400 đề thi thử tốt nghiệp 2016 phần 2

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP CT PHAN BAN

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP CT PHAN BAN
... serious situations like interviews A formal B informal C serious D solemn 26 I think some ………….species that need protection A danger B dangerous C endanger D endangered 27 Le: “So, how is your teacher?” ... …….” A He doesn’t like French B I met her last year C She’s very strict D He teaches us English 28 She worked hard……………everything would be ready in time A since B as if C unless D so that 29 If ... instant appeal of picture stories, or else books about their hobbies These tastes continue unchanged until the children are teenagers Apparently girls read more in general, but more fiction in particular...
 • 2
 • 78
 • 0

Tổng hợp 100 đề thi thử tốt nghiệp THPT phần 9 ppt

Tổng hợp 100 đề thi thử tốt nghiệp THPT phần 9 ppt
... trị a để diện tích hình phẳng (H) lna §Ị sè 99 A -Phần chung Câu I (3,0 điểm ) Cho hàm số số y = - x3 + 3x2 – 2, gọi đồ thị hàm số (C) 1.Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số 2.Viết phương trình ... ) : 1- i Cho số phức z = Tính giá trị z 2010 1+ i §Ị sè 97 A -Phần chung Câu I (3,0 điểm ) 2x + có đồ thị (C) x -1 a) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) b) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ ... quanh trục hồnh §Ị sè 98 A -Phần chung Câu I ( 3,0 điểm ) http://book.mathvn.com 84 MATHVN.COM – http://www.mathvn.com x -3 Cho hàm số y = có đồ thị (C) x-2 a) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C)...
 • 6
 • 138
 • 0

Tổng hợp 100 đề thi thử tốt nghiệp THPT phần 8 ppt

Tổng hợp 100 đề thi thử tốt nghiệp THPT phần 8 ppt
... sinh p l =a, góc hợp đường sinh mặt phẳng chứa đường tròn đáy Tính diện tích xung quanh diện tích tồn phần hình nón theo a II PHẦN RIÊNG (3.0 điểm) Thí sinh học chương trình làm phần dành riêng ... sau C: z2+8z+17=0 b.Cho phương trình z2+kz+1=0 với kỴ[-2,2] Chứng minh tập hợp điểm mặt phẳng phức biểu diễn nghiệm phương trình k thay đổi đường tròn đơn vị tâm O bán kính §Ị sè 85 I- PHẦN CHUNG ... sinh p l =a, góc hợp đường sinh mặt phẳng chứa đường tròn đáy Tính diện tích xung quanh diện tích tồn phần hình nón theo a II PHẦN RIÊNG (3.0 điểm) Thí sinh học chương trình làm phần dành riêng...
 • 10
 • 105
 • 0

Tổng hợp 100 đề thi thử tốt nghiệp THPT phần 7 doc

Tổng hợp 100 đề thi thử tốt nghiệp THPT phần 7 doc
... 5a ( 1,0 đ iể ) Tín h giát r ò củ biể t h ứ u m a u c ỉ i P = ç è1+ ÷ iø 2004 §Ị sè 77 I P H Ầ C H U N G (7, 0 đ ie å ) N m C a â ( 3,0 đ iể ) Ch o h u m m x-2 1- x cóđồt h ò (C) =3 số y = -2 ... a â 5a ( 1,0 đ iể ) Tín h giát r ò củ biể t h ứ u m a u c P= ( ) ( 3+i + -i ) §Ị sè 71 I P H Ầ C H U N G (7, 0 đ ie å ) N m C a â ( 3,0 đ iể ) Ch o h u m m số y = x +1 x -1 cóđồt h ò (C) 1.Kh ... 17. 2 x + 16 = e + ln x I =ò dx x 1 Giả ph ươn g t r ìn h i 2.Tín h t ích ph â n 3.Tìm GTLN , GTN N củ h a m số y = x + + x-5 (x > ) C a â ( 1,0 đ iể ) u m Tín h t h ểt ích củ k h ố t ứdiệ đề...
 • 10
 • 77
 • 0

Tổng hợp 100 đề thi thử tốt nghiệp THPT phần 6 ppsx

Tổng hợp 100 đề thi thử tốt nghiệp THPT phần 6 ppsx
... ph ươn g t r ìn h u m i 2x + x + = t r ê t ậ sốph ứ n p c §Ị sè 66 I P H Ầ C H U N G (7,0 đ ie å ) N m http://book.mathvn.com 60 ... điể cót ọ độ ( -1;-2) t p n a i m a C a â ( 3,0 đ iể ) u m 1.Giả ph ươn g t r ìn h i 16 x - 17.4 x + 16 = 2.Tín h t ích ph â n I = x ò ( x - 1) e -2x dx 3.Tìm GTLN , GTN N củ h số y a m C a ... x e -1 ln 3.Tìm GTLN , GTN N củ h số y = x - x + 16 x - a m 1.Giả ph ươn g t r ìn h i t r ê đoạ [1;3] n n C a â ( 1,0 đ iể ) u m Ch o t ứdiệ đề AB CD cócạ h bằ g n u n n 3a 1.Tín h ch iề cao...
 • 10
 • 174
 • 0

Tổng hợp 100 đề thi thử tốt nghiệp THPT phần 5 ppsx

Tổng hợp 100 đề thi thử tốt nghiệp THPT phần 5 ppsx
... sinh ban khoa häc tù nhiªn lµm c©u 5a hc 5b C©u 5a: p TÝnh tÝch ph©n: I = ò 3cos x + sin xdx x + mx - 2m - cã cùc trÞ n»m cïng mét phÝa so víi trơc hoµnh x+2 C©u 5b:Trong hƯ to¹ ®é Oxyz cho c¸c ... Oxyz cho điểm A(-2;1;2), B(0;4;1), C (5; 1; -5) , D(-2;8; -5) đường thẳng x + y + 11 z - = = (d): -4 4) Viết phương trình mặt cầu (S) ngoại tiếp tứ diện ABCD 5) Tìm tọa độ giao điểm M, N (d) với ... số phức biết tổng chúng tích chúng §Ị sè41 I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( điểm ) Câu I ( 3,0 điểm ) Cho hàm số số y = - x3 + 3x2 – 2, gọi đồ thị hàm số ( C) 1.Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị...
 • 10
 • 108
 • 0

Tổng hợp 100 đề thi thử tốt nghiệp THPT phần 4 docx

Tổng hợp 100 đề thi thử tốt nghiệp THPT phần 4 docx
... Câu V.b Trên tập số phức , tìm B để phương trình bậc hai z + Bz + i = có tổng bình phương hai nghiệm -4i §Ị sè33 I- PHẦN CHUNG CHO THÍ SINH CẢ HAI BAN (8điểm): Câu I: (3,5 điểm) Khảo sát vẽ ... góc A’ xuống mặt phẳng (ABC) trung điểm AB Mặt bên (AA’C’C) tạo với đáy góc 45 o Tính thể tích khối lăng trụ II PHẦN RIÊNG 1.Theo chương trình chuẩn : Câu IV.a Trong khơng gian với hệ tọa ... MATHVN.COM – http://www.mathvn.com §Ị s è 32 I PHẦN CHUNG Câu I : Cho hàm số y = x3 + x - có đồ thị (C) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) Cho họ đường thẳng (d m ) : y = mx - 2m...
 • 10
 • 110
 • 0

Tổng hợp 100 đề thi thử tốt nghiệp THPT phần 3 pps

Tổng hợp 100 đề thi thử tốt nghiệp THPT phần 3 pps
... MATHVN.COM – http://www.mathvn.com §Ị s 30 I PHẦN CHUNG CHO THÍ SINH CẢ BAN (8,0 điểm) Câu (3, 5 điểm) Cho hàm số y = x3 + 3x - , gọi đồ thị hàm số (C) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số Biện luận ... PHẦN CHUNG ( điểm ) Câu I ( 3, 0 điểm ) Cho hàm số y = x3 - x + có đồ thị (C) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) qua điểm M( 14 ; -1 ) Câu II ( 3, 0 ... theo m số nghiệm thực phương trình x + 3x -1 = m Câu (1,5 điểm) Giải phương trình 32 x +1 - 9.3x + = Câu (1 điểm) Tính giá trị biểu thức P = (1 + 3i) + (1 - 3i) Câu (2 điểm) Cho hình chóp tam...
 • 10
 • 113
 • 0

Tổng hợp 100 đề thi thử tốt nghiệp THPT phần 2 pptx

Tổng hợp 100 đề thi thử tốt nghiệp THPT phần 2 pptx
... tích thi t diện qua trục hình trụ II PHẦN RIÊNG ( điểm ) 1.Theo chương trình chuẩn : Câu IV.a ( 2, 0 điểm ) : Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt cầu ( S) : x2 + y2 + z2 – 2x + 2y + 4z ... i tọ Oxyz, cho (S) : x2 + y2 + z2 – 2x + 2y + 4z – = ìx + y - = hai đườ g thẳ g (D1) : í n n ỵ x - 2z = , (D2) : x -1 y z = = -1 -1 1) Chứ g minh (D1) 2) ché n (D o 2) Viế phương trì tiế diệ củ ... phøc: (z + 2i )2 + 2( z + 2i) - = http://book.mathvn.com 19 MATHVN.COM – http://www.mathvn.com §Ị s 20 I- PHẦN CHUNG Câu I: Cho hàm số y = 2x + , x -1 gọi đồ thị hàm số (H) Khảo sát biến thi n vẽ...
 • 10
 • 133
 • 0

Tổng hợp 100 đề thi thử tốt nghiệp THPT phần 1 ppsx

Tổng hợp 100 đề thi thử tốt nghiệp THPT phần 1 ppsx
... H,A,B,C,D nằm mặt cầu II PHẦN RIÊNG ( điểm ) 1. Theo chương trình chuẩn : Câu IV.a ( 2,0 điểm ) Cho D(-3 ;1; 2) mặt phẳng ( a ) qua ba điểm A (1; 0 ;11 ), B(0 ;1; 10), C (1; 1;8) 1. Viết phương trình tham ... tọa độ thỏa mãn điều kiện : Z + Z + = 2.Theo chương trình nâng cao Câu IVb/ Cho A (1, 1 ,1) ,B (1, 2 ,1) ;C (1, 1,2);D(2,2 ,1) a.Tính thể tích tứ diện ABCD b.Viết phương trình đường thẳng vuông góc chung ... x -1 a.Giải bất phương trình ( + 1) ³ ( - 1) b.Cho ò f ( x)dx = x -1 x+ với f hàm số lẻ Hãy tính tích phân : I = ò f ( x)dx -1 x c.Tìm giá trị lớn giá trị nhỏ có hàm số y = x + Câu III ( 1, 0...
 • 10
 • 142
 • 0

Đề thi thử tốt nghiệp 2009 (Phan Sanh) môn vật lý

Đề thi thử tốt nghiệp 2009 (Phan Sanh) môn vật lý
... )2 Câu 45: Một vật rắn quay quanh trục cố định Đạo hàm theo thời gian momen động lượng A.momen lực tác dụng lên vật B động lượng vật C hợp lực tác dụng lên vật D momen quán tính vật Câu 46: Một ... tăng D Câu 37: Một lắc lò xo treo thẳng đứng có vật nặng khối lượng m = 100g dao động điều hòa Vận tốc vật qua vị trí cân 31,4 cm/s gia tốc cực đại vật m/s Lấy π2 = 10 Độ cứng lò xo A 16 N/m B 6,25 ... có độ lớn cực đại D Lực tác dụng có độ lớn cực tiểu π Câu 21: Một vật dao động điều hoà có phương trình x = cos(2πt + )cm Li độ vật lúc t = s A 2,5 cm B cm C 2,5 cm D -5 cm Câu 22 : Vận tốc truyền...
 • 5
 • 39
 • 0

Đề thi thử tốt nghiệp 2016 môn Vật Lý

Đề thi thử tốt nghiệp 2016 môn Vật Lý
... 53,140 C 143,140 D 126,870 ∆t Câu 32: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, gọi khoảng thời gian hai lần liên tiếp vật 15π có động Tại thời điểm t vật qua vị trí có tốc độ cm/s với độ lớn ... phụ thuộc cường độ ánh sáng kích thích C không phụ thuộc chất kim loại làm catốt D phụ thuộc chất kim loại làm catốt bước sóng ánh sáng kích thích Câu 24: Trong nguyên tử hiđrô , bán kính Bo ... GV: LÊ TRUNG TIẾN DĐ: 0901.959.959 – 0905.752.052 Câu 11 Vật dao động điều hoà với biên độ A = 5cm, tần số f = 4Hz Tốc độ vật có li độ x = 3cm là: A 2π(cm/s) B 16π(cm/s) C 32π(cm/s) D π(cm/s)...
 • 6
 • 133
 • 0

de thi thu tot nghiep PTTH he phan ban

de thi thu tot nghiep PTTH he phan ban
... happens? The journalists type their stories into a computer The (50) checks their spelling, plans their page, shapes the articles When the pages are ready, another computer may control the printing ... happens? The journalists type their stories into a computer The (5) checks their spelling, plans their page, shapes the articles When the pages are ready, another computer may control the printing ... happens? The journalists type their stories into a computer The (26) checks their spelling, plans their page, shapes the articles When the pages are ready, another computer may control the printing...
 • 17
 • 179
 • 0

Tài liệu Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Địa Lý 2013 - Phần 1 - Đề 12 ppt

Tài liệu Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Địa Lý 2013 - Phần 1 - Đề 12 ppt
... CHẤM ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN MÔN: ĐỊA LÍ I: PHẦN BẮT BUỘC (7 điểm): ( Tất thí sinh làm phần này) Câu 1: ( điểm) * Thuận lợi ( 1, 25đ) - Bờ biển dài 3260km, vùng đặc quyền kinh tế rộng - Nguồn ... triệu việc làm - Tình trạng thất nghiệp ,thi u việc làm gay gắt - Năm 2005, tỉ lệ thất nghiệp nước 2 ,1% , thi u việc làm 8 ,1% có khác thành thị nông thôn * Hướng giải quyết( 0,5đ) - Phân bố lại ... nguyên Câu 2: (3 điểm) a) Vấn đề việc làm hướng giải việc làm nước ta (1 điểm) * Vấn đề việc làm( 0,5đ) - Vấn đề kinh t - xã hội lớn nước ta - Sự đa dạng hoá thành phần kinh tế, ngành sản xuất...
 • 4
 • 178
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử tốt nghiệp môn toán 2013đề thi thử tốt nghiệp môn toán 2014đề thi thử tốt nghiệp hóa học 2013đề thi thử tốt nghiệp môn hóa 2012đề thi thử tốt nghiệp môn lý 2012đề thi thử tốt nghiệp môn lý 2013đề thi thử tốt nghiệp môn lý 2011đề thi thử tốt nghiệp môn lý 2014đề thi thử tốt nghiệp môn sinh 2011đề thi thử tốt nghiệp môn hóa 2011đề thi thử tốt nghiệp sinh học 2011đề thi thử tốt nghiệp môn văn 2011đề thi thử tốt nghiệp môn toán 2011đề thi thử tốt nghiệp toán năm 2013đáp án đề thi thử tốt nghiệp môn toán 2013Sản xuất sạch hơnĐịnh thứcỨng dụng hạt bụp giấm vào sản phẩm bánh cookieNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm bia Dung Quất của Nhà máy Bia Dung Quất tại thị trường Quảng NgãNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với Siêu thị Big C Đà NẵngNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ di động trả sau của Viettel trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk LắkNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ MEGA VNN của VNPT trên địa bàn thành phố Kon TumNghiên cứu tài sản thương hiệu cho sản phẩm Smartphone Khảo sát tại thị trường Đà NẵnNghiên cứu xác định thành phần, cấu tạo một số hợp chất hóa học trong lá của cây keo gai (Acacia Greggii)Nghiên cứu xây dựng giải thuật xác định quĩ đạo phối hợp công suất tối ưu trong xe hơi HybrNghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học cơ sở trong giai đoạn hiện naNghiên cứu, chế tạo thiết bị truyền và nhận tín hiệu điều khiển thông qua đường dây tải điệnPhát triển bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn huyện Tuy Phước, tỉnh Bình ĐịnhPhát triển bền vững nông nghiệp huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng BìnPhát triển cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn huyện Bố Trạch tỉnh Quảng BìnPhát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện Phù Cát, tỉnh Bình ĐịnPhát triển đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà VinhPhát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Quảng NaPhát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú YênPhát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố Đồng Hới
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập