LTDH phuongtrinhCANTHUC

TANG BAN DE VA DA LTDH CHAT LUONG CAO-2008. DE 820

TANG BAN DE VA DA LTDH CHAT LUONG CAO-2008. DE 820
... (các thể tích khí bình đợc đo điều kiện nhiệt độ áp suất) Thành phần % theo thể tích CO, CO O2 ban đầu là: A 25%, 50% 25% B 15%, 30% 55% C 20%, 40% 40% D 25%, 25% 50% Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn...
 • 4
 • 144
 • 0

TN -LTDH cấp tốc

TN -LTDH cấp tốc
... mv0 Trong vo : A Vận tốc ban đầu êlectrôn bò khỏi kim loại A Vận tồc ban đầu cực đại êlectrôn bò khỏi kim loại B Vận tốc ban đầu cựa đại nguyên tử thoát khỏi kim loại C Vận tốc cựa đại êlectôn ... vận tốc ánh sáng c số Planck h : hA ch A λ0 = C λ0 = c A A c B λ0 = D λ0 = hc hA Câu 44 :Tìm công thức liên hệ độ lớn hiệu điện hãm Uh, độ lớn điện tích êlectrôn e, khối lượng êlectrôn m vận tốc ... 6,625.10-34J.s; điện tích electron, e = 1,6.10-19C; khối lượng electron m = 9,1.10-31kg; vận tốc ánh sáng c = 3.108m/s Tìm vận tốc ban đầu cực đại electron A 6,62.105m/s B 5,23.105m/s C 4,32.105m/s D 4,05.105m/s...
 • 13
 • 194
 • 4

TRĂC NGHIỆM VÔ CƠ-LTĐH

TRĂC NGHIỆM VÔ CƠ-LTĐH
... biện pháp sau để chống ô nhiểm không khí: A Nút ống nghiệm có tẩm nước vôi B Nút ống nghiệm có tẩm nước C Nút ống nghiệm có tẩm giấm ăn D Nút ống nghiệm có tẩm cồn Trường THPT Hồng Ngự Bài 185 : ... xuất kết tủa trắng, kết tủa tan (ở thí nghiệm 1) C xuất kết tủa trắng, kết tủa tan (ở thí nghiệm 2) D kết tủa thí nghiệm xuất trước, lát sau xuất kết tủa thí nghiệm Câu 20: Cây đinh sắt trường hợp ... dây đồng Câu 19: Tiến hành thí nghiệm sau : TN1 : Nhỏ vài giọt dung dòch Al2(SO4)3 vào ống nghiệm chứa dung dòch NaOH TN2 : Nhỏ vài giọt dung dòch NaOH vào ống nghiệm chứa dung dòch Al2(SO4)3...
 • 96
 • 137
 • 2

TRẮC NGHIỆM HỮU CƠ-LTĐH

TRẮC NGHIỆM HỮU CƠ-LTĐH
... Câu 60 : Những hợp chất sau hợp chất hữu lưỡng tính ? A axit aminoaxetic D amoni cacbonat B amoni axetat C natri hiđrocacbonat E tất BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM “PHẦN HỮU CƠ” Bài 61 : Một ankan có tên đọc ... cho iso – hexan tác dụng với clo có ASKT, tỉ lệ số mol : thu : A sản phẩm hữu B sản phẩm hữu C sản phẩm hữu D sản phẩm hữu Bài 105 : Để nhận biết chất khí metan, axetilen, etilen người ta dùng ... B kg glucozơ kg fructozơ C 0,5263 kg glucozơ 0,5263 kg fructozơ D kg glucozơ ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP PHẦN HỮU CƠ-LTĐH Đề 20 Câu-30 phút Câu 1: Dãy chất mà chất làm màu nước brom ? A Metan, etlien,...
 • 34
 • 315
 • 4

LTDH-Đột biến NST (Có đáp án)

LTDH-Đột biến NST (Có đáp án)
... 3 NST bình thường NST bị đột biến ABCDExFGH → ADExFGH Đột biến thuộc dạng gì? a Mất đoạn NST c Đảo đoạn NST b Lặp đoạn NST d Chuyển đoạn NST Đột biến làm đoạn nhiễm sắc ... tượng 13 NST bình thường NST bị đột biến ABCDExFGH → ADExFBCGH Đột biến thuộc dạng gì? a Chuyển đoạn NST tương hỗ c Chuyển đoạn NST không tương hỗ b Lặp đoạn NST d Chuyển đoạn NST 14 Đột biến sau ... dài NST bình thường NST bị đột biến ABCDExFGH MNOABCDExFGH → MNOPQxR PQ x R Đột biến thuộc dạng gì? a Chuyển đoạn NST tương hỗ c Chuyển đoạn NST không tương hỗ b Lặp đoạn NST d Chuyển đoạn NST...
 • 15
 • 1,095
 • 33

TRẮC NGHIỆM VÔ CƠ-LTĐH

TRẮC NGHIỆM VÔ CƠ-LTĐH
... biện pháp sau để chống ô nhiểm không khí: A Nút ống nghiệm có tẩm nước vôi B Nút ống nghiệm có tẩm nước C Nút ống nghiệm có tẩm giấm ăn D Nút ống nghiệm có tẩm cồn Trường THPT Hồng Ngự Bài 185 : ... khí clo không may thoát phòng thí nghiệm, người ta dùng hóa chất sau ? A Dung dòch NaOH B Dung dòch Ca(OH)2 C Dung dòch NH3 D Dung dòch NaCl TRẮC NGHIỆM TỔNG HP VÔ CƠ Luyện thi đại học *** @ *** ... xuất kết tủa trắng, kết tủa tan (ở thí nghiệm 1) C xuất kết tủa trắng, kết tủa tan (ở thí nghiệm 2) D kết tủa thí nghiệm xuất trước, lát sau xuất kết tủa thí nghiệm Câu 20: Cây đinh sắt trường hợp...
 • 96
 • 188
 • 0

DE LTDH-VAT LI 12-BAN NANG CAO

DE LTDH-VAT LI 12-BAN NANG CAO
... VẬT LÍ 12-BAN NÂNG CAO Mã đề: 110 Câu Tìm câu phát biểu sai A Điện trường từ trường hai mặt thể trường thống ... điện áp hai đầu cuộn dây so với dòng điện là: A π B π C π D π Trang 2/Mã đề 110 VẬT LÍ 12-BAN NÂNG CAO Mã đề: 110 Câu 22 Tiên đề Bo trạng thái dừng A Trạng thái dừng trạng thái mà nguyên tử ... trường D Trong sóng điện từ, điện trường từ trường dao động vuông pha Trang 3/Mã đề 110 VẬT LÍ 12-BAN NÂNG CAO Mã đề: 110 Câu 36 Chọn ý Tấm kính màu đỏ sẽ: A hấp thụ mạnh ánh sáng màu đỏ B hấp thụ...
 • 5
 • 201
 • 0

Tai lieu LTDH-Giai tich 12

Tai lieu LTDH-Giai tich 12
... Giải tích 12 π ∫x 125 ) Chứng minh rằng: sin xdx = Áp dụng 124 ) x3 dx f) ∫ +1 x g) π − π ∫ 6 - cosx sinx dx 1 −1 cos x cos x ∫ e dx =2∫ e dx Áp dụng 123 ) 126 ) Chứng minh rằng: x −x a 127 ) Chứng ... f (t )dt =∫ f (t )dt Hd: t=−x a 128 ) Chứng minh ∫ sin x.f (cos x)dx =0 Áp dụng 124 ) −a a a −a 129 ) Chứng minh 2 ∫ cos x.f (x )dx =2∫ cos x.f (x )dx Áp dụng 123 ) 1 130) Chứng minh m n n m ∫ ... điểm uốn làm tâm đối xứng 98) Cho hàm số y = x4−4x3−2x2+12x−1 10 Phạm Văn Luật – Tổ Toán THPT Đốc Binh Kiều Giáo trình Giải tích 12 - Trang 12 - Soạn cho lớp LTĐH a) Chứng minh đồ thò (C) hàm số...
 • 35
 • 161
 • 1

800 Câu hỏi và Bài tập trắc nghiệm hóa LTĐH

800 Câu hỏi và Bài tập trắc nghiệm hóa LTĐH
... axit tan đợc Chỉ có sunfua K, Na, NH4+ tan đợc Phần III Bài tập trắc nghiệm Chơng I Bài tập trắc nghiệm hoá đại cơng Bài - Hoá đại cơng Câu 1: 22 Cho hỗn hợp Na Mg d tác dụng với dd H2SO4 Lợng ... X1, X2, X6 E Cả A, B Câu 23: Đề nh câu (câu 22) Các nguyên tố kim loại là: A X1, X2, X3, X5, X6 B X1, X2, X3 C X2, X3, X5 D Tất nguyên tố cho E Tất sai Câu 24: Đề tơng tự nh (câu 22) nguyên tố tạo ... X3, X4 C X2, X3, X5 D X2, X3, X6 E Tất sai Câu 25: Đề nh câu (câu 22) Tập hợp nguyên tố thuộc phân nhóm A X1, X2, X6 B X2, X5 C X1, X3 D Cả b c E Tất sai Câu 26: Xét phản ứng (nếu có) sau đây: CuO...
 • 160
 • 620
 • 11

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm - LTDH

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm - LTDH
... Cho anion: Cl-, Br-, S 2-, I-, OH- Thứ tự oxi hoá anion anot trơ sau đúng? A Cl-, Br-, S 2-, I-, OH- B S 2-, Cl-, I-, Br ,- OH- C S 2-, I-, Br-, Cl-, OH- 35 D S 2-, I-, Br- , OH-, Cl- C hớng dẫn ... phân tử chất tan dung dịch Độ điện li phụ thuộc vào yếu tố sau: - Bản chất chất điện li - Bản chất dung môi - Nhiệt độ - Nồng độ Axit - bazơ - muối - pH 2.1 Axit (theo Bronstet) Axit chất có khả ... chất kim loại nguyên tố dãy Mg - Ca - Sr - Ba là: A tăng B giảm C không thay đổi D vừa giảm vừa tăng 40 Sự biến đổi tính chất phi kim nguyên tố dãy N - P - as -Sb -Bi là: A tăng B giảm C không...
 • 193
 • 373
 • 2

6 Đề Hóa LTDH + Đáp án

6 Đề Hóa LTDH + Đáp án
... Fe3O4 + HNO3 →; (3) Fe2O3 + HNO3→ ; (5) HCl + Mg → ; (2) FeO + HNO3 → (4) HCl + NaAlO2 + H2O → (6) Kim loại R + HNO3 → Phản ứng phản ứng oxi hóa khử: A 1,2,4,5 ,6 B 2 ,6, 3 C 1,4,5 ,6 D 1,2,5 ,6 Câu ... Ion CO32- tồn với ion sau dung dịch: A NH 4+, Na+, K+ B Cu 2+, Mg 2+, Al 3+ C Fe 2+, Zn 2+, Al 3+ D Fe 3+, HSO4- Câu 38 Dung dịch E chứa ion Mg 2+, SO42-, NH 4+, Cl- Chia dung dịch E phần nhau: Cho phần ... loại ion dung dịch gồm Ba 2+, Mg 2+, Pb 2+, Na+, SO4 2-, Cl-, CO32-, NO3- Trong dung dịch có dd chúa ion sau: − + 2+ A NO , Na , Cl , Mg B SO4 − ; Na + ; Cl − ; Ba 2+ + 2+ 2− C Na ; NO3 ; Pb ;...
 • 27
 • 140
 • 0

Trắc nghiệm LTĐH - Vật lý hạt nhân

Trắc nghiệm LTĐH - Vật lý hạt nhân
... : A Trong phóng xạ - hạt nhân lùi ô bảng tuần hoàn so với hạt nhân mẹ B Trong phóng xạ β+ hạt nhân tiến ô bảng hệ thống tuần hoàn so với hạt nhân mẹ C Trong phóng xạ γ hạt nhân không biến đổi ... có A Hạt α B Hạt prôtôn C Hạt nơtrôn D Hạt nơtrinô 19 Chọn câu trả lời : A Số khối hạt nhân số chẵn số prôtôn nơtrôn số chẵn B Số khối hạt nhân số chẵn số prôtôn nơtrôn số lẽ C Số khối hạt nhân ... β+ : A Prôtôn hạt nhân bò phân rã phát B Nơtrôn hạt nhân bò phân rã phát C Do Nuclôn hạt nhân bò phân rã phát D Cả A, B, C sai 21 Chọn câu trả lời : Phóng xạ - : A Prôtôn hạt nhân bò phân rã...
 • 7
 • 471
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: bài tập lớn vi mạch tương tự và vi mạch số, sử dụng ic lm 35TRUYỀN số LIỆU và MẠNG máy TÍNHgiáo trình kỹ thuật thi công 2QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CẢNGbài tập điều khiển tự độngBảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý theo pháp luật Việt NamBẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ KHU DI TÍCH TRUNG TÂM HOÀNG THÀNH THĂNG LONG - HÀ NỘICải biến vectơ hệ Virut Semliki Forest (SFV) nhằm biểu hiện thụ thể GPCR của người Việt NamCẤP VÙNG TRONG HỆ THỐNG CÁC ĐƠN VỊ TỔ CHỨC LÃNH THỔ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - Xà HỘI Ở VIỆT NAMCấu trúc Quần xã ve giáp (Acari Oribatida) ở hệ sinh thái đất rừng Vườn quốc gia Xuân Sơn tỉnh Phú Thọ như yếu tố chỉ thị sinh học biến đổi khí hậu theo đai cao trên mặt biểnDetermination of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (Nsaids) in Surface Water at Ho Chi Minh CityĐịa vị pháp lý của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt NamDịch văn bản luật pháp tiếng Việt sang tiếng Anh từ góc độ ngữ dụng họcSÁCH BÀI TẬP THỦY LỰCđiều khiển thủy khíĐổi mới kiểm tra đánh giá Từ thực tế của các lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho giáo viên tiểu họcEconomic Modernization in Vietnam From Industrialization to Innovation StageEffect of Heat Treatment Conditions on the Properties of FePt Nanoparticles Produced by SonochemistryBÀI GIẢNG cấu tạo Ô TÔEffect of Secondary Structure on Biological Activities of Antimicrobial Peptides
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập