn cứu trường hợp Hiền Lương, huyện Đà Bắc, tỉnh ... Nam(2) Ảnh hƣởng môi trƣờng sinh kế ngƣời dân tái định cƣ cỏc cụng trỡnh thủy điện nhƣ thủy điện Yali, thủy điện Sêsan, thủy điện Bản Vẽ, thủy điện A Vƣơng, thủy điện Sơn La… đƣợc nhiều ngành ... dựng hồ chứa nƣớc thủy điện sông Đà thuộc xó Hiền Lƣơng, huyện Đà Bắc, tỉnh Hũa Bỡnh: xúm Dƣng, xóm Doi, xóm Ké, xóm Mơ xóm Lƣơng Phong 4.2 Đối tượng nghiên cứu Nghiờn cứu biến đổi môi trƣờng sinh...
 • 127
 • 394
 • 3

Bùa chú trong đời sống tâm linh của người việt ( nghiên cứu trường hợp ngũ kiên huyện vĩnh tường, tỉnh vĩnh phúc)

Bùa chú trong đời sống tâm linh của người việt ( nghiên cứu trường hợp xã ngũ kiên huyện vĩnh tường, tỉnh vĩnh phúc)
... linh người Việt Từ sở thú vị mẻ bùa chú, biến đổi nhanh chóng đời sống hội khiến định lựa chọn Bùa đời sống tâm linh người Việt (Nghiên cứu trường hợp Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh ... KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRƢƠNG THỊ THÚY HÀ BÙA CHÚ TRONG ĐỜI SỐNG TÂM LINH CỦA NGƢỜI VIỆT ( NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP XÃ NGŨ KIÊN HUYỆN VĨNH TƯỜNG TỈNH VĨNH PHÚC) LUẬN ... thôn Xám, Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc Trong nghiên cứu đặc biệt quan tâm đến “những người sử dụng bùa , họ người giúp lý giải mã vai trò bùa đời sống tâm linh người Việt giới...
 • 181
 • 95
 • 0

Bùa chú trong đời sống tâm linh của người Việt ( Nghiên cứu trường hợp Ngũ Kiên huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc)

Bùa chú trong đời sống tâm linh của người Việt ( Nghiên cứu trường hợp xã Ngũ Kiên huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc)
... linh người Việt Từ sở thú vị mẻ bùa chú, biến đổi nhanh chóng đời sống hội khiến định lựa chọn Bùa đời sống tâm linh người Việt (Nghiên cứu trường hợp Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh ... KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRƯƠNG THỊ THÚY HÀ BÙA CHÚ TRONG ĐỜI SỐNG TÂM LINH CỦA NGƢỜI VIỆT ( NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP XÃ NGŨ KIÊN HUYỆN VĨNH TƯỜNG TỈNH VĨNH PHÚC) LUẬN ... thôn Xám, Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc Trong nghiên cứu đặc biệt quan tâm đến “những người sử dụng bùa , họ người giúp lý giải mã vai trò bùa đời sống tâm linh người Việt giới...
 • 184
 • 333
 • 0

Hôn nhân của người Dao Tiền ở Hiền Lương, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

Hôn nhân của người Dao Tiền ở xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
... văn hóa Dao đặc biệt hôn nhân người Dao Việt Nam; người Dao tỉnh Hòa Bình; người Dao huyện Đà Bắc người Dao Tiền Hiền Lương Từ nghiên cứu so sánh khác biệt tập quán hôn nhân, truyền thống văn ... văn hóa cộng đồng người Dao Tiền Hiền Lương, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình Khảo sát, nghiên cứu, điều tra thực địa hệ thống nghi lễ tập quán hôn nhân truyền thống người Dao Hiền Lương Tìm ý nghĩa, ... giá trị văn hóa hôn nhân truyền thống người Dao Tiền Hiền Lương, huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình, nhận thức đắn hôn nhân, góp phần nâng cao hiệu công xây dựng đời sống văn hóa sở   3.2 Nhiệm vụ...
 • 13
 • 259
 • 6

Những quan niệm và thực hành trong nghi lễ giải hạn của người Tày (Nghiên cứu trường hợp Nghĩa Đô, Huyện Bảo yên, Tỉnh Lào Cai)

Những quan niệm và thực hành trong nghi lễ giải hạn của người Tày (Nghiên cứu trường hợp xã Nghĩa Đô, Huyện Bảo yên, Tỉnh Lào Cai)
... KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN MA THỊ ĐIỆP NHỮNG QUAN NIỆM VÀ THỰC HÀNH TRONG NGHI LỄ GIẢI HẠN CỦA NGƢỜI TÀY Nghi n cứu trường hợp Nghĩa Đô, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai ... nhân thực hành nghi lễ Then giải hạn 51 3.2 Thực hành nghi lễ Then giải hạn người Tày Nghĩa Đô 55 3.2.1 Ngƣời thực hành nghi lễ giải hạn: Then 55 3.2.2 Đồ lễ/ đồ cúng nghi lễ Then giải hạn ... đƣợc thực hành cộng đồng ngƣời Tày Tại ngƣời Tày Nghĩa Đô thực hành nghi lễ Then giải hạn? Trong trƣờng hợp ngƣời dân thực hành nghi lễ này? Ai ngƣời hành lễ? Những tham gia vào nghi lễ này? Để thực...
 • 136
 • 321
 • 1

ẨM THỰC TỪ NGÔ CỦA NGƯỜI HMÔNG TRẮNG (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP LŨNG TÁO, HUYỆN ĐỒNG VĂN, TỈNH HÀ GIANG)

ẨM THỰC TỪ NGÔ CỦA NGƯỜI HMÔNG TRẮNG (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP XÃ LŨNG TÁO, HUYỆN ĐỒNG VĂN, TỈNH HÀ GIANG)
... GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - NGUYỄN THỊ THU HUYỀN ẨM THỰC TỪ NGÔ CỦA NGƢỜI HMÔNG TRẮNG (NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP XÃ LŨNG TÁO, HUYỆN ĐỒNG VĂN, TỈNH HÀ GIANG) ... lý thúc đẩy lựa chọn khảo sát vấn đề Ẩm thực từ ngô người Hmông Trắng (nghiên cứu trường hợp Lũng Táo, huyện Đồng Văn, tỉnh Giang) làm đề tài nghiên cứu Lý thuyết đƣợc vận dụng Thuyết sinh ... đó, việc tìm hiểu ẩm thực từ ngô người Hmông Trắng Lũng Táo, huyện Đồng Văn, tỉnh Giang mang ý nghĩa đặc biệt, giúp thấy đặc trưng đời sống vật chất đời sống tinh thần tộc người Đây lý thúc...
 • 23
 • 176
 • 2

Vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong việc thực hiện chính sách dân tộc (nghiên cứu trường hợp Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong việc thực hiện chính sách dân tộc (nghiên cứu trường hợp xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
... quan hệ thống trị cấp sở địa bàn nghiên cứu Chƣơng Vai trò hệ thống trị cấp sở Lóng Sập việc thực sách dân tộc Chƣơng Một số đánh giá giải pháp nhằm nâng cao vai trò hệ thống trị cấp sở việc thực ... CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CẤP CƠ SỞ XÃ LÓNG SẬP TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC 2.1 Hệ thống trị sở Lóng Sập 2.1.1 Tổ chức máy HTCT sở Lóng Sập đƣợc tổ chức sở thống phù hợp với quy ... trò hệ thống trị sở Lóng Sập việc thực sách dân tộc địa phương 43 2.2.1 Vai trò Đảng ủy Lóng Sập việc thực sách dân tộc 44 2.2.2 Vai trò Hội đồng nhân dân việc thực sách...
 • 108
 • 333
 • 0

Vai trò của phụ nữ trong hệ thống chính trị ở cơ sở (Nghiên cứu trường hợp Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

Vai trò của phụ nữ trong hệ thống chính trị ở cơ sở (Nghiên cứu trường hợp xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
... đồ 1: Tỷ lệ phụ nữ nam giới cấp uỷ Đảng, nhiệm kỳ 2001-2005 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 91.4 88.68 88.12 87.11 Nữ Nam 11.32 8.6 Trung -ơng Tỉnh/ Thành phố 12.89 11.88 Huyện/ Quận Xã/ Ph-ờng 2.3.2 ... trỳc, cũn vai trũ thuc phm trự hnh ng Vai trũ xó hi c phõn theo nhiu loi: Vai trũ n gin, vai trũ phc tp, vai trũ ch nh, vai trũ la chn Tu mc cao hay thp ca giỏ tr xó hi m cú nhng vai trũ cao, ... thp khỏc Trong phc hp vai trũ ca mt ngi, luụn ni lờn vai trũ then cht, vai trũ then cht ny khụng c nh, bt bin m cú th thay i theo thi gian Trong gii hn lun vn, tỏc gi s dng khỏi nim vai trũ ca...
 • 131
 • 608
 • 1

Đời sống lao động di cư Đài Loan tại Việt Nam ( Qua nghiên cứu trường hợp dự án Formosa, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh)

Đời sống lao động di cư Đài Loan tại Việt Nam ( Qua nghiên cứu trường hợp dự án Formosa, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh)
... loại lao động di nước lao động di nước, lao động di dài hạn lao động di ngắn hạn, lao động di có tổ chức lao động di tự do, lao động di hợp pháp lao động di bất hợp pháp ... động Việt Nam điều cần thiết Với lí nêu trên, tác giả lựa chọn đề tài Đời sống lao động di Đài Loan( Trung Quốc)1 Việt Nam (qua nghiên cứu trường hợp dự án Formosa, huyện Kỳ Anh, tỉnh Tĩnh) ... với 12 nghiên cứu cũ trước Chính người nghiên cứu chọn đề tài Đời sống lao động di Đài Loan Tại Việt Nam để nghiên cứu cần thiết Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu đời sống lao động Đài Loan (Trung...
 • 103
 • 220
 • 2

Ý nghĩa của con cái trong gia đình nông thôn (nghiên cứu trường hợp Cát Thịnh huyện Văn Chân tỉnh Yên Bái, Phú Đa huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế, Phước Thạch huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang, Trịnh huyện Bình Lục tỉnh

Ý nghĩa của con cái trong gia đình nông thôn (nghiên cứu trường hợp xã Cát Thịnh huyện Văn Chân tỉnh Yên Bái, xã Phú Đa huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế, xã Phước Thạch huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang, xã Trịnh Xá huyện Bình Lục tỉnh Hà
... nghĩa gia đình thấm sâu cấu trúc hội nông thôn từ xuống dƣới Hầu hết hội nông nghiệp, gia đình phụ quyền hình thức gia đình bật vùng nông thôn Theo Tô Duy Hợp (1997: 55) gia đình nông thôn ... hỏi: Tại gia đình sinh nhiều con? Con trai có vai trò quan trọng gia đình? Ý nghĩa lý luận ý nghĩa thực tiễn đề tài Về ý nghĩa lý luận: Đề tài góp phần vào nghiên cứu hội học gia đình, có ... đến ý nghĩa gia đình nông thôn Đồng thời, đề tài vận dụng lý thuyết hội học vào giải thích ý nghĩa quan trọng cha mẹ, yếu tố ảnh hƣởng đến đánh giá cha mẹ ý nghĩa gia đình nông thôn Về ý nghĩa...
 • 87
 • 152
 • 1

Hệ quả hội sau tái định cư phục vụ xây dựng khu kinh tế vũng áng ( nghiên cứu trường hợp kỳ phương huyện kỳ anh, tỉnh hà tĩnh)

Hệ quả xã hội sau tái định cư phục vụ xây dựng khu kinh tế vũng áng ( nghiên cứu trường hợp xã kỳ phương  huyện kỳ anh, tỉnh hà tĩnh)
... tái định Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh, tỉnh Tĩnh? Từ thực tiễn trên, học viên chọn vấn đề “ Hệ hội sau tái định phục vụ xây dựng khu kinh tế Vũng Áng (Nghiên cứu trường hợp Kỳ Phương- ... động tái định đến hệ hội chưa quan tâm Đó lý thêm vào để học viên định chọn Hệ hối sau tái định phục vụ xây dựng khu kinh tế Vũng Áng (Nghiên cứu trường hợp Kỳ Phương- huyện Kỳ Anh- ... hóa người dân tái định Trong nghiên cứu hệ hội sau tái định phục vụ xây dựng khu kinh tế Vũng Áng, làm rõ khái niệm hệ hội, khái niệm tái định khái niệm khu kinh tế Trên sở vấn...
 • 92
 • 80
 • 0

Biến đổi sinh kế của người tày trùng khánh (vùng lòng hồ thủy điện tuyên quang) ở nơi tái định cư

Biến đổi sinh kế của người tày xã trùng khánh (vùng lòng hồ thủy điện tuyên quang) ở nơi tái định cư
... quát người Tày Trùng Khánh sinh kế truyền thống Chương 2: Sinh kế người Tày Trùng Khánh nơi tái định Chương 3: Biến đổi sinh kế vấn đề đặt đời sống văn hóa người Tày nơi tái định 11 ... bào nơi tái định cư, em chọn đề tài khóa luận tốt nghiệp là: Biến đổi sinh kế người Tày Trùng Khánh ( Vùng lòng hồ thủy điện Tuyên Quang) nơi tái định với mong muốn: Kết nghiên cứu sở khoa ... - Tái cách khái quát người Tày tập quán mưu sinh truyền thống người Tày Trùng Khánh ( nơi trước tái định cư) - Phân tích thay đổi môi trường sống, hoạt động sinh kế người Tày nơi tái định cư, ...
 • 13
 • 478
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: hoạt động sinh kế của người dân vùng ven biểntác động của dự án duy trì và phát triển bền vững đến sinh kế của người dân vùng đệm vườn quốc gia tam đảo khu vực thái nguyênbiến đổi khí hậu toàn cầu và sinh kế của người việtsinh kế của người dân tahy đổi như thế nào sau thu hồi đấtsinh kế của người daoluận văn sinh kế của người dao huyện thông nông tỉnh cao bằng pptvai trò của nghên cứu về thay đổi sinh kế của hộ nông dânthực trạng sinh kế của người dânđánh giá hoạt động sinh kế của người dân miền núi thôn 1 – 5 khảo sát tại thôn 1 – 5 xã cẩm sơn huyện anh sơn tỉnh nghệ ansinh kế của người dân sau thu hồi đấtnhững biến đổi sinh kếbiến đổi sinh lý của rau sau thu hoạchnghiên cứu sự thay đổi sinh kế của hộ nông dân ven cụm công nghiệp ở huyện hiệp hòa tỉnh bắc gianghoat dong sinh ke của nguoi dan sau tai dinh cu4 14 biến đổi thống kê của các biểu đồ nơtron gamma ghi được ở cùng 1 hố khoan biểu đồ bên phải có tỉ số bằng số thời gian và tốc độ đo sâuPhát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh khá, giỏi Trung học cơ sở trọng dạy học chuyên đề đa thức và ứng dụng (LV thạc sĩ)Hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Năng lực chủ chốt cán bộ chính quyền cấp xã ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa hiện nay (LV thạc sĩ)Năng lực viên chức viện khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ (LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh Luông Pha Bang, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)Văn hóa công sở tại các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc các bộ (LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)SKKN: Một số kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện Mô hình “Em yêu Biển đảo Việt Nam”Tiểu luận môn học các phương pháp phân tích công cụ các phương pháp phân tích polyphenols trong nước ép trái cây, trong bia và rượuSKKN Phát huy vai trò Phụ trách Sao Nhi đồng thông qua hoạt động Câu lạc bộ “Phụ Trách Sao” trong liên đội Tiểu họcCâu chuyện: bác hồ đến với các cháu mồ côi ở trại kim đồngNghiên cứu tử vong do tai nạn lao động ghi nhận tại thành phố hà nội năm 2015Nghiên cứu tử vong do tai nạn lao động ghi nhận tại tỉnh lạng sơn giai đoạn 2011 2014Đề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng ở đảng bộNghiên cứu kết quả phẫu thuật cắt đại tràng nội soi điều trị ung thư đại tràng trái (TT)Đề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị tăng cường quản lí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nướcBài giảng công tác tư tưởngĐề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sởhuawei instruction C80216h 06 023r1
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập