đường lối cách mạng chủ đề văn hóa

Đường lối cách mạng của ĐCSVN Văn hóa

Đường lối cách mạng của ĐCSVN Văn hóa
... nghiệp cách mạng Việt Nam Tiến hành cách mạng tư tưởng văn hoá (1954-1986) - Tiến hành cách mạng tư tưởng văn hoá đồng thời với cách mạng QHSX cách mạng khoa học- kỹ thuật, xây dựng phát triển văn ... tương lai văn hoá Việt Nam đấu tranh giải phóng dân tộc + Đó đèn soi cho cách mạng Việt Nam văn hoá dân tộc, dân chủ, mở đường cho Cách mạng tháng Tám thắng lợi dọn đường cho cách mạng văn hoá ... "dân tộc, đại, nhân văn" theo cách thể ngày - Tóm lại, Bản Đề cương văn hóa 1943 cho thấy: + Đảng đề đường lối văn hoá nhận thức rõ vai trò văn hoá nghiệp đấu tranh cách mạng, đồng thời thấy...
 • 12
 • 1,013
 • 0

Đề cương đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam phần văn hóa

Đề cương đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam phần văn hóa
... triển văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, Đảng ta xác định nhiệm vụ “Xây dựng hoàn thiện nhân cách người Việt Nam đại”, thể khía cạnh sau đây: - Xây dựng văn hoá tiên tiến trước hết văn ... đức, lối sống tới văn học, nghệ thuật; thông tin đại chúng; giáo dục đào tạo; khoa học công nghệ; bảo tồn di sản văn hoá; văn hoá dân tộc thiểu số; xây dựng môi trường văn hoá; giao lưu văn hoá ... đức, lối sống tới văn học, nghệ thuật; thông tin đại chúng; giáo dục đào tạo; khoa học công nghệ; bảo tồn di sản văn hoá; văn hoá dân tộc thiểu số; xây dựng môi trường văn hoá; giao lưu văn hoá...
 • 10
 • 2,271
 • 1

Bài thuyết trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ trương của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc hiện nay ở Việt Nam

Bài thuyết trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ trương của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc hiện nay ở Việt Nam
... vong Nhóm – Đường lối CM Đàng Cộng sản Việt Nam LOGO III CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI BỨC XÚC HIỆN NAY Vấn đề nâng cao sức khỏe cải thiện giống nòi ⇒ Đại hội XI Đảng - Công ... khoảng 10 đến 15 năm Nhóm – Đường lối CM Đàng Cộng sản Việt Nam LOGO III CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI BỨC XÚC HIỆN NAY Các sách ưu đãi hội Vấn đề hồ sơ thương binh giả ... chung Nhóm – Đường lối CM Đàng Cộng sản Việt Nam LOGO III CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI BỨC XÚC HIỆN NAY Các sách ưu đãi hội - Thống chế độ bảo hiểm hội khác dành...
 • 28
 • 980
 • 0

Báo cáo môn ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM PHÂN TÍCH ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ CỦA ĐẢNG TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY

Báo cáo môn ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM PHÂN TÍCH ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ CỦA ĐẢNG TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY
... phát triển văn hoá trước năm 1986 Đánh giá thực đường lối trước đổi Phân tích đường lối xây dựng phát triển văn hoá từ năm 1986 đến - Quá trình đổi tư xây dựng phát triển văn hoá từ 1986 đến - Quan ... hoá, giáo dục; kìm hãm lực tự sáng tạo Phân tích đường lối xây dựng phát triển văn hoá từ năm 1986 đến  Quá trình đổi tư xây dựng phát triển văn hoá từ 1986 đến www.themegallery.com • Cùng với ... tính, kỳ thị sắc văn hóa dân tộc Phân tích đường lối xây dựng phát triển văn hoá từ năm 1986 đến  Quan điểm chủ trương Đảng xây dựng, phát triển văn hoá thời kỳ đổi  Một là, văn hóa tảng tinh...
 • 58
 • 2,831
 • 0

Bài giảng đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam quan điểm chỉ đạo về xây dựng và phát triển nền văn hóa của ĐCSVN trong giai đoạn hiện nay

Bài giảng đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam quan điểm chỉ đạo về xây dựng và phát triển nền văn hóa của ĐCSVN trong giai đoạn hiện nay
... ĐẠO XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA CỦA ĐCSVN Quá trình đổi tư xây dựng phát triển văn hóa ĐCSVN QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA CỦA ĐCSVN HIỆN NAY Đánh giá việc thực đường ... LUẬN QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA CỦA ĐCSVN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Nhóm 2_ 43737 NỘI DUNG CHÍNH I KHÁI QUÁT VỀ NỀN VĂN HÓA NƯỚC TA HIỆN NAY II QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VỀ XÂY ... XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA CỦA ĐCSVN HIỆN NAY III MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT CHUNG Nhóm 2_ 43737 I KHÁI QUÁT VỀ NỀN VĂN HÓA Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Khái niệm văn hóa Vai trò việc xây dựng Phát...
 • 21
 • 162
 • 0

Bài giảng đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam hoàn cảnh việt nam sau tháng 7 năm 1954 và chủ trương chỉ đạo của đảng 1954 1964

Bài giảng đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam hoàn cảnh việt nam sau tháng 7 năm 1954 và chủ trương chỉ đạo của đảng 1954  1964
... ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG 1954- 1964 Tháng 9 /1954, Bộ Chính trị Nghị tình hình mới, nhiệm vụ sách Đảng Tháng 12/19 57, Hội nghị TW lần thứ 13 xác định đường lối tiến hành đồng thời chiến lược cách mạng ... lược cách mạng Tháng 1/1959, Hội nghị TW lần thứ 15 họp bàn cách mạng miền Nam • Đại hội lần thứ III Đảng từ ngày – 10/9/1960 hoàn chỉnh đường lối chiến lược chung cách mạng Việt Nam giai đoạn ... mạng Việt Nam giai đoạn • VĂN KIỆN TẬP TRUNG TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG TỪ 1954- 1964 NỘI DUNG CỦA CÁC VĂN KIỆN NỘI DUNG CỦA CÁC VĂN KIỆN NỘI DUNG CỦA CÁC VĂN KIỆN KẾT QUẢ Huy động kết hợp sức mạnh...
 • 11
 • 260
 • 0

Bài giảng đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam chuyên đề 2 đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân

Bài giảng đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam  chuyên đề 2 đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân
... người Năm 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 Tỷ lệ thất nghiệp trị Tỷ lệ tăng Tỷ lệ thất Tỷ lệ giảm so với năm nghiệp (%) so với 20 06 (%) 20 06 730 4, 82 Giá (USD) 843 15,5 4,64 -3,8 1.0 52 44,1 4,65 ... nghiệp thủy sản ThS Hoàng Xuân Sơn 21 ,6 20 00 Cơ cấu lao động 20 10 13,1% Công nghiệp xây dựng 22 ,4% 19,7% Dịch vụ 29 ,4% 65,1% Nông, lâm nghiệp thủy sản 48 ,2% 20 % Lao động qua đào tạo 40% ThS Hoàng ... VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CNH, HĐH ThS Hoàng Xuân Sơn Khái niệm CNH, HĐH Công nghiệp hóa Công nghiệp hóa nói giản đơn hóa tức chuyển từ nước nông nghiệp thành nước công nghiệp, cải biến XH nông nghiệp...
 • 37
 • 391
 • 0

Đề cương ĐƯỜNG lối CÁCH MẠNG của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM CHƯƠNG IV ĐƯỜNG lối CÔNG NGHIỆP hóa

Đề cương ĐƯỜNG lối CÁCH MẠNG của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM CHƯƠNG IV ĐƯỜNG lối CÔNG NGHIỆP hóa
... công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa - Đường lối công nghiệp hóa đất nước hình thành từ Đại hội III (tháng 9-1960) ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Đảng Quá trình công nghiệp hóa nước ... nước công nghiệp theo hướng đại b Quan điểm công nghiệp hóa, đại hóa - Một là, công nghiệp hóa gắn với đại hóa công nghiệp hóa, đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức - Hai là, công nghiệp hóa, ... nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp Vấn đề nông nghiệp, nông thôn nông dân vấn đề lớn trình công nghiệp hóa tất nước tiến hành công nghiệp hóa giới, công nghiệp hóa trình thu hẹp khu vực nông nghiệp, ...
 • 19
 • 60
 • 0

Đề cương bài giảng môn đường lối cách mạng VN

Đề cương bài giảng môn đường lối cách mạng VN
... tượng chủ yếu môn học hệ thống quan điểm, chủ trương, sách Đảng tiến trình cách mạng Việt Nam - từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa Môn Đường lối cách mạng Đảng Cộng ... với nội dung môn học Ý nghĩa việc học tập môn ĐLCMCĐCSVN - Môn đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam trang bị cho sinh viên hiểu biết đời Đảng, quan điểm, đường lối Đảng cách mạng dân tộc ... Lao động Việt Nam kế thừa phát triển đường lối cách mạng cương lĩnh trị trước Đảng thành đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Đường lối phản ánh Chính cương Đảng Lao động Việt Nam với nội...
 • 107
 • 3,538
 • 47

Đề cương ôn tập đường lối cách mạng đảng

Đề cương ôn tập đường lối cách mạng đảng
... triệt để cách mạng cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đảng ta tiến hành cách mạng dân củ tư sản kiểu Đó điều kiện để thực cách mạng lừ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân chuyển lên cách mạng ... thứ XV để thông qua nghị đường lối miền nam Nghị đề đường lối cách mạng miền nam giai đoạn Nghị xác định mâu thuẫn XH miền nam cần tập tring giải mâu thuẫn bên giai cấp công nhân, nông dân nhân ... thống tổ chức Đảng, Đảng phải coi trọng công tác kết nạp đảng viên Đường lối Đảng nghị hội nghị TW 71936 thể đắn sáng tạo Đúng đắn chỗ vào thời điểm đường lối Đảng hoàn toàn phù hợp với tình hình...
 • 8
 • 808
 • 30

Đề cương môn đường lối cách mạng

Đề cương môn đường lối cách mạng
... tinh thần hăng hái cách mạng đồng bào yêu nước Miền Nam mà làm cho lực lượng so sánh cách mạng phản cách mạng phạm vi nước nghiêng phía cách mạng, tạo điều kiện thuận lợi cho cách mạng miền Nam phát ... lợi Cách mạng Tháng Tám vận dụng thời cách mạng chín muồi, lực lượng cách mạng chuẩn bị chu đáo cộng với lãnh đạo sáng suốt tài tình Đảng, biết nắm lấy thời cơ, biết sử dụng lực lượng cách mạng ... nghĩa Mác-Lênin cách mạng vô sản chiụ ảnh hưởng CM tháng 10 Nga Khác nhau: Cương lĩnh trị xây dựng đường lối CMVN Luận cương rộng (Đông Dương) cụ thể: Cương lĩnh trị (2/1930) Luận cương tri (10/1930)...
 • 15
 • 581
 • 0

đề cương đường lối cách mạng ĐCSVN

đề cương đường lối cách mạng ĐCSVN
... gọi phải tiến hành cách mạng người mà thực chất cách mạng chất lượng lao động bước tiến "cách mạng người" đem lại thành tựu to lớn cho trình công nghiệp hoá đại hoá, biết "cách mạng người" với công ... cực xây dưng lực lượng cách mạng: Xây dựng lực lượng trị Xây dựng lực lượng vũ trang Xây dựng địa cách mạng Triệt để lợi dụng mâu thuẫn hàng ngũ kẻ thù Sử dụng bạo lực cách mạng quần chúng toàn ... Việt Minh mà nòng cốt Liên Minh công nông Đảng lãnh đạo Là Đảng đề đường lối đúng, phương pháp cách mạng khoa học, sáng tạo vấn đề chiến lược, sách lược tài tình Thắng lợi CMT8là có đạo sáng suốt...
 • 18
 • 297
 • 1

ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI
... đói giảm nghèo - Các vấn đề hội giải theo tinh thần hội hóa Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần IX Các sách hội phải hướng vào phát triển làm lành mạnh hóa hội, thực công phân ... công hội, phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường” Phát triển hướng tới mục tiêu văn hóa - hội bảo đảm phát triển bền vững, trường tồn Để làm cho văn hóa trở thành động lực mục tiêu phát triển, ... đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đẩy mạnh vận động xây dựng gia đình văn hóa, Văn hóa động lực thúc đẩy phát triển: Nguồn lực nội sinh phát triển dân tộc thấm sâu văn hóa Sự phát triển dân...
 • 20
 • 3,474
 • 24

Quá trình hình thành, bổ sung và hoàn thiện đường lối cách mạng giải phóng Dân tộc giai đoạn 1930 - 1945

Quá trình hình thành, bổ sung và hoàn thiện đường lối cách mạng giải phóng Dân tộc giai đoạn 1930 - 1945
... vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu + Quá nhấn mạnh vai trò công nhân không nghĩ đến vai trò, khả cách mạng giai cấp tầng lớp khác vấn đề đại đoàn kết dân tộc để chống Pháp * Nhận xét chung: - ... Tổng khởi nghĩa 8 /1945 nghĩa 8-1 945 * Nhận xét chung: Luận cương trị (10 /1930) - 1930 – 1935: Luận cương trị có đóng góp quan trọng đường lối sách lược cho cách mạng Mặc dù có nhiều điểm cụ thể ... 1939 – 1945 Cương lĩnh trị & Luận cương trị Phương hướng chiến lược 1930 – 1935 Hội nghị TW (7/1936) Hội nghị TW 6,7,8 Cách mạng tư sản dân quyền Vẫn quán làm tư sản dân quyền thổ địa cách mạng...
 • 15
 • 7,491
 • 40

Xem thêm

Từ khóa: nhung van de xa hoi gay gat cap bach hien naymon duong loi cach mangđường lối cach mạng đảng cộng sản việt na về vấn đề thuộc địađề cương đường lối cách mạng việt namđề thi đường lối cách mạng việt namđề cương môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt namđề cương môn đường lối cách mạngluận văn triết học đường lối cách mạngđề cương ôn tạp môn đường lối cách mạngcác đề cương ôn tập môn đường lối cách mạngchuyên đề đường lối cách mạng đảngde cuong duong loi cach mang dang cong san viet nambài thu hoạch môn đường lối cách mạngđề cương ôn tập môn đường lối cách mạng đảngđề cương môn học đường lối cách mạngđề cương ôn tập môn đường lối cách mạngTHỜI KHÓA BIỂU lớp 1a năm học 2017Từ vựng tổng hợp Tiếng Anh 12 ( thí điểm )KHẢO sát NHU cầu TIÊU DÙNG văn hóa của đội NGŨ TRÍ THỨC GIẢNG VIÊN của các TRƯỜNG đại học ở hà nộiẢnh hưởng của nguồn điện phân tán tới các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của lưới điện trung ápĐánh giá chất lượng đất, nước phục vụ sản xuất rau màu xã cao ngạn, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyênNghiên cứu phẫu thuật u nền sọ trước qua nội soi mũi (FULL TEXT)Nghiên cứu tỷ lệ các biến đổi phân tử KRAS, NRAS, BRAF, PIK3CA và PTEN trong carcinôm tuyến đại - trực tràng (FULL TEXT)các lệnh g lập trình theo din 66025 và các lệnh khácCHƯƠNG BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN HAY20 BÀI TESTS bài tập đọc hiểu TIẾNG ANH LỚP 10 ,có đáp ánSÁCH SCAN Thực hành máy san (Trường Kỹ thuật và nghiệp vụ GTVT)KỸ THUẬT CHỤP CỘNG HƯỞNG từ đám rối THẦN KINH CÁNH TAY TRÊN máy MRI 3TESLAChẩn đoán hình ảnh trong đột quỵ nãoCÂU hỏi TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ôn THI THPT QG môn TOÁN PHẠM đức QUANG (CHỦ BIÊN)Tài liệu ôn tập THI tốt NGHIỆP hóa dược PHẠM THỊ THÙY LINHSÁCH SCAN Ván khuôn và giàn giáo trong thi công xây dựng (Bùi Mạnh Hùng).Sơ đồ tư duy ngữ văn 1230001 ôn tập kiến thức cốt lõi về AND ARNNghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng và phát triển của giống ngô lai DK 9901 tại huyện trấn yên, tỉnh yên báiluyện tập tin học lớp 3 học kì 2
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập