40 đề thi thử tốt nghiệp vật lí THPT

Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Vật - Sở GDĐT Lâm Đồng docx

Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Vật Lí - Sở GDĐT Lâm Đồng docx
... Trên m t đư ng th ng n i gi a thi t b phát sóng âm S thi t b thu âm M, ngư i ta cho thi t b thu M chuy n đ ng v i v n t c 20 m/s l i g n thi t b S đ ng yên Bi t âm thi t b S phát có t n s 1140 ... êlechtrôn quang n B th i gian r i sáng t i thi u c n thi t đ gây hi n tư ng quang n C bư c sóng l n nh t c a b c x có th gây hi n tư ng quang n D cư ng đ t i thi u c a chùm sáng có th gây hi n tư ... 2,0140u, mHe = 3,0160u 1u.c2 = 931,5MeV Ph n ng A t a lư ng 4MeV B thu lư ng 3,07MeV Trang 3/4 - Mã đ thi 132 C t a lư ng 3,07MeV D thu lư ng MeV Câu 38: Trong thí nghi m Iâng v giao thoa ánh sáng...
 • 4
 • 168
 • 11

Đề thi thử tốt nghiệp Vật Năm 2010-2011

Đề thi thử tốt nghiệp Vật lí Năm 2010-2011
... Trang 2/4 - Mã đề thi 132 C trọng lực tác dụng lên vật D dây treo có khối lượng đáng kể Câu 25: Một lắc đơn gồm vật nặng treo sợi dây Chu kì dao động lắc tăng lên A giảm khối lượng vật nặng B tăng ... đúng? A Điện áp biến thi n điều hoà theo thời gian gọi điện áp xoay chiều B Dòng điện có cường độ biến thi n điều hoà theo thời gian gọi dòng điện xoay chiều C Suất điện động biến thi n điều hoà theo ... tăng khối lượng vật nặng C tăng chiều dài sợi dây D giảm chiều dài sợi dây π Câu 26: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = −4cos(5πt− ) cm Biên độ dao động pha ban đầu vật tương ứng π...
 • 4
 • 43
 • 0

Đề thi thử tốt nghiệp Vật 12 THPT Lê Lợi, Thanh Hóa (Nguyễn Trung Thành) môn vật

Đề thi thử tốt nghiệp Vật lí 12 THPT Lê Lợi, Thanh Hóa (Nguyễn Trung Thành) môn vật lý
... 0,5 s, khối lượng vật m = 0,4 kg (lấy π = 10 ) Giá trị cực đại lực đàn hồi tác dụng vào vật là: A Fmax= 5 ,12 N B Fmax= 525 N C Fmax= 256 N D Fmax= 2,56 N A T = π Câu 27: Một vật dao động điều ... nhỏ 155V Trong giây đèn sáng lên tắt lần? A 50 lần B 150 lần C 100 lần D 200 lần Câu 25: Chu kì dao động điện từ tự mạch LC xác định hệ thức sau Trang 2/3 - Mã đề thi 132 2π C L B T = π LC C T ... C T = 1,0s D T = 0,8s - - HẾT -Chữ kí người coi thi: Trang 3/3 - Mã đề thi 132 ...
 • 3
 • 56
 • 0

Đề thi thử Tốt nghiệp Vật lý - THPT Nguyễn Huệ pptx

Đề thi thử Tốt nghiệp Vật lý - THPT Nguyễn Huệ pptx
... mặt catốt tạo dòng quang điện bão hoà có cường độ I Người ta làm triệt tiêu dòng điện hiệu điện hãm Uh = 1,95V Công thoát electrôn kim loại dùng làm catốt : A 3,01875eV B.1,905 eV 4,83.10 - 19 ... 1,0087u ; 1u = 931,5 MeV/c2 Bỏ qua động hạt sinh Động tối thi u hạt  để phản ứng xảy : A MeV B MeV C 3,103 MeV D MeV - HẾT - ÁP ÁN 10 11 12 13 14 15 16 C A B D A D B B D D A C D C B ... 12 vân sáng , 13vân tối D 10 vân sáng , 11vân tối Câu 25: Catốt tế bào quang điện làm vônfram Biết công thoát electron vônfram 7,2.1 0-1 9J giới hạn quang điện vônfram bao nhiêu? A 0 = 0,475 m...
 • 6
 • 125
 • 0

Đề thi thử tốt nghiệp địa THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội

Đề thi thử tốt nghiệp địa lí THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội
... chương trình chuẩn (2,0 điểm) Dựa vào đồ công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm Atlat Địa Việt Nam, kể tên nhận xét phân bố trung tâm công nghiệp lớn Câu IV.b Theo chương trình nâng cao ... (2,0 điểm) Tóm tắt thuận lợi khó khăn điều kiện kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp đồng Sông Hồng …………………Hết………………… Giám thị không giải thích thêm ...
 • 2
 • 107
 • 0

40 đề thi thử tốt nghiệp môn vật

40 đề thi thử tốt nghiệp môn vật lí
... cách s d ng thi t b n s âm Khi ngu n âm n thi t b ng n thi t b c t n s âm 724Hz, ngu n NGU N: TANGGIAP.VN THI TH âm chuy ng th u v i t âm thi t b ln n m m à à A à à i t truy B à àà à t b thi t b ... thi n tu n hồn v i t n s f C khơng bi n thi n C 100Hz àLCà à 2d ) (cm,s) T n s c a sóng là:  D 0,01s à à à B l ng ng bi n thi n tu n hồn v i t n B bi n thi n tu n hồn v i t n s f/2 D bi n thi n ... à uc a ng c à n có giá tr c i b ng 40 mA Bi u th c c à dòng di n m ch A i = 400 cos(2.107 t) (mA) B i = 400 cos(2.106 t) (mA) C i = 40cos(2.107 t) (mA) D i = 40cos(2.106 t) (mA) -4 Câu 32: M n...
 • 164
 • 106
 • 0

Đề thi thử tốt nghiệp số 2 - THPT Tây Giang, Quảng Nam môn Vật

Đề thi thử tốt nghiệp số 2 - THPT Tây Giang, Quảng Nam môn Vật Lí
... - - ~ 27 ; - - - 04 - / - - 12 ; - - - 20 - / - - 28 - - = - 05 - - = 13 - / - - 21 - - - ~ 29 - - - ~ 06 - / - - 14 - - - ~ 22 ; - - - 30 - - = - 07 - - = - 15 ; - - - 23 - - = - 31 ; - - - ... thi ĐÁP ÁN ĐỀ 147.VL-TRƯỜNG THPT TÂY GIANG Đáp án mã đề: 147 (phần chung ) 01 - - = - 09 ; - - - 17 - / - - 25 ; - - - 02 - - = - 10 - - - ~ 18 - - = - 26 - / - - 03 ; - - - 11 - / - - 19 - - ... = - 31 ; - - - 08 - - - ~ 16 - - - ~ 24 - - - ~ 32 - / - - Đáp án mã đề: 147(phần riêng) 33 - - = - 35 - - - ~ 37 - - = - 39 ; - - - 34 ; - - - 36 - - - ~ 38 - / - - 40 - / - - ...
 • 5
 • 53
 • 0

Đề thi thử tốt nghiệp vật lý 2009 - số 1

Đề thi thử tốt nghiệp vật lý 2009 - số 1
... 9 21 34 22 23 17 21 24 25 23 26 14 27 28 29 31 30 26 31 22 32 33 27 34 35 40 36 21 37 36 38 15 39 35 40 êlectron khỏi đồng A 6,62 10 19 eV B 4 ,14 eV C 4 ,14 10 19 eV D 6,62 eV Chọn ... dây 12 0 V hai đầu tụ điện 12 0 V Hệ số công suất mạch A B C D 2 Cho biết khối lợng m p =1, 00728 u, m n = 1, 00866 u, m T = 3, 016 05 u, u = 9 31, 5 MeV/ c Năng lợng liên kết riêng hạt nhân 1T A ... khoảng cách từ gợn sóng đến gợn thứ 10 xa mũi nhọn cm Tần số âm thoa 10 0 Hz tốc độ truyền sóng A 22 cm/s B 90 cm/s C 10 0 cm/s D 50 cm/s Quá trình phóng xạ +, - thuộc loại tơng tác dới ? A Tơng...
 • 2
 • 105
 • 0

Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 1 - Đề 1 doc

Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 1 - Đề 1 doc
... A;B;C 27 35/ Hạt nhân 13 Al có cấu tạo ? A 40 n , 13 p B 13 n , 27 p C 27 n , 13 p D 14 n , 13 p _ 36/ Phương Trình diễn tả phóng xạ  ? 30 30 A 15 P 14 Si B 210 Bi  210 Po C 210 Po  206 Pb D ... ngày B ngày C 24 ngày D 15 ngày 40/ Tính lượng liên kết riêng hạt nhân C12 , biết mP = 1, 0073u, mn = 1, 0087u , mC = 12 , 011 u 1u = 9 31 MeV/ c2 A 6,6 MeV B – 6,6 MeV C 79 ,13 5 MeV D 0,085 MeV ... Xác định X A He B He4 C Be 10 D Be 11 38/ Dùng hạt  bắn phá hạt 13 Al 27 sinh hạt 15 P 30 hạt X Xác định hạt X a) - e b) n c) Be d) H Câu 39.Một chất phóng xạ sau 10 ngày đêm giảm ¾ khối lượng...
 • 3
 • 164
 • 1

Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 1 - Đề 2 doc

Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 1 - Đề 2 doc
... electron khỏi Vônfram A = 7 ,2 .1 0 -1 9 (T) chiếu vào Vônfram xạ có bước sóng = 0 ,18 m động electron khỏi Vônfram : A) 3,8 .1 0 -1 9 (J) B) 38 .1 0 -1 9 (J) C) 3,8 .1 0 -1 8 (J) D) 3,8 .1 0 -2 0 (J) 37 Tính lượng liên ... hađron C.Cường độ lớn D.Công suất lớn 28 Các nucleon hạt nhân nguyên tử Na 11 gồm: A 12 nơtron 11 proton B 23 nơtron 11 proton C 11 nơtron 12 proton D câu A;B;C sai 29 Phát biểu sau sai ? A) Tia Rơnghen ... U = 2 .10 4 (V) Tần số cực đại tia Rơnghen phát : A) 48,3 .10 18 Hz B) 4,83 .10 18 Hz C) 483 .10 18 Hz D) 4,83 .10 16 Hz 34 Công thoát electron khỏi kim loại eV giới hạn quang điện kim loại : A) 6, 21 m...
 • 2
 • 125
 • 1

Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 1 - Đề 3 ppt

Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 1 - Đề 3 ppt
... tới 36 Công thoát electron khỏi Vônfram A = 7,2 .1 0 -1 9 (T) chiếu vào Vônfram xạ có bước sóng = 0 ,18 m động electron khỏi Vônfram : A) 3, 8 .1 0 -1 9 (J) B) 38 .1 0 -1 9 (J) C) 3, 8 .1 0 -1 8 (J) D) 3, 8 .1 0-2 0 ... phổ vạch phát xạ 33 Đặt vào hai đầu ống Rơnghen HĐT không đổi U = 2 .10 4 (V) Tần số cực đại tia Rơnghen phát : A) 48 ,3 .10 18 Hz B) 4, 83 .10 18 Hz C) 4 83 .10 18 Hz D) 4, 83 .10 16 Hz 34 Công thoát electron ... D) 3, 8 .1 0-2 0 (J) 37 Tính lượng liên kết riêng hạt  cho biết : u = 9 31 MeV/c , m = 4,0 015 u , mP = 1, 0073u , mn = 1, 0087u A) 28 ,39 5 MeV B) 70,098 MeV C) 2, 839 5 MeV D) 7,0988 MeV 38 Chất phóng xạ...
 • 2
 • 154
 • 1

Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 1 - Đề 4 ppt

Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 1 - Đề 4 ppt
... nhân 13 Al có cấu tạo ? A 40 n , 13 p B 13 n , 27 p C 27 n , 13 p D 14 n , 13 p 36/ Phương Trình diễn tả phóng xạ  _ ? 30 30 A 15 P 14 Si B 210 Bi  210 Po C 210 Po  206 Pb D 238U  234Th ... Xác định X A He B He4 C Be 10 D Be 11 12 40 / Tính lượng liên kết riêng hạt nhân C , biết mP = 1, 0073u, mn = 1, 0087u , mC = 12 , 011 u 1u = 9 31 MeV/ c2 A 6,6 MeV B – 6,6 MeV C 79 ,13 5 MeV D 0,085 MeV ... kim loại A = 1, 88eV Giới hạn quang điện kim loại : A 0,33m B 0,22m C 0 ,45 m D 0,66m 24 Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 1 = 540 nm thu hệ...
 • 3
 • 148
 • 1

Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 1 - Đề 5 pptx

Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 1 - Đề 5 pptx
... 0,66m Tính công cần thi t để cỏc electron khỏi bề mặt xờdi A A = 30 ,11 4 .1 0-2 0J B A = 30 ,11 4 .1 0 -1 9J ; C A = 3, 011 4 .1 0-2 0J ; D A = 3 01, 14 .10 -1 9J Câu 29: Hiệu điện anốt catốt ống Rơnghen 200KV ... = 13 ,9992u; mo = 16 ,9947u ; mp = 1, 0073u lấy 1u = 9 31 Mev/c Phản ứng thu hay tỏa lượng ? A 1, 936 .1 0 -1 9J B 1, 936 .1 0 -1 3J ; C 2 , 15 .1 0 -1 3J D 1, 27 .1 0 -1 6J ; Câu 24: Chất iốt phúng xạ cú chu kỳ bỏn ... 82,8 .10 -1 2m; C 75, 5 .10 -1 0m; D 82,8 .1 0 -1 0m Câu 31: Cường độ dòng điện qua ống Rơnghen 0,64mA, tần số lớn xạ mà ống phát 3 .10 18 Hz Số electron đến đập vào đối catôt phút A 3,2 .10 18 ; B 3,2 .10 17;...
 • 3
 • 133
 • 1

Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 1 - Đề 6 doc

Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 1 - Đề 6 doc
... loại 2,25eV Cho h = 6, 625 .1 0-3 4 J.s; c = 3 .10 8m/s; me = 9 ,1. 1 0-3 1kg; e = 1, 6 .1 0 -1 9 C Vận tốc ban đầu cực đại electron bị bật khỏi catốt là: A 4, 21. 105 m/s B 0,4 21. 105 m/s C 0,5 .10 5 m/s D Đáp án ... 0, 36 m, cho h = 6, 625 .1 0-3 4 J.s; c = 3 .10 8m/s Tính cơng electron: A 0,552 .1 0 -1 9J B 5,52 .10 -1 9 J C 55,2 .10 -1 9 J D Đáp án khác Câu 34: Một nguồn phát ánh sáng đơn sắc 0,45μm, chiếu vào catốt ... 31: C­êng ®é dßng ®iƯn qua mét èng R¬nghen lµ 0 ,64 mA, tÇn sè lín nhÊt cđa bøc x¹ mµ èng ph¸t lµ 3 .10 18 Hz Sè electron ®Õn ®Ëp vµo ®èi cat«t lµ: A 3,2 .10 18 ; B 3,2 .10 17; C 2,4 .10 18; D 17 2,4 .10 ...
 • 3
 • 119
 • 0

Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 1 - Đề 7 pdf

Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 1 - Đề 7 pdf
... thu vào bao nhiêu? A Toả 4, 27 515 2MeV B Thu vào 2,6 71 9 7MeV -1 3 C Toả 4, 27 515 2 .10 J D Thu vào 2,6 71 9 7 .1 0 -1 3J Câu 40 Đường kính Ngân Hà vào cỡ ? A 10 0000 năm ánh sáng B 15 000 năm ánh sáng C 50000 ... 3,52 .10 19 B 3,52 .10 20 C 3,52 .10 18 D 3,52 .10 16 27 30 Câu 39 Cho phản ứng hạt nhân  13 Al 15 P  n , khối lượng hạt nhân mα = 4,0 015 u,mAl=26, 974 35u, mP = 29, 970 05u, mn = 1, 008 670 u, 1u = 931Mev/c2 ... 0,0 975 m D 0,3 672 m Câu 27 Hiệu điện hai cực ống Rơn-gen 15 kV Giả sử êlectron bật từ catôt có vận tốc ban đầu không bước sóng ngắn tia X mà ống phát A 75 ,5 10 -1 2 m B 82,8 10 -1 2 m C 75 ,5 10 ...
 • 7
 • 89
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: QUAN HỆ LIÊN MINH CHÂU ÂU VỚI VIỆT NAM TRONG THẬP NIÊN ĐẦU THẾ KỈ XXIQUAN HỆ MYANMAR - VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2010QUAN HỆ NHẬT BẢN – ĐÔNG NAM Á THỜI CẬN ĐẠI TỪ CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẾN 1945QUAN HỆ THỂ CHẾ VỚI KHÁI NIỆM CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐQUAN HỆ THỂ CHẾ ĐỐI VỚI SỰ CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG BIỂU ĐẠT MỘT HÀM SỐSỰ TƯƠNG TÁC THỂ LOẠI TRONG VĂN XUÔI VIỆT NAM TỪ 1986 ĐẾN NAY - NHÌN TỪ TRUYỆN NGẮNTÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CHỈNH SỬA ĐỐI VỚI TIẾN TRÌNH TẠO LẬP VĂN BẢN CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNGTẠO LỖ TRONG SIÊU KHÔNG GIAN CỦA CONTINUA CON CỦA MỘT PEANO CONTINUUMTHIẾT KẾ E-BOOK CÁC BÀI THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM HÓA HỌC LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNGTHIẾT KẾ GIỜ HỌC TÁC PHẨM “CHÍ PHÈO” THEO HƯỚNG ĐỐI THOẠITHIẾT KẾ HỆ THỐNG BÀI TOÁN HÓA HỌC NHIỀU CÁCH GIẢITHIẾT KẾ TÀI LIỆU HỖ TRỢ VIỆC DẠY VÀ HỌC PHẦN HÓA PHI KIM LỚP 10 VỚI ĐỐI TƯỢNG HSTBYTHIẾT KẾ TÀI LIỆU HỖ TRỢ VIỆC DẠY VÀ HỌC PHẦN HÓA VÔ CƠ LỚP 11 THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNGTHIẾT KẾ TÀI LIỆU TỰ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN THEO MÔĐUN NHẰM TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 12THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG GIÁO TRÌNH TRỰC TUYẾN TRÊN HỆ THỐNG MOODLE HỖ TRỢ DẠY HỌC HÓA HỌC LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNGTHIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNGTHIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC VÔ CƠ LỚP 11 Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNGTHIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY VÀO BÀI LÊN LỚP PHẦN HÓA HỮU CƠ LỚP 11, NÂNG CAO THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰCTHỰC TRẠNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG XÃ HỘI CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI TRONG HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI Ở MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NONTHỰC TRẠNG HÀNH VI GIAO TIẾP CÓ VĂN HÓA CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM CÀ MAU
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập