Bài tập trắc nghiệm ôn thi học ki 1 hóa 12

bài tập trắc nghiệm tổng hợp học 1

bài tập trắc nghiệm tổng hợp học kì 1
... trị n : 12 11 10 14 Hoà tan m gam Al vào dung dịch HNO3 loãng thu hỗn hợp gồm 0, 015 mol khí N 2O 0, 01 mol khí NO (phản ứng không tạo NH4NO3) Giá trị m : 13 ,5 gam 1, 35 gam 8 ,1 gam 0, 81 gam SiO2 ... V : 0,896 lít 1, 344 lít 0,896 lít 1, 344 lít 0,672 lít 1, 12 lít 0,896 lít 1, 3 61 lít Cho m gam hỗn hợp Si Al tác dụng với dung dịch NaOH thu 12 ,32 lít H2 (đktc) Mặt khác lượng hỗn hợp X tác dụng ... chứa : 0, 01 mol K+ ; 0, 015 mol Mg2+ ; x mol Cl- ; y mol SO Cô cạn dung dịch X thu 2,42 gam muối khan Giá trị x y : 0,02 mol 0, 01 mol 0, 01 mol 0, 015 mol 0,03 mol 0,005 mol 0, 015 mol 0, 012 5 mol...
 • 5
 • 427
 • 9

Bài tập trắc nghiệm ôn thi tốt nghiệp môn Sinh 12 potx

Bài tập trắc nghiệm ôn thi tốt nghiệp môn Sinh 12 potx
... điểm đáng ý đại…….(cổ sinh, trung sinh, tân sinh) A)cổ sinh; trung sinh; tân sinh B)Trung sinh; cổ sinh; tân sinh C)Tân sinh; trung sinh; cổ sinh D)cổ sinh; tân sinh; trung sinh Câu 44Nhận xét ... vật hạt kín, sâu bọ, chim thú đặc điểm đại…….(cổ sinh, tân sinh, trung sinh) , phát triển ưu hạt trần bò sát đặc điểm đại……(cổ sinh, trung sinh, tân sinh) chinh phục đất liền động vật, thực vật sau ... trung sinh B)Kỉ phấn trắng đại trung sinh C)Kỉ thứ đại tân sinh D)Kỉ thứ đại tân sinh Phát sinh loài người Câu 1Dạng vượn người hoá thạch cổ nhất: A)Ôxtralôpitec B)Parapitec C)Đriôpitec D)Crômanhôn...
 • 15
 • 267
 • 2

ÔN THI học 1hóa 12 đầy đủ

ÔN THI học kì 1 – hóa 12 đầy đủ
... n H2N–[CH2]5–COOH t → (–NH–[CH2]5–CO–)n + nH2O axit ε-aminocaproic policaproamit (tơ nilon–6 hay tơ capron) nH2N–[CH2]6–COOH t → (–NH–[CH2]6–CO–)n + nH2O axit ω-aminoenantoic tơ nilon–7 (tơ ... | TRUNG TÂM Q&G LÊ VĂN GIAO TỐN HĨA SINH ANH VĂN LUYỆN THI 016 79766950 Số đồng phân amin: C2H7N = HOOC CH CH2 CH2 COOH axit α- 22 1 = C3H9N = 23 1 = C4H11N = 24 1 = Cơng thức tính ... axit: tạo muối H2N–CH2–COOH + HCl → HOOC–CH2–NH3+Clc Tác dụng với bazơ: H2N–CH2–COOH + NaOH → H2N–CH2–COONa + H2O Phản ứng este hố: H2N–CH2–COOH + C2H5OH HCl khí → ¬  H2N–CH 2– COOC2H5 + H2O...
 • 5
 • 168
 • 2

Bài Tập Trắc Nghiệm Ôn Thi Đại Học - Cao Đẳng

Bài Tập Trắc Nghiệm Ôn Thi Đại Học - Cao Đẳng
... không tật, không điều tiết II Mắt cận thi , không điều tiết III Mắt viễn thi , không điều tiết IV Mắt không tật, có điều tiết V Mắt cận thi có điều tiết VI Mắt viễn thi ... của mắt là ε = l’ = 3.1 0-4 rad a 7,5.1 0-3 cm b 1,5.1 0-3 cm c 7,5.1 0-4 cm d 7,5.1 0-2 cm 81 Tại thời điểm O mặt thoáng chất lỏng yên lặng, ta tạo dao động điều hòa vuông góc mặt thoáng có chu ... dòng điện lấy d a và b đúng 63 I Thi nghiệm Hertz II Thi nghiệm Ruthefrord III Thi nghiệm với khe Young IV Thi nghiệm với tế bào quang Thi nghiệm chứng tỏ ánh sáng có...
 • 12
 • 374
 • 1

Bài tập trắc nghiệm ôn thi đậi học

Bài tập trắc nghiệm ôn thi đậi học
... dụng hết với NaOH dư thu kết tủa C Nung C không khí đến khối lượng không đổi thu 5,2 gam chất rắn Xác định công thức oxit sắt a FeO b Fe2O3 c Fe3O4 d không xác định Câu 12: Hoà tan hoàn toàn 11,28 ... độ cao, sau phản ứng kết thúc thấy khối lượng chất rắn giảm 4,8 gam 1) Công thức oxit sắt là: a FeO b Fe2O3 c Fe3O4 d không xác định 2) Chất khí sinh dẫn vào bình đựng dung dịch NaOH dư, khối ... loãng Chọn axit sau để cần lấy số mol nhỏ hơn? a HCl c Hai axit có số mol b H2SO4 loãng d không XĐ không cho lượng Fe Câu 7: Cho 20 gam hỗn hợp Fe Mg tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có gam...
 • 9
 • 358
 • 3

tổng hợp các bài tập trắc nghiệm ôn thi đại học môn hóa học

tổng hợp các bài tập trắc nghiệm ôn thi đại học môn hóa học
... vơi cách tăng nồng độ đá vơi B Có thể tăng hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 ( H phản ứng 92 kJ/mol) từ N2 H2 cách giảm nhiệt độ C Có thể tăng hiệu suất phản ứng tổng hợp HI (k) từ H2 (k) I2 (k) cách ... đá vơi hình cầu thể tích 1,25 cm3 tổng điện tích mặt cầu tăng lần ? D lần B lần C lần D 16 lần 22.Điền vào khoảng trống câu sau cụm từ thích hợp : “Cân hóa học trạng thái phản ứng thuận nghịch ... thích hợp : 14 Convert by TVDT D NhiƯt ®é Thuviendientu.org “Tốc độ phản ứng đại lượng đặc trưng cho (1) chất phản ứng sản phẩm (2) ” A.(1) biến thi n nồng độ (2) đơn vị thời gian B.(1) biến thi n...
 • 108
 • 941
 • 6

Bài tập trắc nghiệm ôn thi đại học 2007 môn hóa đề số 10 pptx

Bài tập trắc nghiệm ôn thi đại học 2007 môn hóa đề số 10 pptx
... CÁC Bài tập trắc nghiệm ôn thi đai học - 2007 NGUYỄN TẤN TRUNG ( TTLT CLC VĨNH VIỄN) Phần 1:  Các loại chức: C, H, O Rượu Ête; Phenol • Rượu;Ête Phenol • Andehyt; Xêtôn • Axit; Este ... Mỗi C gắn tối đa nhóm(-OH)  Nhóm (-OH) gắn C no Số nhóm OH ≤ Số C no ( Mối liên hệ số C, số O )  Ví dụ 6: A rượu đơn có liên kết C=C có KLPT không 60 đvC Tìm A  Giải: Giải A: CnH2n-1OH ⇔ 14n ... Andehyt) CÔng thức tổnG quát (CTTQ)  CTPTTQ: CTPTTQ a*=? CnH2n+2–2a*Om m =? a*: Σlkπ phân tử  CTCTTQ: CnH2n+2–2a - m(Chức )m a: Σlkπ gốc hydrocacbon CTTQ đề a =? m =? CTT Q đề  Ví dụ 2: Công thức...
 • 68
 • 726
 • 0

Bài tập trắc nghiệm ôn thi đại học 2007 môn hóa đề số 8 pdf

Bài tập trắc nghiệm ôn thi đại học 2007 môn hóa đề số 8 pdf
... ⇒ Số C = (74 – 16) :12 = 2,3  Ôn 7: Rượu X có số nhóm (OH) số C Đốt 0,25 mol Rượu X số mol oxi tối thi u cần : A 1,25 mol C 0 ,87 5 mol B 0,5 mol D 0,75 mol Gợi y:ù Rượu X có số nhóm (OH) số ... số C + 0,5  Ôn 8: Rượu X có số nhóm (OH) số C Đốt 0,25 mol Rượu X số mol oxi tối thi u cần : B.0,5 mol C C.0 ,87 5 mol A.1,25 mol D.0,75 mol Đốt Rượu X có số nhóm (OH)A.1,25:0,25 = số C B.0,5:0,25 ... CÁC Bài tập trắc nghiệm ôn thi đai học - 2007 NGUYỄN TẤN TRUNG ( TTLT CLC VĨNH VIỄN)  Ví dụ 1: (A): C2H7O2N phản ứng...
 • 33
 • 344
 • 0

Bài tập trắc nghiệm ôn thi đại học 2007 môn hóa đề số 9 potx

Bài tập trắc nghiệm ôn thi đại học 2007 môn hóa đề số 9 potx
... CÁC Bài tập trắc nghiệm ôn thi đai học - 2007 NGUYỄN TẤN TRUNG ( TTLT CLC VĨNH VIỄN)  Ví dụ 1: Cho (A) vào dd HNO3, thu ... dung dịch thu gam rắn? D.Giá trị khác A 19, 04 B. 19, 15 C 19, 25 D + mMuối = mKLpứ m Gốc axit mMuối 〉 mKLpứ m Muối 〉 19, 6 gam ù  Ví dụ 11: Hòa tan hết 19, 6 gam hhA: Ag, Cu, Fe HNO3 đặc; thu 11,2 ... ddH2SO4 B 79, 8 g rắn 13,44 thu 13,44 lit H2 (ĐKC) C 78,05 g rắn D 78,5 g rắn Sau phản ứng cô cạn được: + 96  Với H2SO4 mMuối = mM pứ + 96 nH mMuối= = 78,6,4 22,4  Ví dụ 11: Hòa tan hết 19, 6 gam...
 • 33
 • 300
 • 0

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN THI TỐT NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC pot

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN THI TỐT NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC pot
... kì dao động không phụ thuộc biên độ A D.chu kì dao động phụ thuộc k,A HTK- BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN THI TỐT NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC Câu 82 : cho hệ lắc lò xo nằm mặt phẳng nằm ngang không ma sát m=1kg, ... HTK- BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN THI TỐT NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC g g s  với    const  l l Câu 95 : Trong dao động cưỡng bức, ngoại lực có biên độ tần số không đổi, biên độ dao động cưỡng A.không phụ ... đổi điều hòa theo thời gian vào vật dao động HTK- 11 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN THI TỐT NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC C.Dao động trì dao động tắt dầnmà người ta tác dụng ngoại lực vào vât dao động chiều với chiều...
 • 21
 • 199
 • 0

Bài tập trắc nghiệm ôn thi CD&ĐH sinh thái học có đáp án phần 3 pdf

Bài tập trắc nghiệm ôn thi CD&ĐH sinh thái học có đáp án phần 3 pdf
... V.A.C hệ sinh thái vì: a b c d e sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải kích thước quần xã lớn chu trình tuần hoàn vật chất động vật thực vật thành phần loài phong ... sinh thái tự nhiên cấu trúc ổn định hoàn chỉnh nhờ: a b c d e cấu trúc lớn giữ vững cân chu trình tuần hoàn vật chất chuỗi lưới thức ăn đa dạng sinh học C câu 57 mô hình V.A.C hệ sinh ... học vì: a b c d e quần thể quần xã mối quan hệ buộc sinh sống dẫn đến quần thể tồn quan hệ chặt chẽ nên biến đổi quần xã số lượng lớn nên biến đổi tất a, b, c, d A câu 44 diễn sinh thái...
 • 7
 • 1,590
 • 42

Bài tập trắc nghiệm ôn thi CD&ĐH sinh thái học có đáp án phần 2 pot

Bài tập trắc nghiệm ôn thi CD&ĐH sinh thái học có đáp án phần 2 pot
... tất sai A câu 23 yếu tố vai trò quan trọng để hình thành nhịp sinh học là: a nhiệt độ d di truyền b ánh sáng c môi trường e c d E câu 24 chọn câu trả lời câu sau: a kí sinh b cộng sinh hợp tác ... Câu 21 tượng sau không với nhịp sinh học? a b c d e số loại họ đậu khép lại mặt trời lặn ôn đới rụng vào mùa đông dơi ngủ ngày, đêm hoạt động chinh nữ xếp lại va chạm hoa hương ... phân hóa học, phân vi sinh ứng dụng: A b c d e C mối quan hệ sinh vật nuôi trồng phản ánh nội dung quy luật: A b c d e B Câu 26 yếu tố định mức ô nhiễm môi trường là: a nông nghiệp b thi n tai...
 • 6
 • 835
 • 20

Bài tập trắc nghiệm ôn thi CD&ĐH sinh thái học có đáp án phần 1 pot

Bài tập trắc nghiệm ôn thi CD&ĐH sinh thái học có đáp án phần 1 pot
... triển sinh vật cho chống lại điều kiện bất lợi sinh vật cho trình sinh sản sinh sản sinh vật cho phát triển thuận lợi sinh vật B câu mùa đông ruồi muỗi phát triển do: a ánh sáng yếu b thức ăn thi u ... khiển? a ánh sáng d vô sinh b nhiệt độ c độ ẩm e chất tiêt từ mô thực vật E câu 19 đặc điểm nhịp sinh học: a b c d e mang tính thích nghi tạm thời số loại thường biến’ tính di truyền không di ... thoát nước B câu 17 đồng hồ sinh học khả năng: a biểu thị thời gian b thích ứng với môi trường c biến đổi theo chu kì d dự báo thời tiết e tất A câu 18 chế hoạt động đồng hồ sinh học xanh chủ...
 • 6
 • 862
 • 10

bài tập trắc nghiệm môn sinh học phần tiến hóa có đáp án_tài liệu ôn thi đại học môn sinh

bài tập trắc nghiệm môn sinh học phần tiến hóa có đáp án_tài liệu ôn thi đại học môn sinh
... theo phương thức hoá học Trong khí nguyên thuỷ hợp chất: A nước, khí cacbônic, amôniac, metan B saccarrit, khí cacbônic, amôniac, nitơ C hyđrôcacbon, nước, khí cacbônic, amôniac D saccarrit, ... sữa, phân hoá, số quan lại tổ giống thú nhiều đôi vú, đuôi B đẻ con, thai, nuôi sữa C giai đoạn phôi sớm người lông mao bao phủ toàn thân, đuôi, vài ba đôi vú D quan thoái ... dụng công cụ lao động theo mục đích định C hệ thần kinh phát triển D hoạt động tư trừu tượng PHẦN VII SINH THÁI HỌC CHƯƠNG I CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT Môi trường sống nơi sinh sống sinh...
 • 13
 • 789
 • 0

Bài tập trắc nghiệm ôn thi đại học

Bài tập trắc nghiệm ôn thi đại học
... không D Không truyền chất rắn Câu Chọn phát biểu nói sóng học: A Sóng học trình lan truyền không gian phần tử vật chất B Sóng học trình lan truyền dao động theo thời gian C Sóng học dao động học ... Luyện thi đại học DĐ: 0983.885241 C DAO ĐỘNG TẮT DẦN- CỘNG HƯỞNG CƠ HỌC TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA Câu 1.Dao động tự vật dao động có: A.Tần số không đổi B.Biên độ không đổi C.Tần số biên độ không ... 29 trananhtrung79@gmail.com Luyện thi đại học DĐ: 0983.885241 PHẦN SÓNG CƠ HỌC A.DAO ĐỘNG SÓNG CƠ HỌC- GIAO THOA SÓNG Câu Sóng học A Sự lan truyền dao động học môi trường vật chất B Sự lan truyền...
 • 91
 • 127
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm ôn thi học kì 1 tiếng anh 12bài tập trắc nghiệm lý 10 học kì 1ôn thi học kì 1 hóa 12bài tập trắc nghiệm ôn thi đại học môn sinhbài tập trắc nghiệm ôn thi đại học môn hóabài tập trắc nghiệm ôn thi đại học môn lýbai tap trac nghiem on thi dai hoc mon anh 2015bài tập ôn thi học kì 1 toán 12bai tap trac nghiem sinh 11 hoc ki 2bai tap trac nghiem toan 7 hoc ki 2bai tap on thi hoc ki 1 hoa 11bai tap on thi hoc ki 1 hoa 10đề cương ôn thi học kì 1 toán 12tính giá trị biểu thứcđề cương ôn thi học kì 1 toán 12ôn thi học kì 1 hóa 8QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI NGÀNH TOÀ ÁN NHÂN DÂN Ở VIỆT NAM (LA TIẾN SĨ)Đề thi khảo sát chất lượng môn toán lớp 9 tỉnh phú thọ năm học 2016 2017 (có đáp án)ĐỀ THI THỬ TIN HỌC TRẺngân hàng đề thi trắc nghiệm giáo dục công dân 12 ôn thi thpt quốc gia 2017 có đáp ánHoàn thiện việc công bố thông tin kế toán của các công ty bất động sản niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí MinhHọc thuyết vô vi của Lão Tử và vấn đề giáo dục ý thức bảo vệ môi trường nước ta hiện nayLập Kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế ATALựa chọn tiết diện cột hợp lý của khung thép nhà một tầnMở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Ngoại thương nước CHDCND Lào - Chi nhánh tỉnh SavanhnakhMở rộng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Tây CN Đà NẵngNghiên cứu biến tính mùn cưa làm vật liệu hấp phụ chất màu hữu cơ trong nướcNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamNghiên cứu công nghệ sản xuất Biogas từ các chất phế thải của các đơn vị chăn nuôi gia súc, gia cầNghiên cứu quá trình đốt sinh khối từ trấu làm nhiên liệu đốt qui mô công nghiệpNghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy HòaNghiên cứu sự hài lòng đối với công việc của cán bộ công chức các cơ quan hành chính, sự nghiệp quận Ngũ Hành SơNghiên cứu thiết kế chế tạo động cơ sử dụng hai nhiên liệu Biogas Diesel trên cơ sở động cơ một xi lanh tĩnh tạNghiên cứu thiết kế hệ thống đóng mở cửa âu tàuNghiên cứu ứng dụng điều khiển trượt điều khiển bộ lộc tích cực cho việc giảm sóng hàNghiên cứu ứng dụng kết cấu sàn chuyển bê tông dự ứng lực trong nhà cao tầng tại Đà Nẵng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập