PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI ANOVA

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG – PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI (ANOVA) pot

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG – PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI (ANOVA) pot
... (1-2,1-3,1-4,2-3,2-4,3-4) Trong trường hợp vậy, sử dụng phân tích phương sai (Analysis Of Variance ANOVA) 6.2 TÓM TẮT LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI Vui lòng đọc sách giáo khoa 6.3 THỰC HIỆN ANOVA ... VỚI SPSS Menu chọn Analyze > Conpare Means> One-Way ANOVA  Đưa biến định lượng vào ô Dependent List  Biến phân loại xác định đối tượng (nhóm) cần so sánh vào ô Factor 6.3 THỰC HIỆN ANOVA VỚI ... 6.1 KHÁI NIỆM VÀ VẬN DỤN Khi sử dụng kiểm định t hai mẫu độc lập, trường hợp biến phân lọai có nhóm, thực cặp so sánh (1-2,1-3,2-3) Nếu biến phân lọai có nhóm, phải thực cặp so sánh (1-2,1-3,1-4,2-3,2-4,3-4)...
 • 5
 • 994
 • 15

Bài giảng môn Nguyên lý thống kê kinh tế - Phân tích phương sai (ANOVA)

Bài giảng môn Nguyên lý thống kê kinh tế - Phân tích phương sai (ANOVA)
... nhân tố: Phân tích phương sai yếu tố phân tích ảnh hưởng yếu tố nguyên nhân (định tính) ảnh hưởng đến yếu tố kết (định lượng) nghiên cứu I Trường hợp k tổng thể có phân phối chuẩn phương sai nhau: ... hợp cá tổng thể giả định có phân phối = 11,10 Ta có w>χ 2;0,5% = 10,6 nên giả thuyết H0 bị bác bỏ Phân tích phương sai hai chiều (1 ô có quan sát) Phân tích phương sai hai chiều (1 ô có quan sát) ... độ lệch bình phương nhóm SSG = ( 6.7 − 6.3273) + ( 6.5 − 6.3273) + ( 5.85 − 6.3273 ) = 3.004 2 Bước 3: Tính phương sai SSw 4.26 = = 0.224 Phương sai nội nhóm MSw = n - k 22 − Phương sai nhóm MSG...
 • 26
 • 1,412
 • 3

Phân tích phương sai Anova

Phân tích phương sai Anova
... Hãy lập bảng ANOVA Có thể nói dự đoán tốc độ tăng trưởng trung bình cho công ty nhựa không? Đặng Thành Danh - ĐHNL Phân tích phương sai nhân tố có lặp Tương tự toán phân tích phương sai nhân tố ... Một phần bảng ANOVA ảnh hưởng loại phân bón với giống lúa khác đến suất lúa trình bày sau đây: Tổng bình Trung bình độ lệch phương bình phương (phương Biến thiên Bậc tự sai lệch sai) Giá trị F ... D khác có ý nghĩa, so sánh cặp thuốc với a = 0,05 Đặng Thành Danh - ĐHNL Phân tích phương sai nhân tố không lặp Phân tích nhằm đánh giá ảnh hưởng nhân tố (yếu tố ) A B giá trị quan sát xij Giả...
 • 20
 • 387
 • 0

PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI (ANOVA)

PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI (ANOVA)
... bán hàng đến doanh số PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI Phân tích phương sai yếu tố • Phân tích phương sai hai yếu tố Phân tích phương sai yếu tố Phân tích phương sai yếu tố phân tích ảnh hưởng yếu tố nguyên ... Yêu cầu: Sử dụng kết phân tích phương sai so sánh giá bán đậu tương qua 2năm tỉnh? Sử dụng phân tích phương sai (ANOVA) yếu tố lấy mẫu không lặp Excel cho kết sau: Từ kết phân tích ANOVA bảng cho ... lò sấy đến tỷ lệ vải loại sấy khô Phân tích phương sai yếu tố giúp đưa thêm yếu tố nguyên nhân vào phân tích làm cho kết nghiên cứu có giá trị Phân tích phương sai yếu tố Giả sử ta nghiên cứu...
 • 40
 • 488
 • 2

Phân tích phương sai ANOVA

Phân tích phương sai ANOVA
... thiên nội nhóm Phép kiểm định giả thuyết phương sai, F test, sử dụng để kiểm định tỉ số phương sai nhóm phương sai nội nhóm Giả thuyết trống F test cho phương sai nhau; H0 có nghĩa biến thiên nhóm ... khác nhau) III CÁCH TÍNH TRONG ANOVA + Tính phương sai số trung bình nhóm so với đại trung bình: Ước lượng phương sai nhóm ═ Σn j ( x j − X ) j −1 = SSB j −1 Tổng bình phương nhóm (Sum of Squares ... bình phương nhóm (Mean square between groups – MSB) + Tính phương sai quan sát nhóm so với số trung bình nhóm: Ước lượng phương sai nội nhóm ═ Σnj − s ( 1) j Σnj − ( 1) = SSW N −j Tổng bình phương...
 • 5
 • 111
 • 0

Chuong 4 thong ke mo ta va phan tich phuong sai

Chuong 4 thong ke mo ta va phan tich phuong sai
... 24 10/21/2012 Khoa QTKD - ThS Nguy n Kim Nam 2- PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI - Phân tích phương sai hai nhân t (có l p): p): Khoa QTKD - ThS Nguy n Kim Nam 2- PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI - Phân tích phương sai ... Nam 2- PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI - Phân tích phương sai m t nhân t : Khoa QTKD - ThS Nguy n Kim Nam 13 Khoa QTKD - ThS Nguy n Kim Nam 2- PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI - Phân tích phương sai m t nhân t : VD 1: ... PHƯƠNG SAI - Phân tích phương sai hai nhân t (không l p hay không tương tác): tác): Khoa QTKD - ThS Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS Nguy n Kim Nam 2- PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI - Phân tích phương sai m...
 • 5
 • 607
 • 10

Bài giảng Chương 7 Phân tích phương sai

Bài giảng Chương 7 Phân tích phương sai
... C (i=1) Nhóm giáo viên B (i=2) (i=3) 79 86 94 89 71 77 81 83 83 69 71 77 n1 = n2 = n3 = 87 78 75 n1 Chênh lệch bình phương nội nhóm 118 84 Chênh lệch bình phương nhóm ( SS = ∑ x1 j − x1 ) 196 ... Squares between groups (bình quân bình phương “chênh lệch” nhóm = phương sai nhóm PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI NHÂN TỐ 1.1 Trường hợp k nhóm có phân phối chuẩn &ø phương sai nhau: 1.1.1 Công thức & Bảng tính ... j =1i =1 = SSG + SSW Bước 3: Tính trung bình độ lệch bình phương (phương sai) : MSG, MSW * Phương sai nhó m: MSG = SSG k −1 * Phương sai nội nhóm: MSW = SSW n −k Bước 4: Tính GT kiểm đònh F, xác...
 • 11
 • 565
 • 14

Chuong 11 phan tich phuong sai

Chuong 11  phan tich phuong sai
... 130 2 2 2 1 11 1 140 1 1 2 height 150 2 1 11 1 140 height 160 160 1 120 125 2 130 age 140 age Mo hinh 135 Mo hinh 1 130 110 115 120 125 age 2 130 135 150 140 2 140 2 1 11 1 1 110 115 1 2 2 2 ... abline(79.7, 0. 511) #line for males > abline(79.7+47.08, 0. 511- 0.399) #line for females parallel > par(mfrow=c(1,1)) Mo hinh Mo hinh 1 2 130 110 115 120 125 150 2 130 1 135 140 2 110 115 1 2 2 2 ... ph ng sai khác Ph ng pháp thích h p cho so sánh phân tích ph ng sai Phân tích ph ng sai có th ng d ng so sánh nhi u nhóm m t lúc (simultaneous comparisons) 11. 1.1 Mô hình phân tích ph ng sai minh...
 • 44
 • 225
 • 3

Tài liệu CHƯƠNG VI: PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI MỘT YẾU TỐ - Nguyễn Duy Tâm pdf

Tài liệu CHƯƠNG VI: PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI MỘT YẾU TỐ - Nguyễn Duy Tâm pdf
... 17-Aug-10 Nguyễn Duy Tâm Trƣờng hợp k tổng thể có PP chuẩn σ2  Giả định phân tích phương sai: Các tổng thể có phân phối chuẩn Phương sai tổng thể Các quan sát lấy mẫu độc lập     17-Aug-10 ... SSG 17-Aug-10 Nguyễn Duy Tâm 17-Aug-10 Quy trình kiểm định ANOVA  Bước 3: Tính ước lượng cho phương sai chung k tổng thể MSW MSG cách chia SSW SSG cho bậc tự tương ứng 17-Aug-10 Nguyễn Duy Tâm ... định  So sánh với miền bác bỏ H0 F(α,k-1,n-k)  Chấp nhận H0  F < F(α,k-1,n-k)  Và ngược lại 17-Aug-10 Nguyễn Duy Tâm 10 17-Aug-10 Phân tích phƣơng sai  Đặc điểm: yêu cầu khối lượng tính...
 • 7
 • 576
 • 3

Phân tích phương sai

Phân tích phương sai
... (factor) Nhưng phân tích phương sai hai chiều (two-way ANOVA), tên gọi, có hai yếu tố Phương pháp phân tích phương sai hai chiều đơn giản khai triển từ phương pháp phân tích phương sai đơn giản ... 11.1 11.3 Phân tích phương pháp phi tham số Phương pháp so sánh nhiều nhóm phi tham số (non-parametric statistics) tương đương với phương pháp phân tích phương sai Kruskal-Wallis Cũng phương pháp ... εi4 Với lý thuyết mô hình phân tích phương sai, sử dụng Excel, với bậc tự k-1 N-k ta có bảng phân tích phương sai (ANOVA table) sau: Theo đó: • • • Tổng bình phương sai số cho toàn mẫu là: TSS=...
 • 34
 • 180
 • 1

Báo cáo khoa học: So sánh các trung bình sau phân tích phương sai pdf

Báo cáo khoa học: So sánh các trung bình sau phân tích phương sai pdf
... tố 1, trung bình nhân tố 2, trung bình tơng tác, ) Sau phân tích phơng sai kết luận Các trung bình mức khác vấn đề đặt cần so sánh trung bình để biết cụ thể trung bình nhau, trung bình khác Để ... gọi sai số se bậc tự dfE Khoa S phạm kỹ thuật, Trờng ĐHNNI 227 So sánh trung bình sau phân tích phơng sai Sai số trung bình là: sy = Sai số hiệu hai trung bình se r s ( y y ) = se r Dới số cách ... r s ( y y ) = se r Dới số cách so sánh trung bình sau phân tích phơng sai So sánh hai trung bình So giá trị tuyệt đối hiệu hai trung bình mi mj với ngỡng LSD (sai khác có ý nghĩa nhỏ - Least...
 • 7
 • 335
 • 2

Báo cáo khoa học: Mô hình cố định, ngẫu nhiên và hỗn hợptrong phân tích phương sai doc

Báo cáo khoa học: Mô hình cố định, ngẫu nhiên và hỗn hợptrong phân tích phương sai doc
... sai số ngẫu nhiên giả thiết độc lập, phân phối chuẩn N(0,2e) Nếu mức Ai v Bj ngẫu nhiên hình gọi l hình ngẫu nhiên, A cố định B ngẫu nhiên hình hỗn hợp a a = i i=1 Trong hình ngẫu ... hỗn hợp Nếu nhân tố A ngẫu nhiên hình gọi l hình ngẫu nhiên, l giá trị biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn N(0,2a) Phơng pháp phân tích Cả hai hình chung cách phân tích m nội dung gồm: a- ... Bj ngẫu nhiên hình gọi l hình ngẫu nhiên, l giá trị biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn N(0,2a), bj l giá trị biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn N(0, 2b) (ab)i j l giá trị biến ngẫu nhiên phân...
 • 10
 • 180
 • 0

PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI pps

PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI pps
... thiên nội nhóm Phép kiểm định giả thuyết phương sai, F test, sử dụng để kiểm định tỉ số phương sai nhóm phương sai nội nhóm Giả thuyết trống F test cho phương sai nhau; H0 có nghĩa biến thiên nhóm ... Tính phương sai số trung bình nhóm so với đại trung bình: Tổng bình phương nhóm (Sum of Squares Between–SSB) Ước lượng phương sai nhóm n j ( x j  X )2 ═ j 1  SSB j 1 Trung bình bình phương ... square between groups – MSB) + Tính phương sai quan sát nhóm so với số trung bình nhóm: Tổng bình phương nội nhóm (Sum of Squares Within – SSW) Ước lượng phương sai nội nhóm  (n ═ j  1) s j ...
 • 11
 • 100
 • 1

11 Phân tích phương sai (Analysis of variance) pptx

11 Phân tích phương sai (Analysis of variance) pptx
... comparisons) 11. 1.1 Mô hình phân tích phương sai Để minh họa cho phương pháp phân tích phương sai, phải dùng kí hiệu Gọi độ galactose bệnh nhân i thuộc nhóm j (j = 1, 2, 3) xij Mô hình phân tích phương sai ... hai chiều đơn giản khai triển từ phương pháp phân tích phương sai đơn giản Thay ước tính phương sai yếu tố, phương pháp phương sai hai chiều ước tính phương sai hai yếu tố Ví dụ Trong ví dụ sau ... hiệp biến (analysis of covariance ANCOVA) Phân tích hiệp biến (sẽ viết tắt ANCOVA) phương pháp phân tích sử dụng hai mô hình hồi qui tuyến tính phân tích phương sai Trong phân tích hồi qui tuyến...
 • 47
 • 163
 • 0

PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI - PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH docx

PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI - PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH docx
... lớn = Quy tấc định: Bác bỏ mức ý nghĩa , > , , ; phân phối Fisher với ( − 1) bậc tự tử số ( − ) bậc tự mẫu số B4 Tính giá trị kiểm định , , có Bảng phân tích phương sai thường phân tích máy tính ... nghĩa ; với bậc tự tương ứng toán ( , ) mức ý nghĩa Phân tích phương sai với mẫu ngẫu nhiên theo khối ( − ); > Đối với phương pháp phân tích phương sai đánh giá khác trung bình tổng thể thực hình ... bình phương Bậc tự −1 −1 Giữa nhóm Giữa khối ( − 1)( Trung bình chênh lệch bình phương (phương sai) − 1) = = = −1 − ( − 1)( Giá trị kiểm định = = − 1) Tổng cộng −1 Giống trường hợp phân tích phương...
 • 6
 • 246
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp phân tích phương sai anovacách phân tích phương sai anovamẫu phân tích phương sai anovabảng phân tích phương sai anovaphân tích phương sai anova là gìgiới thiệu chương trình thống kê sinh học irristat ứng dụng thiết kế thí nghiệm và phân tích phương sai anova tác giả hoàng việt cườngPhòng và chữa bệnh bằng cây thuốc namChẩn đoán định khu về các dây thần kinh sốngMIS chapter 14 projec management establishing the business value of systemMIS chapter 15 managing global systemsMạng anfis và ứng dụng cho dự báo mực nước hồ thủy điện thác bàĐề cương phong trào cách mạng dân tộc dân chủ ở việt namMối quan hệ giữa diễn ngôn đạo đức và diễn ngôn tình yêu tình dục trong truyền kỳ mạn lục của nguyễn dữNghệ thuật tự sự trong truyện ngắn bùi ngọc tấnNhận thức, cảm xúc, hành vi của trẻ em trong gia đình có bạo lựcDE CUONG TAM LY chuanĐề thi học sinh giỏi toán 6Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp việt nam hiện nay36 mưu kế và xử thế trong chiến trường, thương trường thắng bại do dùng mưu, chứ không phải do dùng sứcGiáo trình Translation 2 - FTUbí quyết bam huyet chua benh thư dãn gân cốtBài tập vật lí nâng cao lớp 12 tự luận và trắc nghiệmHOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI TỔ HỢP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TOPICAbao cao kiem diem tap the BTV huyen doan 2014Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn đạt giải nhì huyện VỀ MA TÚYChiến tranh nhân dân trên tuyến đường hà nội hải phòng dưới sự lãnh đạo của đảng (1946 1954)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập