Đề kiểm tra học kì môn hóa 8

Bộ đề kiểm tra học môn Hóa học lớp 10 tham khảo

Bộ đề kiểm tra học kì môn Hóa học lớp 10 tham khảo
... Theo(1): nZnCl2 = nH2= 0,3 mol 0,3.136 .100 = 24,74% C% ZnCl2= 164,9 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Trang 2/2 - Mó : 1271 Kim tra mt tit - Nm hc 2009-2 010 Mụn: Húa hc 10A lp 10A Mó : 149 Trng THPT Lờ Quý ụn ... = 35,5; Na = 23; Ag = 108 ) Trang 2/2 - Mó : 1271 Kim tra mt tit - Nm hc 2009-2 010 Trng THPT Lờ Quý ụn Mụn: Húa hc 10A H tờn hc sinh: .Lp: 10A Mó : 217 01 02 03 ... = 80; Ag = 108 ; Na = 23) Trang 2/2 - Mó : 1271 Kim tra mt tit - Nm hc 2009-2 010 Trng THPT Lờ Quý ụn Mụn: Húa hc 10A Mó : 251 H tờn hc sinh: .Lp: 10A 01 02 03...
 • 72
 • 194
 • 0

Đề kiểm tra học môn Hóa lớp 11 (1)

Đề kiểm tra học kì môn Hóa lớp 11 (1)
... -Chú ý: - Học sinh không sử dụng tài liệu - Học sinh sử dụng bảng tuần hoàn nguyên tố hoá học - Cán coi thi không giải thích thêm PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM Họ, tên học sinh : Lớp: ... Mã đề: 1 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 3 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Trang 3/4 - Mã đề ... khí đo điều kiện nhiệt độ áp suất Công thức phân tử A A C4H8O2 B C5H8O C C4H10O2 D C5H12O Trang 2/4 - Mã đề thi 209 Câu 29: Thành phân phân tử hai chất dãy đồng đẳng, chúng khác nhau: A nguyên...
 • 4
 • 105
 • 0

Đề kiểm tra học môn Hóa lớp 11 (2)

Đề kiểm tra học kì môn Hóa lớp 11 (2)
... -Chú ý: - Học sinh không sử dụng tài liệu - Học sinh sử dụng bảng tuần hoàn nguyên tố hoá học - Cán coi thi không giải thích thêm PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM Họ, tên học sinh : Lớp: ... Mã đề: 1 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 3 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Trang 3/4 - Mã đề ... liên kết với nguyên tử nguyên tố khác D Tính chất hợp chất hữu thường bền với nhiệt dễ cháy Trang 2/4 - Mã đề thi 132 Câu 29: Đốt cháy hoàn toàn lít chất hữu A (chứa ba nguyên tố C, H, O ), thu lít...
 • 4
 • 170
 • 0

Đề kiểm tra học môn Hóa lớp 11 (3)

Đề kiểm tra học kì môn Hóa lớp 11 (3)
... -Chú ý: - Học sinh không sử dụng tài liệu - Học sinh sử dụng bảng tuần hoàn nguyên tố hoá học - Cán coi thi không giải thích thêm PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM Họ, tên học sinh : Lớp: ... Mã đề: 1 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 3 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Trang 3/4 - Mã đề ... định D Tính chất chất phụ thuộc vào thành phần phân tử thứ tự liên kết nguyên tử phân tử Trang 2/4 - Mã đề thi 357 Câu 29: Oxi hoá hoàn toàn 5,9 gam chất hữu X CuO dư, thu 6,72 lít khí CO 2, 8,1...
 • 4
 • 105
 • 1

Đề kiểm tra học môn Hóa lớp 11 (4)

Đề kiểm tra học kì môn Hóa lớp 11 (4)
... -Chú ý: - Học sinh không sử dụng tài liệu - Học sinh sử dụng bảng tuần hoàn nguyên tố hoá học - Cán coi thi không giải thích thêm PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM Họ, tên học sinh : Lớp: ... Mã đề: 1 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 3 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ - Trang 3/4 - Mã đề ... khí đo đktc) Kết luận không ? A X có chứa nguyên tố O với phần trăm khối lượng O X 19,491% Trang 2/4 - Mã đề thi 485 B X có chứa nguyên tố N với phần trăm khối lượng N X 23,729% C X có chứa nguyên...
 • 4
 • 80
 • 0

Đề kiểm tra học môn Hóa lớp 11 (5)

Đề kiểm tra học kì môn Hóa lớp 11 (5)
... a 2V b 0,1V c 1V d 0,2V đáp án 11 thi 2009 2010 Đáp án đề thi 111: 1[ 1]a 2[ 1]a 3[ 1]b 4[ 1]c 5[ 1]c 6[ 1]d 7[ 1]b 8[ 1]c Mã đề 111 trang 9[ 1]b 10[ 1]a 11[ 1]d 12[ 1]c 17[ 1]d 18[ ... êlectron làm êlectron dịch chuyển từ đầu sang đầu b Lực hoá học tác dụng lên êlectron làm êlectron dịch chuyển từ đầu sang đầu Mã đề 111 trang c Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn dòng điện đặt từ ... 1]c 32[ 1]b 33[ 1]b 34[ 1]d ¤ Đáp án đề thi :113 1[ 1]c 2[ 1]c 9[ 1]d 10[ 1]a 17[ 1]c 18[ 1]d 25[ 1]b 26[ 1]c 31[ 1]c 32[ 1]b Đáp án đề thi114: 1[ 1]d 2[ 1]c 9[ 1]a 10[ 1]c 17[...
 • 4
 • 95
 • 0

Đề kiểm tra học môn Hóa lớp 11 (6)

Đề kiểm tra học kì môn Hóa lớp 11 (6)
... trường làm êlectron dịch chuyển từ đầu sang đầu Mã đề 112 Trang c Lực Lorenxơ tác dụng lên êlectron làm êlectron dịch chuyển từ đầu sang đầu d Lực hoá học tác dụng lên êlectron làm êlectron dịch chuyển ... cảm 0,2H giây dòng điện giảm từ 5A 0, suất điện động ống dây là: a 0,1V b 0,2V c 1V d 2V Mã đề 112 Trang ... chạy qua vòng dây (A) Cảm ứng từ bên ống dây có độ lớn B = 25.10-4 (T) Số vòng dây ống dây là: a 110 b 189 c 199 d 200 32/ Một thấu kính mỏng thuỷ tinh chiết suất n = 1,5 hai mặt cầu lồi có bán...
 • 3
 • 87
 • 0

Đề kiểm tra học môn Hóa lớp 11 (7)

Đề kiểm tra học kì môn Hóa lớp 11 (7)
... góc với thanh, vuông góc với vectơ cảm ứng từ có độ lớn (m/s) Suất điện động cảm ứng là: Mã đề 113 Trang a ec = 5.10-3V b ec = 5.10-4V c ec = 5.10-5V d ec = 5.10-6V 26/ Phát biểu sau không đúng? ... ống dây có lượng 0,08 (J) Cường độ dòng điện ống dây bằng: a 2,8 (A) b (A) c 16 (A) d (A) Mã đề 113 Trang ... (cm) c f = 2,5 (m) d f = 2,5 (cm) 30/ Phát biểu sau kính lúp không đúng? a Kính lúp dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt làm tăng góc trông để quan sát vật nhỏ b Vật cần quan sát đặt trước kính lúp...
 • 3
 • 68
 • 0

Đề kiểm tra học môn Hóa lớp 11 (8)

Đề kiểm tra học kì môn Hóa lớp 11 (8)
... (A) Cảm ứng từ bên ống dây có độ lớn B = 25.10-4 (T) Số vòng dây ống dây là: a 110 b 189 c 199 d 200 Mã đề 114 trang ... dịch chuyển từ đầu sang đầu c Lực ma sát môi trường làm êlectron dịch chuyển từ đầu sang đầu Mã đề 114 trang d Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn dòng điện đặt từ trường làm êlectron dịch chuyển từ ... 10 (cm) có độ lớn là: a 2.10-8(T) b 4.10-6(T) c 2.10-6(T) d 4.10-7(T) 14/ Đối với thấu kính phân kì, nhận xét sau tính chất ảnh vật thật đúng? a Vật thật cho ảnh thật, chiều lớn vật b Vật thật...
 • 3
 • 66
 • 0

Đề kiểm tra học môn Hóa lớp 11 (10)

Đề kiểm tra học kì môn Hóa lớp 11 (10)
... điện b Phải có hiệu điện đặt vào hai đầu vật dẫn c Phải có vật dẫn điện d Phải có nguồn điện Mã đề 111 /trang 29/ Một mạch điện gồm nguồn điện có suất điện động 8V điện trở Ω Biết điện trở mạch lớn ... tích điện trái dấu g = 10m/s2 Điện trường hai là: a 3000 V/m b 5000 V/m c 1000 V/m d 105 V/m Mã đề 111 /trang ...
 • 3
 • 76
 • 0

Đề kiểm tra học môn Hóa lớp 11 (11)

Đề kiểm tra học kì môn Hóa lớp 11 (11)
... ghép nối tiếp với C1= 20pF, C1= 20pF, C1= 30pF.Điện dung tụ điện a 3,5 pF b 7,5 pF c pF d pF Mã đề 112 /trang 29/ Hai điện tích điểm q1 q2 đặt không khí chúng hút lực F, đưa chúng vào dầu có số điện ... trở mạch Ω, cường độ dòng điện toàn mạch 2A Điện trở nguồn là: a 4,5 Ω b 1Ω c 0,5 Ω d 2Ω Mã đề 112 /trang ... dạng lượng khác, nhiệt máy thu 19/ Tác dụng dòng điện tác dụng: a Hóa b Cơ c Nhiệt d Từ 20/ Một bình điện phân chứa dung dich bạc nitrat có anôt bạc, cường độ dòng điện qua bình điện phân 5A Lượng...
 • 3
 • 76
 • 0

Đề kiểm tra học môn Hóa lớp 11 (12)

Đề kiểm tra học kì môn Hóa lớp 11 (12)
... điện trở Ω Biết điện trở mạch lớn gấp điện trở Dòng điện mạch là: a 1A b 2A c 1/12A d 3A Mã đề 113 /trang 29/ Hai điện tích điểm q1 = 2.10-9C q2 = -2.10-9C đặt cách 3cm dầu có số điện môi ε =2 ... tích điện trái dấu g = 10m/s2 Điện trường hai là: a 5000 V/m b 1000 V/m c 3000 V/m d 105 V/m Mã đề 113 /trang ...
 • 3
 • 68
 • 0

Đề kiểm tra học môn Hóa lớp 11 (13)

Đề kiểm tra học kì môn Hóa lớp 11 (13)
... ghép nối tiếp với C1= 20pF, C1= 20pF, C1= 30pF.Điện dung tụ điện a 3,5 pF b pF c 7,5 pF d pF Mã đề 114 /trang 30/ Hai điện tích điểm q1 q2 đặt không khí chúng hút lực F, đưa chúng vào dầu có số điện ... tích điện trái dấu g = 10m/s2 Điện trường hai là: a 1000 V/m b 3000 V/m c 105 V/m d 5000 V/m Mã đề 114 /trang ... trở nguồn a 5V, 5Ω b 15V, 10Ω c 5V, 10Ω d 1,5V, 10Ω 18/ Một bình điện phân chứa dung dich bạc nitrat có anôt bạc, cường độ dòng điện qua bình điện phân 5A Lượng bạc bám vào cực âm bình điện phân...
 • 3
 • 73
 • 0

Đề kiểm tra học môn Hóa lớp 11 (14)

Đề kiểm tra học kì môn Hóa lớp 11 (14)
... ý: - Học sinh không sử dụng tài liệu - Học sinh không sử dụng bảng tuần hoàn nguyên tố hoá học - Cán coi thi không giải thích thêm - PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM Họ, tên học sinh : Lớp: ... CH2OHCH2OH D CH2OHCHOHCH2OH Trang 2/4 - Mã đề thi 134 Câu 32: Đun 132,8 gam hỗn hợp ancol no, đơn chức với H 2SO4 đặc 1400C thu hỗn hợp ete có số mol có khối lượng 111 ,2 gam Số mol ete hỗn hợp ... ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Trang 3/4 - Mã đề thi 134 - Trang 4/4 - Mã đề thi 134 ...
 • 4
 • 79
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra học kì 1 hóa 8đề kiểm tra học kì môn hóa lớp 12đề kiểm tra học kì môn toán 8đề kiểm tra học kì môn hóa lớp 11đề kiểm tra học kì môn hóa lớp 10đề kiểm tra học kì 2 hóa 8đề kiểm tra học kì môn hóa 9đề kiểm tra học kì môn sử 8 học kì 2đề kiểm tra học kì 1 lớp 8 môn hóađề kiểm tra học kì 2 lớp 8 môn hóa họcđề kiểm tra học kì 2 lớp 8 môn hóađề kiểm tra học kì 2 hóa học lớp 8đề kiểm tra học kì 1 hóa học lớp 8đề kiểm tra học kì 2 hóa học 8đề kiểm tra học kì môn văn lớp 8Nghiên cứu tính đa dạng cây thuốc ngành ngọc lan (magnoliophyta) ở khu rừng mường phăng – điện biênĐề cương ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn toánTài liệu ôn thi THPT quốc gia môn toán hayMot so bai thu hoach nghi quyet TW5 KHOA XIIVấn đề Ung thư cổ tử cungViêm não nhật bản: Đặc điểm, véc tơ truyền bệnh và cách phòng chốngGiấu tin trong file âm thanh bằng các phép biến đổi rời rạcxin phân tích chiến lược marketing đối với sản phẩm xe máy của công ty honda việt namPhân tích chiến lược marketing sản phẩm của thép việt – ý và các đối thủ cạnh tranh trên thị trườngPhân tích chiến lược marketing thương hiệu cà phê trung nguyên và các đối thủ cạnh tranhphân tích chiesn lược kinh doanh – marketing của công ty cổ phần than vàng danh vinacominĐánh giá các hoạt động marketing sản phẩm của công ty CP thép VISCOĐánh giá các hoạt động marketing tại vietinbank đông anhPhân tích mô hình marketing giữa sữa tươi dutch lady của friesland campina việt nam và TH true milkĐây thôn Vĩ Dạ Hàn Mặc TửĐo điện điện tử chương 2D HSG 10 TM2 khảo sát 3Bài 11. Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)Bài 11. Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)Bài 11. Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập