LUẬN văn PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH tại CÔNG TY cổ PHẦN đầu tư và xây DỰNG THÀNH NAM

luận văn phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần đầu xây dựng thành nam

luận văn phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng thành nam
... CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM 2.1 Giới thiệu chung công ty cổ phần đầu xây dựng Thành Nam 2.1.1 Quá trình hình thành phát ... trạng tình hình tài Công ty cổ phần đầu xây dựng Thành Nam Chương 3: Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài Công ty cổ phần đầu xây dựng Thành Nam Xin chào!! Rất vui chia sẻ tài liệu ... trình hình thành phát triển công ty cổ phần đầu xây dựng Thành Nam Vài nét công ty - Tên công ty: Công ty cổ phần đầu xây dựng Thành Nam - Tên tiếng anh: THANH NAM CONSTRUCTION AND INVESTMENT...
 • 67
 • 204
 • 1

Công tác vấn quản lý dự án tại công ty cổ phần đầu xây dựng thành nam luận văn ths 2015

Công tác tư vấn quản lý dự án tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng thành nam luận văn ths 2015
... ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG 1.1 luận chung tƣ vấn quản dự án đầu xây dựng 1.1.1 Quản dự án đầu xây dựng 1.1.2 vấn quản dự án đầu xây dựng 1.2 Kinh nghiệm Tƣ vấn quản dự án đầu ... hóa vấn đề luận chung công tác vấn quản dự án đầu xây dựng - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác vấn quản dự án đầu xây dựng Công ty Cổ phần Đầu xây dựng Thành Nam ... Xây dựng Thành Nam Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TƢ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Thành Nam...
 • 108
 • 86
 • 0

Luận văn phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần đầu xây dựng thành nam

Luận văn phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng thành nam
... lu n phân tích tài hi u qu kinh doanh c a doanh nghi p c tr ng phân tích tình hình tài t d ng Thành Nam t s gi i pháp nâng cao hi u qu kinh doanh t Xây d ng Thành Nam Thang Long University Library ... l i ng h s l a mb doanh nghi p tích c 1.4 Ch c l i u qu kinh doanh c a doanh nghi p 1.4.1 Phân tích hi u qu ho ng kinh doanh phân tích khái quát hi u qu kinh doanh c a công ty ta s d ng ch s ... N 2.1 NG S N XU T KINH DOANH NG THÀNH NAM i phát tri n c ng Thành Nam 2.1.1 Vài nét gi i thi u v ng Thành Nam Tên công ty: CÔNG TY C PH NG THÀNH NAM Tên ti ng anh: THANH NAM CONSTRUCTION AND INVESTMENT...
 • 84
 • 94
 • 0

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU XÂY DỰNG THÀNH NAM BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 2009 ppsx

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 2009 ppsx
... thu Công ty CP Kiến trúc Nội thất Thành Nam Công ty TNHH Kính Thành Nam Công ty cổ phần ĐT & PT BĐS Thành Nam Công ty liên kết Công ty liên kết Công ty liên kết Các khoản vay Công ty TNHH Kính Thành ... sử dụng Năm 2009 Năm 2008 VND VND Đầu vào Công ty thông qua góp vốn tài sản cố định Đầu vào Công ty thông qua góp vốn vật Đầu vào Công ty thông qua góp vốn công nợ Đầu tài sản cố ... VND 21 VND Cộng VND Cộng 01/01 /2009 VND Tài sản cố định hữu hình 35.184.762.103 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT cho năm tài 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM Lô CC5A Bán Đảo Linh Đàm...
 • 19
 • 111
 • 0

Tổ chức kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu xây dựng thành nam

Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng thành nam
... TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Thành Nam 2.1.1 Đặc điểm hình thành ... chung kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp doanh nghiệp xây lắp Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Cổ phần Đầu ... Cổ phần Đầu Xây dựng Thành Nam Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Thành Nam Trong thời...
 • 127
 • 29
 • 0

Báo cáo tài chính năm 2008 - Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Thành Nam

Báo cáo tài chính năm 2008 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam
... 2,194,444,696 1,267 1,623 III CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN Stt Chỉ tiêu Cơ cấu tài sản Tài sản dài hạn/Tổng tài sản ĐVT Kỳ báo cáo % Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản % 54.31 27.33 72.67 Cơ cấu nguồn ... NGUỒN VỐN 1,718,402,038 1,112,563,471 2,880,273,299 2,109,609,763 - - 347,613,585 347,613,585 - (13,958,457) (13,958,457) - - - 8,607,614,566 1,686,204,665 138,669,583,009 108,735,829,584 II KẾT ... nhuận sau thuế chưa phân phối Nguồn vốn đầu xây dựng Nguồn kinh phí quỹ khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Lợi ích cổ đông thiểu số VII TỔNG CỘNG NGUỒN...
 • 3
 • 18
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Thành Nam

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam
... CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM Lô CC5A Bán Đảo Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội Tel: 04 35 632 763 Fax: 04 35 632 762 Mẫu số B 03a - DN/HN BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT ... 130 140 150 Thuyết minh V.2 12/31 /2009 9/30 /2009 155,277,861,759 25,075,260,327 81,770,838 61 ,40 8, 244 ,791 44 ,369, 545 ,44 7 24, 343 , 040 ,356 145 ,527,731,195 20 ,42 0,2 64, 697 112,578,075 40 ,752,183, 647 ... CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM Lô CC5A Bán Đảo Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội Tel: 04 35 632 763 Fax: 04 35 632 762 Mẫu số B 01a - DN/HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT...
 • 3
 • 14
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Thành Nam

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam
... c Tài s n ng n h n khác Thuy t minh 11 0 11 1 12 0 12 1 12 9 13 0 13 1 13 2 13 5 14 0 14 1 15 0 15 2 15 4 15 8 V .1 V.2 VIII.3 .1 VIII.3.2 V.3 V.4 V.5 VIII.3.3 01/ 01/ 2 010 18 3.905.468.2 21 100 31/ 12/2 010 13 2 .18 0.707.369 ... khác - CN Công ty CP u Xây d ng Thành Nam - Công ty CP Kính Thành Nam 19 402.032.907 17 3.363 .17 6 01/ 01/ 2 010 VND 1. 172.774 .11 0 600.000.000 15 7.497.956 BÁO CÁO TÀI CHÍNH cho năm tài 2 010 CÔNG TY ... 373.404.545 Quan h v i Công ty 29 Năm 2 010 VND 31/ 12/2 010 VND 01/ 01/ 2 010 VND BÁO CÁO TÀI CHÍNH cho năm tài 2 010 CÔNG TY CP U TƯ VÀ XÂY D NG THÀNH NAM Lô CC5A - Bán o Linh àm - Hoàng Mai - Hà N i Tel:...
 • 37
 • 28
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Thành Nam

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam
... 7 .16 3.765.443 7 .15 8 .16 6 .11 1 Giá trị lại Tại ngày 01/ 01/ 2 010 Tại ngày 31/ 12/2 010 22 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT cho năm tài 2 010 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM Lô CC5A Bán Đảo Linh Đàm - Hoàng ... đổi Báo cáo tài công ty hợp báo cáo tài hợp từ ngày bắt đầu kiểm soát đến ngày kết thúc kiểm soát Báo cáo tài hợp Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Thành Nam lập sở hợp Báo cáo tài Công ty Công ... nước Tài sản ngắn hạn khác 10 0 232.964.982.564 15 8.427.926.478 11 0 11 1 12 0 12 1 12 9 13 0 13 1 13 2 13 5 13 9 14 0 14 1 15 0 15 1 15 2 15 4 15 8 29 .13 2.256.859 29 .13 2.256.859 4 51. 465.300 455.578.075 (4 .11 2.775)...
 • 31
 • 24
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Thành Nam

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam
... Thành Nam Công ty cổ phần truyền thông Briq Công ty cổ phần vấn xây dựng Nam Thành Đô Công ty CP vấn đầu TM Nam Thanh Công ty Cổ phần XD&PT công nghệ Thành Nam Công ty CP Đầu Phát triển ... 13,153,009 ,22 6 Công ty CP Xây dựng Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam Công ty CP Xây dựng &Phát triển Công nghệ Thành Nam Công ty CP vấn xây dựng Nam Thành Đô Công ty CP Truyền thông BRIQ Công ty CP vấn đầu ... ngày 20 tháng 07 năm 20 11 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM Tổng giám đốc Kế toán trưởng 25 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM Lô CC5A Bán Đảo Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà...
 • 28
 • 20
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Thành Nam

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam
... B TÀI SẢN DÀI HẠN (20 0 =21 0 +22 0 +24 0 +25 0 +26 0) 20 0 3 42, 326 ,430,584 29 3, 524 ,766, 523 I II III IV V 21 0 22 0 22 1 V.6 22 2 22 3 22 4 V.7 22 5 22 6 22 7 V.8 22 8 22 9 23 0 V.9 24 0 V 25 0 25 1 VIII .2. 4 25 2 VIII .2. 5 ... ngày 28 tháng 07 năm 20 11 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM Kế toán tr ưởng CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Lô CC5A - Bán đảo Linh Đàm - Hoàng Mai - ... cho Công ty CP Xây dựng kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam Công ty 1 .2 - Công ty 73,914,910 368,1 42, 899 Công ty 14, 626 ,070 47 ,28 0,000 Công ty 15,770 ,25 0 12, 461,0 62 Công ty 39,107,650 365,593 ,29 1 Công ty...
 • 37
 • 19
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Thành Nam

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam
... Cổ phần Đầu Xây dựng Thành Nam lập sở hợp Báo cáo tài niên độ riêng Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Thành Nam, báo cáo tài niên độ Công ty Cổ phần Xây dựng Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam, báo cáo ... tài niên độ Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển Công nghệ Thành Nam, báo cáo tài niên độ Công ty Cổ phần vấn xây dựng Nam Thành Đô, báo cáo tài niên độ Công ty Cổ phần Truyền thông BRIQ, báo ... xây dựng Từ 01/01 /20 11 đến 30/06 /20 11 VND 8,680,514,8 52 4,573, 726 ,347 171,678 ,22 3,464 22 Từ 01/01 /20 10 đến 30/06 /20 10 VND 9 ,28 8,447, 626 11 ,28 0,701 ,29 1 124 ,9 72, 894,609 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ...
 • 25
 • 18
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Thành Nam

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam
... doanh Đầu dài hạn khác 20 0 21 0 22 0 22 1 22 2 22 3 22 4 22 5 22 6 22 7 22 8 22 9 23 0 24 0 25 0 25 1 25 2 25 8 370,364,971,1 12 111,915,078,186 44,079,673,1 82 56 ,29 2 ,27 3 ,25 6 ( 12, 2 12, 600,074) 2, 286,507,963 2, 968 ,22 7,698 ... … -1 1/BC-TC/III-VAE Hà Nội, ngày 22 tháng năm 20 11 BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT Báo cáo tài hợp niên độ cho kỳ hoạt động từ 01/01 /20 11 đến 30/06 /20 11 Công ty CP Đầu Xây dựng Thành Nam ... động xây dựng 9 ,28 8,447, 626 11 ,28 0,701 ,29 1 124 ,9 72, 894,609 9 ,28 8,447, 626 11 ,28 0,701 ,29 1 124 ,9 72, 894,609 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM Lô CC5A Bán Đảo Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng...
 • 33
 • 24
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Thành Nam

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam
... chưa thực 31 0 31 1 31 2 31 3 31 4 31 5 31 6 31 9 32 3 33 0 33 3 33 4 33 6 33 7 33 8 205,804,786,567 65,285,4 63, 175 55,994,696,272 25,865,5 53, 410 1,488,800 ,36 0 8,245,724,858 5,2 13, 406,667 42,612,172, 630 1,098,969,195 ... Công ty cổ phần vấn xây dựng Nam Thành Đô Công ty CP vấn đầu TM Nam Thanh Công ty Cổ phần XD&PT công nghệ Thành Nam Công ty CP Đầu Phát triển Bất Động Sản Thành Nam 945 ,31 4,791 579, 439 ,36 1 ... 18,065,180,781 13, 018,826, 436 18,298,808,919 14 ,31 3,878,050 36 ,36 3,989,700 Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2011 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM Tổng giám đốc Đào Ngọc Thanh CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG...
 • 26
 • 21
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phương hướng hoàn thiện nội dung phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 646nội dung và phương hướng hoàn thiện công tác phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 646tieu luan phan tich tinh hinh kinh doanh cua cong ty co phan banh keo bien hoa bibica trong ba nam 2010 2012phân tích tình hình hoạt động của công ty cổ phần bia hà nội hải dươnghân tích tình hình kinh doanh của công ty cổ phần bánh kẹo biên hòa bibicaphân tích tình hình kinh doanh của công ty cổ phần bánh kẹo biên hòaphân tích tình hình tiêu thụ của công ty cổ phần thủy sản cafatexslide wordphân tích tình hình kinh doanh nhựa công ty cổ phần nhựa tân đại hưngnghiên cứu tình hình tiêu thụ sản phẩm gạch đất sét nung tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng tiền hảithực trạng hạch toán nguyên vật liệu và tình hình sử dụng nguyên vật liệu tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng hud 1hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng hồng hàhoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tai công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp việt namluận văn tốt nghiệp một số giải pháp cải thiện khả năng thanh toán của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 hà tĩnhđặc điểm tình hình chung về công ty c phần đầu tư và xây dựng sông lôMô hình kinh doanh hay1BAI TAP ANH 9 THEO UNITNghiên cứu các rối loạn chức năng ở phụ nữ mãn kinh tại Thành phố Huế và hiệu quả của một số biện pháp điều trị (FULL TEXT)Nghiên cứu các rối loạn chức năng ở phụ nữ mãn kinh tại Thành phố Huế và hiệu quả của một số biện pháp điều trị (TT)trắc nghiệm toán 11 Chuyên đề đạo hàm lê minh cườngso sánh cách mạng công nghiệp Mỹ và Nhật BảnĐề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh ( Đại học Ngoại thương) lần 6hoc gioi bất đẳng thức 8GDCD lớp 10 Bài 1 (t1) thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứngBẢNG BT NHẬN BIẾT các CHẤT DÀNH CHO BD HSGTổ chức thông tin kế toán theo định hướng ERP tại công ty cổ phần vận tải đa phương thứcĐỒ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN HAYIMPORTING BUSINESS AT BEN THANH TRADING SERVICE JOINT STOCK COMPANYNghien cuu tien xu ly lam giam COD va mau nuoc ri rac bai chon lap chat thai ran bang qua trinh keo tuFundamentals of biological wastewater treatment osnove bioloskog prociscavanja otpadnih vodaHệ thống dwdm và ứng dụng trong mạng truyền dẫn viettelEnvironmental laboratory exercises for instrumental analysis and environmental chemistryRủi ro và lợi nhuận của các ngân hàng thương mại trường hợp việt nam và các nước châu á thái bình dươngActivated carbon wtr trtWater distribution system handbook (part 1)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập