GIÁO án 11 đổi mới HKI

giáo án 11 nâng cao HKI

giáo án 11 nâng cao HKI
... giúp Giáo viên Giáo viên: Trần Nghĩa Hà - Trường THPT Bán Công Phan Bội Châu 13 Giáo án vật lý 11 Nâng cao - Học kỳ I – Năm học 2007 -2008 - Học sinh đọc sách giáo khoa trả lời câu hỏi - Giáo ... 5: Củng cố dặn dò Hoạt động Học sinh Trợ giúp Giáo viên Giáo viên: Trần Nghĩa Hà - Trường THPT Bán Công Phan Bội Châu 11 Giáo án vật lý 11 Nâng cao - Học kỳ I – Năm học 2007 -2008 - Ghi câu hỏi ... động Học sinh Trợ giúp Giáo viên Giáo viên: Trần Nghĩa Hà - Trường THPT Bán Công Phan Bội Châu Giáo án vật lý 11 Nâng cao - Học kỳ I – Năm học 2007 -2008 - Dưới hướng dẫn giáo viên, hoạt động theo...
 • 46
 • 172
 • 0

giao an 11 co ban HKI- new

giao an 11 co ban HKI- new
... around to observe and gives help then asks ps to exchange their writing with another pupil for peer correction Ps exchange the writing for correction T collects some typical errors and corrects them ... observe an offer help See you soon Your old classmate ………… T goes around collects mistakes and errors , then collects some writing for quick feedback T corrects some typical errors To collect and correct ... trust of an unselfish woman A being paid attend B being controlled C being taken care of D being treated 20 All of us extremely admire her courage and constancy A fidelity B kindness C self-confidence...
 • 56
 • 174
 • 0

Giáo án 11 Nâng cao HKII đến bài Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

Giáo án 11 Nâng cao HKII đến bài Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên
... cng c li bng s phõn tớch nh tớnh v nh lng BTVN: 1-5(tr .113 -114 ,SGK) Giỏo viờn: Nguyn c K Trng THPT Hn Thuyờn-TP.BN Giỏo ỏn: Húa hc 11 nõng cao Trang Tit 40: CễNG THC PHN T HP CHT HU C Ngy son: ... ụi v liờn kt n: -ylylien BTVN: 1-7 (tr.109 -110 , SGK); 4.8-4.14 (tr.32-33, SBT) Giỏo viờn: Nguyn c K Trng THPT Hn Thuyờn-TP.BN Giỏo ỏn: Húa hc 11 nõng cao Trang Tit 39: PHN TCH NGUYấN T Ngy son: ... phỏp tỏch bit, tinh ch cỏc hp cht hu c BTVN: SGK v SBT húa 11 Giỏo viờn: Nguyn c K Trng THPT Hn Thuyờn-TP.BN Giỏo ỏn: Húa hc 11 nõng cao Trang Tit 38: PHN LOI V GI TấN HP CHT HU C Ngy son: 04/01/2009...
 • 61
 • 224
 • 2

giao an ct doi moi lop nho

giao an ct doi moi lop nho
... c¸c tÝn hiªu giao th«ng vµ chÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c lt giao th«ng… Ho¹t ®éng 2: Quan s¸t mÉu * Cho trỴ ch¬i “ trêi tèi, trêi s¸ng” - C« ®a tranh mÉu cho trỴ quan s¸t - C« cã tranh vÏ g×? - ... vỴ ®ep, danh lam th¾ng c¶nh cđa quª h¬ng… Ho¹t ®éng 2: Quan s¸t - ®µm tho¹i * C¸c nãi cho c« nghe nhµ chóng m×nh ë ®©u?( Khu, x·, hun, tØnh nµo) - Cho trỴ quan s¸t tranh lµng xãm + Tranh vÏ g×? ... TrỴ l¾ng nghe - TrỴ thùc hiƯn Trang 10 Trêng mÇm non Hoa Ban Gi¸o viªn: Phïng ThÞ Liªn vßng/ - Đi nhẹ nhàng, hít thở Håi tónh: Ho¹t ®éng ngoµi trêi Quan s¸t: Tranh miỊn nói VËn ®éng: Nh¶y tiÕp...
 • 23
 • 172
 • 0

Giao an 11 co ban HKI đầy đủ.

Giao an 11 co ban HKI đầy đủ.
... - Nu > 900 cos > ny ntn? theo ng gp khỳc MPN d < AMN < - Cỏc trng hp c bit Ta cú: 0 + Nu < 90 v > 90 thỡ AMPN = F s1.cos1 + F s2 cos - Hs t thit lp biu sao? Vi s1.cos1 + s2 cos = d thc: ... F s.cos tớch q? c im hng t bn (+) sang bn F = q.E & s.cos = d + Gi ý: Trong in trng (-) ln: F=q.E AMN = qEd u thỡ lc in tỏc dng lờn - Cụngrca lc in: r Nu: in tớch im ntn? AMN = F s = F s.cos ... ntn? AMN = F s = F s.cos < 900 cos > - Cỏc em chỳ ý trng hp F = q.E & s.cos = d d > AMN > hỡnh 4.2: AMN = qEd > 900 cos < + in tớch di chuyn theo - Nu: < 90 cos > d < AMN < ng thng MN...
 • 77
 • 72
 • 0

GIÁO AN 11 CHUẨN MỚI 2011

GIÁO AN 11 CHUẨN MỚI 2011
... Giáo án sinh học 11 tập thiết kế giảng sinh học 11 (BAN C BN) Trờng THPT Ngô Sỹ Liên Giáo án sinh học 11 lời nói đầu Chào tất ngời, Phan Nhàn, GV trờng THPT Ngô Sĩ Liên, tỉnh Bắc Giang, ... hành học sinh Bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức I Khái quát quang Giáo viên : Cho học sinh quan sát hợp xanh hình 8.1 Quang hợp gì? ? Em cho biết quang hợp gì? Quang hợp trình * Hoạt ... cũ: Quang hợp xanh gì? Lá xanh có đặc điểm thích nghi với quang hợp? Bài mới: Trờng THPT Ngô Sỹ Liên Giáo án sinh học 11 Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức I Thực vật C3 * Hoạt động Giáo viên:...
 • 193
 • 127
 • 0

giáo án 11 HKII tuần 19-34 mới

giáo án 11 HKII tuần 19-34 mới
... điểm quan trọng C.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN: - SGK + Gíao án + SGV - Thiết kế giáo án D.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Giáo án ngữ văn 11 THPT Bắc Bình Giáo Viên Đặng Xn Lộc 1.n đònh lớp : 2.Kiểm tra cũ : Đọc ... vĩ đai CácMác” Tuần 29 Giáo án ngữ văn 11 Ngày16háng03năm 2010 THPT Bắc Bình Giáo Viên Đặng Xn Lộc Tiết 103-104 BA CỐNG HIẾN VĨ ĐẠI CỦA CÁCMÁC Ăng-ghen A MỤC TIÊU CẦN ĐẠT : - Nắm đánh giá Ăng-ghen ... rộng >< chật biểu tình yêu Xuân tuần hoàn >< tuổi trẻ chẳng … sống hay sai? Vì sao? => Mùa xuân đến theo quy luật tuần hoàn tự Giáo án ngữ văn 11 THPT Bắc Bình Giáo Viên Đặng Xn Lộc - Ý niệm tuổi...
 • 72
 • 150
 • 0

Giáo án 11 (hkII)

Giáo án 11 (hkII)
... kỳ Giáo viên: B Th Mai Hng Trang: 22 Trờng:THPT Kon Tum Giáo án 11 năm học 2006 - 2007 Ngày soạn: 18/1/2006 Tiết phân phối: 54 Giáo viên: B Th Mai Hng Trang: 23 Trờng:THPT Kon Tum Giáo án 11 ... xếp tạo chất Mạch nhánh Mạch - Gv : Từ CTPT C2H6O viết đợc CTCT Giáo viên: B Th Mai Hng Trang: Trờng:THPT Kon Tum c) Luận điểm : (Sgk) Vd : CH4 CCl4 C4H10 Khí Lỏng Khí Giáo án 11 năm học 2006 - ... Hs nắm vững cách xác định CTPT từ kết phân tích II Chuẩn bị : Trang: 11 Giáo viên: B Th Mai Hng Trờng:THPT Kon Tum Giáo án 11 năm học 2006 - 2007 Gv : Bảng phụ nh Sgk nhng để trắng III Tổ chức...
 • 56
 • 332
 • 0

Giáo án 11 -HKI

Giáo án 11 -HKI
... lãn bng viãút -nỉåïc l phán tỉí phán cỉûc ⇒ CTCT ca nỉåïc, nãu kiãøu dung mäi nỉåïc l dung mäi phán liãn kãút phán tỉí nỉåïc cỉûc Gv :do gọc liãn kãút HOH =1050 nãn phán tỉí nỉåïc gáúp khục, cáúu ... têch ám khäng trng trng tám âiãûn têch dỉång ⇒ phán tỉí phán cỉûc Gv :gii thêch thãm CO2 l phán tỉí khäng phán cỉûc Dung dëch NaCl: Trang6 Giạo ạn 11 Hc k I màûc d liãn kãút giỉỵa C − O l liãn ... quạ trçnh thy phán xy ⇒ pH = Múi ca cation bazå tan v anion axit úu : vd : Na2S ; K2CO3 Trang19 Giạo ạn 11 Hc k I phán ly mäüt náúc, cạc náúc sau ráút úu nãn quạ trçnh thy phán chè viãút åí...
 • 60
 • 242
 • 1

Giáo án 11 CB HKI

Giáo án 11 CB HKI
... ví dụ bán dẫn tinh khiết, bán dẫn n, bán dẫn p – Nêu đặc điểm điện loại bán dẫn – Nêu đặc điểm lớp tiếp xúc p–n – Trình bày cấu tạo hoạt động diot bán dẫn tranzito 2.Kỉ – Nhận dạng diot bán dẫn ... điện loại bán dẫn Hoạt động học sinh Trợ giúp giáo viên 40 VËt lý 11 Ban c¬ b¶n – Đọc SGK Trả lời câu hỏi: 24 Bán dẫn loại n, loại p gì? 25 Nêu đặc điểm hạt tải điện bán dẫn tinh khiết, bán dẫn loại ... đèn dây tóc Đ1 (110 V-40W) Đ2 (110 V-120W) mắc nối tiếp đặt vào nguồn điện U = 220V a) So sánh công suất đònh mức hai bóng đèn b) Hai bóng có sáng bình thường không? 28 VËt lý 11 Ban c¬ b¶n 2007-2008...
 • 41
 • 249
 • 0

Giáo án 11 mới

Giáo án 11 mới
... +ĐT:Tại chỗ thực động tác đánh tay t nhiên,khi có hiệu lệnh(bắt) tay nhận tín gậy đánh trớc,khi tay đánh sau duỗi thẳng ép sát thân để nhận tín gậy theo kiểu qui định Giỏo ỏn 11 -H/SNữ -GVquan sát ... 3.2GV nhận xét,đánh giá,xếp loại 3.3Bài tập nhà:Bài tập bổ trợ kĩ Phần thuật nhảy cao,bóng rổ kết thúc -Nữ chia làm đội thi đấu hiệp Đội hình xuống lớp tuần 11 Ngày 3 /11- 8 /11/ 08 tiết21:lý ... 3.2GV nhận xét,đánh giá kết kiểm tra Đội hình xuống lớp tuần7 Ngày 6/10 -11/ 10/08 tiết13 lý thuyết :nguyên tắc vừa sức I.mục tiêu 25 GV:Trng Th Quõn THPT Thỏi Phỳc Giỏo ỏn 11 -H/S hiểu đợc...
 • 101
 • 271
 • 0

giao an 11 co ban moi rat hay hoang chinh

giao an 11 co ban moi rat hay hoang chinh
... nhân mang điện tích nguyên tử dương nằm trung tâm Nhận xét thực học sinh electron mang điện tích âm chuyển động xung quanh Hạt nhân cấu tạo hai loại hạt nơtron không mang điện prôtôn mang điện ... dương : Là than bao Vẽ hình 7.8 giới thiệu pin hoạt động pin Lơclăngse bọc xung quanh hỗn hợp Lơclăngsê mangan điôxit MnO2 graphit + Cực âm : Bằng kẽm Giáo viên:Nguyễn Văn Ngây Trang 23 + Dung ... xảy ứng hoá học gọi phản ứng phụ với an t bằnd đồng tượng điện phân Giới thiệu tượng dương Ghi nhận khái niệm Hiện tượng dương cực tan xảy cực tan anion tới an t kéo ion kim loại diện cực vào dung...
 • 119
 • 179
 • 1

Giáo án 11 NC - HKI

Giáo án 11 NC - HKI
... FA-RA-Y I-Mc tiờu: -Hiu hin tng in phõn, bn cht dũng in cht in phõn, phn ng ph hin tng in phõn, hin tng cc dng tan Giỏo ỏn VL11 - NC Ngô Gia Tự Vũ Đức Thủy THPT -Hiu v dng c nh lut Fa-ra-õy -Hiu ... ụm i vi mỏy thu nh lut Fa-ra-õy v in phõn: a nh lut I Fa-ra-õy: m = kq ú: k= 1 ,118 .1 0-6 kg/C b nh lut II Fa-ra-õy: k = c.A/n ú: 1/c = F 96 500 C/mol c Cụng thc Fa-ra-õy v in phõn: m= ú: I l cng ... PHN Giỏo ỏn VL11 - NC Vũ Đức Thủy THPT Ngô Gia Tự I-Mc tiờu: -Vn dng h thc t = 0(1+ (t-t0) ) hay Rt=R0(1+ (t-t0) ) gii cỏc bi v s ph thuc ca in tr vo nhit -Vn dng cỏc nh lut Fa-ra-õy gii cỏc...
 • 46
 • 164
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án 11 bài 15 chính sách đối ngoạigiáo án hóa học 9 hkiigiáo án hóa học 8 hkiigiáo án bảo vệ môi trườnggiao an 11 bam satchuyên đề giáo án 11giáo án sinh 10 mớigiáo án bài đôi giày ba ta màu xanhgiao an anh 8 moi nhatgiáo án giữ sạch môi trường xung quanh nhà ởluật giáo dục sửa đổi mới nhấtgiáo án trao đổi vật chất trong hệ sinh tháigiáo án phép đối xứng trụcgiáo án vòng đời của ếchgiáo án bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiênThực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác phát triển quỹ đất thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 20102015 (LV thạc sĩ)Ý TƯỞNG KỊCH BẢN QUẢNG CÁO QUẢNG CÁO OMO TẾT 2018Các yếu tố tác động đến sự gắn kết với tổ chức của công chức cấp cơ sở tại thành phố bến treLợi thế và thách thức hậu sáp nhập đối với ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt namNghiên cứu các nhân tố tác động đến việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh long anBài tập thực hành tính chống thấm với GEO SEEPWSự tham gia của người dân trong quản lý rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh bình địnhẢnh hưởng của cơ cấu sở hữu đến hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tp hồ chí minhẢnh hưởng của dòng tiền đến sự thay đổi lượng tiền mặt được nắm giữ của các công ty việt nam trong điều kiện hạn chế tài chính, thu nhập bất ổn và chi phí đại diệnẢnh hưởng của giá trị gần gũi đến ý định khởi nghiệp của sinh viên trên địa bàn thành phố hồ chí minhCác nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính hợp nhất của các công ty niêm yết tại thành phố hồ chí minhCâu hỏi ôn thi chuyên ngành nông nghiệp chi cục kiểm lâm 2015Đánh giá thực trạng hoạt động của sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn quận thanh xuân, thành phố hà nộiĐánh giá tính dễ bị tổn thương lĩnh vực trồng trọt do biến đổi khí hậu huyện hòa vang, thành phố đà nẵngĐánh giá sự tham gia của phụ nữ trong các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu tại xã hoài hải, huyện hoài nhơn, tỉnh bình địnhdược học cổ truyềnđáp án tiếng anh thi công chức quảng ngãi 201 7Trắc nghiệm chuyên ngành tài chính kế toán (tach) thi công chức quảng ngãi 2017Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển du lịch bền vững ở khu quần thể tâm linh chùa bái đính, tỉnh ninh bình
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập