Tài liệu up test upload ngày 18_07_2016, admin xóa thẳng tay

Tài liệu Sample test 2

Tài liệu Sample test 2
... complete the blank: The 23 nd Southeast Asian Game was a bianual multi sport event held in the Philippines from November 27 ,20 05 to December 5, 20 05 The games were ………. (28 ) by 11 countries located ... there Câu 42: He has done this business for 20 years A He started doing this business for 20 years ago B He has started doing this business for 20 years C He started doing this business 20 years ... this weekend Câu 21 : The woman was so beautiful ………………… A that I couldn’t help looking at B that I couldn’t help looking at her C for me looking at her D for me to look at Câu 22 : People who are...
 • 4
 • 160
 • 1

Tài liệu hinh 7 in ngay

Tài liệu hinh 7 in ngay
... treo b¶ng phơ bµi tËp Bài SGK/1 07: (SGK-Trang 1 07) , yªu cÇu häc sinh 1) Hình 47: thảo ḷn theo nhóm tÝnh sè ®o c¸c gãc tõng h×nh (bá h×nh 50) Bài SGK/1 07: 1) Hình 47: Xét ∆ABC ) ) ) có: A + B + ... = 1800 (2 góc phía) phía) ) ) 0 => 115 + B = 180 => 1150 + B = 1800 ) ) => B = 75 0 => x = 75 0 => B = 75 0 => x = 75 0 -Dựa vào tính chất của hai đường thẳng // ) 1) Tính E 1: Ta có d’//d’’(gt) ... chúng song song với nhau” b) Vẽ hình minh họa đònh lí vàviết GT, KL kí hiệu Hình học KL: Chúng song song với Hoạt động 3:Chứng minh định lí ( 17 ) GV: Chứng minh đònh lí dùng -Ghi GT KL lập luận...
 • 33
 • 150
 • 0

Tài liệu THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000

Tài liệu THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000
... Trái Đất b Sự môi trường Trái Đấtmột vấn đề thời đặt xã hội tiêu dùng đại c Năm 2000 Việt Nam tham gia Ngày Trái Đất Cỏu 2: Vỗ em bióỳt văn Thọng tin vóử ngaỡy Traùi Đỏỳt nm 2000 sử dụng phương thức ... viờn thụng tin ny vo i sng bin thnh hnh ng c th IV Luyện tập: Trắc nghiệm Cỏu 1: Tính nhật dụng văn Thọng tin vóử ngaỡy Traùi õỏỳt nm 2000 thể vấn đề xã hội nào? a .Thông báo Ngày Trái Đất b Sự ... 141 nổồùc tham dổỷ Nm 2000 Vióỷt Nam tham gia vồùi chuớ õóử : ? Hãy xác định bố cục ba phần văn thuyết minh văn ? 4.Bố cục: -Mở bài: Từ đầu->ni lông :Thông báo ngày Trái Đất - Thân bài: Tiếp->môi...
 • 24
 • 223
 • 1

Tài liệu THONG TIN VE NGAY TRAI DAT

Tài liệu THONG TIN VE NGAY TRAI DAT
... Vũng 2: Cỏc nhúm mi: Hóy nhn xột v cỏc thụng tin v tỏc hi ca vic s dng bao bỡ ni lụng m tỏc gi a (cú tranh nh minh ho) Em hc c gỡ v cỏch a thụng tin ca tỏc gi? TC HI N MễI TRNG TC NG DN NC THI, ... Phong Nha (Trn Hong) D Cng trng m (Lớ Lan) BAO Bè NI LễNG TUN 10 BI 10 Tiết 39 Văn bản: THÔNG TIN Về NGàY TRáI ĐấT NĂM 2000 Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hằng THO LUN NHểM BNG K THUT MNH GHẫP Vũng ... HI PHềNG RC TRONG TI NI LễNG KHể PHN HU, SINH RA CHT C HI TUN 10 BI 10 Tiết 39 Văn bản: THÔNG TIN Về NGàY TRáI ĐấT NĂM 2000 Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hằng TNG KT thuyt minh cho ngi c hiu tỏc...
 • 19
 • 151
 • 1

Tài liệu QĐ1611/QĐ-SGDĐT ngày 28/12/2010 của SGDĐT Tiền Giang "Ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá các ... NH2010–2011"

Tài liệu QĐ1611/QĐ-SGDĐT ngày 28/12/2010 của SGDĐT Tiền Giang
... kiểm định chất lượng sở Giáo dục Phổ thông) thành lập Hội đồng tự đánh giá, xây dựng sở liệu, báo cáo tự đánh giá đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục Số trường đủ điều kiện đăng ký kiểm định ... năm theo quy đinh; ̣ ̣ Chỉ đạo sở giáo du ̣c có đủ điều kiện đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục (theo Điều Quy t định số 83/2008/QĐBGDĐT ngày 31/12/2008 Giáo dục Đào tạo, quy định quy trình ... UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự – Hạnh phúc ––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––– QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CÁC LĨNH VỰC...
 • 20
 • 135
 • 0

Tài liệu TT 97/2010 ngày 6/7/2010 chế độ công tác phí.

Tài liệu TT 97/2010 ngày 6/7/2010 chế độ công tác phí.
... toán khoản công tác phí cho người công tác trừ trường hợp quy định cụ thể khoản Điều Thông tư Trong ngày cử công tác yêu cầu công việc phải làm thêm chế độ phụ cấp lưu trú toán chế độ trả lương ... 23/2007 /TT- BTC ngày 21 tháng năm 2007 Bộ Tài quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị quan nhà nước đơn vị nghiệp công lập sửa đổi, bổ sung Thông tư số 91/2005 /TT- BTC ngày 18 ... kế hoạch công tác Thủ trưởng quan, đơn vị duyệt số lượng ngày cử công tác; giấy đường có đóng dấu quan, đơn vị cử cán công tác ký xác nhận đóng dấu ngày đến, ngày quan nơi cán đến công tác (hoặc...
 • 13
 • 167
 • 0

Tài liệu written test 3

Tài liệu written test 3
... Despite………………………………………………………………………………………… 22 They have built a swimming pool in my school A swimming pool…………………………………………………………………… 23 Perhaps you will find you have made a mistake You may…………………………………………………………………………………… 24 My sister ... Asia and Southern India - Population : Only about 6,000 - Height : 1.4 to 2.8 m - Weight : 65 to 30 0 kg - Food : Deer, buffalo, etc… - Life span : About 15 to 17 years - Reason for decline : Habitat ... 45 MINUTE TEST Full name:…………………………………… Class: 12…… I Write a paragraph about the tiger using the following...
 • 4
 • 139
 • 0

Tài liệu PROGRESS TEST 1

Tài liệu PROGRESS TEST 1
... 14 Lan is Mr Sang's A assist B assistant C assistance D assisting 15 I'll tell when she's back A her B hers C she 16 I to bed after I finished my homework ... going D herself D went 17 Jim stopped .to have a drink A working B work C works D to work 18 Don't shout until the game A finish B finished C finishing D finishes 19 Let's meet the cinema ... Because our cousins are going to visit our house A What B How C When D Why 36 .1 noodles yesterday A eated B eaten C eat 36 .1 .noodles yesterday A eated B eaten C eat 37 You .to finish your work...
 • 4
 • 191
 • 0

Tài liệu PROGRESS TEST 1

Tài liệu PROGRESS TEST 1
... 14 Lan is Mr Sang's A assist B assistant C assistance D assisting 15 I'll tell when she's back A her B hers C she 16 I to bed after I finished my homework ... going D herself D went 17 Jim stopped .to have a drink A working B work C works D to work 18 Don't shout until the game A finish B finished C finishing D finishes 19 Let's meet the cinema ... Because our cousins are going to visit our house A What B How C When D Why 36 .1 noodles yesterday A eated B eaten C eat 36 .1 .noodles yesterday A eated B eaten C eat 37 You .to finish your work...
 • 4
 • 150
 • 0

Tài liệu 45'''' TEST 3

Tài liệu 45'''' TEST 3
... (1)……… …… will never be used up Actualy, the world’s energy resources (2 ) …………… limited Nobody (3) …………… exactly how much fuel is left However , we also should (4 ) …… them economically and ... it is too late ;and nuclear power is the only alternative 1………………… 5………………… 2………………… 6………………… 3 ……………………… 7………………………… 4…………………… 8…………………… B LANGUAGE FOCUS: ( 4pts ) I Choose the best answer...
 • 3
 • 180
 • 0

Tài liệu Bài phát biểu ngày sinh nhật Bác Hồ

Tài liệu Bài phát biểu ngày sinh nhật Bác Hồ
... đá tợng đồng Lãnh tụ chúng ta, bác Hồ giây phút cuối nghĩ đến cháu Học tập Ngời nguyện sống xứng đáng với ngời, thực đợc di chúc Ngời Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh năm lúc nớc dẫy lên ... niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh năm lúc nớc dẫy lên phong trào thi đua sôi chào mừng ngày sinh nhật Bác, tập trung thức nhiệm vụ mà đại hội lân thứ nghị trung ơng vạch ra, chuẩn bị tiến tới ... tịch Hồ chí Minh ngời lãnh tụ nhân dân, đời ngời dành tình thơng vô hạn nhân dân, cụ già , em nhỏ với chiến sỹ Ai cung đợc Bác coi nh cháu gia đình đầm ấm Nhân dân ta vô kính trọng coi Bác cha,...
 • 3
 • 539
 • 2

Tài liệu Thơ: "Cảm xúc ngày Xuân" docx

Tài liệu Thơ:
... miền Nam, Bắc: Ngày Xuân nâng chén ta chúc nơi nơi Chúc non sông hòa bình, hòa bình Ngày máu xương tuôn rơi Ngày quê hương yên vui đợi anh chén tình đầy vơi Nhấc cao ly Hãy chúc ngày mai sáng ... niên, sinh viên nước du học với kỳ vọng canh tân đại hóa đất nước để theo kịp đà tiến hóa nhân loại Ngày hôm nay, có hàng trăm ngàn sinh viên, chuyên viên, bác học huấn luyện trường đại học tân tiến...
 • 3
 • 166
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu về test phần mềmtài liệu thực đơn cho ngày tếttài liệu về test gametài liệu bài test tuyển dụngtài liệu về cây chùm ngâytai lieu on test b1tài liệu bài hát mỗi ngày tôi chọn một niềm vui trịnh công sơn lời bài hát có nốt pptxtài liệu giáo án môn tự nhiên xã hội tháng 3tài liệu thủ công 1 bài gấp các đoạn thẳng cách đều pdftài liệu đồ án tốt nghiệp chính sách xoá đói giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở nước ta trong giai đoạn hiện nay thực trạng và giải pháp pptxtài liệu anh văn giao tiếp hàng ngàytài liệu về upload homepagetài liệu về period testcách upload tài liệumẹo upload tài liệuDạy học theo chủ đề tích hợp môn Ngữ văn 8 đạt giải III cấp huyện hay Tích hợp liên môn giáo dục công dân hóa học toán địa lý mĩ thuật âm nhạc qua văn bản Ôn dịch thuốc lá Học kì I Ngữ văn 8Giáo án Công nghệ 6 học kỳ I chuẩn hayĐÁP án đề đề XUẤT học SINH GIỎI TIẾNG ANH lớp 9 2016 2017Đề thi thử học sinh giỏi môn Địa lý 9 cực hay từ đề 11 đến đề 15ĐỀ THI đề XUẤT CHỌN học SINH GIỎI lớp 9 môn Tiếng Anh năm học 2016 2017Đề kiểm tra 1 tiết Toán 8 học kỳ I kèm đáp ánDẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP MÔN cÔNG NGHỆ ĐẠT GIẢI III HUYỆN HAYBIÊN BẢN HỌP HÀNG THÁNG CHI ĐOÀN TRƯỜNG 2017đề thi thử lần 1 trường THPT Mai Thúc Loan Hà TĩnhVấn đề tính dục trong thơ nôm của hồ xuân hương dưới góc nhìn văn hóaBài 3 lập dự toán chi phí cty giầy thời trangĐề thi vào chuyên Toán Nguyễn Trãi Hải Dương kèm đáp án 01Đề thi vào chuyên Toán Nguyễn Trãi Hải Dương kèm đáp án 021 s2 0 s0958946515000955 mainBiên bản xác nhận nhu cầu vốn vay ngân hàngBÀI PHÁT CẢM NGHỈ CỦA GIÁO VIÊN NHÂN NGÀY 20 11Bài tập địa lý 9 ôn thi học sinh giỏiBài Giảng Môn Tài Chính Quốc TếMIPS green sheet file chuẩnBÀI GIẢNG HỘI CHỨNG HÔN MÊ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập