TÍNH NĂNG CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU DÙNG TRONG BÊ TÔNG TRONG MỘT SỐ TIÊU CHUẨN HIỆN HÀNH

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "VỀ CÁC TÍNH NĂNG CỦA VẬT LIỆU DÙNG CHO KẾT CẤU TÔNG CỐT THÉP TRONG MỘT SỐ TIÊU CHUẨN HIỆN HÀNH " ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... f yk cho bng Mụun n hi E s ly bng 200GPa A k fyk k fyk kfyk s fyk f yd = f yk s B k=(ft /fk)y A tưởng hoá B Thiết kế fyd s ud uk Hỡnh Biu ng sut - bin dng tng húa v biu dựng cho thit ... fyk 0.2% uk a) Thép cán nóng uk b) Thép kéo nguội Hỡnh Biu ng sut bin dng ca ct thộp in hỡnh 3.1.2.Biu ng sut - bin dng dựng thit k Khi thit k dựng biu ng sut - bin dng cho hỡnh a Nhỏnh ... chia cho h s tin cy ca bờ tụng tng ng nộn bc v kộo bt Cỏc giỏ tr ca h s bc v bt ca mt s loi bờ tụng cho bng Cng tiờu chun ca bờ tụng nộn dc trc Rbn tựy theo cp bn chu nộn ca bờ tụng cho...
 • 13
 • 348
 • 0

Tài liệu Tính năng của vật liệu pptx

Tài liệu Tính năng cơ lý của vật liệu pptx
... nàng chëu lỉûc ca cäút thẹp kãút cáúu bë phạ hoải - Tiãút kiãûm thẹp v täún êt sỉïc LÂ 2.2 Một số tính chất cốt thép: σ Biãøu âäư ỉïng sút-biãún dảng: Âãø xạc âënh cỉåìng âäü ca cäút thẹp ngỉåìi ... cỉïng: d >40 mm, thẹp hçnh I, L,[ ( Cạc cäút cỉïng ny cọ thãø chëu lỉûc thi cäng ) b Phân loại theo tính chất học: * Thẹp - Trãn biãøu âäư quan hãû σ-ξ cọ thãưm chy r rng, cọ vng biãún dảng låïn,...
 • 10
 • 211
 • 0

Tài liệu Tính năng của vật liệu doc

Tài liệu Tính năng cơ lý của vật liệu doc
... nàng chëu lỉûc ca cäút thẹp kãút cáúu bë phạ hoải - Tiãút kiãûm thẹp v täún êt sỉïc LÂ 2.2 Một số tính chất cốt thép: σ Biãøu âäư ỉïng sút-biãún dảng: Âãø xạc âënh cỉåìng âäü ca cäút thẹp ngỉåìi ... cỉïng: d >40 mm, thẹp hçnh I, L,[ ( Cạc cäút cỉïng ny cọ thãø chëu lỉûc thi cäng ) b Phân loại theo tính chất học: * Thẹp - Trãn biãøu âäư quan hãû σ-ξ cọ thãưm chy r rng, cọ vng biãún dảng låïn,...
 • 10
 • 265
 • 0

Tính năng của vật liệu pot

Tính năng cơ lý của vật liệu pot
... nàng chëu lỉûc ca cäút thẹp kãút cáúu bë phạ hoải - Tiãút kiãûm thẹp v täún êt sỉïc LÂ 2.2 Một số tính chất cốt thép: σ Biãøu âäư ỉïng sút-biãún dảng: Âãø xạc âënh cỉåìng âäü ca cäút thẹp ngỉåìi ... cỉïng: d >40 mm, thẹp hçnh I, L,[ ( Cạc cäút cỉïng ny cọ thãø chëu lỉûc thi cäng ) b Phân loại theo tính chất học: * Thẹp - Trãn biãøu âäư quan hãû σ-ξ cọ thãưm chy r rng, cọ vng biãún dảng låïn,...
 • 11
 • 181
 • 0

Kết cấu tông cốt thép : TÍNH NĂNG CỦA VẬT LIỆU part 2 pot

Kết cấu bê tông cốt thép : TÍNH NĂNG CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU part 2 pot
... bãưn, v.v BÊ TƠNG CỐT THÉP 3.1 Lực dính tơng cốt thép: Såí dé giỉỵa BT v cäút thẹp cọ thãø cng cäüng tạc chëu lỉûc âỉåüc l nhåì lỉûc dênh giỉỵa chụng a Các nhân tố tạo nên lực dính: - Lỉûc ... cỉåìng âäü cao 2. 4 Các loại thép: Theo TCVN 1651-7 5: CI, CII, CIII, CIV Våïi cạc âỉåìng kênh danh nghéa 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 , 22 , 25 , 28 , 30, 36, 40 mm Nhọm CI cọ dảng trn trån; CII, III, ... thẹp φ Giåïi hản chy kg/cm2 CI CII CIII CIV 6-40 10-40 6-40 10- 32 2 .20 0 3.000 4.000 6.000 Giåïi hản bãưn kg/cm2 3.800 5.000 6.000 9.000 ξgh% 25 19 14 Theo tiãu chøn Nga: AI, AII, AII, AIV, AV l...
 • 5
 • 315
 • 8

Kết cấu tông cốt thép : TÍNH NĂNG CỦA VẬT LIỆU part 1 pdf

Kết cấu bê tông cốt thép : TÍNH NĂNG CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU part 1 pdf
... nghiãûm: Cäng thỉïc ca Sec (19 26 ): R Rt=R1+(R10- R1)lgt R28 Cäng thỉïc ca Nga (19 35), (Skrantaep ): Rt (våïi t = 7-300 ngy) t lgt t 28 Rt = R28 ≈ 0,7 R28.lgt lg28 Trong â : R1, R10, R28, Rt, l cỉåìng ... ngang âãưu Thåüp 1: Cọ ma sạt trãn màût tiãúp xục Thåüp 2: Khäng cọ ma sạt (2) Kãút qu cho tháúy trỉåìng håüp máùu cọ cỉåìng âäü låïn hån: R (1) > R(2) Gii thêch: Trỉåìng håüp (1 ): Lỉûc ma sạt trãn ... chøn Quy phảm qui âënh mạc chëu kẹo theo cáúp sau: Bã täng nàûng: K10, 15 , 20, 25, 30, 40 Bã täng nh : K10, 15 , 20, 25, 30 c Mác theo khả chống thấm: Kê hiãûu T Mạc theo kh nàng chäúng tháúm l säú...
 • 5
 • 318
 • 3

Chương 2 tính năng của vật liệu

Chương 2 tính năng cơ lý của vật liệu
... Cäng thỉïc ca Sec (1 926 ): R Rt=R1+(R10- R1)lgt R28 Cäng thỉïc ca Nga (1935), (Skrantaep): Rt (våïi t = 7-300 ngy) t lgt t 28 Rt = R28 ≈ 0,7 R28.lgt lg28 Trong âọ: R1, R10, R28, Rt, l cỉåìng âäü ... 20 , 22 , 25 , 28 , 30, 36, 40 mm Nhọm CI cọ dảng trn trån; CII, III, IV cọ gåì Cạc âàûc trỉng cå hc ca thẹp Viãût Nam Nhọm thẹp φ Giåïi hản chy kg/cm2 CI CII CIII CIV 6-40 10-40 6-40 10- 32 2 .20 0 ... =0 ,2 % l giåïi hản chy quy ỉåïc, εgh= (2 4)% Thỉåìng l thẹp cỉåìng âäü cao 2. 4 Các loại thép: Theo TCVN 1651-75: CI, CII, CIII, CIV Våïi cạc âỉåìng kênh danh nghéa 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 , 22 ,...
 • 10
 • 48
 • 0

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng tính chất của vật liệu xây dựng trong đổ móng công trình p10 ppsx

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng tính chất cơ lý của vật liệu xây dựng trong đổ móng công trình p10 ppsx
... liãûu cáưn cọ thnh pháưn CaCO3 tỉì 75÷78% v cạc thnh pháưn khạc (SiO2, Al2O3, Fe2O3 ) khong 22÷25% Trong tỉû nhiãn cạc loải âạ cọ sàơn thnh pháưn trãn ráút hiãúm nãn thỉåìng phi phäúi liãûu theo ... lãû Fe2O3) * Âạ väi: phi chỉïa lỉåüng CaO tỉì 45 ÷ 56% tỉïc thnh pháưn CaCO3 phi chiãúm 75 ÷ 100% Trong toạn thỉåìng dng 1,3 táún âạ väi âãø sn xút táún clinke * Âáút sẹt: u cáưu hảt mën âãưu, khäng ... nghiãûm v âiãưu chènh thnh pháưn hoạ hc cho âảt u cáưu räưi båm vo mäüt bãø chỉïa låïn dỉû trỉỵ (trong bãø cọ thiãút bë khúy) âãø âỉa dáưn vo l nung Phỉång phạp ny cọ ỉu âiãøm l khäng bủi, dãù...
 • 5
 • 255
 • 0

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng tính chất của vật liệu xây dựng trong đổ móng công trình p9 docx

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng tính chất cơ lý của vật liệu xây dựng trong đổ móng công trình p9 docx
... täúc âäü täi: a Khại niãûm: -Nhiãût âäü täi l nhiãût âäü cao nháút âảt âỉåüc quạ trçnh täi väi Trong thê nghiãûm quy âënh nhiãût âäü täi l nhiãût âäü cao nháút âảt âỉåüc täi 10g väi củc våïi ... - 10 - 10 - 10 - 6 Giạo ạn Váût liãûu xáy dỉûng Trang 102 VII CÄNG DỦNG V BO QUN: Cäng dủng: - Trong xáy dỉûng väi dng âãø sn xút vỉỵa xáy, vỉỵa trạt cho cạc bäü pháûn cäng trçnh åí trãn khä,...
 • 5
 • 235
 • 0

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng tính chất của vật liệu xây dựng trong đổ móng công trình p8 doc

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng tính chất cơ lý của vật liệu xây dựng trong đổ móng công trình p8 doc
... hoạ l phỉïc tảp dáưn dáưn âäng âàûc lải, tråí nãn ràõn chàõc v tråí thnh mäüt loải âạ nhán tảo Trong quạ trçnh ngỉng kãút v ràõn chàõc âọ, cọ kh nàng träün láùn våïi cạc váût liãûu khạc, gàõn ... phn ỉïng theo chiãưu thûn s mảnh hån v cháút lỉåüng väi s täút hån IV CẠC HÇNH THỈÏC SỈÍ DỦNG VÄI TRONG XÁY DỈÛNG: Väi âỉåüc sỉí dủng åí hai dảng väi chên v bäüt väi säúng Väi chên: -L väi âỉåüc...
 • 5
 • 209
 • 0

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng tính chất của vật liệu xây dựng trong đổ móng công trình p7 pdf

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng tính chất cơ lý của vật liệu xây dựng trong đổ móng công trình p7 pdf
... ráút quan trng vç hçnh thnh nãn bäü khung chëu lỉûc ca sn pháøm v lm cho sn pháøm cọ bãưn nhiãût Trong giai âoản âáưu ca vng dung kãút ny : + Nhiãût âäü > 1000oC: mäüt pháưn bàõt âáưu chy láúp...
 • 5
 • 236
 • 0

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng tính chất của vật liệu xây dựng trong đổ móng công trình p6 ppsx

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng tính chất cơ lý của vật liệu xây dựng trong đổ móng công trình p6 ppsx
... (phiãún ma): Âỉåüc tảo thnh tỉì granit, dỉåïi tạc dủng ca ạp lỉûc cao granit kãút tinh v biãún cháút Trong xáy dỉûng âạ phiãún ma âỉåüc dng âãø lm táúm äúp lng båì kãnh, lạt vèa h b Âạ hoa: - Âỉåüc ... quạ trçnh thay âäøi l, hoạ nung nãn váût liãûu nung cọ cháút khạc hàón våïi ngun liãûu ban âáưu - Trong xáy dỉûng, váût liãûu gäúm âỉåüc dng nhiãưu chi tiãút kãút cáúu ca cäng trçnh tỉì khäúi xáy,...
 • 5
 • 261
 • 0

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng tính chất của vật liệu xây dựng trong đổ móng công trình p5 pot

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng tính chất cơ lý của vật liệu xây dựng trong đổ móng công trình p5 pot
... 70%), mica (2 ÷ 20%) thỉåìng l mutcovit, ngoi cn mäüt säú khoạng váût mu sáùm mhỉ amfibon, piroxen Trong granit, t lãû octocla chiãúm nhiãưu nháút nãn quút âënh mu ca granit tỉì xạm sạng tåïi häưng ... âån gin hån - Âạ tráưm têch hỉỵu cå: cạc xạc âäüng thỉûc váût tảo thnh II CẠC KHOẠNG VÁÛT TẢO ÂẠ: Trong nhọm ny thỉåìng gàûp nháút l thảch anh, opan v limonit a Nhọm oxit silic: * Opan: - Cọ cáúu...
 • 5
 • 204
 • 0

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng tính chất của vật liệu xây dựng trong đổ móng công trình p3 ppsx

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng tính chất cơ lý của vật liệu xây dựng trong đổ móng công trình p3 ppsx
... Nhỉỵng váût liãûu cọ hãû säú mãưm låïn hån 0,75 âỉåüc gi l váût liãûu bãưn nỉåïc b Hãû säú an ton: - Trong toạn thiãút kã cäng trçnh, ngỉåìi ta chè kh nàng chëu lỉûc ca váût liãûu theo trë säú cỉåìng ... âäü l trë säú trung bçnh ca nhiãưu máùu thê nghiãûm, nhiãưu vng hồûc nhiãưu láưn thê nghiãûm - Trong qụa trçnh lm viãûc, váût liãûu thỉåìng cọ hiãûn tỉåüng mi hồûc â cọ biãún hçnh quạ låïn chỉa...
 • 5
 • 167
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập