Danh mục Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp

DANH mục hệ THỐNG tài KHOẢN kế TOÁN DOANH NGHIỆPx

DANH mục hệ THỐNG tài KHOẢN kế TOÁN DOANH NGHIỆPx
... dịch vụ Doanh thu trợ cấp, trợ giá Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư Doanh thu khác Doanh thu bán hàng nội Doanh thu bán hàng hoá Doanh thu bán thành phẩm Doanh thu cung cấp dịch vụ Doanh ... LOẠI 5: DOANH THU 511 512 515 521 531 532 5111 5112 5113 5114 5117 5118 5121 5122 5123 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu bán hàng hoá Doanh thu bán thành phẩm Doanh ... học công nghệ Quỹ phát triển khoa học công nghệ Quỹ phát triển khoa học công nghệ hình thành tài sản cố định LOẠI 4: VỐN CHỦ SỞ HỮU 411 412 413 4111 4112 4118 Nguồn vốn kinh doanh Vốn đầu...
 • 7
 • 408
 • 2

Danh mục Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp

Danh mục Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp
... công nghệ Development Fund Qu ỹ phát triển Transferred to Non- khoa học công nghệ Qu ỹ phát triển current Assets SỐ HI ỆU TÊN TÀI KHO ẢN ACCOUNT NAME TK Cấp Cấp khoa học công nghệ hình thành tài ... SỐ HI ỆU TÊN TÀI KHO ẢN ACCOUNT NAME TK Cấp Cấp 5114 Doanh thu cung cấp Goods 5117 dịch vụ Revenue - Rendering 512 Doanh thu trợ cấp, trợ Services 5118 giá Doanh thu kinh doanh Revenue ... Noncurrent Assets LO ẠI 5: DOANH TYPE 5: REVENUE THU 511 Doanh thu bán hàng Sales Revenue and cung c ấp d ịch v ụ Service Revenue 5111 Doanh thu bán hàng hoá 5112 Doanh thu bán Revenue - Sales...
 • 23
 • 223
 • 0

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP pdf

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP pdf
... Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Chi phí thuế TNDN hành Chi phí thuế TNDN hoãn lại LOẠI TK XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Xác định kết kinh doanh LOẠI TK TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG Tài sản thuê Vật tư, ... bán thành phẩm Doanh thu cung cấp dịch vụ Doanh thu trợ cấp, trợ giá Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư Doanh thu bán hàng nội Doanh thu bán hàng hóa Doanh thu bán thành phẩm Doanh thu cung ... kinh phí nghiệp Nguồn kinh phí nghiệp năm trước Nguồn kinh phí nghiệp năm Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ LOẠI TK DOANH THU Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu bán hàng hóa Doanh thu...
 • 4
 • 273
 • 2

Chế độ kế toán BHXH việt nam danh mục hệ thống tài khoản kế toán

Chế độ kế toán BHXH việt nam danh mục hệ thống tài khoản kế toán
... Mọi đơn vị Mọi đơn vị BHXH Việt Nam BHXH Việt Nam BHXH Việt Nam 4741 Năm trước 4742 Năm LOẠI 5: CÁC KHOẢN THU 41 45 Các khoản thu 5111 Thu phí, lệ phí 5113 Thu lãi chậm đóng BHXH 5118 Thu khác 512 ... toán chi BHXH TW với tỉnh 353 Thanh toán thu BHXH tỉnh với huyện 354 Thanh toán chi BHXH tỉnh với huyện BHXH huyện tỉnh Chi tiết đến đơn vị BHXH VN, BHXH tỉnh Chi tiết cho đơn vị BHXH VN, BHXH tỉnh ... Thanh toán chi BHXH, BHYT 3431 Thanh toán với đại diện chi trả 3432 Thanh toán với đơn vị sử dụng lao động 3433 Thanh toán với đơn vị khám chữa bệnh 351 Thanh toán thu BHXH TW với tỉnh 352 Thanh toán...
 • 5
 • 801
 • 4

Tài liệu Danh mục hệ thống tài khoản kế toán pdf

Tài liệu Danh mục hệ thống tài khoản kế toán pdf
... khác 50 821 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp LOẠI TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 51 911 Xác định kết kinh doanh LOẠI TÀI KHOẢN 001 Tài sản thuê 002 Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận ... Chi phí tài 47 642 Chi phí quản lý kinh doanh 6421 6422 48 711 Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp LOẠI TÀI KHOẢN 7: THU NHẬP KHÁC Chi tiết theo hoạt động Thu nhập khác LOẠI TÀI KHOẢN ... Doanh thu hoạt động tài 42 521 Chi tiết theo yêu cầu quản lý Các khoản giảm trừ doanh thu 5211 Chiết khấu thương mại 5212 Hàng bán bị trả lại 5213 Giảm giá hàng bán LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT,...
 • 4
 • 228
 • 2

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN potx

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN potx
... động sản xuất, kinh doanh LOẠI 0: TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG Tài sản thuê Tài sản nhận giữ hộ, nhận gia công Khoán chi hành Dụng cụ lâu bền sử dụng Ngoại tệ loại Dự toán chi hoạt động Nguồn kinh phí ... thực dự án 0081 0082 009 0091 0092 Dự toán chi thường xuyên Dự toán chi không thường xuyên Dự toán chi chương trình, dự án Dự toán chi chương trình, dự án Dự toán chi đầu tư XDCB ... thành Kinh phí cấp cho cấp 24 342 Thanh toán nội 35 511 5111 5112 3371 3372 3373 36 37 5118 521 5211 5212 531 001 002 004 005 007 008 LOẠI 5: CÁC KHOẢN THU Các khoản thu Thu phí, lệ phí Thu theo đơn...
 • 3
 • 181
 • 0

danh muc he thong tai khoan ke toan pdf

danh muc he thong tai khoan ke toan pdf
... trái phiếu Chiết khấu trái phiếu Phụ trội trái phiếu Nhận ký qũy, ký cược dài hạn Quỹ khen thưởng phúc lợi Qũy khen thưởng Quỹ phúc lợi Quỹ phúc lợi hình thành TSCĐ Quỹ thưởng ban quản lý điều hành ... Ngoại tệ loại Dự toán chi hoạt động Dự toán chi hoạt động thường xuyên Chi tiết theo hoạt động 82 0081 Chi tiết theo yêu cầu quản lý 0082 89 009 Dự toán chi hoạt động không thường xuyên Nguồn vốn ... dịch vụ 5111 5112 5113 5114 5117 5118 65 512 Giá thành sản xuất 76 77 78 632 635 641 Chi tiết theo yêu cầu quản lý Chỉ dùng đơn vị thành viên Doanh thu bán hàng hóa Doanh thu bán thành phẩm Doanh...
 • 4
 • 76
 • 0

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DỐNG CHO ĐƠN VỊ HÀNH CHINH SỰ NGHIỆP

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DỐNG CHO ĐƠN VỊ HÀNH CHINH SỰ NGHIỆP
... Ngu n kinh phí theo đ n đặt hƠng NhƠ n ớc Đơn vị đơn đặt hàng Nhà nước Mọi đơn vị Đơn vị có đầu tư XDCB dự án Mọi đơn vị Đơn vị có dự án Đơn vị đơn đặt hàng Nhà nước Chi tiết nguồn KP 34 ... hoàn thành Các đơn vị cấp Chi tiết cho đơn vị Đơn vị có phát sinh LO I ậ NGU N KINH PHệ 25 411 Ngu n v n kinh doanh 26 412 Chênh l ch đánh giá l i tƠi s n 27 413 Chênh l ch tỷ giá h i đoái Đơn vị ... GTGT Chi tiết theo yêu cấu quản lý Mọi đơn vị Cho vay 3131 Cho vay hạn 3132 Cho vay hạn 3133 Khoanh nợ cho vay 16 Mọi đơn vị Chi tiết đối tượng Mọi đơn vị 3321 Bảo hiểm xã hội 3322 Bảo hiểm y...
 • 6
 • 120
 • 0

Hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp việt nam hiện hành.pdf

Hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp việt nam hiện hành.pdf
... giá hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam hành 2.3.1 Ưu điểm 2.3.2 Nhược điểm Chương 3: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN HÀNH 3.1 Quan điểm hoàn thiện ... toán doanh nghiệp hành 3.3.1 Hoàn thiện loại tài khoản 3.3.2 Hoàn thiện nhóm loại tài khoản 3.3.3 Hoàn thiện tài khoản nhóm, loại tài khoản 3.4 Kiến nghò 3.4.1 Hoàn thiện hệ thống pháp luật kế toán ... hoàn thiện 3.2.1 Cơ sở hoàn thiện Việc hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam hành dựa sở chủ yếu sau: 3.2.1.1 Luật kế toán Việt Nam Luật kế toán văn pháp lý cao kế toán...
 • 72
 • 1,127
 • 5

Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp 1

Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp 1
... Tài s n ng n h n khác Chi phí tr trư c ng n h n Thu GTGT c kh u tr Thu kho n ph i thu Nhà nư c Tài s n ng n h n khác 11 1 11 2 11 3 11 2 Ti n 11 0 11 1 12 1 12 0 12 1 12 9 12 1 12 9 13 0 13 1 13 1 13 2 13 3 13 4 ... 13 0 13 1 13 1 13 2 13 3 13 4 3 31 1368 337 13 5 13 9 14 0 14 1 14 9 15 0 15 1 15 2 15 4 15 8 13 85 13 88 334 338 13 9 15 1- >15 8 15 9 14 2 13 3 333 13 81 1 41 144 200 B - TÀI S N DÀI H N (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) ... 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 4 21 430 4 31 432 433 440 T NG C NG NGU N V N (430 = 300 + 400) 311 315 3 31 1 31 3387 333 334 335 336 337 13 8 338 352 3 31 336 338,344 3 41 342 C34 31- N3432+C3433...
 • 51
 • 412
 • 8

Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp 2

Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp 2
... - Tài khoản 6 32 - Giá vốn hàng bán; - Tài khoản 635 - Chi phí tài Nhóm Tài khoản 64 có tài khoản: - Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng; - Tài khoản 6 42 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 421 TàI KHOảN ... Loại Tài khoản - Chi phí sản xuất, kinh doanh có 10 tài khoản, chia thành nhóm: Nhóm Tài khoản 61 có tài khoản: - Tài khoản 611 - Mua hàng - Nhóm Tài khoản 62 tài khoản: - Tài khoản 621 - ... trực tiếp; - Tài khoản 622 - Chi phí nhân công trực tiếp; - Tài khoản 623 - Chi phí sử dụng máy thi công; - Tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung Nhóm Tài khoản 63 có tài khoản: - Tài khoản 631...
 • 34
 • 491
 • 8

Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp

Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp
... có tài khoản cấp 2: + Tài khoản 5111 - Doanh thu bán hàng hoá: Phản ánh doanh thu doanh thu khối lợng hàng hoá đợc xác định bán kỳ kế toán doanh nghiệp Tài khoản chủ yếu dùng cho ngành kinh doanh ... bộ; - Kết chuyển doanh thu bán hàng nội vào Tài khoản 911 "Xác định kết kinh doanh" Bên Có: Tổng số doanh thu bán hàng nội đơn vị thực kỳ kế toán Tài khoản 512 số d cuối kỳ Tài khoản 512 - Doanh ... tài khoản cấp 2: - Tài khoản 5121 - Doanh thu bán hàng hoá: Phản ánh doanh thu khối lợng hàng hoá đợc xác định bán nội kỳ kế toán Tài khoản chủ yếu dùng cho doanh nghiệp thơng mại nh: Doanh nghiệp...
 • 38
 • 283
 • 3

Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp3

Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp3
... - Tài khoản 431 - Quỹ khen thởng, phúc lợi Nhóm Tài khoản 44 có tài khoản: - Tài khoản 441 - Nguồn vốn đầu t xây dựng Nhóm Tài khoản 46 có tài khoản: - Tài khoản 461 - Nguồn kinh ... quy định Chuẩn mực kế toán số 29 "Thay đổi sách kế toán, ớc tính kế toán sai sót" Chuẩn mực kế toán số 17 "Thuế thu nhập doanh nghiệp KếT CấU Và NộI dUNG PHảN áNH CủA TàI KHOảN 421 Lợi NHUậN ... để ghi sổ kế toán Doanh nghiệp đồng thời phải theo dõi nguyên tệ sổ kế toán chi tiết Tài khoản: Tiền mặt, Tiền gửi Ngân hàng, Tiền chuyển, Các khoản phải thu, Các khoản phải trả Tài khoản 007...
 • 55
 • 263
 • 3

Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp 4

Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp 4
... hành" có tài khoản cấp 2: - Tài khoản 343 1 - Mệnh giá trái phiếu - Tài khoản 343 2 - Chiết khấu trái phiếu - Tài khoản 343 3 - Phụ trội trái phiếu PHƯƠNG PHáP HạCH TOáN Kế TOáN MộT Số nghiệp Vụ ... sinh nghiệp vụ kinh tế để ghi vào tài khoản Khi trả nợ ngoại tệ bên Nợ Tài khoản 342 đợc quy đổi Đồng Việt Nam theo tỷ giá phản ánh sổ kế toán tài khoản Kết cấu Và NộI DUNG PHảN áNH CủA TàI KHOảN ... kinh doanh đợc thực hợp đồng kinh tế ký kết - Tài khoản 3387 - Doanh thu cha thực hiện: Phản ánh số có tình hình tăng, giảm doanh thu cha thực doanh nghiệp kỳ kế toán Hạch toán vào tài khoản...
 • 51
 • 273
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Nâng cao chất lượng dạy học kiến thức hóa sinh học ở chương trình THPTNghiên cứu đa dạng sinh học bộ phù du (ephemeroptera) ở đai cao 600 – 1600m tại vườn quốc gia hoàng liên, tỉnh lào caiNghiên cứu một số chỉ số hình thái thể lực và trí tuệ của học sinh trường THPT tây tiền hải, huyện tiền hải, tỉnh thái bìnhNghiên cứu một số đặc điểm hình thái và thể lực của học sinh trường THPT trung giã sóc sơn hà nộiNghiên cứu nhận thức, thái độ về sức khỏe sinh sản và tình trạng nạo phá thai lứa tuổi vị thành niên tại trường THPT yên lãng mê linh hà nộiNghiên cứu quy trình nhân giống cây thanh long bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vậtNghiên cứu trạng thái stress và khả năng tư duy logic ở học sinh trường THPT thanh oai b, huyện thanh oai, thành phố hà nộiNghiên cứu về mối tương quan giữa các chỉ số năng lực trí tuệ cơ bản ở học sinh trường THPT cao bá quát gia lâm hà nộiXây dựng chuyên đề dạy học chương IV, sinh học 11 theo định hướng phát triển năng lực học sinhĐiều tra mức độ nhận thức về sức khỏe sinh sản và giới tính của học sinh trường THPT cẩm giàng – hải dươngBài giảng thẩm định tín dụngThuật ngữ y khoa TỰ SOẠNKẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV NHỰA BAO BÌ VIỆT PHÁTPhối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong thực hiện chương trình giáo dục nhà trường ở trường trung học cơ sở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ))Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa của thành phố Tuyên Quang (LV thạc sĩ))Xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm văn phòng phẩm của công ty cổ phần tập đoàn thiên long đến năm 2020Điều kiện KarushKuhnTucker trong bài toán tối ưu hàm rlồi (LV thạc sĩ))ON TAP DAM PHAN TRONG KINH DOANHNghiên cứu ảnh hưởng của quá trình mở rộng không gian đô thị tới công tác quản lý Nhà nước về đất đai tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ))Tổng hợp từ chương 1 đến 7 môn QLNN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập