Mẫu số 04-TSCĐ: Biên bản đánh giá lại tài sản cố định

MẪU PHIẾU KIỂM KÊ VÀ ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH pps

MẪU PHIẾU KIỂM KÊ VÀ ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH pps
... lý:  Hiện trạng quản lý tài sản cố định (đánh dấu x vào ô thích hợp): 8.1 TSCĐ có sổ sách:  8.2 TSCĐ có kiểm kê:  8.3 TSCĐ có sổ sách kiểm kê:  6.2 Bán tự động: Đánh giá tỷ lệ hao mòn mặt kỹ ... 10 Giá trị TSCĐ (đồng): Theo sổ sách Theo kiểm Theo giá sổ Theo giá xác sách Ghi Chênh lệch xác định lại định lại Tăng A 9.1 Nguyên giá TSCĐ 9.2 Hao mòn TSCĐ Giảm 4=3-1 4=3-1 9.3 Giá trị lại ... Trình độ công nghệ (đánh dấu x vào ô thích hợp): 6.1 Tự động:   Hiện trạng sử dụng tài sản cố định (đánh dấu x vào ô thích hợp): 7.1 TSCĐ dùng vào sản xuất kinh doanh:  7.2 TSCĐ chưa...
 • 4
 • 2,117
 • 3

Kế toán bán và thuê lại tài sản cố định.doc

Kế toán bán và thuê lại tài sản cố định.doc
... THUÊ LẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH: Phương pháp ghi nhận giao dịch bán thuê lại tài sản cố định thuê tài chính: Giao dịch bán thuê lại tài sản thực tài sản bán thuê lại người bán Khoản chênh ... bút toán ghi nhận tài sản thuê nợ phải trả thuê tài chính, trả tiền thuê theo bút toán phần kế toán thuê tài sản thuê tài chính” Định kỳ, trích khấu hao tài sản cố định thuê tài vào chi phí sản ... trị lại tài sản thuê gắn với bên thuê;  Bên thuê có khả tiếp tục thuê lại tài sản sau hết hạn hợp đồng thuê với số tiền thuê thấp giá trị thị trường III KẾ TOÁN GIAO DỊCH BÁN VÀ THUÊ LẠI TÀI SẢN...
 • 5
 • 1,277
 • 8

Mẫu quyết định về việc phê duyệt kết quả kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn pdf

Mẫu quyết định về việc phê duyệt kết quả kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn pdf
... đồng kiểm kê …, QUYẾT ĐỊNH Điều Phê duyệt kết kiểm kê, đánh giá lại tài sản vốn thời điểm ngày 01 tháng năm 2011 ……, cụ thể sau: Giá trị tổng tài sản: - Theo sổ sách: … đồng - Theo kiểm kê, xác định ... theo) Tổng giám đốc, Giám đốc (tên doanh nghiệp), định, chịu trách nhiệm chi phí thực tế cần thiết phục vụ trình kiểm kê, đánh giá lại tài sản vốn công ty theo quy định Điều Quyết định có hiệu ... xác định lại giá trị: … đồng - Chênh lệch (tăng/giảm): đồng Tổng nguồn vốn: - Theo sổ sách: … đồng - Theo kiểm kê, xác định lại giá trị: … đồng - Chênh lệch (tăng/giảm): … đồng Chi phí kiểm kê:...
 • 3
 • 672
 • 1

MẪU BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ KIỂM KÊ, ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN VÀ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP ppt

MẪU BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ KIỂM KÊ, ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN VÀ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP ppt
... A1 Tài sản dùng (1) I Tài sản cố định đầu tư dài hạn Tài sản cố định 1.1 Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế 1.2 Chi phí xây dựng dở dang Bất động sản Các khoản ... hạn II Tài sản lưu động đầu tư ngắn hạn Công nợ khả thu hồi Hàng tồn kho kém, phẩm chất A3 Tài sản chờ lý (3) I Tài sản cố định đầu tư dài hạn II Tài sản lưu động đầu tư ngắn hạn A4 Tài sản hình ... sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác...
 • 9
 • 614
 • 0

MẪU BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM KÊ, ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN VÀ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP pps

MẪU BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM KÊ, ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN VÀ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP pps
... I Tài sản cố định đầu tư dài hạn Tài sản cố định 1.1 Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế 1.2 Chi phí xây dựng dở dang Bất động sản Các khoản đầu tư tài dài hạn Tài sản ... sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác ... hạn II Tài sản lưu động đầu tư ngắn hạn Công nợ khả thu hồi A3 Hàng tồn kho kém, phẩm chất Tài sản chờ lý (3) I Tài sản cố định đầu tư dài hạn II Tài sản lưu động đầu tư ngắn hạn A4 Tài sản hình...
 • 9
 • 511
 • 0

Tài liệu TÀI KHOẢN 412 - CHÊNH LỆCH ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN pdf

Tài liệu TÀI KHOẢN 412 - CHÊNH LỆCH ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN pdf
... Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Nếu đánh giá lại thấp giá trị ghi sổ kế toán số chênh lệch giảm, ghi: Nợ TK 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu Có TK 153 - Công ... thẩm quyền: - Nếu Tài khoản 412 có số dư bên Có, định bổ sung nguồn vốn kinh doanh, ghi: Nợ TK 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh - Nếu Tài khoản 412 có số dư ... TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Phần giá trị hao mòn điều chỉnh tăng) Có TK 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản (Phần giá trị lại điều chỉnh tăng) + Phần nguyên giá, giá trị hao mòn, giá trị lại điều...
 • 3
 • 624
 • 0

Một số vấn đề về hạch toán sự biến động và khấu hao tài sản cố định hiện nay trong các doanh nghiệp .DOC

Một số vấn đề về hạch toán sự biến động và khấu hao tài sản cố định hiện nay trong các doanh nghiệp .DOC
... loại tài sản cố định theo tình hình sử dụng nguồn hình thành 2-/ Tính giá tài sản cố định a-/ Các tiêu giá tài sản cố định Tính giá tài sản cố định xác định giá trị ghi sổ tài sản cố định Tài sản ... hoạt động, tài sản cố định doanh nghiệp thờng xuyên biến động để quản lý tốt tài sản cố định, kế toán cần phải theo dõi phản ánh trờng hợp biến động tăng, giảm tài sản cố định Mỗi có tài sản cố định ... phòng, hạch toán nghiệp vụ ngoại tệ Trong phạm vi viết này, em xin đề cập đến số vấn đề hạch toán tài sản cố định 1-/ Quy định quy mô giá trị tài sản cố định Tài sản cố định tài sản có giá trị...
 • 31
 • 322
 • 0

Một số vấn đề về hạch toán sự biến động và khấu hao tài sản cố định hiện nay trong các doanh nghiệp

Một số vấn đề về hạch toán sự biến động và khấu hao tài sản cố định hiện nay trong các doanh nghiệp
... quản lý hạch toán, cần xếp tài sản cố định vào nhóm đặc trng định a-/ Theo hình thái biểu Tài sản cố định đợc phân thành tài sản cố định hữu hình tài sản cố định vô hình - Tài sản cố định hữu ... loại tài sản cố định theo tình hình sử dụng nguồn hình thành 2-/ Tính giá tài sản cố định a-/ Các tiêu giá tài sản cố định Tính giá tài sản cố định xác định giá trị ghi sổ tài sản cố định Tài sản ... hoạt động, tài sản cố định doanh nghiệp thờng xuyên biến động để quản lý tốt tài sản cố định, kế toán cần phải theo dõi phản ánh trờng hợp biến động tăng, giảm tài sản cố định Mỗi có tài sản cố định...
 • 31
 • 212
 • 0

Một số vấn đề về hạch toán sự biến động và khấu hao tài sản cố định hiện nay trong các doanh nghiệp

Một số vấn đề về hạch toán sự biến động và khấu hao tài sản cố định hiện nay trong các doanh nghiệp
... xác định, cần xây dựng số hiệu cho đối tợng tài sản cố định nhằm thuận tiện tránh nhầm lẫn hạch toán quản lý tài sản cố định 3-/ Nhiệm vụ hạch toán tài sản cố định Hạch toán tài sản cố định doanh ... quản lý hạch toán, cần xếp tài sản cố định vào nhóm đặc trng định a-/ Theo hình thái biểu Tài sản cố định đợc phân thành tài sản cố định hữu hình tài sản cố định vô hình - Tài sản cố định hữu ... loại tài sản cố định theo tình hình sử dụng nguồn hình thành 2-/ Tính giá tài sản cố định a-/ Các tiêu giá tài sản cố định Tính giá tài sản cố định xác định giá trị ghi sổ tài sản cố định Tài sản...
 • 35
 • 185
 • 0

Một số vấn đề về hạch toán sự biến động và khấu hao tài sản cố định hiện nay trong các doanh nghiệp

Một số vấn đề về hạch toán sự biến động và khấu hao tài sản cố định hiện nay trong các doanh nghiệp
... giá tài sản cố định a-/ Các tiêu giá tài sản cố định Tính giá tài sản cố định xác định giá trị ghi sổ tài sản cố định Tài sản cố định dánh giá lần đầu đánh giá lại trình sử dụng Tài sản cố định ... dự phòng, hạch toán nghiệp vụ ngoại tệ Trong phạm vi viết này, em xin đề cập đến số vấn đề hạch toán tài sản cố định 1-/ Quy định quy mô giá trị tài sản cố định Tài sản cố định tài sản có giá ... việc quản lý hạch toán, cần xếp tài sản cố định vào nhóm đặc trưng định a-/ Theo hình thái biểu Tài sản cố định phân thành tài sản cố định hữu hình tài sản cố định vô hình - Tài sản cố định hữu hình...
 • 32
 • 177
 • 0

LUẬN VĂN: Một số vấn đề về hạch toán sự biến động và khấu hao tài sản cố định hiện nay trong các doanh nghiệp docx

LUẬN VĂN: Một số vấn đề về hạch toán sự biến động và khấu hao tài sản cố định hiện nay trong các doanh nghiệp docx
... luận chung hạch toán biến động khấu hao tài sản cố định - Một số ý kiến kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán biến động khấu hao tài sản cố định I-/ hạch toán biến động khấu hao tài sản cố định: A-/ ... tác hạch toán tài sản cố định với giúp đỡ thầy cô khoa nên em chọn đề tài: "Một số vấn đề hạch toán biến động khấu hao tài sản cố định doanh nghiệp " Nội dung đề tài gồm có hai phần: - Lý luận ... tài sản cố định a-/ Các tiêu giá tài sản cố định Tính giá tài sản cố định xác định giá trị ghi sổ tài sản cố định Tài sản cố định dánh giá lần đầu đánh giá lại trình sử dụng Tài sản cố định...
 • 41
 • 135
 • 0

20 bước xác định giá trị tài sản cố định vô hình.doc

20 bước xác định giá trị tài sản cố định vô hình.doc
... hợp 20 bước cụ thể việc xác định giá trị tài sản hình theo quy định chuẩn mực quốc tế Bước 1: Kiểm tra tính pháp lý tài sản Trước xác định giá trị tài sản hình, cần phải xác định tài sản ... nhóm nào, tính chất riêng có tài sản để xác định thời gian hữu dụng dự kiến tài sản Bước 6: Nghiên cứu phạm vi tài sản hình Phạm vi tài sản hình xác định xem tài sản áp dụng đến khu vực nào, ... doanh ) Vì phải định giá tài sản hình? Hiện nay, trình phát triển, tài sản hình mang lại giá trị cao đóng vai trò trọng yếu doanh nghiệp Hơn nữa, tài sản trí tuệ cần xác định giá trị cho mục...
 • 8
 • 432
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mẫu biên bản đánh giá lại tài sảnbiên bản đánh giá lại tài sảnbiên bản đánh giá lại tài sản thanh lýmẫu quyết định đánh giá lại tài sản cố địnhquyết định đánh giá lại tài sản cố địnhquy định đánh giá lại tài sản cố địnhđánh giá lại tài sản cố định là gìquy định về đánh giá lại tài sản cố địnhtài khoản đánh giá lại tài sản cố địnhđánh giá lại tài sản cố địnhđánh giá lại tài sản cố định khi nàođánh giá lại tài sản cố định hữu hìnhchênh lệch đánh giá lại tài sản cố địnhđịnh khoản đánh giá lại tài sản cố địnhquy trình đánh giá lại tài sản cố địnhgiáo án ngữ văn lớp 6 vnen tuần 35giáo án ngữ văn lớp 6 bài 17 (2)giáo án ngữ văn lớp 6 bài 16giáo án ngữ văn lớp 6 bài 16 (2)Độc chất có trong thực phẩmTHỦY KHi bai tap giao SVToán_ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIỆU LẦN 1_2017Bài tập vec tơ lớp 10Đề toánSỞ GD hà nội THPT QUỐC GIA 2017 môn toánGiáo án Tin học lớp 12 fullHóa _ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI, HÀ TĨNH 2017Tiếng anh _ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI, HÀ TĨNH 2017Tài liệu MỲ TƯƠNG ĐEN HÀN QUỐCLý _ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH 2017De thi thu mon hoa truong THPT chuyen tuyen quang lan 1 nam 2017giáo án ngữ văn lớp 6 bài 19giáo án ngữ văn lớp 6 bài 7giáo án ngữ văn lớp 6 bàigiáo án ngữ văn lớp 6 cả năm (7)giáo án ngữ văn lớp 6 cả năm (5)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập