Chế tạo nghiên cứu các hạt nano Ferit Spinel CoxFe1xFe2O4

Chế tạo, nghiên cứu các màng vật liệu bán dẫn quang điện tử và triển khai khả năng ứng dụng

Chế tạo, nghiên cứu các màng vật liệu bán dẫn quang điện tử và triển khai khả năng ứng dụng
... ciing cd truyen qua kha cao, khoang 80% 113| Tfnh chat quang ciia cac 16 mang che tao duac da duac nghien curu thdng qua phc^ quang huynh quang (PL) Nhu da neu d phan 2.1, ph6 PL ciia mang ZnO ... Ket qiia phei quang dan va ihe'n gian dap cho ihay diode ZnO/Si-n cd the sir dung lam pholodiodc ven mien nhay quang nam lrong khoang ).Lm va ihc^'i gian dap ngan.Tren hinh la phd quang dan ciia ... dicn, li^r, quang ciia chiing Da nghien cii'u ly lhuye}'l ve phUcmg phap DLTS lao dieu kien di sau lim hieu khai ihac sir dung phuevng phap hicn dai Da xay dung he phci hap thu, quang dan va...
 • 97
 • 145
 • 0

Nghiên cứu chế tạo và sử dụng hạt nano sắt từ để gắn kết với DNA

Nghiên cứu chế tạo và sử dụng hạt nano sắt từ để gắn kết với DNA
... từ hạt nano sắt từ tổng hợp xác định nam châm - Chức hóa bề mặt hạt nano sắt từ tổng hợp ATPS tạo nhóm amino bề mặt hạt để dễ dàng gắn kết với phân tử DNA - Sử dụng hạt nano sắt từ tổng hợp để ... Đức Long CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Qua tháng nghiên cứu thực đề tài Nghiên cứu chế tạo sử dụng hạt nano sắt từ để gắn kết với DNA Phòng Thí nghiệm Bộ môn, thu kết sau : SVTH ... giai đoạn hấp thụ DNA lên hạt nano sắt từ - Nghiên cứu cố định đoạn phân tử DNA lên hạt nano sắt từ để tạo đầu dò phương pháp lai DNA để thấy rõ ưu việt hạt nano sắt từ ứng dụng sinh học phân...
 • 45
 • 477
 • 0

Nghiên cứu chế tạo và sử dụng hạt nano sắt từ để gắn kết DNA 2

Nghiên cứu chế tạo và sử dụng hạt nano sắt từ để gắn kết DNA 2
... Đức Long CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Qua tháng nghiên cứu thực đề tài Nghiên cứu chế tạo sử dụng hạt nano sắt từ để gắn kết với DNA Phòng Thí nghiệm Bộ môn, thu kết sau : SVTH ... tử DNA - Sử dụng hạt nano sắt từ tổng hợp để tách chiết DNA từ tế bào vi khuẩn B.subtillis có độ tinh protein (A260/A280) chấp nhận 1,8; 1, 82 - Việc tách lọc DNA từ hạt nano sắt từ tiến hành từ ... - Nghiên cứu tối ưu hóa thời gian giai đoạn hấp thụ DNA lên hạt nano sắt từ - Nghiên cứu cố định đoạn phân tử DNA lên hạt nano sắt từ để tạo đầu dò phương pháp lai DNA để thấy rõ ưu việt hạt nano...
 • 45
 • 532
 • 5

Chế tạo, nghiên cứu tính chất quang và định hướng ứng dụng trong tán xạ raman tăng cường bề mặt của các hệ dây nanô silic xếp thẳng hàng

Chế tạo, nghiên cứu tính chất quang và định hướng ứng dụng trong tán xạ raman tăng cường bề mặt của các hệ dây nanô silic xếp thẳng hàng
... tính chất quang ứng dụng vật liệu nên chọn đề tài Chế tạo, nghiên cứu tính chất quang định hướng ứng dụng tán xạ Raman tăng cường bề mặt hệ dây nanô silic xếp thẳng hàng đề tài nghiên cứu Trong ... HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Lương Trúc Quỳnh Ngân CHẾ TẠO, NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG TÁN XẠ RAMAN TĂNG CƯỜNG BỀ MẶT CỦA CÁC ... Ứng dụng hệ dây nanô silic xếp thẳng hàng tán xạ Raman tăng cường bề mặt Đầu tiên trình bày tổng quan hiệu ứng SERS chế tăng cường SERS, loại đế SERS, hệ số tăng cường tán xạ Raman hiệu ứng SERS,…...
 • 187
 • 171
 • 0

Chế tạo, nghiên cứu tính chất quang và định hướng ứng dụng trong tán xạ raman tăng cường bề mặt của các hệ dây nanô silic xếp thẳng hàng (TT)

Chế tạo, nghiên cứu tính chất quang và định hướng ứng dụng trong tán xạ raman tăng cường bề mặt của các hệ dây nanô silic xếp thẳng hàng (TT)
... 3: Nghiên cứu tính chất huỳnh quang hệ dây nanô silic xếp thẳng hàng Chương 4: Ứng dụng hệ dây nanô silic xếp thẳng hàng tán xạ Raman tăng cường bề mặt Kết luận: Trình bày kết luận rút từ kết nghiên ... Chế tạo, nghiên cứu tính chất quang định hướng ứng dụng tán xạ Raman tăng cường bề mặt hệ dây nanô silic xếp thẳng hàng Trong luận án này, nghiên cứu chế tạo hệ ASiNW đế Si phương pháp ăn mòn ... trình chế tạo, nghiên cứu tính chất ứng dụng hệ ASiNW đế Si Với mục đích tìm hiểu nghiên cứu vật liệu ASiNW tính chất ứng dụng vật liệu nên chọn tên đề tài luận án Chế tạo, nghiên cứu tính chất quang...
 • 27
 • 75
 • 0

Chế tạo, nghiên cứu tính chất của màng mỏng, vật liệu cấu trúc nano trên cơ sở oxit kẽm pha tạp và khả năng ứng dụng

Chế tạo, nghiên cứu tính chất của màng mỏng, vật liệu cấu trúc nano trên cơ sở oxit kẽm pha tạp và khả năng ứng dụng
... cỏc cu trỳc nano ZnO Chng Ch to v tớnh cht mng ZnO v ZnO pha cht Chng Ch to mt s cu trỳc nano ZnO v ZnO pha cht Chng Mt vi kh nng ng dng ca mng mng v vt liu cu trỳc nano trờn c s oxit km Kt lun ... mt s cu trỳc nano ZnO v ZnO pha cht v tớnh cht ca chỳng 4.1 Ch to ht nano ZnO v ZnO pha cht bng phng phỏp vi súng nh hng ca dung mụi lờn tớnh cht cu trỳc ca ht nano nh TEM ca cỏc ht nano ZnO ch ... thiờn in tr t i vo m ca cỏc mu dõy nano ZnO v nano ZnO Hỡnh 5.23 th thi gian ỏp ng ca cỏc mu (a) nano dõy (b) nano Hỡnh 5.21 cho thy rng in tr ca mng cha vt liu nano ca ZnO gim i ta tng m tng...
 • 23
 • 849
 • 1

Chế tạo, nghiên cứu một số tính chất và khả năng ứng dụng của màng nano oxyt titan

Chế tạo, nghiên cứu một số tính chất và khả năng ứng dụng của màng nano oxyt titan
... dụng vật liệu TiCl4 rẻ tiền chế tạo màng nano TiO2 phẩm chất cao phục vụ cho nghiên cứu ứng dụng Chương 4: NGHIÊN CỨU NÂNG CAO KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA MÀNG NANO TiO2 TiO2 bán dẫn vùng cấm rộng ... tự tạo, từ vật liệu rẻ tiền chế tạo thành công đưa vào ứng dụng vật liệu nano TiO2 Một số tổ hợp chế tạo thành công với tính chất mới, mở triển vọng thực tiễn việc nghiên cứu chế tạo ứng dụng ... hợp nâng cao khả ứng dụng màng nano TiO2 Tuỳ thuộc vào công nghệ vật liệu pha tạp mà tính chất quang quang điện màng hình thành khác dẫn tới khả ứng dụng màng thu khác Ưu điểm chế tạo màng bán dẫn...
 • 24
 • 261
 • 1

Chế tạo, nghiên cứu và ứng dụng vật liệu tổ hợp từ giảo - áp điện dạng tấm có cấu trúc nanô

Chế tạo, nghiên cứu và ứng dụng vật liệu tổ hợp từ giảo - áp điện dạng tấm có cấu trúc nanô
... vật liệu từ giảo dạng khối dạng băng mỏng 1.1.2 Vật liệu từ giảo khả ứng dụng Để nâng cao khả ứng dụng vật liệu từ giảo yêu cầu đặt vật liệu từ giảo phải từ giảo (λS) lớn nhiệt độ phòng (có ... cong từ trễ So với vật liệu từ giảo Terfenol-D nhóm Ryu sử dụng làm vật liệu tổ hợp t - điện (λ ~ 1 0-3 χλ ...
 • 63
 • 525
 • 1

Chế tạo, nghiên cứu tính chất của màng mỏng, cấu trúc nano trên cơ sở zno pha tạp và khả năng ứng dụng

Chế tạo, nghiên cứu tính chất của màng mỏng, cấu trúc nano trên cơ sở zno pha tạp và khả năng ứng dụng
... đề là: Chế tạo, nghiên cứu tính chất màng mỏng, cấu trúc nano sở ZnO pha tạp khả ứng dụng Ở đây, phương pháp phún xạ sử dụng để chế tạo màng ZnO cấu trúc nano hạt, dây, đĩa nano ZnO chế tạo ... TỰ NHIÊN …  … Nguyễn Việt Tuyên CHẾ TẠO, NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA MÀNG MỎNG, CẤU TRÚC NANO TRÊN CƠ SỞ ZnO PHA TẠP VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH: VẬT LÝ CHẤT RẮN MÃ SỐ: 62.44.07.01 LUẬN ÁN ... nghiên cứu khả nhận biết chất hóa học dây nano Việc khảo sát tính chất cấu trúc nano ZnO thiết yếu để phát triển khả ứng dụng làm thiết bị nano tương lai Phần tổng kết trình nghiên cứu tính chất...
 • 169
 • 523
 • 1

Chế tạo, nghiên cứu cảm biến từ dựa trên mạch cầu wheatstone có cấu trúc các nhánh dài

Chế tạo, nghiên cứu cảm biến từ dựa trên mạch cầu wheatstone có cấu trúc các nhánh dài
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA VẬT LÝ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHẾ TẠO, NGHIÊN CỨU CẢM BIẾN TỪ DỰA TRÊN MẠCH CẦU WHEATSTONE CÓ CẤU TRÚC CÁC NHÁNH DÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Vật lý ... Nghiên cứu lựa chọn cảm biến cấu hình dạng mạch cầu Wheatstone - Nghiên cứu ảnh hưởng kích thước trở mạch cầu lên tính chất cảm biến - Nghiên cứu ảnh hưởng bề dày màng NiFe lên tính chất cảm biến ... Chế tạo cảm biến với kích thước khác nhau, khảo sát tín hiệu độ nhạy cảm biến Mục đích nghiên cứu - Chế tạo cảm biến dạng mạch cầu tròn dựa hiệu ứng AMR - Khảo sát tính chất từ, từ điện trở cảm...
 • 45
 • 220
 • 0

Chế tạo, nghiên cứu một số tính chất và khả năng ứng dụng của màng nano oxyt titan

Chế tạo, nghiên cứu một số tính chất và khả năng ứng dụng của màng nano oxyt titan
... điện màng nano TiO2 thu đƣợc Chƣơng 4: Nghiên cứu nâng cao khả ứng dụng màng nano TiO2 Nghiên cứu chế tạo màng oxyt bán dẫn đa thành phần sở nano TiO Nghiên cứu tính chất quang – điện màng chế ... 3: Nghiên cứu chế tạo màng nano TiO2 Chế tạo màng nano TiO2 phƣơng pháp sol-gel nhúng kéo phun nhiệt phân Khảo sát ảnh hƣởng điều kiện chế tạo lên tính chất cấu trúc màng TiO Một số tính chất ... đƣợc vào thực tiễn - Khảo sát tính chất vật liệu làm sở cho việc nghiên cứu nâng cao phẩm chất khả ứng dụng màng nano TiO2 theo hƣớng ứng dụng có nhu cầu thực tiễn với điều kiện khả thi - Đƣa vào...
 • 155
 • 302
 • 0

Chế tạo và ứng dụng hạt nanô từ tính trong sinh học

Chế tạo và ứng dụng hạt nanô từ tính trong sinh học
... hóa học để chế tạo hạt nanô từ phát triển từ lâu Phương pháp hóa học tạo hạt nanô với độ đồng cao, thích hợp cho phần lớn ứng dụng sinh học Nguyên tắc tạo hạt nanô phương pháp hóa học kết tủa từ ... Kết hạt nanô có kích thước nhỏ, độ đồng cao không bị kết tụ Ứng dụng hạt nanô từ tính Các ứng dụng hạt nanô từ chia làm hai loại: ứng dụng thể thể Chúng trình bày số ứng dụng tiêu biểu nhiều ứng ... dụng y sinh học Hạt nanô từ tính dùng y sinh học cần phải thỏa mãn ba điều kiện sau: tính đồng hạt cao, từ độ bão hòa lớn vật liệu có tính tương hợp sinh học (không có độc tính) [2] Tính đống kích...
 • 9
 • 274
 • 3

Tài liệu CHẾ TẠO VÀ ỨNG DỤNG HẠT NANÔ TỪ TÍNH TRONG Y SINH HỌC ppt

Tài liệu CHẾ TẠO VÀ ỨNG DỤNG HẠT NANÔ TỪ TÍNH TRONG Y SINH HỌC ppt
... làm hạt nanô từ tính Hạt nanô từ tính dùng y sinh học thường dạng chất lỏng từ (CLT), hay gọi nước từ Một CLT gồm ba thành phần: hạt nanô từ tính, chất hoạt hóa bề mặt (CHHBM), dung môi Hạt nanô ... tụ ỨNG DỤNG CỦA HẠT NANÔ TỪ TÍNH Các ứng dụng hạt nanô từ chia làm hai loại: ứng dụng thể thể Chúng trình b y số ứng dụng tiêu biểu nhiều ứng dụng nghiên cứu Phân tách chọn lọc tế bào ứng dụng ... nanô, sinh học nanô, đó, vật liệu nanô sử dụng để chẩn đoán điều trị bệnh Lý sinh học nanô nghiên cứu mạnh mẽ nhờ vào khả ứng dụng linh hoạt hiệu vật liệu nanô [2] Trong n y, xin trình bày...
 • 18
 • 323
 • 3

Chế tạo, nghiên cứu một số tính chất của perovskite có hằng số điện môi lớn và khả năng ứng dụng

Chế tạo, nghiên cứu một số tính chất của perovskite có hằng số điện môi lớn và khả năng ứng dụng
... đề chưa nghiên cứu chuyên sâu vật liệu số điện môi lớn nói chung loại perovskite số điện môi lớn nói riêng Một số loại vật liệu số điện môi cao quan tâm nhiều nhóm nghiên cứu giới ... khả cho hiệu ứng số điện môi lớn làm đề tài nghiên cứu Các tính chất vật liệu nghiên cứu chủ yếu phụ thuộc độ thẩm điện môi, điện trở vào tần số nhiệt độ Tên đề tài luận án là: Chế tạo, nghiên ... khả cho số điện môi lớn Nghiên cứu ảnh hưởng thành phần hợp thức khác tới phần thực phần ảo số điện môi, tính chất điện, tính chất từ vật liệu để hướng tới việc tạo vật liệu số điện môi lớn...
 • 20
 • 444
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chế tạo và ứng dụng hạt nanochế tạo nghiên cứu tính chất và hình thái cấu trúc của vật liệu compozit trên cơ sở copolyme etylenvinyl axetat eva và nanosilicanghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng nanô tinh thể dị hướng bằng phương pháp nguội nhanhphương pháp nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến chế tạo niêm yết trên hosechế tạo các hạt nano znochế tạo màng sio2 pha tạp ion đất hiếm eu3 chứa các hạt nano zno màng zno sio2 eu3trình chế tạo các hạt nano zns mn bọc phủ pvp bằng phương pháp đồng kết tủachƣơng 3 chế tạo và nghiên cứu các tính chất của hệ perovskite la1 xcaxmno3nghiên cứu các công nghệ chế tạo bộ khuếch đại công suất siêu cao tầnchế tạo các hạt nano silica ormosil silica chứa tâm màu rb bằng phương pháp micelle thuậnchế tạo các hạt nano silica chứa tâm màu fitc bằng phương pháp micelle đảochế tạo các hạt nano silica chứa tâm màu fitc bằng phương pháp stobernghiên cứu các phương pháp hạn chế dòng điện hồ quang trong quá trình đóng cắt các thiết bị đóng cắtnghiên cứu các chế độ và cách chuyển đổi giữa các chế độ của cc1010bƣớc đầu nghiên cứu các chế độ bảo quản chế phẩm neem azadirachta indica a juss dạng viên nén để phòng trị côn trùng khoNâng cao độ tin cậy cung cấp điện giai đoạn 20172021 của Công ty Điện lực Hà TĩnhBAI GIANG KT XUNG hcPhát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017 2020Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc của Văn phòng Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, giai đoạn 20172021Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2017 – 2020”MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN đô THỊ ở một số nước TRÊN THẾ GIỚI và NHỮNG gợi mở CHO VIỆT NAM TIỂU LUẬN CAO HỌCThể chế chính trị đương đại trên thế gới và gợi mở cho việt nam tiểu luận cao họcKhóa học Làm chủ kĩ năng mềm Làm chủ cuộc sống Dương Duy BáchLuận văn Kinh tế: Nâng Cao Hiệu Quả Thu Hút Và Sử Dụng Vốn Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài Tại Thành Phố Hải PhòngNghiên cứu kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất gạch tại Việt NamPhát triển du lịch bền vững ở tỉnh Phú ThọTiểu luận môn phương pháp tiếp cận và xử lý tỉnh huống chính trị xử lý điểm nóng chính trị –xã hội ở tỉnh bo kẹo nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào tiểu luận cao họcTIỂU LUẬN nền văn hóa nhật bản với đại diện là kimono – nét đẹp trong trang phục truyền thống của xứ sở phù tang và các nhu cầu thực tiễn tiểu luận cao họctư tưởng của khổng tử về giáo dục và sự ảnh hưởng của “nhân lễ nghĩa” tới đời sống xã hội hiện nay tiểu luận cao họcTài liệu bồi dưỡng chức danh công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật ĐảngGiáo án LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC trường Mầm non mẫu giáoPhương pháp nghiên cứu khoa họcCỔ PHẦN HÓA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG“Nâng cao chất lượng công giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 2020”.Đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 2020”
Đăng ký
Đăng nhập