Bài tâpj về các cấp so sánh

BÀI TẬP VỀ MỆNH ĐỀ SO SÁNH-CÓ KEY

BÀI TẬP VỀ MỆNH ĐỀ SO SÁNH-CÓ KEY
... beautiful Dalat A as/as B so/ as C as /so D so/ so 28) Nam is Tan A bigger B bigger than C the biggest D more big than 29) My computer is modern yours A less/than B so/ as C the/than D more/as ... bad C more good D well 24) Sound travels more light does A slow than B slowly than C slowly D slow 25) My bicycle is yours A more new B as new as C new than D so new as 26) This ring is ... more/than C so/ as D the most/than 43) The little boy spoke English his brother A more fast B fast than C the fastest D faster than 44) His job is important than his friend’s A as B more C so D...
 • 6
 • 2,177
 • 137

Các cấp so sánh

Các cấp so sánh
... Comparison Revision The degrees of Comparisons of adjectives and adverbs I The equality form (so sánh bằng) II The comparative form (so sánh hơn) III The superlative form (so sánh nhất) Comparison ... equality form (so sánh bằng) S + V + AS + Adj / adv + AS + S + (not V) + SO + Adj / adv + AS + … example - She is as old as I am - He doesn’t drive as / so carefully as you Comparison II The comparative ... in our city Comparison The degrees of comparisons of Adj & Adv I The equality form (so sánh bằng) S + V + AS + Adj / adv + AS + … She is as old as I am He doesn’t drive as/ so carefully as you...
 • 19
 • 253
 • 0

các cấp so sánh của tính từ

các cấp so sánh của tính từ
... Hung is not so tall as Quang (Hung không cao Quang) So sánh – Công thức: Tính từ ngắn + er + than More + tính từ dài + than (tính từ ngắn tính từ có âm tiết, tình từ dài tính từ từ hai âm tiết ... Birthday is the happiest day of my life Các tính từ bất quy tắc Chú ý : eldest, elder: anh trai, chị gái gia đình older, oldest: cấp so sánh cao “old” So sánh kép (càng ) • Công thức 1: the comparative ... better you understand the lesson • Trong trường hợp hai vế có chủ ngữ giả 'it is' bỏ chúng The shorter (it is), the better (it is) So sánh bội số – So sánh bội số so sánh: nửa (half), gấp đôi (twice),...
 • 8
 • 176
 • 2

chuyên đề các cấp so sánh

chuyên đề các cấp so sánh
... farther/furthest Các cấp so sánh phó từ 2.1 So sánh + Công thức: as + adv + as + Ví dụ: Duong works 12 hours a day So does Hung * Duong works as hard as Hung (Duong làm việc chăm Hung) 2.2 So sánh + Công ... better you understand the lesson + Trong trường hợp hai vế có chủ ngữ giả 'it is' bỏ chúng The shorter (it is), the better (it is) 2.6 So sánh bội số + So sánh bội số so sánh: nửa (half), gấp đôi ... so sánh: nửa (half), gấp đôi (twice), gấp ba (three times), + Không sử dụng so sánh mà sử dụng so sánh bằng, so sánh phải xác định danh từ đếm hay không đếm được, đằng trước chúng có many/much...
 • 5
 • 188
 • 3

Bài viết về các cấp độ tiếng nhật

Bài viết về các cấp độ tiếng nhật
... sinh thi đỗ cấp độ định sử dụng tiếng Nhật để làm gì?” N1 N2 N3 N4 N5 Có thể viết viết nêu ý kiến cách logic Có thể viết văn giải thích việc bất ngờ ( ví dụ: tai nạn…) Khó Có thể viết cách thức ... dạy tiếng Nhật Quỹ Giao lưu Quốc tế (JF), xin tham khảo website Tiêu chuẩn giảng dạy tiếng Nhật Quỹ Giao lưu Quốc tế (JF) Về mối liên hệ Cuộc thi Năng lực tiếng Nhật Tiêu chuẩn giảng dạy tiếng Nhật ... NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT (JLPT Can-do) - KỸ NĂNG VIẾT Bảng tổng hợp dựa kết điều tra tự đánh giá thí sinh câu hỏi “Thí sinh thi đỗ cấp độ Cuộc thi Năng lực Tiếng Nhật suy nghĩ làm với khả tiếng Nhật mình?”...
 • 11
 • 117
 • 0

BAI TAP VE CAC HINH THUC SO SANH

BAI TAP VE CAC HINH THUC SO SANH
... mother is (old) …………………….than my teacher 6- The Amazon River is the (deep)……………… river in the world 7- The Summer is the (hot)……………………… season in a year 8- Nga and Lan are (short)…………………… than Minh ... people 17- This girl is the (thin)………………………… in her class 18- The winter is the (cold)………………… season in a year V- ViÕt l¹i c¸c c©u sau cho nghÜa kh«ng ®æi: 1- Lan is taller than Hoa -> Hoa is ………………….………………………….…………...
 • 2
 • 847
 • 94

khóa luận tốt nghiệp một số bài toán về hàm số chuyển đổi giữa các cấp số

khóa luận tốt nghiệp một số bài toán về hàm số chuyển đổi giữa các cấp số
... 1.1 Hàm số 1.2 Dãy số 1.3 Cấp số cộng, cấp số nhân cấp số điều hòa Chương MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ HÀM SỐ CHUYỂN ĐỔI GIỮA CÁC CẤP SỐ 2.1 Hàm số chuyển đổi ... Vậy hàm số f ( x) ≡ b ∈ R\\{0} tùy ý chuyển đổi cấp số nhân thành cấp số điều hòa 2.3 Hàm số chuyển đổi từ cấp số điều hòa 2.3.1 Hàm số chuyển đổi cấp số điều hò a thành cấp số cộng Bài toán ... CÁC CẤP SỐ 2.1 Hàm số chuyển đổi từ cấp số cộng 2.1.1 Hàm số chuyển đổi cấp số cộng thành cấp số cộng Bài toán Cho dãy số {un } cấp số cộng Chứng minh dãy số {vn } với = aun + b, ∀n ∈ N cấp số...
 • 44
 • 160
 • 0

Bài tập về tính từ trạng từ và các dạng so sánh

Bài tập về tính từ trạng từ và các dạng so sánh
... The soil was poor The famers tried hard ……………………………………………………… 15 The bread is bad It is cheap …………………………………………………………………… 16 Peter is old He is clever ………………………………………………………………………… 17 The lesson ... …………………………… (good) 10 I haven’t got a new job I am becoming ………………………………… (discouraged) 11 The English lessons are ……………………………… (difficult) 12 Meat is getting ………………………………… (expensive) 13 He is …………………………… ... 7 As he was afraid, he walked …………………………… (fast) As the soccer game progressed, the crowd became ………………………… (enthusiastic) Her English is getting ……………………………...
 • 5
 • 577
 • 15

bài tập tự luyện và đáp án về cấp so sánh và đại từ của cô vũ thị mai phương

bài tập tự luyện và đáp án về cấp so sánh và đại từ của cô vũ thị mai phương
... Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | - C p so sánh ð i t Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Th Mai Phương C P SO SÁNH VÀ ... môn Ti ng Anh – Giáo viên: Th Mai Phương C p so sánh ð i t C P SO SÁNH VÀ ð I T (TÀI LI U BÀI GI NG) Giáo viên: VŨ TH MAI PHƯƠNG I SO SÁNH B NG Câu kh ng ñ nh: as + adj/adv + as (b ng/như) ... Th Mai Phương Ngu n Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | - Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Th Mai Phương C p so sánh...
 • 21
 • 597
 • 0

Bài giảng thương mại quốc tế chương 3 các lý thuyết về lợi thế so sánh

Bài giảng thương mại quốc tế chương 3 các lý thuyết về lợi thế so sánh
... endowment model Lợi so sánh theo thuyết yếu tố sản xuất Cân nội địa Factor endowment model Lợi so sánh theo thuyết yếu tố sản xuất Cân sau trao đổi Những điều suy từ thuyết yếu tố sản ... 0.4 0.6 Mexico 2 .3 1.2 1.4 1.4 China 8 .3 21.7 30 .4 28.4 India 3. 0 7.1 15 .3 13. 7 Hong Kong, South Korea, Taiwan, Singapore 2.8 3. 7 0.9 1.4 Eastern Europe, including Russia 6.2 3. 8 8.4 7.6 OPEC ... 100 95 31 China 100 70 53 Russia 100 88 49 Mexico 100 66 31 Cambodia 99 39 23 Chile 90 85 43 Chad 48 18 14 Ethopia 35 25 36 *tỷ lệ đăng ký vược 100% só học sinh trẻ già tiêu chuẩn tuổi quốc gia...
 • 26
 • 144
 • 0

Bài tập cấp so sánh

Bài tập cấp so sánh
... less B.lesser C the less D the lesser 85 I’ll come back… A as soon as I’ m possible B as soon as it can C as qickly as possible D as soon as possible 86 This apartment … in the building A is biggest ... badly B worse C worst D worser 88 “She is an exellent professor.” “Yes, she is better than… teacher we have.” A some other B any other C some D.any 89 “They are important men.” “Which one’ s … ?” ... school 91 Nobody is ready to go, …? A are they B isn’ t he C.is he D aren’ t they 92 Somsak is 28 years old, but Somsri, his sister, is only 14 A He is older than his sister two times B He is twice...
 • 3
 • 2,835
 • 197

Tài liệu Bài 9: Giải thích và so sánh tính chất hoá học của các chất hữu cơ docx

Tài liệu Bài 9: Giải thích và so sánh tính chất hoá học của các chất hữu cơ docx
... C2H5OH, CH3CHO Giáo viên: Phạm Ngọc Sơn Nguồn: Hocmai.vn ĐÁP ÁN BÀI TẬP GIẢI THÍCH VÀ SO SÁNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ 1D 10D 2A 11B 3C 12A 4B 13D 5C 14B 6A 15C 7B 16C 8B 17B 9D ... CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO 15: So sánh tính axit chất: CH 3COOH (1) ; C2H5OH (2) ; C6H5OH (3) ; HCOOH (4) Thứ tự tính axit giảm dần A > > > B > > > C > > > D > > > 16: Có hợp chất chứa nitơ: amoniac ... (Y), phenylamin (Z), metylamin (T) Các hợp chất xếp theo chiều tính bazơ tăng dần A Z < X < Y < T B T < Y < X < Z C Z < X < T < Y D X < T < Z < Y 17 : Dãy gồm chất xếp theo chiều tăng dần nhiệt...
 • 3
 • 1,207
 • 2

Tài liệu Báo cáo " Quyền tài phán đối với tội phạm về ma tuý – so sánh quy định của các công ước quốc tế về kiểm soát ma tuý với pháp luật Việt Nam " docx

Tài liệu Báo cáo
... ây m t nh ng c xác l p quy n tài phán c quy nh t i i u 4(1)(b)(ii) c a Cơng c năm 1988./ (1).Từ năm 1997, Việt Nam thành viên công ước Liên h p quốc kiểm so t ma túy (xem Quy t đònh 798/Q -CTN ... động phạm tội xác lập quy n tài phán tội phạm thực tàu Ví dụ: xem M C Bassiouni, 28 'International Drug Control System' International Criminal Law Cherrif M Bassiouni, dẫn độ tội phạm: Luật pháp ... 14 Bộ luật hàng hải năm 2005 (15).Xem: Kho n iều Bộ luật hình năm 1999 (16) Ngoài ra, theo kho n iều Bộ luật hình năm 1999, số trường hợp, Việt Nam thực quy n tài phán người nước phạm tội lãnh...
 • 8
 • 297
 • 0

Cấp so sánh và đại từ (đáp án bài tập tự luyện) ppt

Cấp so sánh và đại từ (đáp án bài tập tự luyện) ppt
... than the last one 10 Summer, spring (hot) Summer is hotter than spring IV Áp d ng qui t c so sánh hơn/ so sánh nh t v i tính t /tr ng t nh ng câu sau Lan sings …………sweeter…… ( sweet ) than Hoa Mai ... be there ………… I can a sooner as b no sooner as c as soon as d soonest as 99 The shirt and that one…………… a alike b are alike c as alike as d the same 100 I want to buy some shoes………….the ones ... Phương C p so sánh ð i t The today is higher than yesterday It must be over 37 C a degree b level c humidity d temperature Viet Nam has a tropical a climate b weather c temperature d season 10...
 • 9
 • 1,366
 • 56

Cấp so sánh và đại từ (Tài liệu bài giảng) pptx

Cấp so sánh và đại từ (Tài liệu bài giảng) pptx
... b n ph i n m v ng công th c c a d ng so sánh tính t /tr ng t Các d ng ñ thư ng cho : B không b ng A 1) A B Nguyên t c: N u ñ cho so sánh ta ñ i thành so sánh b ng + ph ñ nh Ex: Tom is taller ... THÊM ER VÀ EST VÀO SAU TÍNH T /TR NG T NG N T t n b ng “e” hay ph âm + “y” Ex: large larger largest easy easier easiest G p ñôi ph âm Ex: hot hotter hottest VI CHUY N ð I QUA L I GI A SO SÁNH HƠN/B ... => Mary is not tall as Tom (Mary không cao b ng Tom) A nh t không b ng A Nguyên t c : So sánh b ng => so sánh nh t Ex: No one in the class is as tall as Tom (Không l p cao b ng Tom) => Tom is...
 • 4
 • 615
 • 67

Xem thêm

Từ khóa: bai tap ve cac cap so sanhbai tap ve cac cap so sanh trong tieng anhbài tập về các dạng so sánhtư liệu về các dạng so sánh trong tiếng anhbai tap ve tinh tu so sanhbài toán về lợi thế so sánhbài tập về các chỉ số của chất béobài tập về tính từ so sánh hơncac cap so sanh hon va hon nhat trong tieng anhcac cap so sanh trong tieng anhcác cấp so sánh của tính từbài tập về tính từ và cấp so sánh trong tiếng anhbai tap ve cap so sanh cua tinh tubài tập kinh tế quốc tế về lợi thế so sánhmột số bài giảng về các bài toán trong tam giácĐề cương ôn thi môn Truyền động và điều khiển CNCVận dụng phương pháp nêu vấn đề và sử dụng tình huống trong dạy học lý luận chính trị tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm và chuyển gen GmDREB2 nhằm cải thiện tính chịu hạn của cây đậu tương (Glycine max (L.) Merrill (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tạo cây đậu xanh chuyển gen có khả năng kháng mọt (LV thạc sĩ)Tăng cường công tác quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 2020 (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Cục thống kê tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh (2001 2015) (LV thạc sĩ)Đánh giá đặc điểm, điều kiện môi trường sinh thái vùng bán ngập lòng hồ thủy điện Sơn La (LV thạc sĩ)Hiệu quả sản xuất nghề mây tre đan tại các làng nghề xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)VÙNG ĐẤT AN GIANG THỜI KỲ 1757-1867XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ MỘT SỐ LOÀI THỰC VẬT TRÊN ĐẤT CÁT VEN BIỂN PHAN THIẾT - TỈNH BÌNH THUẬNChâu Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn nửa đầu thế kỉ XIX (LV thạc sĩ)Tăng cường cải cách hành chính thuế tại cục thuế tỉnh tuyên quangQuản lý dạy học theo quan điểm dạy học phân hóa ở trường trung học cơ sở trưng vương, uông bí, quảng ninhNghiên cứu tính đa dạng các loài thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên núi phia oắc phia đén huyện nguyên bình tỉnh cao bằngTổ chức bồi dưỡng kĩ năng đánh giá năng lực học sinh cho giáo viên các trường THCS thành phố uông bí, quảng ninhLearning guides in speaking english in in class and out of class activities for vietnamese freshman students in the thai nguyen university system
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập