Đáp án thi thử THPTQG môn hóa tỉnh Bắc Giang

ĐỀ-ĐÁP ÁN THI THỬ ĐH MÔN HÓA

ĐỀ-ĐÁP ÁN THI THỬ ĐH MÔN HÓA
... C N2O5 D NO Câu 50: Trong dãy biến hóa: C2H6  C2H5Cl  C2H5OH  CH3CHO  CH3COOH  CH3COOC2H5  C2H5OH → → → → → → Số phản ứng oxi hóa - khử dãy biến hóa A B C D Phần 2: Theo chương trình ... A 750 B 250 C 125 D 500 Câu 44: Hòa tan 4,0 gam hỗn hợp gồm Fe kim loại X ( hóa trị II, đứng trước hidro dãy điện hóa) dung dịch HCl dư, thu 2,24 lít khí H2 (đktc) Để hòa tan 2,4 gam X cần dùng ... 486,0 C 759,4 D.607,5 Câu 15: Oxi hóa m gam hỗn hợp X gồm fomanđehit axetanđehit oxi điều kiện thích hợp thu hỗn hợp Y gồm axit hữu Tỉ khối Y so với X x Khoảng biến thi n x A 1,30 < x < 1,50 B 1,36...
 • 5
 • 186
 • 0

ĐỀ - ĐÁP ÁN THI THỬ ĐH MÔN HÓA

ĐỀ - ĐÁP ÁN THI THỬ ĐH MÔN HÓA
... thức A p-CH3-C6H4Br, p-CH2Br-C6H4Br, p-CH2OH-C6H4Br, B p-CH2Br-C6H5, p-CH2Br-C6H4Br, p-CH2OH-C6H4Br, C p-CH2Br-C6H5, p-CH2Br-C6H4Br, p-CH3-C6H4OH, D p-CH3-C6H4Br, p-CH2Br-C6H4Br, p-CH2Br-C6H4OH, ... p-CH2Br-C6H4OH, Câu 51 Alanin (axit α-amino propionic) A chất lưỡng tính B bazơ C chất trung tính D axit Z NaOH n/c, to, p T p-CH2OH-C6H4OH p-CH2OH-C6H4OH p-CH2OH-C6H4OH p-CH2OH-C6H4OH Cho biết khối lượng ... (CH3)2CHCH2COOH Tên gọi theo tên thay ứng với cấu tạo A axit 3-metylbutanoic B axit 3-metylbutan-1-oic C axit isobutiric D axit 3-metylpentanoic Câu 42 Số nguyên tử C phân tử isobutiric A B C...
 • 5
 • 150
 • 0

ĐỀ ĐÁP ÁN THI THỬ ĐH MÔN HOÁ

ĐỀ ĐÁP ÁN THI THỬ ĐH MÔN HOÁ
... K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; As = 75 ; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137 ĐÁP ÁN D B A D D C B B D 10 D 11 C 12 C 13 D 14 A 15 C 16 C 17 B 18 A 19 A 20 D 21 A 22 A 23 B 24 ... 60 gam < m < 88 gam Câu 37 Một hợp chất X có CTPT: C3H6O2 X không tác dụng với Na có phản ứng tráng gương Cấu tạo X A CH3CH2COOH B HO−CH2−CH2−CHO C CH3COOCH3 D HCOOCH2CH3 Câu 38 C4H8O có đồng ... có công thức phân tử C 3H6O3, X phản ứng với Na Na 2CO3 Oxi hóa X CuO thu sản phẩm có phản ứng tráng gương Công thức X A OH − CH − CH − COOH C HCOOCH2 − CH3 Câu 48 CH − CH − COOH I B OH CH − CH...
 • 5
 • 140
 • 0

ĐỀ _ ĐÁP ÁN THI THỬ ĐH MÔN HÓA 2010

ĐỀ _ ĐÁP ÁN THI THỬ ĐH MÔN HÓA 2010
... D B D B B A D A D 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A B A B C B B C A B D B C B A ĐÁP ÁN 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 B A C B A D A B A C C C A D B 46 47 48 49 50 51 ... V lít khí (đktc) Phát biểu sau đúng? A giá trị V 2,24 B giá trị V 1,12 C hiệu xuất phản ứng oxi hóa ancol 100% D số mol Na phản ứng 0,2 mol Câu 23 Axit cacboxylic X mạch hở, chứa liên kết π phân ... axetat điều chế từ phản ứng axit axetic với A CH2=CH-OH B CH2=CH2 C CH= CH D CH2=CH-ONa Câu 25 Este hóa hết nhóm Hidroxyl có 8,1 gam xenlulozo cần vừa đủ x mol HNO Giá trị x A 0,01 B 0,15 C 0,20 D...
 • 4
 • 129
 • 0

ĐỀ _ ĐÁP ÁN THI THỬ ĐH MÔN HÓA 2010 SỐ 12

ĐỀ _ ĐÁP ÁN THI THỬ ĐH MÔN HÓA 2010 SỐ 12
... phơng án sai SO2 vừa có tính chất oxi hóa vừa có tính khử, phân tử : A S có mức oxi hóa trung gian B S có mức oxi hóa cao C S có mức oxi hóa thấp D S có cặp electron cha liên kết Phản ứng hóa học ... d Thêm dung dịch BaCl2 d vào hỗn hợp thu đợc 2,33g kết tủa V nhận giá trị số phơng án sau? A 0, 112 lit B 0,224 lit C 1 ,120 lit D 2,24 lit Thêm từ từ dung dịch BaCl2 vào 300ml dung dịch Na2SO4 ... Tỉ lệ số ngời chết bệnh phổi hút thuốc gấp hành chục lần số ngời không hút thuốc Chất gây nghiện gây ung th có thuốc : A.Aspirin B Moocphin C Nicotin D Cafein B 11 C 21 B 31 C 41 A 51 D C 12 C...
 • 6
 • 146
 • 0

ĐỀ _ ĐÁP ÁN THI THỬ ĐH MÔN HÓA 2010 SỐ 15

ĐỀ _ ĐÁP ÁN THI THỬ ĐH MÔN HÓA 2010 SỐ 15
... sau để có dụng cụ thủy tinh ? A Rửa nớc sau tráng dung dịch kiềm B Rửa dung dịch axit sau tráng nớc C Rửa dung dịch kiềm sau tráng nớc D Rửa nớc sau tráng dung dịch axit Cõu 35 Chất sau có nhiệt ... ứng este hóa mol CH 3COOH mol C2H5OH, lợng este lớn thu đợc 2/3 mol Để đạt hiệu suất cực đại 90% (tính theo axit) tiến hành este hóa mol CH3COOH cần số mol C2H5OH (biết phản ứng este hóa thực ... có tính oxi hóa mạnh clo nhiều, bốc cháy tác dụng với nớc D Vì lí khác Cõu 15 Cho hợp chất có oxi clo: HClO, HClO2, HClO3, HClO4 Theo chiều tăng dần khối lợng mol phân tử, tính oxi hóa biến đổi...
 • 7
 • 186
 • 0

ĐỀ _ ĐÁP ÁN THI THỬ ĐH MÔN HÓA 2010 SỐ 16

ĐỀ _ ĐÁP ÁN THI THỬ ĐH MÔN HÓA 2010 SỐ 16
... Toluen khó phản ứng so với benzen C Toluen benzen có khả phản ứng nh D Không so sánh đợc Hãy chọn phơng án Cõu 39 Thuốc thử dùng để phân biệt ba chất lỏng đựng ba lọ nhãn: phenol, stiren rợu benzylic ... andehit axetic, dung dịch NaOH Đáp án B 11 A 21 C 31 B 41 C 51 C A 12 C 22 C 32 D 42 D 52 B D 13 A 23 B 33 D 43 A 53 B A 14 D 24 C 34 C 44 B 54 A B 15.B 25.D 35.D 45.B 55.C 16 26 36 46 56 D D B B A ... 33 Hãy chọn phơng án Khả khử đơn chất kim loại kiềm theo chiều tăng điện tích hạt nhân là: A giảm B tăng C không thay đổi D vừa tăng vừa giảm Để bảo quản Na, ngâm kim loại Na hóa chất sau đây?...
 • 6
 • 154
 • 0

Bộ đề và Đáp án thi thử ĐHCĐ môn Hóa năm 2014

Bộ đề và Đáp án thi thử ĐHCĐ môn Hóa năm 2014
... Câu 8: Cho cặp oxi hóa – khử sau: 1) Fe3+/Fe2+; 2)Mg2+/Mg; 3)Cu2+/Cu; 4) Ni2+/Ni; 5) Ag+/Ag; 6) Fe2+/Fe Các cặp oxi hóa – khử xếp theo thứ tự tăng dần tính oxi hóa dạng oxi hóa là: A 1, 4, 2, ... loại Mn vào dung dịch CuSO4 Sau thời gian thấy màu xanh dung dịch nhạt dần, kim loại có Cu màu đỏ bám vào Kết luận sau sai: A Đã có phản ứng Mn với ion Cu2+ B Qua phản ứng cho thấy tính oxi hóa Cu2+ ... tính oxi hóa Cu2+ mạnh tính oxi hóa ion Mn2+ C Qua phản ứng cho thấy tính khử Mn mạnh tính khử Cu D Mn oxi hóa Cu2+ tạo thành Cu Câu 10: Cho hỗn hợp kim loại Mg Fe vào dung dịch chứa hỗn hợp hai...
 • 12
 • 155
 • 0

Đề thiđáp án thi thử ĐH môn Hoá 2011

Đề thi và đáp án thi thử ĐH môn Hoá 2011
... H2SO4 phng trỡnh húa hc l A B 10 C 12 D 35 Trong cỏc phng phỏp lm mm nc, phng phỏp ch kh c cng tm thi ca nc l A phng phỏp húa hc (s dng Na2CO3, Na3PO4) B un núng nc cng C phng phỏp lc D phng phỏp ... 32 C 33 B 34 B 35 B 36 A 37 C 38 A 39 D 40 C 41 B 42 A 43 A 44 C 45 A 46 B 47 C 48 D 49 C 50 D THI TH I HC MễN HểA- S 17 51 Ancol X mch h cú s nguyờn t cacbon bng s nhúm chc Cho 9,3 gam ancol ... bng 11,2 lớt cha 0,5 mol H v 0,5 mol Cl2 Chiu ỏnh sỏng khuch tỏn cho khớ phn ng vi nhau, sau mt thi gian a bỡnh v 0oC Tớnh ỏp sut bỡnh, bit rng cú 30% H2 ó phn ng A atm B 0,7 atm C atm D 1,4 atm...
 • 26
 • 80
 • 0

Đề và đáp án thi thử ĐH môn Hoá 2011 thpt Nguyễn Du

Đề và đáp án thi thử ĐH môn Hoá 2011 thpt Nguyễn Du
... dd h n h p HCl; Fe2(SO4)3 http://ebook.here.vn Th vi n thi tr c nghi m Phiếu soi - Đáp án (D nh cho giám khảo) Môn : Hóa học 12 Mã đề : 107 01C 02B 03C 04C 05C 06C 07D 08B 09D 10C 11C 12D 13C ... C2H3(OH)3; C3H5(OH)3 Câu 32 : Cú sỏu dung d ch ủ ng riờng bi t sỏu ng nghi m: (NH4)2SO4, FeCl2, Cr(NO3)3, KHCO3 ; Al2(SO4)3; ZnCl2 Cho dung d ch Ba(OH)2 ủ n d vo sỏu dung d ch trờn Sau ph n ng k t ... Mantoz Câu 44 : Ho tan h t m gam AlCl3 vo n c ủ c dung d ch X Cho 110 ml dung d ch KOH 3M vo X, thu ủ c a gam k t t a M t khỏc, n u cho 150 ml dung d ch KOH 3M vo X thỡ cng thu ủ c a gam k t t...
 • 5
 • 82
 • 0

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI THỬ THPTQG môn sử lần 1 2015 thpt yên thành

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI THỬ THPTQG môn sử lần 1 2015 thpt yên thành
... NGHỆ AN TRƯỜNG THPT YÊN THÀNH Câu Câu ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2 015 MÔN THI: LỊCH SỬ Trong tiến trình cách mạng Việt Nam từ 19 19 đến năm 19 45, kiện đánh giá bước ... lịch sử Việt Nam? Nêu ý nghĩa lịch sử kiện - Trong tiến trình cách mạng Việt Nam từ năm 19 19 đến năm 19 45, kiện đánh giá bước ngoặt vĩ đại lịch sử VN: thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2 -19 30) ... dân Trung Hoa (1- 10 -19 49), nhiên số vùng đất thuộc địa Anh, Bồ Đào Nha, phải đến cuối nhữnng năm 19 90 trở Trung Quốc: Hồng Kông (19 97), Macao (19 99) + Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành hai quốc...
 • 4
 • 100
 • 0

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI THỬ THPTQG môn tiếng anh NĂM 2014-2015 TRƯỜNG THPT NAM ĐÀN 2

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI THỬ THPTQG môn tiếng anh NĂM 2014-2015 TRƯỜNG THPT NAM ĐÀN 2
... Cau10 A Cau 11 C Cau 12 A Cau 13 C Cau 14 B Cau 15 D Cau 16 A Cau 17 Cau 18 Cau 19 Cau 20 Cau 21 Cau 22 Cau 23 Cau 24 Cau 25 Cau 26 Cau 27 Cau 28 Cau 29 Cau 30 Cau 31 Cau 32 B B B D D B C A C B ... ………………………………………… Good luck to you ! ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 20 15 MÔN TIẾNG ANH (Thời gian làm bài: 90 phút) I PHẦN TRẮC NGHIỆM : TỪ QUESTION ĐẾN QUESTION 64 (0, 125 x 64 câu = điểm ) Mã : 684 ... much it costs? Question 28 : He thinks you are _ your time looking for a job in this town There’s not much to here A wasting B missing C losing D spending Question29: Peter asked me A...
 • 10
 • 268
 • 1

Đề thi +đáp án thi thử THPTQG môn vật lý

Đề thi +đáp án thi thử THPTQG môn vật lý
... tượng tán sắc chứng tỏ ánh sáng trắng tập hợp vô số ánh sáng đơn sắc khác C Thí nghiệm Newton tán sắc ánh sáng chứng tỏ lăng kính nguyên nhân tượng tán sắc ánh sáng D Nguyên nhân tượng tán sắc ánh ... Bước sóng ánh sáng đơn sắc thí nghiệm A 550nm B 480nm C 750nm D 600nm Câu 33: Phát biểu tượng tán sắc ánh sáng sai? A Tán sắc tượng chùm ánh sáng trắng hẹp bị tách thành nhiều chùm sáng đơn sắc ... Câu 36: Nguyên tắc hoạt động máy quang phổ dựa tượng A phản xạ ánh sáng B tán sắc ánh sáng C giao thoa ánh sáng D khúc xạ ánh sáng Câu 37: Khi nói quang phổ vạch phát xạ, phát biểu sau sai? A...
 • 8
 • 106
 • 0

ĐỀ THI ĐÁP ÁN THI THỬ ĐH MÔN HÓA 2011

ĐỀ THI ĐÁP ÁN THI THỬ ĐH MÔN HÓA 2011
... 32,30 C 36,30 D 18,15 - HT -Trang 6/6 - Mó thi 132 HY LIấN LC VI CHNG TễI NGAY THEO A CH: ĐáP áN Đề THI THử ĐạI HọC, cao đẳng LầN I NĂM 2011 TRUNG TM EWORK (TRUNG TM PHM MNH HNG) S 11, ... 02806256688-0979715222 MÔN HóA HọC Mó : 132 21 22 23 24 25 26 27 28 29 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 35 36 37 38 39 40 A B C D 30 31 32 33 34 A B C D Trang 7/6 - Mó thi 132 ... mol etilen, 0,2 mol metylaxetilen, 0,1 mol vinylaxetilen v 0,8 mol H2 Trang 2/6 - Mó thi 132 Nung X mt thi gian vi xỳc tỏc Ni thu c hn hp khớ Y cú t so vi He l 7,25 Nu cho ton b Y sc t t vo...
 • 7
 • 45
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề và đáp án thi đại học môn hóa 2012đáp án thi đại học môn hóa khối a năm 2013đáp án thi đại học môn hóa khối a 2012đáp án thi đại học môn hóa khối a 2013đáp án thi đại học môn hóa khối b 2012đáp án thi đại học môn hoá khối a năm 2012đáp án thi đại học môn hoá 2013đáp án thi đại học môn hoá năm 2012đáp án thi đại học môn hoá 2012đáp án thi đại học môn hoá năm 2013đáp án thi tốt nghiệp môn hoá học năm 2012đề thi và đáp án thi đại học môn hóa 2009đáp án thi đại học môn hóa khối b 2013đáp án thi tốt nghiệp môn hóa học 2013đáp án thi tốt nghiệp môn hóa 2012Nghiên cứu về thuật toán loang ứng dụng vào thiết kế game lines trên nền androidNHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHỌN VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN 2017ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAMCÁC PHƯƠNG PHÁP LUYỆN VÀNGRỪNG XÀ NU _ Nguyễn Trung ThànhNhững vấn đề lý luận và thực tiễn của việc đổi mới tổ chức và hoạt động của viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tếĐồ án hệ thống tốc độ và điều khiển động cơ35. HDSD Thiet bi do mau ong khoi Testo 350ĐỘNG lực cá NHÂN và HÀNH VI tổ CHỨCGIÁO TRÌNH THACH HOC mô tảCharlie and the chocolate factoryBAI GIANG SINH KHOANG HOC BIỆN THỊ THÁI ÁNHRose for Emily EssayĐánh giá hiệu năng của giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng ad hocNghiên cứu một số thuật toán tìm kiếm google, thúc đẩy marketing online và nâng rank cho các website thương mại điện tửNghiên cứu về gis và logic mờ ứng dụng choThiết kế và chế tạo hệ thống đóng mở cửa tự động sử dụng công nghệ RFIDXây dựng website giới thiệu công ty TNHH một thành viên MVB hải phòng(KHTN)HD ôn tập nhanh kỳ thi THPTQG 2017, thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm tổ hợp KHTN, Trịnh Minh TiệpNghiên cứu hộp số toyora 4GR FSE và ứng dụng trong xây dựng bài thực hành về hệ thống truyền động ô tô
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập