BÀI GIẢNG VISUAL BASIC

Bài Giảng Visual Basic Chuẩn (Mỹ Linh)

Bài Giảng Visual Basic Chuẩn (Mỹ Linh)
... Microsoft Visual Basic …-> Microsoft Visual Basic Xuất hộp thoại sau: Để bắt đầu ứng dụng mới, từ thẻ New, chọn Standard EXE, nhấn Open Môi trường làm việc VB xuất hiện: 2 Trang Bài giảng Visual Basic ... thủ tục xử lý biến cố Trang Bài giảng Visual Basic rỗng Visual Basic cho phép người lập trình khai báo lệnh cần thiết có thủ tục xử lý biến cố Tạo ứng dụng với Visual Basic a Tạo chạy chương trình: ... = ‘’’’ Trang Bài giảng Visual Basic txtb = ‘’’’ txtkq = ‘’’’ txta.SetFocus End Sub - Nút thoát: Thoát khỏi ứng dụng Private Sub cmdthoat_Click() End End Sub Trang Bài giảng Visual Basic Chương...
 • 84
 • 296
 • 4

bài giảng visual basic .net

bài giảng visual basic .net
... con) Vd: Split(“C:\Test\VisualBasic”, “\”) Kết trả hàm làm mảng kiểu String, phần tử mảng có giá trị “C:”, “Test”, “VisualBasic” Biên soạn: Nguyễn Vũ Duy Quang Visual Basic NET II Làm việc với ... Programs => Microsoft Visual Studio 2005 => Microsoft Visual Studio 2005 (như hình trên) Visual Studio khởi động, lần khởi động chương trình hỏi bạn sử dụng ngơn ngữ (ở chọn Visual Basic) Nếu lần thứ ... Duy Quang Visual Basic NET Mở dự án tồn tại: Khởi động Visual Studio 2005 Vào menu File => Open Project Chọn Project muốn mở hộp thoại dialog Open => chọn OK Viết chương trình Visual Basic đầu...
 • 55
 • 336
 • 0

Bài giảng Visual Basic 2 pps

Bài giảng Visual Basic 2 pps
... thực hành Visual Basic bản, Nhà xuất thống kê  TS Võ Trung Hùng, Bài giảng Lập trình Visual Basic, Đại Học Bách Khoa Đà nẵng, 20 08  Giáo trình Visual Basic 6.0, Đại học FPT 20 07 Khoa công nghệ ... trình Visual Basic Khoa công nghệ thông tin 15 Chương 2: CÁC ĐT CƠ SỞ TRONG MÔ HÌNH LT CSDL Lập trình Visual Basic CONNECTION RECORDSET Khoa công nghệ thông tin 16 CONNECTION Lập trình Visual Basic ... trình Visual Basic  Tổng số tiết: 90 tiết  30 tiết  Bài tập: 15 tiết   Lý thuyết: Thực hành: 45 tiết Sinh viên cần phải học trước môn   Hệ quản trị CSDL (Access SQL Server)   Visual Basic...
 • 72
 • 246
 • 1

Bài giảng Visual Basic

Bài giảng Visual Basic
... mã lệnh visual basic biên dịch phần Chương I Nhập môn visual basic II Các thành phần môi trường Khởi động visual basic *Start\Programs\Microsoft Visual Studio 6.0 \Microsoft Visual Basic 6.0 ... Chương I Nhập môn visual basic I Một số khái niệm II Các thành phần môi trường phát triển Iii Các bước phát triển ứng dụng visual basic Chương I Nhập môn visual basic I Một số khái niệm ... Nhập môn visual basic II Các thành phần môi trường Thành phần môi trường visual basic Thanh công cụ (Toolbar): Cho phép truy cập nhanh đến lệnh thư ờng dùng Chương I Nhập môn visual basic II...
 • 145
 • 632
 • 1

Bài giảng visual basic

Bài giảng visual basic
... Môi trường Visual Basic 2.1 Vào môi trường VB Cách khởi động VB đơn giản thực tác vụ sau: 1) kích nút Start 2) Nhấp Programs 3) Nhấp Microsoft Visual Studio 6.0 4) Nháy kép mục Visual Basic 6.0 ... nháy chuột lên mục Visual Basic tự động tạo thủ tục đáp ứng biến cố Menu_Click cho mục Bạn việc viết lệnh vào thân thủ tục 2.7 Sử lý tập tin Ngoài đối tượng xử lý tệp tin Visual Basic cung cấp cho ... soạn thảo - Thanh công cụ : chứa nút lệnh thông dụng dùng để điều khiển môi trường lập trình Visual Basic - Hộp công cụ : chứa đối tượng - Cửa sổ Project Container : chứa cửa sổ: + Cửa sổ Code...
 • 21
 • 164
 • 0

Bài tập Visual Basic

Bài tập Visual Basic
... 1998 Trang 40 TT Visual Basic I BÀI TẬP HƯỚNG DẪN Bài tập 3-1: XUẤT NHẬP TẬP TIN VĂN BẢN Bước 1: Tạo Project tên Bt3-1 thư mục Basic\ Bt3-1 Tạo giao diện có dạng sau: Hình III.1: Tập tin văn Item ... Trang 28 TT Visual Basic Bài tập 2-2 ĐỒ HỌA VỚI BASIC Bước 1: Tạo dự án thư mục Basic\ Bt2-2 Bước 2: Trong Form1 ta tạo Menu có dạng: Hình II.2: Menu giao diện Trang 29 TT Visual Basic Với thuộc ... hệ thống tập tin - Cách thức truy cập tập tin - Cách thức truy cập tập tin truy xuất ngẫu nhiên Kiến thức có liên quan: Giáo trình Visual Basic, Chương Tài liệu tham khảo: - Visual Basic Certification...
 • 114
 • 2,203
 • 8

Tài liệu Bài tập Visual Basic

Tài liệu Bài tập Visual Basic
... hệ thống tập tin - Cách thức truy cập tập tin - Cách thức truy cập tập tin truy xuất ngẫu nhiên Kiến thức có liên quan: Giáo trình Visual Basic, Chương Tài liệu tham khảo: - Visual Basic Certification ... 1998 Trang 40 TT Visual Basic I BÀI TẬP HƯỚNG DẪN Bài tập 3-1: XUẤT NHẬP TẬP TIN VĂN BẢN Bước 1: Tạo Project tên Bt3-1 thư mục Basic\ Bt3-1 Tạo giao diện có dạng sau: Hình III.1: Tập tin văn Item ... trình Visual Basic, Chương Tài liệu tham khảo: Visual Basic Certification Exam Guide - Chapter 3, Page 69 - Dan Mezick & Scot Hillier - McGraw-Hill - 1998 http://www.vovisoft.com/VisualBasic/VB6Chapter12C.htm...
 • 114
 • 821
 • 7

Sách Bài tập Visual Basic

Sách Bài tập Visual Basic
... 1998 Trang 40 TT Visual Basic I BÀI TẬP HƯỚNG DẪN Bài tập 3-1: XUẤT NHẬP TẬP TIN VĂN BẢN Bước 1: Tạo Project tên Bt3-1 thư mục Basic\ Bt3-1 Tạo giao diện có dạng sau: Hình III.1: Tập tin văn Item ... Trang 28 TT Visual Basic Bài tập 2-2 ĐỒ HỌA VỚI BASIC Bước 1: Tạo dự án thư mục Basic\ Bt2-2 Bước 2: Trong Form1 ta tạo Menu có dạng: Hình II.2: Menu giao diện Trang 29 TT Visual Basic Với thuộc ... hệ thống tập tin - Cách thức truy cập tập tin - Cách thức truy cập tập tin truy xuất ngẫu nhiên Kiến thức có liên quan: Giáo trình Visual Basic, Chương Tài liệu tham khảo: - Visual Basic Certification...
 • 114
 • 737
 • 4

Bài giảng Visual C

Bài giảng Visual C
... Minh Thái wcex.lpfnWndProc = (WNDPROC)WndProc; wcex.cbClsExtra = 0; wcex.cbWndExtra = 0; wcex.hInstance = hInstance; wcex.hIcon = LoadIcon(hInstance, (LPCTSTR)IDI_BT1); wcex.hCursor = LoadCursor(NULL, ... HDC hdc ; RECT rect ; hdc = GetDC (hwnd) ; GetClientRect (hwnd, &rect) ; if(iBrush==IDC_HS_BDIAGONAL) hbrush=CreateHatchBrush(HS_BDIAGONAL, crColor[iColor-IDC_BLACK]); if(iBrush == IDC_HS_CROSS) ... IDC_HS_CROSS) hbrush=CreateHatchBrush(HS_CROSS, crColor[iColor - IDC_BLACK]); if(iBrush == IDC_HS_DIAGCROSS) hbrush=CreateHatchBrush(HS_DIAGCROSS, crColor[iColor - IDC_BLACK]); if(iBrush == IDC_HS_FDIAGONAL)...
 • 69
 • 316
 • 1

Bài giảng Visual C - 01

Bài giảng Visual C - 01
... Kruglinski and Scott Wingo and George Shepherd - Programming Microsoft Visual C+ + 5th Edition - Microsoft Press, 1998 MSDN www.codeguru.com 10 www.codeproject.com VI Qui định th c hành: - Ngôn ngữ ... ấn (Printing) Chương 5: Xử lý Clipboard Giới thiệu C c kiểu định dạng liệu (data format) dùng Clipboard C c kỹ thuật thao t c Clipboard Xây dựng Clipboard Viewer Chương 6: Multi-Media Tổng quan ... (Virtual Address Space) C c hàm xử lý nhớ ảo (Virtual Memory Functions) Về hàm xử lý nhớ chuẩn C/ C++ Chương 4: Thư viện đồ họa GDI (Graphics Device Interface) Giới thiệu Một chương trình minh họa...
 • 3
 • 184
 • 1

Bài giảng Visual C -02

Bài giảng Visual C -02
... t c “Chỉ c phần tử chọn thời điểm” VD Ch c vẽ hình “Line / Circle / Rectangle” C ch th c xử lý ? C ch 1: map tất xử lý menu item vào chung hàm xử lý C ch 2: dùng macro ON_COMMAND_RANGE C4 W - VisualC++ ... } C4 W - VisualC++ (MFC) - Nguyen Tri Tuan - DH.KHTN Tp.HCM Spring 2004 51 Xử lý menu - Thay đổi trạng thái menu C c ví dụ: Khi user chọn ch c vẽ Circle c n thể dấu check ( ) phía trư c Ch c Cut/Copy/Delete ... thiệu MFC MFC ? Một số tính MFC qua version C c thành phần ứng dụng VC++ C c hình giao diện VC++ C4 W - VisualC++ (MFC) - Nguyen Tri Tuan - DH.KHTN Tp.HCM Spring 2004 Giới thiệu MFC – MFC ? Microsoft...
 • 36
 • 188
 • 1

Bài giảng Visual C

Bài giảng Visual C
... hà bả c lớ Hàm CWnd::GetClientRect • void GetClientRect (LPRECT lpRect) const; – X c định toạ độ hình chữ nhật bao quanh c a sổ – Ví dụ : CRect rect; pWnd->GetClientRect(&rect); RECT rect; pWnd->GetClientRect(&rect); ... lớp CWnd hà bả c lớ Hàm CWnd::GetFocus • static CWnd* PASCAL GetFocus( ); – Trả trỏ CWnd control nhận t c động – Ví dụ: CWnd* pWnd; pWnd = this->GetFocus(); C c hàm lớp CWnd hà bả c lớ Hàm CWnd::SetFocus ... lần trình làm vi c dialog nói riêng ứng dụng MFC nói chung • Lớp CWnd cung c p ch c cho tất lớp c a sổ (c c control, mainframe, view, dialog…) thư viện MFC Lớp CWnd C c hàm lớp CWnd • • • • • •...
 • 66
 • 167
 • 0

Bài giảng Visual C - 05

Bài giảng Visual C - 05
... Tạo Printer DC tr c tiếp trự tiế CDC dc; dc.CreateDC(NULL, _T("HP LaserJet IIP"), NULL, NULL); dc.CreateDC(NULL, VD2 Tạo Printer DC từ máy in m c định CDC dc; CPrintDialog dlg(FALSE); dlg(FALSE); ... trang C c hình chữ nhật không hiển thị nhiều trang in chữ nhậ hiể thị nhiề 15 In nhiều trang nhiề C c c th c • B1 Thông báo cho MFC biết số trang c n in void CxxxView::OnBeginPrinting(CDC* pDC, ... pageHeight * (pInfo->m_nCurPage-1); pDC->SetViewportOrg(0, -originY); } CView::OnPrepareDC(pDC, pInfo); } Kỹ thuật in MFC thuậ c In nhiều trang C c hình chữ nhật hiển thị nhiều trang chữ nhậ hiể thị...
 • 18
 • 155
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRỰC TRÀNGNghiên cứu xác định các thông số quá trình sinh hóa hiếu khí (SBR) phục vụ quá trình vận hành Nhà máy xử lý nước thải Phú Lộc, Thành phố Đà NẵngPhối hợp hoạt động giữa Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Phòng Giáo dục Đào tạo trong việc tổ chức các lớp năng khiếu thể dục thể thao cho học sinh huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ))Dạy học chủ đề đạo hàm và ứng dụng ở phổ thông nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh yếu kémNâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ))Dạy học đa thức bậc bốn và các dạng toán liên quan cho học sinh khá, giỏi ở THPTWifi ads marketing 103Sách tất tần tật lý thuyết hóa học 12 esteQuản trị quan hệ đối tác của công ty lữ hành APTHoàn thiện công tác quyết toán vốn của các doanh nghiệp sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ))Nâng cao hiệu quả công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 20102014 (LV thạc sĩ))CHIẾN lược KINH DOANH QUỐC tế VINASOY THỊ TRƯỜNG SINGAPORETƯ TƯỞNG TRIẾT học TINH THẦN và VAI TRÒ của nó đối với VIỆC xây DỰNG nền văn hóa VIỆT NAM HIỆN NAYCuộc cạnh tranh giữa pepsi và cocacolatong hop 7 bo de thi dia ly suy tam 2017 (co dap an)LUAN VAN TOT NGHIEP TKKT NHA HANG TAN LONG TP HO CHI MINHDO AN CHUYEN NGANH THIET KE HE THONG XU LY NUOC THAI SINH HOAT CHO KHU DAN CU 10000 DANDE KHAO SAT CHAT LUONG ON THI THPT QUOC GIA YEN LAC MON DIA LY KHOI 12 2016 2017 (CO DAP AN)Đồ án chuyển đổi trung tố hậu tố02 747 bài tập trắc nghiệm cực trị hàm số
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập