Học và ôn tập đại số 10lê hồng đức

ÔN TẬP ĐẠI SỐ HÌNH HỌC TOÁN LỚP 7

ÔN TẬP ĐẠI SỐ VÀ HÌNH HỌC TOÁN LỚP 7
... lao động trồng xanh Biết số trồng lớp tỷ lệ với số 3, 5, số trồng lớp 7A Ýt h¬n líp 7B lµ 10 c©y Hỏi lớp trồng cây? Híng dÉn - ®¸p ¸n Gäi sè c©y trång ®ỵc cđa líp 7A, 7B, 7C lÇn lỵt lµ x, y, z ... − − − 52 − − 55 + = = 26 78 7817 (−9). 17 (−9).1 − = = = = −1 ; c) 34 34.4 2.4 8 a) b) 11 11 − − = = = 30 30 30 1 18 25 18.25 3.25 75 = = = = =1 17 24 17 24 17. 24 17. 4 68 68 − − (−5).4 (−5).2 ... (SBT tr 7) ; BT 17, 17, 19, 21( BT n©ng cao vµ mét sè chuyªn ®Ị to¸n 7) Bµi tËp vui: Gi¶i « ch÷ sau ®©y: §©y lµ néi dung phÊn ®Êu rÌn lun cđa mçi häc sinh chóng ta: 2/5 -1 /7 -1 /7 0,5 1/8 -1 /7 -7 0,5...
 • 51
 • 310
 • 0

ÔN TẬP ĐẠI SỐ HÌNH HỌC LỚP 9 – BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN

ÔN TẬP ĐẠI SỐ VÀ HÌNH HỌC LỚP 9 – BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN
... y ) = 2( x + y ) Bài Hai lớp 9A 9B tổng cộng 70 HS chuyển HS từ lớp 9A sang lớp 9B số HS hai lớp Tính số HS lớp Bài Hai trờng A, B 250 HS lớp dự thi vào lớp 10, kết 210 HS trúng tuyển ... công thức CTBH 2, Bài tập: a, Ôn tập dới dạng câu hỏi trắc nghiệm b, Bài tập thực hành II, Bài tập hớng dẫn: Lý thuyết: Căn bậc hai- Căn bậc hai số học I, Khoanh vào đáp án câu sau: 1, Mọi số ... B < x TUầN 17 ÔN TậP HìNH HọC Kì I 35 | P a g e I, Mục tiêu: *Kiến thức: - Ôn tập củng cố công thức, định lý chơng học - áp dụng giải toán CM, tính toán liên quan II, Ôn tập ký thuyết: *Chỉ...
 • 60
 • 421
 • 1

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP ĐẠI SỐ HÌNH HỌC TOÁN LỚP 8

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP ĐẠI SỐ VÀ HÌNH HỌC TOÁN LỚP 8
... vµ ®a c©u tr¶ lêi tập hợp HBH, Hình thang b) Tập hợp hình thoi tập hợp tập hợp HBH, Hình thang c) Giao tập hợp HCN tập hợp Hình thoi tập hợp hình vuông Bài 89 (sgk/110): Bài 89 (sgk/110): µ Δ ... phân giác  với cạnh BC, AEDF hình thoi c) ∆ABC vuông A thì: hình bình Bài 87 (sgk/110): HS :Nªu néi dung bµi 84 hành AEDF hình chữ nhật Bài 87 (sgk/110): a) Tập hợp HCN tập hợp 25 | P a g e GV:Yªu ... cã gãc vu«ng vµ cã c¹nh b»ng II.Bµi tËp: Ho¹t ®éng2:Bµi tËp Bài tập 84 (sgk/109): Bài tập 84 (sgk/109): A F E GV:Nªu néi dung bµi 84 B D a) Tứ giác AEDF C HS : L¾ng nghe vµ ho¹t ®éng theo nhãm...
 • 152
 • 238
 • 1

Ôn tập Đại số 10 học kỳ II

Ôn tập Đại số 10 học kỳ II
... nghiệm tần số rời rạc xi ni 10 15 10 Mệnh đề mệnh đề A Tần suất số 20% B Tần số số 45 Cho bảng phân phối thực nghiệm tần số ghép lớp : D Số 56 khơng thuộc lớp [ 54;56 ) Cộng 5 50 C Tần suất số 20% ... absinc abc (II) : S = ( R bán kính đường tròn ngoại tiếp ) 4R (III) : S = pr (r : Bán kính đường tròn nội tiếp; p: nửa chu vi tam giác) A Chỉ có (I) (II) B Chỉ có (III) (II) C Chỉ có (I) (III) D Cả ... c = = (II) : = 2R ( R bán kính đường tròn ngoại tiếp ) sin A sin B sin C b2 + c a 2 − (md: độ dài đường trung tuyến) (III) : md = A Chỉ có (I) (II) B Chỉ có (III) (II) C Chỉ có (I) (III) D Cả...
 • 12
 • 283
 • 3

Ôn tập Đại số 7 học kỳ II

Ôn tập Đại số 7 học kỳ II
... có chứa chữ số B Biểu thức bao gồm phép toán số (kể chữ đại diện cho số) C Đẳng thức chữ số D Đẳng thức chữ số phép toán Câu 42: Trong biểu thức đại số sau, biểu thức đơn thức: A -7 B 3x2y C 4x ... cặp số sau; cặp số lập thành tỉ lệ thức là: A c) A ữ = ; g) O ữ = ; 49 Câu 24: Giải ô chữ sau với kiện cho trớc là: Đây loại số học số tự nhiên, nói chung số nguyên Câu 25: Số đối -7 ... 7? T: Tìm giá trị nhỏ biểu thức x + x + 11 ? N: Tính giá trị biểu thức x2 + |x+ -1 x = -1? H: Cho f(x) = x2 -3x +4; tính f(-1)? II/ Bài tập tự luận C x = y - Xem lại dạng tập học, ý tập ôn tập...
 • 5
 • 351
 • 6

Ôn tập Đại Số Giải Tích 11(Lượng Giác)

Ôn tập Đại Số và Giải Tích 11(Lượng Giác)
... s hng u Phm Thanh Chung Bi 2: Mt cp s cng cú s hng th 54 v th ln lt l -61 v 64 Tỡm s hng th 23 Giải hệ phương trình (1), (2) ta : 143 u1 = ,d = 2 33 u23 = u1 + 22d = HS cỏc nhúm tho lun tỡm ... cp s cng) GV nờu v ghi lờn bng, li gii (cú gii thớch) HS nhn xột, b sung v sa cha ghi , , đến số hạng thứ 17 cho HS tho lun tỡm li chộp gii HS trao i v rỳt kt qu: Gi HS i din lờn bng trỡnh by ... 486 3n ( 3) 728 = n1 13 486 3n = = 243 = 35 n = n = u 486 486 u1 = nn = = =2 q 243 Thay vào (1) Sn = H3: Cng c v hng dn hc nh: *Cng c: Phm Thanh Chung 22 T Toỏn Tin TrngTHPT CHU VN AN...
 • 62
 • 968
 • 5

Ôn tập Đại số 9 học kì I

Ôn tập Đại số 9 học kì I
... Ôn tập kỳ - Đ i số I) Ôn tập lý thuyết : A) Chương I : 1) Các công thức biến đ i bậc : SGK T 39 2) Khi tìm i u kiện xác định biểu thức cần ý: Biểu thức dấu không âm Các mẫu thức ... chia biểu thức chia ph i khác B) Chương II : 1) Nêu định nghĩa hàm số ? 2) Hàm số thường cho dạng ? Nêu ví dụ cụ thể 3) Đồ thị hàm số y = f(x) ? 4) Thế hàm số bậc , cho ví dụ? 5) Tính biến thiên ... + b y = ax + b v i a, a khác mặt phẳng toạ độ II) B i tập : B i tập : Cho biểu thức x x 3x + x P= x + + x x ữ: x 1ữ ữ ữ a) Rút gọn biểu thức ? ĐKXĐ: V i x Gi i : x x x x...
 • 8
 • 244
 • 0

Ôn tập đại số lớp 10 học kì 2 pps

Ôn tập đại số lớp 10 học kì 2 pps
... 4 )2 + (y + 1 )2 = 16 (đ) d (C4): x2 + y2 – 2x + 3y = 21 Đường tròn qua ba điểm A (2; 0), B(0; 1), C(– 1; 2) ? a (C1): 2x2 + 2y2 – 7x – 11y + 10 = b (C2): x2 + y2 +7x +11y + 10 = 10 b (C3): x2 + ... d < m < 26 Cho phương trình x2 + y2 + 2Ax + 2By + C = 0, phương trình đường tròn nếu: a A2 + B2 - C > b A2 + B2 + C > c.B2 - A2 + C > d A2 + B2 - 4C > 27 Dễ thấy phương trình x2 + y2 - 2x + y ... x2 + y2 – 2x - 4y + = b (x + y )2 + (y – 3 )2 = c x2 + 2y2 + 2x – 4y – = d 3x2 + 3y2 – x + y = (đ) 17 Đường tròn (C): x2 + y2 – 8x + 2y – = có bán kính a b 25 c d (đ) 18 Đường tròn tâm I(-1; 2) ...
 • 12
 • 594
 • 4

Ôn tập Đại số 7 học kì I

Ôn tập Đại số 7 học kì I
... ÔN THI HỌC KỲ I 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Câu Phát biểu đúng? a Số hữu tỉ âm nhỏ số tự nhiên Đ b Số hữu tỉ âm số nguyên c Số số thực d Số ... = 274 0 b 8130 < 274 0 d Câu a b Câu 34 √√ (-4)2 a -4 c b d -2 Đ Câu 35 bậc hai của: a χ ± β ± 16 d 16 Đ Câu 36 Đồ thò hàm số y = -5x v i x < thuộc ¼ mặt phẳng đồ thò thứ : c III a I b II Đ d IV ... để viết dạng số thập phân vô 5.x hạn tuần hoàn a x = b x = c x = Đ d x = 17 Câu | x | = 7, 25 thì: Đ a x = 7, 25 c x = ± 7, 25 b x = -7. 25 d Không câu Câu 5 | x | = -1 c x = ± a x = ± 4 d Không...
 • 40
 • 379
 • 0

on tap dai so danh cho hoc sinh dai tra

on tap dai so danh cho hoc sinh dai tra
... thức cho đơn thức ) 2 a 10x y z : (-4xy z) c b (x + x + 1) : (x + x + 1) 3 x y z : y z d 15xy z : (-3xyz ) 4 2) e (12x y ) : (-4x y f (x - y) : (y - x) : thực phép chia : (chia đa thức cho đơn ... - x) : thực phép chia : ( chia đa thức cho đa thức dư) a (x + 4x + 6x + 4) : (x + 2) 2 b (x + x + 1) : (x - x + 1) : thực phép tính : ( phép chia đa thức cho đa thức có dư ) (2x - 3x - 3) : (x ... : cho biểu thức : x+1 x+3   A= + ÷:  x - 2x - 2x +  6x - a tìm điều kiện x để biểu thức xác đònh b chứng minh giá trò biểu thức xác đònh không phụ thuộc vào giá trò biến x x-1 x2 - : cho...
 • 14
 • 141
 • 0

on tap dai so 10 nang cao va co ban

on tap dai so 10 nang cao va co ban
... kiện đủ" a/ Nếu hai tam giác chúng đồng dạng b/ Hai đường thẳng phân biệt song song với đường thẳng thứ ba chúng song song với c/ Nếu a + b > a > hay b > d/ Nếu số tự nhiên có chữ số tận số chia ... đường thẳng Đồ thị khơng song song trùng với trục tọa độ, cắt trục tung điểm (0;b) cắt trục hồnh (-b/a;0) * Cho hai đường thẳng (d):y= ax+b (d’)= a’x+b’, ta có: (d) song song (d’)⇔ a=a’ b≠b’ (d) ... (d)⊥(d’)⇔ a.a’= −1 Hàm số y=b Đường thẳng y= b đường thẳng song song trùng trục Ox cắt Oy điểm có tọa độ (0;b) Đường thẳng x= a đường thẳng song song trùng trục Oy cắt Ox điểm có tọa độ (a;0) Hàm số...
 • 129
 • 514
 • 1

ÔN TẬP ĐAI SỐ 9 HỌC KỲ II

ÔN TẬP ĐAI SỐ 9 HỌC KỲ II
... Bài 4: Một đội công nhân hoàn thành công việc với mức 420 ngày công Hãy tính số công nhân đội, biết đội tăng thêm người số ngày để hoàn thành công việc giảm ngày 420 420 Gọi x số công nhân đội (x ... Loại (lần 2, thực tính) tế) Số chỗ, số lần, số Bài 1: Một đoàn học sinh gồm có 180 học sinh điều tham gia diễu hành Nếu dùng loại xe lớn chuyên chở lượt hết số học sinh phải điều động dùng ... Vì có bạn tổ phân công làm việc khác nên để trồng đủ số giao ,mỗi bạn lại tổ trồng tăng thêm với dự đònh lúc đầu Hỏi tổ học có bạn biết số phân cho 56 56 − =1 bạn Gọi x số học sinh tổ (x nguyên...
 • 8
 • 81
 • 0

SKKN Sử dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực giúp học sinh hệ thống kiến thức ôn tập một số tác phẩm Ngữ Văn 12

SKKN Sử dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực giúp học sinh hệ thống kiến thức và ôn tập một số tác phẩm Ngữ Văn 12
... số thuật dạy học tích cực giúp học sinh hệ thống kiến thức ôn tập số tác phẩm Ngữ Văn 12 B Néi dung cña ®Ò tµi CƠ SỞ LÝ LUẬN Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số ... Giá trị văn học tiếp nhận văn học Tiết 101,102 Ôn tập phần văn học HƯỚNG DẪN HỌC SINH LẬP KẾ HOẠCH HỌC TẬP BỘ MÔN NGỮ VĂN 12 Xác định kiến thức cần đạt học kỳ, tháng Học kỳ 1: + Kiến thức: Đọc ... trình học tập nắm nội dung học, hệ thống nội dung kiến thức biểu thị sơ đồ, ghi nhớ nội dung học tập cách sâu sắc bền vững” Như vậy, sử dụng số thuật dạy học lập kế hoạch học tập hay sử dụng...
 • 22
 • 445
 • 1

MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH HỆ THỐNG KIẾN THỨC ÔN TẬP MỘT SỐ TÁC PHẨM NGỮ VĂN 12

MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH HỆ THỐNG KIẾN THỨC VÀ ÔN TẬP MỘT SỐ TÁC PHẨM NGỮ VĂN 12
... MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH HỆ THỐNG KIẾN THỨC VÀ ÔN TẬP MỘT SỐ TÁC PHẨM NGỮ VĂN 12 B Néi dung cña ®Ò tµi CƠ SỞ LÝ LUẬN Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/ ... khoa học, không chịu đầu tư thời gian, công sức cho môn học đặc biệt, không xác định mục tiêu học tập môn Vậy, làm để phát huy đối tượng học sinh trình dạy - học, em học yếu môn Ngữ Văn 12 để giúp ... hoạch ôn tập củng cố lại kiến thức, khả nắm bắt kiến thức tác phẩm nhiều học sinh mở 24 rộng, khắc sâu Nhờ thế, em có vốn liếng văn học định để làm tốt nghị luận văn học Điểm số Làm văn điểm số môn...
 • 29
 • 100
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ôn tập đại số 10 học kỳ 2đề cương ôn tập đại số 9 học kì 2đề cương ôn tập đại số 10 học kì 2đề cương ôn tập đại số 7 học kì 2đề cương ôn tập đại số 10 học kì 1ôn tập đại số 7 học kỳ 2ôn tập đại số 7 học kì 2ôn tập đại số lớp 11 học kì 1on tap dai so hoc ki 2 iop 10 ban tu nhienskkn sử dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực giúp học sinh hệ thống kiến thức và ôn tập một số tác phẩm ngữ văn 12ôn tập đại số 10ôn tập đại sốôn tập đại sô 10 chương 5ôn tập đại số lớp 12tài liệu ôn tập đại sốquản trị chiến lược cty cp công nghiệp và hóa chất dnsáng tạo trong quảng cáo dr thanhLuận Án Đô Thị trung tâm với việc phát triển Kinh tế - Xã hội vùng Đồng Bằng sông Hồngbơm cao áp phân phối VENâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tảiChủ đề: Chính sách cấm đầu tư về ma túycông bằng, bình đẳng giới trong hệ thống chính trị việt namĐỀ CƯƠNG OLYPIC k10 2017LV KHU KT CUA KHAU DONG THAPtài liệu quản lý môi trườngphát triển bền vững môi trườngphat trien ben vung môi trườngPhát triển nguồn nhân lực cho khu kinh tế Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnhchương : quan ly môi trườngsÁNG KIẾN KINH NGHIỆM LỊCH SỬ THCS.Đề tài quản lý kinh tế với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại tỉnh quảng ninhPhân tích hiệu quả đầu tư dự án khu resort melia Đà NẵngPhân tích và đề xuất giải pháp chiến lược kinh doanh cho công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Bưu ĐiệnQuản lý hoạt động tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông chi nhánh Tây Đô[Môn Lập dự án] Làm rõ các phương pháp cần sử dụng trong quá trình lập dự án đầu tư?
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập