Bài tập tiếng anh 6 thí điểm

Bài tập Tiếng Anh 6 thí điểm

Bài tập Tiếng Anh 6 thí điểm
... That’s fine It can go …… (6) …… the bookshelf and the desk 1/ A hate B love C dislike 2/ A sell B buy C give 3/ A in B near C on 4/ A is B are C isn't 5/ 11 A Near B Behind C Next 6/ A next to B between ... very much VIII Read the passage and then choose the best answer My name is Quang I am in class 6A1 at Nguyen Du School It is a small school on Nguyen Du street My classroom is on the second floor ... (4) the appropriate shelf If you not know the author's name, go to the (5) catalogue If there (6) no title catalogue in the library, go to the subject catalogue Check all the titles which are...
 • 25
 • 6,773
 • 34

Đáp án 121 Bài tập Tiếng anh 6 thí điểm

Đáp án 121 Bài tập Tiếng anh 6 thí điểm
... IX X Đáp án 121 tập Tiếng Anh thí điểm | 25 www.minh-pham.info For more information, please contact me at:  www.minh-pham.info  minhphamblog@gmail.com Đáp án 121 tập Tiếng Anh thí điểm | 26 ... does does VI B B B B A 10 B 13 C 14 B 17 B 18 C Đáp án 121 tập Tiếng Anh thí điểm | 16 www.minh-pham.info B B B D 11 A 12 A c d a e b e b a c d 15 D 16 A 19 B 20 B VII VIII IX hit pick up bounce ... B C A C 10 11 12 A D B D D A A A VI 11 12 13 14 15 16 There is There are There is There are There are There are Đáp án 121 tập Tiếng Anh thí điểm | www.minh-pham.info There are There are There...
 • 27
 • 11,746
 • 430

Bài tập Tiếng Anh 6 thí điểm HKI Unit 1: My new school

Bài tập Tiếng Anh 6 thí điểm HKI Unit 1: My new school
... Street In my school, there is a big yard and there are a lot of trees around it 19 English Unit 1: My new school My school has three floors and forty classrooms with 1,700 students My classroom ... street My new school is not……4…… far from our house- about one kilometer, so I……5……to school by bike There are … 6 … students in my new school But I don’t have …………7…… friends I am unhappy I……8… my ... to wear ……………………… at school II Arrange the words in the correct order to make completed sentences doing / I/ in / the library/ am/ homework/ my/ / 16 English Unit 1: My new school ...
 • 21
 • 936
 • 3

BÀI TẬP TIẾNG ANH 6

BÀI TẬP TIẾNG ANH 6
... oclock every morning She washes face at 6. 10 She has breakfast 6. 15 She goes school at 6. 30 How old is Mai? What does she do? Where does she live? Is it a small ... to school at 6. 30 every day He (brush) his teeth every morning Mai (get) dressed at 6. 50 every morning 10.Hoa (go) to school by bus every day 11 Every morning, Thu ( get) At 6. 00 12.We (watch) ... breakfast at 6. 10 I get up at 6. 00 every morning Nga and Lan go to school every day We have lunch at 11.30 My father reads a newspaper every day 10.Nga does the housework every day Bài 8:...
 • 4
 • 6,585
 • 283

Bai tap tieng Anh 6

Bai tap tieng Anh 6
... at 6. 15 She goes to school at 6. 35 Which grade is Lien in? A B C What time does she get up? 17 D A 5.30 B 3.50 C 6. 15 D 6. 35 C 6. 35 D 5.30 C 7.35 D 8.35 What time does she have breakfast? A 6. 00 ... _ II Write a similar dialogue between Phong and Hanh: (Em viết đoạn hội thoại tơng tẹ giãu Phong Hạnh.) Phong Hanh Phong Hanh Phong : : : : : _ _ _ _ ? ... mother is a teacher Her name is Lan She is 45 years old My sister is a student She is 16 Example: How old is Khanh? - He is 12 years old Where does he live? - How many people are...
 • 60
 • 1,846
 • 39

BỘ DỀ BÀI TẬP TIẾNG ANH 6

BỘ DỀ BÀI TẬP TIẾNG ANH 6
... at 6. My mother ( have ) ………………… dinner at 6. 30 7.Nam ( get ) ……………………… dressed 8.I ( get ) ……………………………… Dressed 9.They ( go ) ……………………………to school at 6. 45 10.He ( go ) ……………………… to school at 6. 30 ... at 6. My mother ( have ) ………………… dinner at 6. 30 7.Nam ( get ) ……………………… dressed 8.I ( get ) ……………………………… Dressed 9.They ( go ) ……………………………to school at 6. 45 10.He ( go ) ……………………… to school at 6. 30 ... warm in the …………………………………… THE END WEEK : 28 PERIOD : 82 DATE : 09 / 11.03.2009 CLASS : 6. 4 / 6. 2 / 6. 1 / / 6. 5 UNIT 13 ACTIVITIES AND SEASONS LESSON A : THE WEATHER AND SEASONS ( ÁA / A ) I.OBJECTIVES...
 • 35
 • 1,822
 • 36

BÀI TẬP TIẾNG ANH (ÔN THI ĐẠI HỌC)

BÀI TẬP TIẾNG ANH (ÔN THI ĐẠI HỌC)
... deserted house, he was so busy with his research work that he felt lonely A nothing but B everything but C anything but D all but Good health enables people to enjoy life and have the to ... a of brakes as the car took the corner too quickly A squawk B squelch C screech D scream This song is not as original as their previous ones A nearly B virtually C almost D practically...
 • 3
 • 1,946
 • 36

Bài giảng bai tap tieng anh 6

Bài giảng bai tap tieng anh 6
... , C , D 66 This is Nga school is big A His B Her C Your D She 67 That is house A Long B Long’s C he D Long is 68 Is Phong’s school the country ? A on B in C at D to 69 class ... vacation 65 .Saturday afternoon , we’re going to visit my grandparents in the countryside A On B In C For D At 66 Ba and his friends going to have a picnic near a lake A are B is C am D be 67 What ... D longest 166 The Mekong River is _than the Red River A long B longer C longest D the longer 167 Ho Chi Minh has a _of 3.5 million A city B capital C population D country 168 Hanoi is...
 • 30
 • 937
 • 9

Tài liệu Bài tập Tiếng Anh ôn thi CĐ ĐH và du học doc

Tài liệu Bài tập Tiếng Anh ôn thi CĐ ĐH và du học doc
... including right now” Some other time markers for present time are combinations with this (this week, this month, this term, this year), these (these days), and also today and tonight Repeat each sentence ... and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org the third person singular-s is pronounced like /ə/ Pronounce the words below catches produces chooses punishes finishes uses ... sell people something good they're not going to buy from you this second time you come around.” 16 For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org Questions...
 • 83
 • 1,850
 • 3

Bài tập tiếng Anh về thì pptx

Bài tập tiếng Anh về thì pptx
... TENSE Bài tập 1: Hoàn thành câu sau với khứ đơn I _at home all weekend (stay) It everyday ... me very late last night (phone) 10 The worker the windows for several hours (clean) Bài tập 2: Viết lại câu sau, dung khứ đơn với phó từ ngoặc I see my parents every Sunday morning (last ... spring) 10 We paint our house every year (in 1998) Bài tập 3: Hoàn thành câu sau với động từ cho khứ We _ to the concert (go) He this book...
 • 7
 • 1,418
 • 27

Bài tập Tiếng Anh ôn thi đại học

Bài tập Tiếng Anh ôn thi đại học
... C 1950 D 2000 84 of the worlds population live in Third World countries A Two third B Three third C Three fourth D Two fourth 85 People in Third World countries are unable to give children a ... be told c be told d tell That lady is one in this club a prettier b most pretty c more pretty d the prettiest Im thirsty May I have something to drink? a cold b coldness c coldest d ... time a to see b see c seeing d saw 43 I couldnt stop about buying a laptop a think b to think c thought d thinking 44 Now Ive decided - how to it a learning b learn c to learn d learnt...
 • 130
 • 997
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: bài tập tiếng anh 6 thí điểm violetbai tap tieng anh 7 thi diemôn tập tiếng anh 6 thí điểmđề cương ôn tập tiếng anh 6 thí điểmbài giảng tiếng anh 6 thí điểm unit 9ôn tập tiếng anh 6 thí điểm học kỳ 2bai tap tieng anh 6 chuong trinh thi diembai tap day thêm tieng anh 6 thi diembài tập nâng cao tiếng anh 6 thí điểmbai tap chung trinh tieng anh 6 thi diemgiao an tieng anh 6 thi diem bai 7bài tập tiếng anh luyện thi vào lớp 6bai giang dien tu tiet 59 tieng anh 6 thi diemtieng anh 6 thi diem bai 9giáo án tiếng anh 6 thí điểm tạp 2Phân tích chi tiết tác phẩm Hạnh phúc của một tang gia (Vũ Trọng Phụng)Phân tích chi tiết tác phẩm Một người Hà Nội (Nguyễn Khải)Kiểm tra thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Đặc điểm thơ Phạm Ngọc Cảnh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hấp phụ metylen xanh, phẩm đỏ ĐH 120 của vật liệu hấp phụ composite chế tạo từ graphene và bùn đỏ (LV thạc sĩ)Phân tích chi tiết tác phẩm Rừng Xà Nu (Nguyễn Trung Thành)Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học phần di truyền học (Sinh học 12 Trung học phổ thông) (LV thạc sĩ)Xác định vùng tìm kiếm trên hình ảnh địa hình và ứng dụng (LV thạc sĩ)Đánh giá thành tích nhân viên tại ngân hàng TMCP quân đội chi nhánh đà nẵng (tt)Quản lý hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh ở các trường THCS thành phố Thái NguyênHoàn thiện hệ thống thông tin công tác quản lý sinh viên tại trường cao đẳng thương mại (tt)Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ của ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam – chi nhánh dung quất (tt)Bài 20 mạch dao độngHoàn thiện công tác kế toán tại kho bạc nhà nước đà nẵng trong điều kiện sử dụng phần mềm TABMIS (tt)Phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh phú thọHoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ chi phí và doanh thu tại công ty TNHH MTV cấp thoát nước phú yên (tt)Tìm hiểu thân phận người phụ nữ thông qua kiến trúc nhà truyền thống của Hàn QuốcPhát triển các dịch vụ ngân hàng điện tử của các ngân hàng thương mại tại thành phố đà nẵng (tt)Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành và kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIVAIDS của người dân thành phố tam kỳ, tỉnh quảng nam năm 2016Phân tích chi tiết tác phẩm Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập