Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 10 hoàng thị lệ

Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 10 tập 1

Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 10 tập 1
... toys _ 10 John frequently was away from home in his new job. _ 11 They are at home these days hardly ever 12 .1 could never understand why he got so annoyed. 13 We had been ... Ben (10 ) . (catch) the school bus at eight-fifteen Leslie (11 ) _ (be) at university, studying physics He lives away from home during term-time, so he (12 ) (avoid) the noise, too Stella (13 ) ... when I moved house, (throw) 10 Scientists some fundamental discoveries in the 18 th cen tury, (make) 11 Alice _ her mother in London most weekends, (see) 12 'What's that terrible noise?'...
 • 19
 • 2,214
 • 45

Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 10 tập 4

Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 10 tập 4
... didn't want to bother you 232 BAl TAP TSENG ANH 10 • CO DAP AN 44 43 a sight b sense c emotion d sign 44 a popular b educated c familiar d experienced 45 a because b despite c instead d although ... force 40 a like b as c as well as d addition to 41 a writer b composer c musician d conductor 42 a that b these c who d which 43 a tradition b traditional c traditionary d traditionalized 44 a ... founded/ 16 24/ the Dutch/ called/ New Amsterdam a.NewYcdcwasiburidedml624bymeDiitch^ b.New York was founded in 16 24 by the Dutch, who called it New Amsterdam 218 BAl TAP TtiSNG ANH 10 • C6 DAP...
 • 86
 • 1,545
 • 29

Bai tap trac nghiem tieng anh 10

Bai tap trac nghiem tieng anh 10
... apartment buildings in New York A hundred B hundreds C hundred of D hundreds of 10) London ……………… an area of 1 610 square kilometers A have B gets C covers D fills 11) This is the oldest building ... the grounds of Van Mieu in 107 6 A formed B established C pushed D developed 8) Historical places in Hoi An …………… great interests from visitors A hold B appeal C like D attract 9) This architecture ... thank C pride D proud 10) The …………… of president Ho Chi Minh’s Mausoleum took place from 1973 to 1975 A construct B construction C constructive D constructively 11) About 100 thousand Australian...
 • 50
 • 2,547
 • 11

Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 10 tập 3

Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 10 tập 3
... antisocial d victims d affects should _ that they want? 36 a spoke 37 a already 38 a channels 39 a looks 40 a which 41 a normal 42 a witnesses 43 a contacts 44 a on 45 a anything VI b something c ... virus 36 a live therefore b lives 37 a most b most of 38 a services b uses 39 a free convenient 40 a immediate widespread negative 41 a positive impractical 42 a possible approaching 43 a accessing ... for the sentence to be correct 31 Franklin D Roosevelt became president of the United States in 1 933 A and has reelected three times before he died in 1945 B CD 32 Helen Keller, who was both blind...
 • 88
 • 1,593
 • 12

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 10 nâng cao

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 10 nâng cao
... hát chìm, đắm ngồi ngủ Multiple Choice Exercises - English 10 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 slide smell* speak ... Although B In spite of C Because D Because of 28 Multiple Choice Exercises - English 10 Lê Ngọc Thạch 19) Mr Thanh runs three kilometers every morning …………… his age A despite of B although C in ... have thirteen jobs I am a postman, a politician, a fireman, a taxi driver, a 10 Multiple Choice Exercises - English 10 Lê Ngọc Thạch school-bus driver, a boatman, an ambulance man, an accountant,...
 • 36
 • 835
 • 4

bài tập trắc nghiệm tiếng anh 10

bài tập trắc nghiệm tiếng anh 10
... WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM TRÍCH ĐOẠN SÁCH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 10 (TÁI BẢN THÁNG NĂM 2012) ƠN H NG Ư 0B ÁN O BD - ÍL ÓA H ẦN R ẠO Đ P T UY Q N H ... daykemquynhon@gmail.com WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM TRÍCH ĐOẠN SÁCH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 10 (TÁI BẢN THÁNG NĂM 2012) ƠN H NG Ư 0B ÁN O BD - ÍL ÓA H ẦN R ẠO Đ P T UY Q N H ... daykemquynhon@gmail.com WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM TRÍCH ĐOẠN SÁCH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 10 (TÁI BẢN THÁNG NĂM 2012) ƠN H NG Ư 0B ÁN O BD - ÍL ÓA H ẦN R ẠO Đ P T UY Q N H...
 • 45
 • 1,088
 • 1

Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 9 (theo từng unit1-10 with key)

Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 9 (theo từng unit1-10 with key)
... 3.b 4.a 5.a 6.b 7.a 8.c 9. b 10.c 11.b 12.a 13.b 14.b 15.c 16.a 17.b 18.c 19. b 20.b Test2 1.b 2.c 3.a 4.c 5.a 6.b 7.c 8.b 9. b 10.b 11.b 12.b 13.b 14.a 15.b 16.b 17.a 18.a 19. b 20.b Unit Test1 1.c ... 3.b 4.a 5.a 6.c 7.a 8.b 9. b 10.b 11.b 12.b 13.a 14.c 15.a 16.c 17.b 18.b 19. c 20.b Test2 1.a 2.b 3.a 4.b 5.b 6.c 7.b 8.b 9. c 10.b 11.a 12.c 13.a 14.a 15.c 16.b 17.b 18.c 19. a 20.c Unit Test 1.a ... 3.a 4.c 5.a 6.a 7.b 8.c 9. b 10.b 11.b 12.b 13.a 14.c 15.a 16.c 17.b 18.b 19. a 20.b Test 1.a 2.b 3.a 4.a 6.b b 7.c 8.a 9. c 10.a 11.c 12.a 13.b 14.c 15.a 16.c 17.a 18.a 19. c 20.a Unit Test1 1.b...
 • 30
 • 555
 • 9

Bài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 10 mai lan hương

Bài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 10 mai lan hương
... Henry had already done his homework before he watched TV 35 BTTH Mai Lan Hương lớp 10 trọn 16 unit 36 BTTH Mai Lan Hương lớp 10 trọn 16 unit UNIT TECHNOLOGY AND YOU I Tick the column that matches ... development of the E language in America b To promote spelling forms based upon British models 27 BTTH Mai Lan Hương lớp 10 trọn 16 unit c To influence the pronunciation of the English language UNIT ... (go to the museum) 10 BTTH Mai Lan Hương lớp 10 trọn 16 unit (wait for biases in the (work on Saturdays) (do the washing-up) (do parachute jumps) (be alone) 10 (be shouted at) rain) ...
 • 166
 • 615
 • 2

Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 12 CB unit 1

Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 12 CB unit 1
... 33 percent of households b 20 percent of households Tæ ChÝnh –Ngo¹i Anh Dòng Gi¸o viªn : TrÇn Phï Cõ High School tiÕng anh 12 c percent of households 45 Who generally constitutes a one – person ... Phï Cõ High School tiÕng anh 12 Bµi tËp tr¾c nghiÖm 28 You should listen to some kinds of music to have relaxed after a day ... ethinic, class, anh religious customs among American groups The most recent goverment statistics reveal that only about one third of all current American families fit the tradittional mold anh another...
 • 3
 • 6,495
 • 228

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 11 - 1

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 11 - 1
... realized members from other countries 22 BAI TAP TRAC NGHIEM TIENG ANH • • PHAN BAI TAP 24 BAI TAP TRAC NGHIEM TIENG ANH 11 11 PHAN BAI TAP b I was very eager enough to prepare for my speech which ... others d together 31 next Saturday / 18 th birthday 14 The climax of the New Year _ was a firework display a Next Saturday is my 18 th birthday 28 BAI TAP TRAC NGHIEM TIENG ANH 11 • PHAN BAI TAP ... at the rate of 1. 14% 49 about 75 million people per year According to data from the CIA’s 200 5-2 ■! I 16 World Factbooks, the world 80 BAI TAP TRAC NGHIEM TIENG ANH 11 • PHAN BA! TAP...
 • 58
 • 3,709
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bai tap trac nghiem tieng anh 10bai tap trac nghiem tieng anh 10 co dap anbài tập trắc nghiệm tiếng anh 10 mai lan hươngđáp án sách bài tập trắc nghiệm tiếng anh 10 mai lan hươngbai tap trac nghiem tieng anh 10 unit 6bai tap trac nghiem tieng anh 10 unit 4bài tập trắc nghiệm tiếng anh 10 hk2bài tập trắc nghiệm tiếng anh 10 tập 4đáp án sách bài tập trắc nghiệm tiếng anh 10 mai lan hương unit 13bài tập trắc nghiệm tiếng anh 10 học kì 2 có đáp án hbai tap trac nghiem tieng anh 10 unit 5bai tap trac nghiem tieng anh 10 unit 1bai tap trac nghiem tieng anh 10 unit 2bai tap trac nghiem tieng anh 10 co banbài tập trắc nghiệm tiếng anh về các thìNghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới nước và khoảng cách mật độ cấy đến sinh trưởng, phát triển lúa Séng Cù tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Phát hiện ảnh giả mạo dạng lồng ghép trên miền tần số và sai phân cấp hai (LV thạc sĩ)Thiết kế bộ điều khiển tối ưu LQG cho hệ giảm chấn tích cực có sử dụng bộ lọc biến trạng thái (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình đê điều tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Thuật toán nén tệp thực thi BDC và ứng dụng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của các tỷ lệ bột lá sắn đến năng suất và chất lượng trứng chim cút (LV thạc sĩ)Mô hình đấu thầu, xác suất thắng thầuĐịnh lượng đồng thời paracetamol, Chlorpheniramine maleate và Phenylephrine hydrochloride trong thuốc Decolgen forte bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử (LV thạc sĩ)Vai trò của tư vấn trong QLXD compatibility modehướng dẫn autocad 11111111111111111111111111111122 Đề thi toán tuyển sinh vào lớp 10 các tỉnhthành phố ( có đáp án ) năm học 20172018On thi HKI li 9 li thuyetHoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP TỨ GIÁC NỘI TIẾPCHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS GHỀNH RÁNG GIAI ĐOẠN 2010 2020giáo án thực hành lái xeQuản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Lời giải đề thi Toán THPT Quốc gia năm 2017 mã đề 101Khoá luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành khoa học môi trường đánh giá hiện trạng ô nhiễm nước thải hầm lò mỏ than tại công ty TNHH MTV 790Bộ đề minh họa và đề thi thử theo cụm THPTQG Hóa học
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập