Bài tâpj về các cấp so sánh

BÀI TẬP VỀ MỆNH ĐỀ SO SÁNH-CÓ KEY

BÀI TẬP VỀ MỆNH ĐỀ SO SÁNH-CÓ KEY
... beautiful Dalat A as/as B so/ as C as /so D so/ so 28) Nam is Tan A bigger B bigger than C the biggest D more big than 29) My computer is modern yours A less/than B so/ as C the/than D more/as ... bad C more good D well 24) Sound travels more light does A slow than B slowly than C slowly D slow 25) My bicycle is yours A more new B as new as C new than D so new as 26) This ring is ... more/than C so/ as D the most/than 43) The little boy spoke English his brother A more fast B fast than C the fastest D faster than 44) His job is important than his friend’s A as B more C so D...
 • 6
 • 1,851
 • 136

Các cấp so sánh

Các cấp so sánh
... Comparison Revision The degrees of Comparisons of adjectives and adverbs I The equality form (so sánh bằng) II The comparative form (so sánh hơn) III The superlative form (so sánh nhất) Comparison ... equality form (so sánh bằng) S + V + AS + Adj / adv + AS + S + (not V) + SO + Adj / adv + AS + … example - She is as old as I am - He doesn’t drive as / so carefully as you Comparison II The comparative ... in our city Comparison The degrees of comparisons of Adj & Adv I The equality form (so sánh bằng) S + V + AS + Adj / adv + AS + … She is as old as I am He doesn’t drive as/ so carefully as you...
 • 19
 • 215
 • 0

các cấp so sánh của tính từ

các cấp so sánh của tính từ
... Hung is not so tall as Quang (Hung không cao Quang) So sánh – Công thức: Tính từ ngắn + er + than More + tính từ dài + than (tính từ ngắn tính từ có âm tiết, tình từ dài tính từ từ hai âm tiết ... Birthday is the happiest day of my life Các tính từ bất quy tắc Chú ý : eldest, elder: anh trai, chị gái gia đình older, oldest: cấp so sánh cao “old” So sánh kép (càng ) • Công thức 1: the comparative ... better you understand the lesson • Trong trường hợp hai vế có chủ ngữ giả 'it is' bỏ chúng The shorter (it is), the better (it is) So sánh bội số – So sánh bội số so sánh: nửa (half), gấp đôi (twice),...
 • 8
 • 138
 • 1

chuyên đề các cấp so sánh

chuyên đề các cấp so sánh
... farther/furthest Các cấp so sánh phó từ 2.1 So sánh + Công thức: as + adv + as + Ví dụ: Duong works 12 hours a day So does Hung * Duong works as hard as Hung (Duong làm việc chăm Hung) 2.2 So sánh + Công ... better you understand the lesson + Trong trường hợp hai vế có chủ ngữ giả 'it is' bỏ chúng The shorter (it is), the better (it is) 2.6 So sánh bội số + So sánh bội số so sánh: nửa (half), gấp đôi ... so sánh: nửa (half), gấp đôi (twice), gấp ba (three times), + Không sử dụng so sánh mà sử dụng so sánh bằng, so sánh phải xác định danh từ đếm hay không đếm được, đằng trước chúng có many/much...
 • 5
 • 154
 • 3

Bài viết về các cấp độ tiếng nhật

Bài viết về các cấp độ tiếng nhật
... sinh thi đỗ cấp độ định sử dụng tiếng Nhật để làm gì?” N1 N2 N3 N4 N5 Có thể viết viết nêu ý kiến cách logic Có thể viết văn giải thích việc bất ngờ ( ví dụ: tai nạn…) Khó Có thể viết cách thức ... dạy tiếng Nhật Quỹ Giao lưu Quốc tế (JF), xin tham khảo website Tiêu chuẩn giảng dạy tiếng Nhật Quỹ Giao lưu Quốc tế (JF) Về mối liên hệ Cuộc thi Năng lực tiếng Nhật Tiêu chuẩn giảng dạy tiếng Nhật ... NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT (JLPT Can-do) - KỸ NĂNG VIẾT Bảng tổng hợp dựa kết điều tra tự đánh giá thí sinh câu hỏi “Thí sinh thi đỗ cấp độ Cuộc thi Năng lực Tiếng Nhật suy nghĩ làm với khả tiếng Nhật mình?”...
 • 11
 • 87
 • 0

BAI TAP VE CAC HINH THUC SO SANH

BAI TAP VE CAC HINH THUC SO SANH
... mother is (old) …………………….than my teacher 6- The Amazon River is the (deep)……………… river in the world 7- The Summer is the (hot)……………………… season in a year 8- Nga and Lan are (short)…………………… than Minh ... people 17- This girl is the (thin)………………………… in her class 18- The winter is the (cold)………………… season in a year V- ViÕt l¹i c¸c c©u sau cho nghÜa kh«ng ®æi: 1- Lan is taller than Hoa -> Hoa is ………………….………………………….…………...
 • 2
 • 742
 • 94

khóa luận tốt nghiệp một số bài toán về hàm số chuyển đổi giữa các cấp số

khóa luận tốt nghiệp một số bài toán về hàm số chuyển đổi giữa các cấp số
... 1.1 Hàm số 1.2 Dãy số 1.3 Cấp số cộng, cấp số nhân cấp số điều hòa Chương MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ HÀM SỐ CHUYỂN ĐỔI GIỮA CÁC CẤP SỐ 2.1 Hàm số chuyển đổi ... Vậy hàm số f ( x) ≡ b ∈ R\\{0} tùy ý chuyển đổi cấp số nhân thành cấp số điều hòa 2.3 Hàm số chuyển đổi từ cấp số điều hòa 2.3.1 Hàm số chuyển đổi cấp số điều hò a thành cấp số cộng Bài toán ... CÁC CẤP SỐ 2.1 Hàm số chuyển đổi từ cấp số cộng 2.1.1 Hàm số chuyển đổi cấp số cộng thành cấp số cộng Bài toán Cho dãy số {un } cấp số cộng Chứng minh dãy số {vn } với = aun + b, ∀n ∈ N cấp số...
 • 44
 • 92
 • 0

Bài tập về tính từ trạng từ và các dạng so sánh

Bài tập về tính từ trạng từ và các dạng so sánh
... The soil was poor The famers tried hard ……………………………………………………… 15 The bread is bad It is cheap …………………………………………………………………… 16 Peter is old He is clever ………………………………………………………………………… 17 The lesson ... …………………………… (good) 10 I haven’t got a new job I am becoming ………………………………… (discouraged) 11 The English lessons are ……………………………… (difficult) 12 Meat is getting ………………………………… (expensive) 13 He is …………………………… ... 7 As he was afraid, he walked …………………………… (fast) As the soccer game progressed, the crowd became ………………………… (enthusiastic) Her English is getting ……………………………...
 • 5
 • 435
 • 14

bài tập tự luyện và đáp án về cấp so sánh và đại từ của cô vũ thị mai phương

bài tập tự luyện và đáp án về cấp so sánh và đại từ của cô vũ thị mai phương
... Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | - C p so sánh ð i t Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Th Mai Phương C P SO SÁNH VÀ ... môn Ti ng Anh – Giáo viên: Th Mai Phương C p so sánh ð i t C P SO SÁNH VÀ ð I T (TÀI LI U BÀI GI NG) Giáo viên: VŨ TH MAI PHƯƠNG I SO SÁNH B NG Câu kh ng ñ nh: as + adj/adv + as (b ng/như) ... Th Mai Phương Ngu n Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | - Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Th Mai Phương C p so sánh...
 • 21
 • 420
 • 0

Bài giảng thương mại quốc tế chương 3 các lý thuyết về lợi thế so sánh

Bài giảng thương mại quốc tế chương 3 các lý thuyết về lợi thế so sánh
... endowment model Lợi so sánh theo thuyết yếu tố sản xuất Cân nội địa Factor endowment model Lợi so sánh theo thuyết yếu tố sản xuất Cân sau trao đổi Những điều suy từ thuyết yếu tố sản ... 0.4 0.6 Mexico 2 .3 1.2 1.4 1.4 China 8 .3 21.7 30 .4 28.4 India 3. 0 7.1 15 .3 13. 7 Hong Kong, South Korea, Taiwan, Singapore 2.8 3. 7 0.9 1.4 Eastern Europe, including Russia 6.2 3. 8 8.4 7.6 OPEC ... 100 95 31 China 100 70 53 Russia 100 88 49 Mexico 100 66 31 Cambodia 99 39 23 Chile 90 85 43 Chad 48 18 14 Ethopia 35 25 36 *tỷ lệ đăng ký vược 100% só học sinh trẻ già tiêu chuẩn tuổi quốc gia...
 • 26
 • 63
 • 0

Bài tập cấp so sánh

Bài tập cấp so sánh
... less B.lesser C the less D the lesser 85 I’ll come back… A as soon as I’ m possible B as soon as it can C as qickly as possible D as soon as possible 86 This apartment … in the building A is biggest ... badly B worse C worst D worser 88 “She is an exellent professor.” “Yes, she is better than… teacher we have.” A some other B any other C some D.any 89 “They are important men.” “Which one’ s … ?” ... school 91 Nobody is ready to go, …? A are they B isn’ t he C.is he D aren’ t they 92 Somsak is 28 years old, but Somsri, his sister, is only 14 A He is older than his sister two times B He is twice...
 • 3
 • 2,644
 • 192

Tài liệu Bài 9: Giải thích và so sánh tính chất hoá học của các chất hữu cơ docx

Tài liệu Bài 9: Giải thích và so sánh tính chất hoá học của các chất hữu cơ docx
... C2H5OH, CH3CHO Giáo viên: Phạm Ngọc Sơn Nguồn: Hocmai.vn ĐÁP ÁN BÀI TẬP GIẢI THÍCH VÀ SO SÁNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ 1D 10D 2A 11B 3C 12A 4B 13D 5C 14B 6A 15C 7B 16C 8B 17B 9D ... CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO 15: So sánh tính axit chất: CH 3COOH (1) ; C2H5OH (2) ; C6H5OH (3) ; HCOOH (4) Thứ tự tính axit giảm dần A > > > B > > > C > > > D > > > 16: Có hợp chất chứa nitơ: amoniac ... (Y), phenylamin (Z), metylamin (T) Các hợp chất xếp theo chiều tính bazơ tăng dần A Z < X < Y < T B T < Y < X < Z C Z < X < T < Y D X < T < Z < Y 17 : Dãy gồm chất xếp theo chiều tăng dần nhiệt...
 • 3
 • 1,006
 • 2

Tài liệu Báo cáo " Quyền tài phán đối với tội phạm về ma tuý – so sánh quy định của các công ước quốc tế về kiểm soát ma tuý với pháp luật Việt Nam " docx

Tài liệu Báo cáo
... ây m t nh ng c xác l p quy n tài phán c quy nh t i i u 4(1)(b)(ii) c a Cơng c năm 1988./ (1).Từ năm 1997, Việt Nam thành viên công ước Liên h p quốc kiểm so t ma túy (xem Quy t đònh 798/Q -CTN ... động phạm tội xác lập quy n tài phán tội phạm thực tàu Ví dụ: xem M C Bassiouni, 28 'International Drug Control System' International Criminal Law Cherrif M Bassiouni, dẫn độ tội phạm: Luật pháp ... 14 Bộ luật hàng hải năm 2005 (15).Xem: Kho n iều Bộ luật hình năm 1999 (16) Ngoài ra, theo kho n iều Bộ luật hình năm 1999, số trường hợp, Việt Nam thực quy n tài phán người nước phạm tội lãnh...
 • 8
 • 256
 • 0

Cấp so sánh và đại từ (đáp án bài tập tự luyện) ppt

Cấp so sánh và đại từ (đáp án bài tập tự luyện) ppt
... than the last one 10 Summer, spring (hot) Summer is hotter than spring IV Áp d ng qui t c so sánh hơn/ so sánh nh t v i tính t /tr ng t nh ng câu sau Lan sings …………sweeter…… ( sweet ) than Hoa Mai ... be there ………… I can a sooner as b no sooner as c as soon as d soonest as 99 The shirt and that one…………… a alike b are alike c as alike as d the same 100 I want to buy some shoes………….the ones ... Phương C p so sánh ð i t The today is higher than yesterday It must be over 37 C a degree b level c humidity d temperature Viet Nam has a tropical a climate b weather c temperature d season 10...
 • 9
 • 1,129
 • 54

Cấp so sánh và đại từ (Tài liệu bài giảng) pptx

Cấp so sánh và đại từ (Tài liệu bài giảng) pptx
... b n ph i n m v ng công th c c a d ng so sánh tính t /tr ng t Các d ng ñ thư ng cho : B không b ng A 1) A B Nguyên t c: N u ñ cho so sánh ta ñ i thành so sánh b ng + ph ñ nh Ex: Tom is taller ... THÊM ER VÀ EST VÀO SAU TÍNH T /TR NG T NG N T t n b ng “e” hay ph âm + “y” Ex: large larger largest easy easier easiest G p ñôi ph âm Ex: hot hotter hottest VI CHUY N ð I QUA L I GI A SO SÁNH HƠN/B ... => Mary is not tall as Tom (Mary không cao b ng Tom) A nh t không b ng A Nguyên t c : So sánh b ng => so sánh nh t Ex: No one in the class is as tall as Tom (Không l p cao b ng Tom) => Tom is...
 • 4
 • 526
 • 67

Xem thêm

Từ khóa: bai tap ve cac cap so sanhbai tap ve cac cap so sanh trong tieng anhbài tập về các dạng so sánhtư liệu về các dạng so sánh trong tiếng anhbai tap ve tinh tu so sanhbài toán về lợi thế so sánhbài tập về các chỉ số của chất béobài tập về tính từ so sánh hơncac cap so sanh hon va hon nhat trong tieng anhcac cap so sanh trong tieng anhcác cấp so sánh của tính từbài tập về tính từ và cấp so sánh trong tiếng anhbai tap ve cap so sanh cua tinh tubài tập kinh tế quốc tế về lợi thế so sánhmột số bài giảng về các bài toán trong tam giácbài du thi day hoc tich hop liên môn toán học bậc thcsfullstack react book r20đề thi thử môn hóa chuyên hạ long 2017Thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh PhúcThuật toán điều khiển tắc nghẽn WLDAThực trạng lao động và việc làm của lao động nông thôn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ AnThực trạng sử dụng nguồn mở tại trường Đại học Cần ThơThực trạng và giải pháp (Nghiên cứu tại hai phường Đình Bảng và Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh)Tìm hiểu 4 nguyên tắc cơ bản 4RS trong việc mở đối với nguồn học liệu mởTìm hiểu về các yếu tố gây ra sự lo lắng của học sinh lớp 10 trong các giờ học đọc hiểu tiếng Anh ở trường THPT Tam ĐảoTối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) cho báo điện tửTư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và vận dụng vào việc nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở của thành phố Hà NộiTư tưởng triết học của Karl Popper trong tác phẩm tri thức khách quanViệc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng NamViệc làm cho người lao động nông thôn huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nayViệc làm và thu nhập của lao động nông thôn ở huyện Can Lộc tỉnh Hà TĩnhXây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm tại phòng tài nguyên và môi trường huyện Tân Yên tỉnh Bắc GiangXây dựng phương pháp phát hiện một số chủng Human Papilloma virus nguy cơ cao gây ung thư cổ tử cung ở Việt Nam bằng kỹ thuật Realtime PCRXuất khẩu lao động ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ AnKẾ HOẠCH CÔNG tác cá NHÂN mẫu 20162017
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập